Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 początki i specyfika polityki publicznej

 
​Polityka publiczna jest to całokształt decyzji, czynności oraz działań organizatorskich i wykonawczych, które podejmuje władza publiczna w danym państwie (w jej imieniu przez różne podmioty publiczne i prywatne). Zmierzają one do osiągnięcia zdefiniowanych celów rozwojowych na różnych jego szczeblach i w relacjach międzynarodowych.
 
Polityka publiczna jest aktywnością prowadzoną w imię dobra wspólnego, korzystną ze względu na obowiązek państwa, którym jest tworzenie optymalnych warunków rozwoju cywilizacyjnego danego społeczeństwa.
 
Charakter nauki o polityce publicznej
 
Nauka o polityce publicznej jest dyscypliną wiedzy, która tworzy podstawy teoretyczne dla opisywania działań publicznych, definiowania ich rodzajowych odmian, projektowania, wdrażania oraz ewaluacji. Zajmuje się także procesami i decyzjami publicznymi (policy making), w ramach których rządzący programują działania, w tym strategie, aby osiągnąć zakładane efekty w dążeniu do uzyskania dobra wspólnego.
 
Badania naukowe w powyższym zakresie mają przede wszystkim praktyczny wymiar, który ma być pomocny w optymalizacji działań publicznych i podejmowanych decyzji przez rządzących na różnych szczeblach władzy.
 
Badania w tej nauce prowadzone są z myślą o potrzebach publicznych i sposobach ich zaspokajania.
 
Początki  studiów w zakresie polityki publicznej
 
Źródeł naukowej analizy polityk publicznych, jak wskazują niektórzy, można szukać już w cywilizacjach starożytnych. Niektóre istniejące szkoły polityki publicznej na tej samej zasadzie przypisują sobie długie tradycje badań i nauczania w tym zakresie.
 
Wśród szkół tych wyróżnia się m.in. Humphrey School of Public Affairs działającą w strukturze University of Minnesota, która akcentuje, iż studia w zakresie polityki publicznej prowadzi od 1869 r. Jednakże, jeśli pominąć dążenia do bycia „najstarszą szkołą”, należy uznać, że koniec XIX i początek XX w. to okres, gdy studia nad polityką publiczną we współczesnym rozumieniu zaczynają kształtować się, jako dyscyplina badawcza.
 
W 1914 r. powstał Institute of Public Administration na University of Michigan w Ann Arbor – jako pierwszy znaczący ośrodek wyspecjalizowanym w kształceniu i badaniach nad politykami publicznymi. Obecnie nosi nazwę Gerald R. Ford School of Public Policy.
 
Do pierwszej fali jednostek zajmujących się politykami publicznymi można zaliczyć jeszcze  Maxwell School of Citizenship and Public Affairs na Syracuse University (utworzona w 1924 r.), Sol Price School of Public Policy z University of Southern California (utworzona w 1929 r.), a także Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, która powstała na Uniwersytecie Princeton w 1930 r.
 
Można przyjąć, że do grona postaci zasłużonych w tworzeniu podstaw pod naukę o politykach publicznych zaliczani są: Woodrow Wilson, Hans Morgenthau, Robert Dahl,  Naom Chomsky, czy Anthony Giddens.
 
Doświadczenia amerykańskie - ze zrozumiałych względów - nie są możliwe do pełnego zastosowania w Polsce. Mimo to jednak wiele z rozwiązań można wykorzystać. Stały się one bowiem częścią dorobku uznanego również we Francji, Wielkiej Brytanii czy Holandii.
 
Istotne jest wykorzystanie wzorców nordyckich w kształceniu specjalistów w zakresie polityki publicznej, ze względu na geograficzną bliskość i członkostwo Szwecji, Danii i Finlandii w Unii Europejskiej.
 
Dlatego również one, obok amerykańskich, powinny być brane pod uwagę w procesie tworzenia jednostek naukowo-dydaktycznych zajmujących się polityką publiczną.