Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Klauzula RODO
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne  - Konferencje i seminaria
 

 ​ Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników XI edycji konferencji „Młodzi KES”

 

1.       Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.

2.       Inspektor Ochrony Danych

Administrator  wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@sgh.waw.pl.

3.       Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w konferencji naukowej „Młodzi KES”, komunikowania się w celu organizacji konferencji oraz udokumentowania jej przebiegu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO[1] w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce[2].

4.       Okres przetwarzania danych osobowych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe w związku z udziałem w konferencji będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej i sprawozdawczej konferencji przez SGH.

5.       Odbiorcy danych

W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

6.       Prawa związane z przetwarzaniem

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

7.       Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

 

Ponadto informujemy, że podczas konferencji będą wykonywane zdjęcia, które zostaną opublikowane na stronie internetowej SGH oraz profilu konferencji Młodzi KES na Facebooku.

 [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze  zm.

[2] Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.