Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 NR 3(23) 2019

 
Andrzej Zybała
Wstęp

Anna Horodecka, Magdalena Śliwińska 

​Fair Trade phenomenon – limits of neoclassical and chances of heterodox economics
Fair Trade a ekonomia neoklasyczna i heterodoksyjna​

Abstract

Contemporary research exploring the Fair Trade movement does not provide a clear answer whether the overall impact of Fair Trade is positive or negative and what are the real motives of Fair Trade consumers. In the paper we investigate whether the assumptions of selected heterodox schools (feminist, ecological and humanist) fit better to the reality of the Fair Trade movement than those of the neoclassical theory. Although ‘better fitness’ does not necessarily mean ‘better explanation’, the mismatch with reality may constitute an obstacle in identifying a crucial aspect of the researched phenomenon (i.e. Fair Trade), harming explanation of its existence and development.

Keywords: neoclassical economics, heterodox economics, Fair Trade, poverty, current heterodox approaches, feminist economics, social economics
JEL Classification Codes: A13, F11, F18, F10, B13, B5, B54, B55, B59, I3, Z18
DOI: 10.33119/KSzPP.2019.3.1

Mariola Grzebyk, Agata Pierścieniak, Patrycja Pytko 

Administracja lokalna w procesie partycypacji społecznej (na przykładzie miast grodzkich województwa podkarpackiego)
Local administration in the process of social participation (based on urban cities of the Podkarpackie Voivodeship)


Streszczenie
Celem artykułu jest ocena zaangażowania urzędu miasta w stwarzanie mieszkańcom odpowiednich warunków do współpracy przy wykorzystaniu różnych form i narzędzi partycypacji społecznej identyfikowanej jako element zarządzania publicznego. Wyniki badań pokazują, że miasta na prawach powiatu w województwie podkarpackim stosują partycypację społeczną, ponieważ są doskonale zorientowane w korzyściach, jakich ona dostarcza. Pozyskują opinie mieszkańców, a zarazem dostarczają im informacji o charakterze publicznym w sferze funkcjonowania samorządu. Przeprowadzane są konsultacje społeczne będące przejawem współpracy, a społeczność lokalna może współdecydować w pewnych kwestiach dotyczących życia publicznego. Podejmowana jest także współpraca z organizacjami pozarządowymi w wielu obszarach oraz wspierane są inicjatywy obywatelskie. Władze lokalne stosują dodatkowo budżety obywatelskie, aby zmobilizować obywateli do działania na rzecz rozwoju danej jednostki terytorialnej.
Słowa kluczowe: administracja publiczna, urząd miasta, aktywizacja mieszkańców, partycypacja społeczna
DOI:10.33119/KSzPP.2019.3.2

 

Maciej Cesarski 

Mechanizm rewitalizacji miejskiej zabudowy mieszkaniowo-osadniczej – spostrzeżenia
The mechanism of revitalization of urban housing and settlement development - insights

Streszczenie
Celem opracowania jest wskazanie strukturalnych mechanizmów rewitalizacji w miejskiej zabudowie mieszkaniowej i osadniczej. Dotyczy ono rozwiniętych gospodarek rynkowych w okresie powojennym, a także Polski po 1989 r. W analizie zastosowano podejście retrospektywne (retrospective approach). W opracowaniu przedstawione są mankamenty rewitalizacji sprowadzone do wymiaru strukturalnych mechanicznych zależności. Służy to zasugerowaniu głębszych źródeł – wystarczająco niejednoznacznych – rezultatów w tej dziedzinie wynikających z praktykowania paradygmatu rynkowego wzrostu ekonomicznego. Zasygnalizowano także konieczność sięgającego wymiaru cywilizacyjnego przeciwdziałania temu. Zaproponowano pójście w kierunku urzeczywistniania paradygmatu trwałego rozwoju, który uznano za nieodzowny warunek uzyskania satysfakcjonujących osiągnięć w dziedzinie rewitalizacji fragmentów przestrzeni zamieszkanej jako istotnego czynnika równoważenia jej rozwoju. Na tym tle znaczne możliwości prowadzenia efektywnych działań rewitalizacyjnych – dających szanse wybiegania poza mechaniczny rytm falowań rynku – istnieją w starszych wiekiem osiedlach mieszkaniowych, zwłaszcza tych mających odziedziczoną solidną funkcjonalno-przestrzenną kompozycję.

Słowa kluczowe: rewitalizacja, zabudowa mieszkaniowa i osadnicza, rynkowy wzrost ekonomiczny, trwały rozwój, przestrzeń zamieszkana
DOI: 10.33119/KSzPP.2019.3.3


Maciej J. Nowak 

Funkcje narzędzi wykorzystywanych w polityce przestrzennej
Functions of spatial policy instruments

Streszczenie
Celem artykułu jest określenie funkcji narzędzi polityki przestrzennej oraz płaszczyzn, na których mogą być one stosowane. Analizą objęto w szczególności kluczowe narzędzia polityki przestrzennej – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jako istotną ich funkcję określono ochronę ładu przestrzennego. Niezależnie od powyższego, narzędziom polityki przestrzennej można również przyporządkować funkcje ważne z innych perspektyw: ochrony środowiska, polityki socjalnej lub ochrony dziedzictwa kulturowego.
Słowa kluczowe: ład przestrzenny, polityka przestrzenna, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, środowisko
DOI: 10.33119/KSzPP.2019.3.4


Jacek Sroka

Realia partycypacji interesariuszy w polskim zarządzaniu publicznym: „Gra w atom” Piotra Stankiewicza
Realities of Stakeholders Participation in Polish Public Management: Piotr Stankiewicz’s book “Playing the Atom”

Streszczenie
Tekst jest recenzją książki Piotra Stankiewicza Gra w atom zawierającej rezultaty oryginalnych badań nad stanem społecznego zarządzania technologią w Polsce na przykładzie energetyki jądrowej.

Słowa kluczowe: zarządzanie publiczne, współdecydowanie, grupy interesu
DOI: 10.33119/KSzPP.2019.3.5


Studium Przypadku 

Stanisław Faliński 

Współpraca międzynarodowa miasta na prawach powiatu. Przykład Płocka​
International cooperation of city with district status. Płock case study.

Streszczenie
Artykuł ten stanowi studium przypadku i przedstawia współpracę międzynarodową jednego z 66 polskich miast na prawach powiatu – Płocka, miasta przeciętnej wielkości w tej kategorii polskich samorządów terytorialnych, które jednak nie jest przeciętne pod względem tradycji historycznych. Było ono przez kilkadziesiąt lat stolicą Polski i historyczną stolicą jednej z jej dzielnic – Mazowsza. Dzisiaj jest miastem średniej wielkości, które bardzo aktywnie działa na arenie międzynarodowej. Za współpracę międzynarodową zostało wyróżnione wieloma nagrodami Rady Europy: Dyplomem Europejskim, Flagą Honorową i Tablicą Honorową. Artykuł przedstawia działalność Płocka, która doprowadziła do otrzymania tych wyróżnień.

Słowa kluczowe: Płock, samorząd terytorialny, współpraca międzynarodowa, miasto, powiat, gmina
DOI: 10.33119/KSzPP.2019.3.6

 

 
 
call-for-papers.png 
 
 

 Open Journal Systems