Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Niestacjonarne Studia Doktoranckie z zakresu Polityki Publicznej
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne  - Oferta dydaktyczna
 

 Niestacjonarne Studia Doktoranckie z zakresu Polityki Publicznej

 
w roku akademickim 2017/2018 studia nie zostaną uruchomione
 

 o studiach

 
​Niestacjonarne Studia Doktoranckie z zakresu Polityki Publicznej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH to pierwsze w Polsce studia trzeciego stopnia, które umożliwiają uzyskanie stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie „Nauki o polityce publicznej”. Są to studia  o charakterze  interdyscyplinarnym. Program łączy  wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych, politologii, socjologii oraz psychologii społecznej z umiejętnościami niezbędnymi w programowaniu, tworzeniu, wdrażaniu i ewaluacji polityki publicznej. Szczególny nacisk kładą na polityki sektorowe takie jak:
 • polityka gospodarcza,
 • polityka pieniężna,
 • polityka fiskalna,
 • polityka energetyczna,
 • polityka  naukowa i edukacyjna,
 • polityka  zdrowia, 
 • polityka społeczna, 
 • polityka zagraniczna,
 • i inne polityki publiczne.

 
Cele studiów

Podstawowym celem Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich z zakresu Polityki Publicznej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym   jest przygotowanie doktorantów do napisania i obrony rozprawy doktorskiej w dyscyplinie naukowej polityki publicznej.
 
Celem nadrzędnym jest natomiast  tworzenie wysoko wykwalifikowanej kadry menadżerów  sektora publicznego, którzy z powodzeniem będą tworzyć oraz wdrażać projekty i programy instytucji publicznych, a także trzeciego sektora, będą partnerami reprezentującym organy rządowe i samorządowe w relacjach z biznesem.
 
Niestacjonarne Studia Doktoranckie z zakresu Polityki Publicznej w mają także przyczyniać się do tworzenia środowiska naukowego zajmującego się polityką publiczną jako dyscypliną naukową w Polsce, do rozwijania badań naukowych, a także przygotowania kadry dydaktycznej w tej dyscyplinie.

Studia skierowane do

Niestacjonarne Studia Doktoranckie z zakresu Polityki Publicznej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym skierowane są do absolwentów studiów ekonomicznych, politologicznych, prawnych lub socjologicznych, a także studiów medycznych i technicznych. Ich uczestnikami mogą być pracownicy wszystkich szczebli administracji publicznej, organizacji trzeciego sektora, przedstawiciele biznesu, szczególnie realizującego zadanie dla sektora publicznego, a także młodzi pracownicy nauki wszystkich rodzajów uczelni wyższych.

Korzyści

​Doktoranci mają możliwość brania udziału w pracach jednostek naukowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Mogą publikować artykuły w czasopismach wydawanych przez Kolegium, a także brać udział w konferencjach. Organizator studiów udziela także pomocy w wyborze opiekuna naukowego.

 
 

 informacje organizacyjne

 
 • ​tryb studiów:niestacjonarne sobotnio-niedzielne
 • organizacja zjazdów:​ zajęcia rozpoczynają się w trybie siedmiu spotkań semestralnych w soboty.
 

 program oraz wykładowcy

 
język wykładowy: polski

Program studiów

Program Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich z zakresu Polityki Publicznej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym obejmuje 4 lata. Podczas okresu trwania studiów doktoranci zaliczają obowiązkowo 12 przedmiotów podstawowych. Część z nich kończy się egzaminem.

 
Po pierwszym  semestrze doktorancki wybierają jeden z trzech modułów stanowiących obszar ich szczególnego zainteresowania. Są to:
 
Moduł 1: Polityka społeczna i gospodarcza
Moduł 2: Finanse publiczne
Moduł 3: Społeczeństwo obywatelskie

W ramach modułów realizują po 6 przedmiotów.
 
Dodatkowo doktoranci pracują z opiekunem naukowym w ramach indywidualnych konsultacji oraz seminariów doktorskich.
 
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE:

 1. Analiza polityki publicznej
 2. Ekonomia dóbr publicznych
 3. Logika i metodologia nauk
 4. Filozofia
 5. Makro- i mikroekonomia
 6. Nauka o państwie
 7. Polskie prawo konstytucyjne
 8. Prawo Unii Europejskiej
 9. Socjologia
 10. Wprowadzenie do polityki publicznej
 11. Zabezpieczenie społeczne
 12. Metodyka pracy naukowej

MODUŁY DO WYBORU:
 
Moduł 1: Polityka społeczna i gospodarcza

 1. Polityka społeczna
 2. Polityka gospodarcza
 3. Polityki Unii Europejskiej
 4. Polityka ochrony zdrowia
   
  2 konwersatoria wybierane z przedmiotów zgłoszonych do wyboru, zgodnie z zainteresowaniami  w wymiarze po 6 godzin w semestrze.

Moduł 2: Finanse publiczne

 1. Historia podatków i danin publicznych
 2. System finansowy
 3. Celowe fundusze socjalne
 4. Finanse jednostek samorządu terytorialnego
   
  2 konwersatoria wybierane z przedmiotów zgłoszonych do wyboru, zgodnie z zainteresowaniami  w wymiarze po 6 godzin w semestrze.

Moduł 3: Społeczeństwo obywatelskie

 1. Koncepcje społeczeństwa obywatelskiego
 2. Nowe technologie i społeczeństwo obywatelskie
 3. Prawo trzeciego sektora
 4. Publiczne współrządzenie (Public governance)
   
  2 konwersatoria wybierane z przedmiotów zgłoszonych do wyboru, zgodnie z zainteresowaniami  w wymiarze po 6 godzin w semestrze.
wykładowcy
 

​Wykładowcami są z uznani specjaliści o stopniu przynajmniej dr hab. z zakresu wykładanych przez siebie przedmiotów. W większości są to pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej, ale także z innych uczelni wyższych.

 
 

 zasady przyjęć, realizacji i ukończenia studiów

 
Zgodnie z Uchwałą nr 190 Senatu SGH z dnia 19 marca 2014 roku przyjęcie na studia następuje w wyniku procesu rekrutacji prowadzonego przez Kolegialną komisję rekrutacyjną powołaną przez Dziekana Kolegium.

O przyjęcie na studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym mogą ubiegać się osoby legitymujące się tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym.
 
Kandydaci obowiązani są złożyć wymagane (i ewentualnie dodatkowe) dokumenty oraz odbyć rozmowę z Komisją rekrutacyjną. Do rozmowy dopuszczeni zostaną tylko ci kandydaci, którzy w wyznaczonym terminie (do 12 września) złożą komplet wymaganych dokumentów.
 
Liczba miejsc jest ograniczona do 25.
 
Opis postępowania rekrutacyjnego

Ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego jest ustalany przez Kolegialną komisję rekrutacyjną na podstawie punktów ustalanych za:

 1. Ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych (ocenie uzyskanej na kierunku studiów o obszarze kształcenia bliższym tematyce studiów doktoranckich przypisuje się w postępowaniu rekrutacyjnym większą liczbę punktów) - 1-3 pkt.
 2. Ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej - 0-6 pkt.
 3. Udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe – artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych - 0-6 pkt.
 4. Udział w realizacji projektów naukowych - 0-3 pkt.
 5. Dodatkowe informacje i opinie dotyczące kwalifikacji naukowych kandydata, w tym rekomendację samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta; kandydat, który przedstawi dodatkowe informacje i opinie, może uzyskać dodatkowe punkty - 0-3 pkt.
   
  Kolegialna komisja rekrutacyjna może określić, ustalając zasady dodatkowej punktacji:
   
  dodatkowe elementy oceny kandydata uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym w zależności od dyscypliny naukowej oraz trybu studiów doktoranckich:
   
  – znajomość języków obcych potwierdzona certyfikatami - 0-3 pkt.
  – rozmowa kwalifikacyjna - 0-12 pkt.
   
  Minimalna liczba punktów, którą musi uzyskać kandydat wynosi 20.
wymagane dokumenty:
 • podpisany formularz osobowy wydrukowany z systemu rejestracji online,
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny lub dokument potwierdzający, że kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
 • życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych (w szczególności publikacje, prace w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, nagrody
  i wyróżnienia, staże) oraz zawodowych,
 • list motywacyjny, w którym kandydat określa zakres swoich zainteresowań naukowych,
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej,
 • dwie fotografie w formacie 45 x 65 mm.

Kandydat z niepełnosprawnością ruchową może złożyć prośbę o zapewnienie odpowiednich warunków rekrutacji. Wówczas posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbywa się w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
Kandydat może przedstawić dodatkowe informacje i opinie dotyczące jego kwalifikacji naukowych, w tym rekomendacje samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta.

Zasady realizacji studiów

​Studia trwają 4 lata i  kończą się obroną rozprawy pracy doktorskiej, poprzedzonej otwarciem przewodu doktorskiego.
 
Doktorant powinien uzyskać wcześniej zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów. Po realizacji programu studiów można uzyskać zaświadczenie o odbyciu studiów doktoranckich.
 

 organizator studiów

 
 • kierownik programu: dr hab. Joachim Osiński, prof. SGH 
 • koordynator: prof. zw. dr hab. Jerzy Oniszczuk​
 • sekretarz programu:Karolina Malinowska
sekretariat studiów:

​Niestacjonarne Studia Doktoranckie w zakresie Polityk Publicznych
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Wiśniowa 41
budynek W, pokój 34, parter

telefon: 225649129, 225648675
e-mail: karolina.malinowska@sgh.waw.pl

program realizuje:
KES - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne