Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Studia doktoranckie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne  - Oferta dydaktyczna
 

 informacje dla kandydatów do szkoły doktorskiej

 

Załącznik nr 4 do uchwały nr 496 Senatu SGH z dnia 29 maja 2019 r.

 

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej SGH w dyscyplinie nauki
o polityce i administracji


 1.  Ogólna charakterystyka kształcenia

Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów i przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Głównym przedmiotem kształcenia i badań naukowych są nauki o polityce i administracji. Kształcenie obejmuje realizację programu kształcenia oraz Indywidualnego Planu Badawczego i prowadzi do osiągnięcia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 

2.  Efekty uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne)


 

 

 

 

 

Odniesienie do

 

 

Symbol

 

Absolwent programu kształcenia w Szkole

 

charakterystyk

 

 

efektu

 

 

Polskiej Ramy

 

 

 

Doktorskiej w dyscyplinie

 

 

 

uczenia

 

 

Kwalifikacji

 

 

 

nauki o polityce i administracji

 

 

 

się

 

 

poziomu 8 – kod

 

 

 

ze stopniem doktora:

 

 

 

 

 

 

składnika opisu*

 

 

 

 

 

 

 

 

WIEDZA: zna i rozumie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W_1

światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne

 

P8S_WG

 

 

 

oraz zagadnienia ogólne związane z dyscypliną nauki

 

 

 

 

 

 

o polityce i administracji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W_2

światowy dorobek obejmujący wybrane zagadnienia

 

P8S_WG

 

 

 

szczegółowe, właściwe dla dyscypliny nauki o polityce

 

 

 

 

 

 

i administracji, w stopniu umożliwiającym rewizję

 

 

 

 

 

 

istniejących paradygmatów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W_3

główne tendencje rozwojowe dyscypliny nauki o polityce

 

P8S_WG

 

 

 

i administracji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W_4

metodologię ogólną nauk społecznych w tym metodologię

 

P8S_WG

 

 

 

badań naukowych właściwą dla dyscypliny nauki o

 

 

 

 

 

 

polityce i administracji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W_5

zasady upowszechniania wyników działalności naukowej,

 

P8S_WG

 

 

 

także w trybie otwartego dostępu oraz podstawowe

 

P8S_WK

 

 

 

zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej

 

 

 

 

 

 

i społecznej, w tym podstawowe zasady komercjalizacji

 

 

 

 

 

 

wyników działalności naukowej i know-how związanego

 

 

 

 

 

 

z tymi wynikami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W_6

ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania

 

P8S_WK

 

 

 

prowadzonej działalności naukowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W_7

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

 

P8S_WK

 

 

 

 

 

 

 


 

UMIEJĘTNOŚCI: potrafi

 

 

U_1

wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do

P8S_UW

 

 

twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego

 

 

 

rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania

 

 

 

zadań badawczych, a w szczególności:

 

 

 

− definiować cel i przedmiot badań naukowych,

 

 

 

formułować hipotezy badawcze,

 

 

 

− twórczo stosować i rozwijać metody, techniki i narzędzia

 

 

 

badawcze, właściwe dla prowadzonych badań

 

 

 

− wnioskować na podstawie wyników badań naukowych

 

 

 

 

 

 

U_2

dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań

P8S_UW

 

 

naukowych, działalności eksperckiej i innych prac

 

 

 

twórczych oraz ich wkładu w rozwój wiedzy w obszarze

 

 

 

prowadzonych badań

 

 

 

 

 

 

U_3

upowszechniać wyniki działalności naukowej lub je

P8S_UK

 

 

transferować do sfery gospodarczej i społecznej

P8S_UW

 

 

 

 

 

U_4

komunikować się na tematy specjalistyczne, także

P8S_UK

 

 

w nowożytnym języku obcym na poziomie co najmniej B2

 

 

 

Europejskiego Systemu Opisu Kwalifikacji Kształcenia

 

 

 

Językowego, ze specjalistami w swojej dyscyplinie

 

 

 

naukowej i zawodowej, jak i z osobami spoza tych

 

 

 

środowisk

 

 

 

 

 

 

U_5

dokumentować i prezentować wyniki prac badawczych

P8S_UK

 

 

oraz przygotowywać publikacje o charakterze naukowym

 

 

 

– zgodnie z zasadami tworzenia tego typu opracowań –

 

 

 

z poszanowaniem zasad ochrony własności intelektualnej

 

 

 

 

 

 

U_6

uczestniczyć w dyskursie naukowym

P8S_UK

 

 

 

 

 

U_7

inicjować debatę

P8S_UK

 

 

 

 

 

U_8

planować i realizować indywidualne i zespołowe

P8S_UO

 

 

przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku

 

 

 

międzynarodowym

 

 

 

 

 

 

U_9

samodzielnie planować i działać na rzecz własnego

P8S_UU

 

 

rozwoju naukowego i zawodowego oraz inspirować

 

 

 

i organizować rozwój innych osób

 

 

 

 

 

 

U_10

planować i prowadzić zajęcia w obszarze prowadzonej

P8S_UU

 

 

działalności naukowej i zawodowej z wykorzystaniem

 

 

 

nowoczesnych metod i narzędzi

 

 

 

 

 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: jest gotów do

 

 

 

 

 

 

K_1

krytycznej oceny dorobku naukowego i działalności

P8S_KK

 

 

eksperckiej w ramach dyscypliny naukowej w której

 

 

 

przygotowana jest rozprawa doktorska

 

 

 

 

 

 

K_2

krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny

P8S_KK

 

 

 


 


 

 

naukowej w której przygotowana jest rozprawa doktorska

 

 

 

 

K_3

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu

P8S_KK

 

problemów poznawczych i praktycznych

 

 

 

 

K_4

odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych

P8S_KO

 

badacza w tym inicjowania działań na rzecz dobra

 

 

publicznego

 

 

 

 

K_5

podtrzymywania i rozwijania etosu środowiska

P8S_KR

 

badawczego poprzez m.in.:

 

 

− prowadzenie działalności naukowej w sposób

 

 

niezależny i etyczny

 

 

− poszanowania zasady publicznej własności wyników

 

 

działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad

 

 

ochrony własności intelektualnej

 

 

− prowadzenie działalności opiniotwórczej w sposób

 

 

odpowiedzialny i etyczny

 

 

 

 

K_6

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

P8S_KO

 

i innowacyjny

 

 

 

 

  

*  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, Dz.U. 2018 poz. 2218.


 


 

 

3. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej SGH w dyscyplinie nauki o polityce i administracji


 


 


 


 


 

​Program kształcenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status

 

 

 

Sposób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Blok ​ ​ przedmiotów /

 

 

 

 

 

zaliczenia:

 

 

 

 

 

Liczba

 

 

Wymiar

 

 

 

 

przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zal. –

 

 

Rok

 

 

 

 

 


 


przedmioty

 

 

 

 

 

 

 

ECTS

 

 

godzin

 

 

 

 

O – obligatoryjny,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaliczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F - fakultatywny

 

 

 

 

 

 

 

 ​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na ocenę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ogólne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 - 11

 

74 - 94

 

1.

Filozofia nauki

 

O

 

 

 

zal.

 

I

2

 

15

 

2.

Etyka w nauce

 

O

 

 

 

zal.

 

I

2

 

15

 

3.

Metodologia badań

 

O

 

 

 

zal

 

I

3

 

30

 

 

społecznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Budowanie zespołów

 

O

 

 

 

zal.

 

po II r.

2

 

14

 

 

naukowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Sztuka nauczania

 

F

 

 

 

zal.

 

I - III

2

 

20

 

 

i prezentacji¹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kierunkowe²:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

240

 

1. Teorie państwa i polityki

 

O

 

 

 

zal.

 

I - II

7

 

60

 

2.

Prawo i postępowanie

 

O

 

 

 

zal.

 

I - II

7

 

60

 

 

administracyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Polityka publiczna

 

O

 

 

 

zal.

 

I - II

7

 

60

 


 

4.

System polityczno-

 

O

 

zal.

 

I - II

7

60

 

 

 

ustrojowy państwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Specjalizacyjne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

120

 

1.

Polityka a problemy

 

O

 

zal.

 

I - IV

4

30

 

 

 

współczesnego świata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Instytucje finansów

 

O

 

zal.

 

I - IV

4

30

 

 

 

publicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Analizy sektorowych

 

O

 

zal.

 

I - IV

4

30

 

 

 

polityk publicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Metody badań w nauce

 

O

 

zal.

 

I - IV

4

30

 

 

 

o polityce i administracji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Wspierające (3 przedmioty do wyboru):

 

 

 

 

 

 

9

90

 

1.

Komparatystyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

współczesnych instytucji

 

F

 

zal.

 

II - IV

3

30

 

 

 

politycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Przywództwo i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komunikowanie

 

F

 

zal.

 

II - IV

3

30

 

 

 

polityczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Najnowsza historia

 

F

 

zal.

 

II - IV

3

30

 

 

 

polityki gospodarczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Podmioty niepaństwowe

 

F

 

zal.

 

II - IV

3

30

 

 

 

w polityce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Cywilnoprawne aspekty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

realizacji zadań

 

F

 

zal.

 

II - IV

3

30

 

 

 

publicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ekonomiczna analiza

 

F

 

zal.

 

II - IV

3

30

 

 

 

prawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Demografia społeczna

 

F

 

zal.

 

II - IV

3

30

 

 

 

i polityka ludnościowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Instrumenty polityki

 

F

 

zal.

 

II - IV

3

30

 

 

 

publicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Wzorce rozumowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i argumentowania w

 

F

 

zal.

 

II - IV

3

30

 

 

 

polityce publicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Przedmiot z oferty

 

F

 

zal.

 

II - IV

3

30

 

 

 

Szkoły Doktorskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Seminarium

 

O

 

zal. (bez

 

II - IV

4

60

 

 

doktorskie

 

 

oceny)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 - 68

584 - 604

 

 

Indywidualny Plan

 

 

O

 

 

zal. (bez

 

 

II - IV

 

 

 

 

 

Badawczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oceny)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¹ Przedmiot powinien być zaliczony przed podjęciem przez doktorantów (nieobowiązkowych) praktyk dydaktycznych ze studentami.

² Przedmioty kierunkowe przygotowują do dwóch egzaminów kierunkowych (patrz punkt 4.2).

 

4. Warunki i tryb realizacji programu kształcenia

4.1. Okresem zaliczeniowym w Szkole Doktorskiej jest rok akademicki, a przedmioty przewidziane w programie kształcenia w danym roku zaliczane są na ocenę. Wymogi zaliczenia danego przedmiotu przez doktoranta określone są w sylabusie przedmiotu. Seminarium doktorskie kończy się zaliczeniem bez oceny.

4.2. Doktorant zobowiązany jest zdać przed końcem IV semestru dwa egzaminy kierunkowe: Państwo i jego instytucje oraz Państwo i jego polityki. Egzaminy te nie są wliczane do rozliczenia wymagań doktoranta w ramach roku akademickiego. Do egzaminów kierunkowych przygotowują przedmioty kierunkowe. Zakres i formy egzaminów kierunkowych określają karty egzaminów kierunkowych, których wzór zawiera załącznik do programu kształcenia. Egzaminy kierunkowe organizowane są co najmniej dwa razy w roku niezależnie od terminu realizacji programowo z nimi powiązanych przedmiotów kierunkowych. Egzaminy kierunkowe przeprowadzane są przez Komisje Egzaminacyjne składające się z 2-5 nauczycieli akademickich. Zdanie egzaminu kierunkowego zwalnia z udziału w zajęciach z przedmiotów kierunkowych powiązanych z nim programowo.

 

5. Indywidualny Plan Badawczy (IPB)

5.1. IPB jest obowiązkowym elementem kształcenia w Szkole Doktorskiej. IPB przygotowywany przez doktoranta w porozumieniu z promotorem (promotorami) oraz z promotorem pomocniczym, o ile został powołany. Promotor, akceptując IPB doktoranta uwzględnia w szczególności możliwość realizacji IPB w SGH, w tym możliwości organizacyjne i finansowe.

5.2. IPB zawiera w szczególności:

a)  konspekt rozprawy doktorskiej,

b)  zewnętrzne źródła finansowania badań,

c)  program badawczy służący przygotowaniu rozprawy doktorskiej obejmujący opis zadań i harmonogram ich realizacji w podziale na semestry,

d)  termin złożenia rozprawy doktorskiej.

5.3. Doktorant składa IPB – po zaopiniowaniu przez promotora pomocniczego, o ile został powołany, a następnie po uzyskaniu akceptacji promotora (promotorów) – do dziekana nie później niż 12 miesięcy od podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.


 

6. Zakończenie kształcenia w Szkole Doktorskiej

6.1. Podstawą ukończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej jest uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK oraz spełnienie warunków określonych w art. 189 ustawy oraz określonych na podstawie art. 192 ust. 2 i 3 ustawy.

6.2. Na wniosek osoby, która nie ukończyła kształcenia w Szkole Doktorskiej, wydaje się zaświadczenie o przebiegu kształcenia.


 
 

 Studia doktoranckie

 
W roku akademickim 2018/2019 odbyła się rekrutacja na dwa rodzaje studiów: Stacjonarne studia doktroranckie oraz Niestacjonarne studia doktoranckie o profilu ekonomiczno-społecznym.   Kolegium Ekonomiczno-Społeczne prowadzi stacjonarne studia doktoranckie oraz profilowane niestacjonarne studia doktoranckie:

​Nazwa studiów
​Koordynator
Stacjonarne studia doktoranckie
​prof. SGH dr hab. Urszula Kurczewska
Niestacjonarne studia doktoranckie o profilu ekonomiczno-społecznym ​prof. SGH dr hab. Urszula Kurczewska
Niestacjonarne studia doktoranckie z zakresu polityki publicznej ​prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk
Niestacjonarne studia doktoranckie zarządzania ryzykiem, ubezpieczeń oraz organizacji i finansowania ochrony zdrowia ​prof. SGH dr hab. Romuald Holly


 

 

 
 
 
 

 Struktura