Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 2015

 
22 stycznia: Konferencja „O ubezpieczeniu w polityce społecznej” z okazji jubileuszu 70-lecia oraz 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej profesora Tadeusza Szumlicza. Referaty na konferencję zostały przygotowane przez wybitne osobowości naukowe w dziadzinie nauk ekonomicznych i nauk prawnych, specjalizujące się w zagadnieniach polityki społecznej, systemów zabezpieczenia społecznego i ubezpieczeń (prof. zw. dr hab. Stanisława Golinowska, UJ; prof. zw. dr hab. Maciej Żukowski, UE Poznań;, prof. zw. dr hab. Jan Monkiewicz, PW). W ramach konferencji uczestnicy otrzymali dwie książki: „Ubezpieczenie w polityce społecznej – teksty i komentarze’ autorstwa Tadeusza Szumlicza oraz  „Doubezpieczenie społeczne. Idea i kontynuacja” pod redakcją Marcina Kawińskiego.


14-15 lutego: Konferencja międzynarodowa współorganizowana z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Gdańskim przy znaczącej pomocy instytucji europejskich nt.
Facing the Challenges in European Union Re-thinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth” (EUInteg). W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki oraz innych instytucji centralnych i wybitni naukowcy z całej Europy. Całość była koordynowana przez Katedrę Unii Europejskiej im J. Moneta Kolegium Ekonomiczno-Społecznego pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Latoszek, jednocześnie Przewodniczącej  PECSA. Po konferencji ukazała się publikacja „Facing the challenges in the European Union”, red. naukowa: prof. dr hab. Ewa Latoszek, dr hab. Magdalena Proczek, dr Agnieszka Kłos, dr Marta Pachocka, mgr Ewa Osuch-Rak.

18 maja: konferencja: Catalysator - jednostkisamorządu terytorialnego na rynku kapitałowy, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Finansów Publicznych i Katedrę Skarbowości.

29 maja: Seminarium naukowe z cyklu „Zrozumieć Politykę Publiczną” na temat: „Polska polityka historyczna, edukacyjna i naukowa”. Cykl ten jest i  będzie kontynuowany w przyszłym roku, bowiem stał się „wizytówką” Kolegium.

1 czerwca: Konferencja międzynarodowa pt. „Standard of personal data protection in the area of police and judicial cooperation in criminal matters in the European Union”. Organizatorem konferencji była Katedra Prawa Europejskiego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Tematyka dotyczyła ochrony danych osobowych w kontekście obowiązków państw i Unii Europejskiej związanych ze zwalczaniem przestępczości, wynikających z prawa europejskiego oraz konwencji Rady Europy. Z konferencją związana była książka pt. „Ochrona danych osobowych we współpracy państw członkowskich UE w zwalczaniu przestępczości. W stronę standardu europejskiego” autorstwa dr Agnieszki Grzelak.

17 czerwca: Konferencja naukowa pt. „Budowa poprawnych relacji między uczestnikami łańcucha dostaw produktów wieprzowych”, 17 czerwca 2015 r., zorganizowana przy współpracy Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Gospodarki i  Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH. W trakcie konferencji wskazano na konieczność łączenia badań z zakresu nauk o polityce publicznej z praktyką funkcjonowania organizacji gospodarczych i instytucji związanych z regulowaniem rynku. Efektem konferencji jest publikacja „Budowa poprawnych relacji między uczestnikami łańcucha dostaw produktów wieprzowych”.

16-18 września: Ogólnopolska, doroczna  Konferencja Katedr Finansowych pt. „Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia – Teoria i praktyka”, zgromadziła w Jachrance k/Warszawy najwybitniejszych polskich specjalistów teoretyków i praktyków w naukach o finansach. Konferencję zorganizował Instytut Bankowości Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. W trakcie konferencji przedstawiono publikację zbiorową pod redakcja naukową prof. dr hab. Jerzego Nowakowskiego „W kierunku nowego ładu świata finansów”.

8-9 października: Konferencja międzynarodowa pt.: „Kwalifikacje zawodowe – nowe wyzwania dla rynku pracy i dialogu społecznego”. Organizatorami konferencji byli: CPS „Dialog”, Fundacja Friedricha Eberta oraz Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Celem konferencji była analiza nowych wyzwań, przed jakimi stoi współczesny rynek pracy. Uczestnicy wymienili doświadczenia na temat stosowanych polityk publicznych w zakresie wzmacniania rozwoju zawodowego i doskonalenia kwalifikacji zawodowych w różnych państwach oraz roli instytucji w tym procesie. W konferencji oprócz naukowców, praktyków i przedstawicieli organizacji młodzieżowych, uczestniczyli, jako prelegenci, przedstawiciele zagranicznych instytucji m.in. z Niemiec, Słowacji i Węgier.

15-16 października: Coroczna Konferencja Kolegium Ekonomiczno-Społecznego zatytułowana „Współczesny Matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym”. W trakcie konferencji uczestnicy analizowali fenomen rozszerzającej się fikcji w różnych dziedzinach naszego życia, a efektem jest publikacja „Współczesny Matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym”.

26 października: Konferencja „Antykryzysowe i prorozwojowe instrumenty stabilnościsektora finansów publicznych”. W konferencji uczestniczyło 60 osób. Wprowadzeniem do dyskusji były dwa wystąpienia dr hab. A. Rzońcy i prof. J. Szołno-Koguc. Dyskutowano na temat odporności polskich finansów publicznych na wstrząsy we współczesnej gospodarce światowej, starając się odpowiedzieć na pytanie w jakim zakresie system podatkowy wpływa na stabilność finansów publicznych, odnosząc się jednocześnie do wielu zagadnień współczesnych finansów publicznych. Pracownicy Katedry przygotowali książkę pt.: Współczesne finanse publiczne, red. A. Alińska, B. Woźniak, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.

27 października: Konferencja naukowa pt. „O nowy kształt pośrednictwa ubezpieczeniowego”  zorganizowana z okazji XX-lecia Katedry Ubezpieczenia Społecznego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowiska naukowego z wielu ośrodków akademickich, reprezentanci najważniejszych ubezpieczeniowych  instytucji państwowych i samorządowych oraz prezesi i pracownicy kilku zakładów ubezpieczeń. Zorganizowano również transmisję on-line.

17 listopada: III Seminarium Europejskie pt. „Europejska Inicjatywa Obywatelska. Ty też możesz mieć wpływ na prawo Unii Europejskiej”, współorganizowane przez Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, Katedrę Unii Europejskiej im. Jeana Monneta KES SGH, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce (KAS). Było to trzecie z cyklu seminariów dotyczących aktualnych zagadnień wpisujących się w problematykę integracji europejskiej, funkcjonowania UE i jej państw członkowskich, a także miejsca i znaczenia Europy w świecie w obliczu przemian regionalnych i globalnych.

8 grudnia: IV Seminarium Europejskie pt. „Unia ‚młodych‘ – edukacja i rynek pracy w Unii Europejskiej”. Spotkanie było kolejnym z cyklu seminariów, dotyczących najbardziej aktualnych zagadnień wpisujących się w problematykę procesu integracji europejskiej, funkcjonowania Unii i jej państw członkowskich, a także miejsca i znaczenia Europy w świecie w obliczu przemian regionalnych i globalnych. Organizatorami cyklu są Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta KES SGH, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce (KAS). IV Seminarium Europejskie zostało poświęcone problematyce rynku pracy oraz wyzwaniom, jakie stoją przed młodymi ludźmi wkraczającymi na ten rynek. Warto podkreślić, że debata połączyła zarówno środowisko akademickie, przedstawicieli pracodawców, jak i potencjalnych pracowników, oraz obecnych studentów i doktorantów głównie warszawskich uczelni.

9 grudnia: Seminarium Naukowe pt. „Państwa  skandynawskie. Współczesne wyzwania i dylematy”. Organizatorem Seminarium była Katedra Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Spotkanie składało się z dwóch części: wystąpień zaproszonych prelegentów i otwartej dyskusji z uczestnikami Seminarium. W swoich wystąpieniach prelegenci poruszyli następujące zagadnienia: reforma New Public Management w Norwegii, wspólnota Norden wobec imigracji z Unii Europejskiej na przykładzie Polaków  migrujących do Norwegii, stanowisko norweskich partii politycznych oraz innych podmiotów wobec problemu globalnych zmian klimatycznych. W Seminarium uczestniczyli pracownicy naukowi i doktoranci Kolegium Ekonomiczno-Społecznego oraz innych jednostek SGH jak również przedstawiciele innych krajowych ośrodków naukowych (Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu).

10 grudnia: Konferencja naukowa pt. „Polityka migracyjna”, organizator Katedra Historii Gospodarczej  i Społecznej SGH. W konferencji uczestniczyło - 50 osób. Referaty wygłosiło  8  referentów (w tym  4 osoby z SGH,   pozostałe - z  MZS,  Fundacja Różnosfera, Fundacja Wspierania  Integracji Wietnamczyków w Polsce,  Gazeta Wyborcza). W trakcie konferencji podjęto dwie grupy tematów. Z jednej strony starano się ukazać kontekst historyczny polityki migracyjnej, z drugiej rozważano obecną sytuację w tym zakresie. Na drugi temat składały się zarówno wystąpienia dotyczące bieżącej sytuacji na Bliskim Wschodzie, jak i doświadczenia imigracyjne i integracyjne III Rzeczypospolitej.

11 grudnia: Międzynarodowe seminarium naukowe pod tytułem „Sfera realna i systemfinansowy – relacje i uwarunkowania”. Spotkanie zostało zorganizowane przez pracowników Katedry Skarbowości Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Seminarium otworzyła dr hab. Agnieszka Alińska, prof. SGH, Kierownik Katedry Skarbowości. Następnie odbyły się wystąpienia zaproszonych prelegentów. Jako pierwszy przemawiał prof. dr hab. Leszek Dziawgo z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – wystąpienie pt.: „Polityka – Gospodarka – Finanse”. Drugim prezentującym był prof. dr hab. Witold Orłowski ze Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, który wypowiedział się nt.: „Euro i sfera realna gospodarki: czy to euro odpowiada za kryzys?”. Kolejne wystąpienie, gościa zagranicznego – prof. dr Marco J. Menichetti z Universität Liechtenstein, dotyczyło tematu „The Nexus between Sustainable Investments and Financial Stability”. Hipotezy zaprezentowane przez wszystkich prelegentów stały się punktem wyjścia do dyskusji plenarnej, w której wzięli udział uczestnicy seminarium.

 
 
 

 Struktura