Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 KES stacjonarne studia doktoranckie

 
 

 O studiach

 

Najszerzej pojętym celem studiów jest przygotowanie wysoko kwalifikowanych kadr dla szkół wyższych, instytucji naukowych, organów administracji publicznej, a także specjalistów w dziedzinie stosunków z organizacjami międzynarodowymi oraz wyższej kadry w podmiotach gospodarczych. Dla realizacji tego celu Kolegium Społeczno-Ekonomiczne SGH stwarza słuchaczom warunki dla przygotowania i obrony rozprawy doktorskiej a tym samym uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse oraz w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce publicznej.


W trakcie studiów Kolegium Społeczno-Ekonomiczne SGH realizuje szereg celów cząstkowych. Należą do nich między innymi:

  • przekazanie wiedzy o polityce publicznej, ekonomii i finansach oraz wiedzy z innych nauk społecznych w zakresie odpowiadającym specyfice programowej Kolegium, 
  • kształtowanie niezbędnych umiejętności w zakresie badań naukowych prowadzonych samodzielnie oraz w zespołach badawczych,
  • stworzenie warunków dla uczestniczenia w życiu naukowym Kolegium, do upowszechniania własnych osiągnięć naukowych oraz uczestnictwa w życiu społeczności akademickiej,
  • umożliwienie uczestnictwa w konferencjach, praktykach naukowych oraz studiach w innych ośrodkach w kraju i zagranicą oraz kształtowanie umiejętności dydaktycznych na poziomie akademickim,
  • ukształtowanie postaw etycznych zgodnych ze społeczną rolą uczonego.
 

 Program i wykładowcy

 

Język wykładowy: polski.

Program studiów obejmuje zajęcia m.in. z następujących dyscyplin naukowych: filozofia, metodologia badań naukowych, ekonomia, nauka o państwie, socjologia, historia gospodarcza i historia myśli społeczno-ekonomicznej, finanse, polityka publiczna oraz metodyka i technika nauczania.

Studia trwają cztery lata.
 
Podczas pierwszego i drugiego roku studiów doktoranci uczestniczą w zajęciach obowiązkowych, które są wspólne dla całego rocznika. W trakcie trzeciego roku studiów doktoranci wybierają jeden z trzech modułów:
  • Polityka publiczna
  • Finanse
  • Ekonomia

W trakcie siódmego semestru studiów doktoranci wybierają dwa z pięciu wykładów monograficznych. Począwszy od czwartego semestru do końca studiów doktoranci uczestniczą w seminariach doktorskich pod opieką promotora.

Doktoranci mają możliwość ubiegania się o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej. W przypadku doktorantów I semestru o przyznaniu stypendium decydują wyniki uzyskane w procesie rekrutacji. W przypadku doktorantów lat późniejszych decydują osiągnięcia naukowo-badawcze oraz stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej.

 

 Kontakt

 

Koordynator studiów: dr hab. Urszula Kurczewska, prof. SGH
urszula.kurczewska@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów: p. Hanna Nowacka
telefon: 225649104
e-mail: hnowac@sgh.waw.pl

Sekretariat studiów:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Stacjonarne Studia Doktoranckie
ul. Wiśniowa 41
budynek W, III piętro, pokój 81
02-520 Warszawa

program realizuje: KES - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 
 
 

 Czesne

 
​​Studia są nieodpłatne.