Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Niestacjonarne Studia Doktoranckie w zakresie Zarządzania Ryzykiem Ubezpieczeń oraz Organizacji Finansowania Ochrony Zdrowia
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne  - Oferta dydaktyczna
 

 Niestacjonarne Studia Doktoranckie w zakresie Zarządzania Ryzykiem Ubezpieczeń oraz Organizacji Finansowania Ochrony Zdrowia

 
brak naboru na rok akademicki 2017/18
 

 o studiach

 
​Studia doktoranckie usytuowane są w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz nauk społecznych i stwarzają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia lub finanse oraz doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce publicznej.

Celem Studiów Doktoranckich z zakresu zarządzania ryzykiem, ubezpieczeń oraz organizacji i finansowania ochrony zdrowia jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr dla szkół wyższych, instytucji naukowych i naukowo-badawczych, organów administracji publicznej, organizacji międzynarodowych, wyższej kadry w państwowych i publicznych podmiotach gospodarczych oraz specjalistów dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto, równolegle studia doktoranckie przygotowują opiniotwórczych obywateli  oddziaływujących na różne grupy i środowiska w społeczeństwie, szczególnie na pracowników sektora ubezpieczeniowego, bankowego i ochrony zdrowia oraz  studentów i uczniów. Doktoranci przygotowywani będą do prezentowania konsekwencji i rzetelności w badaniach naukowych i dydaktyce, otwartości i tolerancji w dyskusjach naukowych oraz obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności w życiu publicznym.

Studia skierowane do:

Niestacjonarne Studia Doktoranckie w zakresie zarządzania ryzykiem, ubezpieczeń oraz organizacji i finansowania ochrony zdrowia  są adresowane do osób legitymujących się wykształceniem wyższym  magisterskim lub równoważnym – specjalizujących w problematyce teorii i praktyki zagadnień dotyczących:

 • instytucjonalnego kształtu ochrony zdrowia i polityki ochrony zdrowia,
 • reformy rozwiązań systemowych w sektorze ochrony zdrowia, 
 • zarządzania podmiotami tworzącymi strukturę systemu ochrony zdrowia,
 • zarządzania ryzykiem w działalności podmiotów systemu ochrony zdrowia,
 • usprawnień rynku świadczeń medycznych i ubezpieczeń zdrowotnych,
 • finansowania świadczeń medycznych i ubezpieczeń zdrowotnych, 
 • identyfikowania i szacowania potrzeb w zakresie innowacji i transferu technologii, 
 • ubezpieczeniowej teorii, doktryny i technologii zarządzania ryzykiem utraty zdrowia.​
 

 informacje organizacyjne

 
 • tryb studiów: niestacjonarne
 • organizacja zjazdów: Zjazdy odbywać się będą w trybie sobotnio-niedzielnym.
 

 program oraz wykładowcy

 
język wykładowy: polski

Program studiów:

​Program studiów zakłada koncentrację na następujących obszarach wiedzy:

 • ​reformy rozwiązań systemowych w sektorze ochrony zdrowia, 
 • polityce ochrony zdrowia,
 • zarządzanie podmiotami tworzącymi strukturę systemu ochrony zdrowia,
 • zarządzanie ryzykiem w działalności podmiotów systemu ochrony zdrowia,
 • usprawnienia rynku świadczeń medycznych i ubezpieczeń zdrowotnych,
 • finansowanie świadczeń medycznych i ubezpieczeń zdrowotnych, 
 • identyfikowania i szacowania potrzeb w zakresie innowacji i transferu technologii, 
 • ubezpieczeniowa teoria, doktryna i technologia zarządzania ryzykiem utraty zdrowia.
Program Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich z zakresu zarządzania ryzykiem, ubezpieczeń oraz organizacji i finansowania ochrony zdrowia w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym obejmuje 4 lata. Podczas okresu trwania studiów doktoranci zaliczają obowiązkowo 12 przedmiotów podstawowych. Część z nich kończy się egzaminem.

Ponadto, doktoranci wybierają jeden z trzech modułów stanowiących obszar ich szczególnego zainteresowania. Są to:

 • Moduł 1: Organizacja i finasowanie ochrony zdrowia
 • Moduł 2: Ubezpieczenia
 • Moduł 3: Zarządzanie ryzykiem utraty zdrowia a ryzyko w działalności podmiotów systemu ochrony zdrowia  

W ramach modułów realizują po 4 przedmioty.

Dodatkowo doktoranci pracują z opiekunem naukowym w ramach indywidualnych onsultacji oraz seminariów doktorskich.

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE:

 1. Metodologia badań naukowych. Podejścia ilościowe i jakościowe w badaniach 
 2. Podstawy logiki i metodologii nauk Filozofia
 3. Zabezpieczenie społeczne 
 4. Socjologia/Filozofia 
 5. Organizacja i zarządzanie 
 6. Ekonomia menedżerska 
 7. Zarządzanie strategiczne i operacyjne
 8. Zarządzanie ryzykiem – identyfikacja, typologizacja, klasyfikacja, mapowanie, kwantyfikacja, parametryzacja, antycypacja skutków, szacowanie kosztów
 9. Technologia zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
 10. Zarządzanie marketingowe
 11. Statystyka stosowana  
 12. Prawo europejskie w krajowej przestrzeni prawnej

MODUŁY DO WYBORU:

Moduł 1: Organizacja i finasowanie ochrony zdrowia

 1. Rozwiązania systemowe w ochronie zdrowia 
 2. Zarządzanie w podmiotach systemu ochrony zdrowia / zarządzanie w podmiotach leczniczych 
 3. Finansowanie procedur medycznych w systemie ochrony zdrowia o charakterze etatystyczno-rynkowym
 4. Ocena potencjału i stopnia wykorzystania rezerw infrastruktury, kadr, środków finansowych, możliwości oprogramowania w systemie ochrony zdrowia i podmiotach ochrony zdrowia

Moduł 2: Ubezpieczenia

 1. ​Ubezpieczeniowa teoria, doktryna i technologia zarządzania ryzykiem utraty zdrowia 
 2. Metodologia i metodyka badań społecznych w analizie produktowej rynku
 3. Warunki ubezpieczalności chorób w polskim etatystyczno-rynkowym modelu ochrony zdrowia
 4. Wykorzystanie Health Technology Assessment w: (1) polityce lekowej, (2) szacowaniu kosztów i cen świadczeń zdrowotnych, (3) projektowaniu produktów ubezpieczenia zdrowotnego, (4) projektowaniu produktów ochrony zdrowia (świadczeń zdrowotnych)

Moduł 3: Zarządzanie ryzykiem utraty zdrowia a ryzyko w działalności podmiotów systemu ochrony zdrowia  

 1. ​Ryzyko w teorii, doktrynie i praktyce ubezpieczeniowej na przykładzie ryzyka utraty zdrowia  
 2. Kryteria i metody identyfikacji, klasyfikacji, kwantyfikacji, parametryzacji i rejestracji ryzyk w podmiotach systemu ochrony zdrowia  
 3. Konstrukcja programów zarządzania ryzykiem w podmiotach systemu ochrony zdrowia
 4. Społeczne i ekonomiczne skutki realizacji  ryzyka utraty zdrowia jako dobra publicznego i jako dobra
 
 

 zasady przyjęć, realizacji i ukończenia studiów

 
Tryb naboru

Ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego jest ustalany przez kolegialną komisję rekrutacyjną na podstawie punktów ustalanych za:

 1. Ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych (ocenie uzyskanej na kierunku studiów o obszarze kształcenia bliższym tematyce studiów doktoranckich przypisuje się w postępowaniu rekrutacyjnym większą liczbę punktów), 0-3 pkt
 2. Ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej, 0-6 pkt
 3. Udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe – artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych, 0-6 pkt
 4. Udział w realizacji projektów naukowych, 0-6 pkt
 5. Dodatkowe informacje i opinie dotyczące kwalifikacji naukowych kandydata, w tym rekomendację samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta; kandydat, który przedstawi dodatkowe informacje i opinie, może uzyskać dodatkowe punkty, 0-3 pkt

Kolegialna komisja rekrutacyjna może określić, ustalając zasady dodatkowej punktacj, dodatkowe elementy oceny kandydata uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym w zależności od dyscypliny naukowej oraz trybu studiów doktoranckich:

 • ​znajomość języków obcych potwierdzona certyfikatami, 0-3 pkt
 • rozmowa kwalifikacyjna, 0-12 pkt

Kolegialna komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata zgodnie z kolejnością ustaloną w postępowaniu rekrutacyjnym, w ramach limitu miejsc z uwzględnieniem ustalonej przez komisję minimalnej liczby punktów wymaganej do przyjęcia na studia doktoranckie.

Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę punktów, która uprawnia do zakwalifikowania ich na studia, a jednocześnie przyznany limit miejsc nie zezwala na przyjęcie ich wszystkich, przewodniczący komisji może zwrócić się za pośrednictwem dziekana do Rektora, który dokonuje odpowiedniego zwiększenia limitu miejsc albo zarządza uzupełniające postępowanie rekrutacyjne obejmujące wszystkich kandydatów z tą samą liczbą punktów.

wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny lub dokument potwierdzający, że kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
 • życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych (w szczególności publikacje, prace w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia, staże) oraz zawodowych,
 • list motywacyjny, w którym kandydat określa zakres swoich zainteresowań naukowych,
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej, dwie fotografie w formacie 45 x 65 mm.

Kandydat z niepełnosprawnością ruchową może złożyć prośbę o zapewnienie odpowiednich warunków rekrutacji. Wówczas posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbywa się w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kandydat może przedstawić dodatkowe informacje i opinie dotyczące jego kwalifikacji naukowych, w tym rekomendacje samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta.

 

 organizator studiów

 
 • kierownik programu: dr hab. Joachim Osiński, prof. nadzw. SGH
 • koordynator: ​prof. dr hab. Romuald Holly
 • sekretarz programu: ​Małgorzata Madej,tel: 600878990
Sekretariat studiów:

​Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH
ul. Wiśniowa 41
02-520 Warszawa
budynek W, pokój 53

telefon: 225649122​

program realizuje:
KES - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne