Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Kierunek Polityka publiczna

 
Polityka publiczna to dyscyplina wiedzy i praktyki (public policy, policy making), która dotyczy inwestycji i interwencji publicznych. Są one najczęściej związane z projektowaniem i wdrażaniem przedsięwzięć, np. w transporcie publicznym, polityce gospodarczej (np. rozwój przedsiębiorczości), energetyce, ochronie środowiska, edukacji, sektorze zdrowia itp.

Polityka publiczna obejmuje również planowanie i realizację interwencji na rzecz szeroko pojętego rozwoju ekonomicznego państwa, rozwiązywanie problemów związanych z bezrobociem, ułatwieniem życia seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, zagrożonym ubóstwem itp.


Przedmiotem studiów są w znacznej  mierze analizy ekonomiczne, które mogą pokazać, jakie inwestycje i interwencje są najbardziej efektywne kosztowo, a zainwestowane pieniądze w rozwiązanie danego problemu przyniosą najwięcej korzyści (value for money).


Studia przygotowują również do posługiwania się technikami analiz socjologicznych, prawnych, politologicznych. Mogą one dostarczać wiedzy, czy określone interwencje są wykonalne w konkretnych okolicznościach społecznych i politycznych.

 

Więcej - początki i specyfika polityki publicznej


Perspektywy zawodowe

Studia z polityki publicznej mogą dać początek ciekawej ścieżce zawodowej. Absolwenci kierunku mają przed sobą wiele możliwości zatrudnienia.
Absolwenci mają szanse na pracę w firmach konsultingowych. W Polsce są one znane z działalności audytorskiej i doradztwa biznesowego, ale, co jest mniej wiadome, uzyskują również zlecenia na wykonywanie ekonomicznych analiz interwencji publicznych, na formułowanie strategii rozwoju w sferze gospodarki czy strategii rozwoju określonych sektorów biznesowych.
Absolwenci mają przed sobą możliwości rozwoju kariery w firmach ewaluacyjnych. Tworzą one rosnący sektor biznesowy, który wykonuje raporty ewaluacyjne. Są to opracowania eksperckie, zawierające często wyliczenia ekonomiczne, w których oceniany jest poziom realizacji celów danej inwestycji czy interwencji po ich zakończeniu. Zamawiają je urzędy publiczne, ale także duże organizacje pozarządowe, fundacje oraz firmy, które chcą lepiej poznać niektóre własne procesy organizacyjne.

Absolwenci mają także szanse pracy w urzędach centralnych administracji publicznej oraz w administracji samorządowej.  Zatrudniają tam coraz więcej analityków społeczno-ekonomicznych. Opracowując projekty inwestycji i interwencji publicznych muszą liczyć pieniądze i oceniać, które z nich przyniosą najwięcej korzyści – na przykład w zakresie projektów budowy autostrad, obiektów energetycznych, projektów działań na rzecz ochrony środowiska, itp.

Absolwenci mają szanse na rozwój kariery zawodowej w szybko rozwijającym się sektorze tzw. think tanków. Są to różnego rodzaju instytuty i organizacje, które przygotowują raporty, opracowania, ekspertyzy na temat problemów społeczno-ekonomicznych, inwestycji i interwencji publicznych. Think tanki finansują swoje działania najczęściej z grantów publicznych i prywatnych. Znaczną ich część tworzą absolwenci SGH z racji swojego wykształcenia i pasji do analizy.

 

Więcej - szanse zatrudnienia

 

Treść programu kształcenia w ramach kierunku „Polityka publiczna”


Program kształcenia opiera się na trzech filarach:

 • przekazywaniu podstawowej wiedzy teoretycznej,
 • nabywaniu określonych umiejętności praktycznych (technicznych),
 • rozwijaniu wiedzy specjalistycznej z obszaru konkretnej polityki publicznej.

W ramach „Polityki publicznej” prowadzone jest kształcenie i badania w zakresie:

 • polityki i współrządzenia publicznego (politics and public governance) – uwaga zwrócona będzie na proces podejmowania decyzji publicznych w państwie (w Polsce, UE), ich wyjaśnianie (problemy komunikacji społecznej), przywództwo i współrządzania publicznego (leadership and public governance);
 • polityki prawnej i administracyjnej (law and administration policy) – ze szczególnym uwzględnieniem polityki legislacyjnej oraz implementacji aktów prawa UE w Polsce, europeizacji i modernizacji administracji publicznej (rządowej i samorządowej);

 • finansów publicznych i budżetu (public finance and budget) – ze szczególnym uwzględnieniem polityki finansowej państwa, w tym polityki pieniężnej i fiskalnej, tworzenia budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także budżetu UE, pozycji i roli banku centralnego (również EBC);
 • wybranych polityk sektorowych – związanych z problematyką gospodarczą, rynku pracy, ale także zdrowiem, wiekiem oraz płcią, a także imigracją, zabezpieczeniem społecznym, edukacją;
 • planowania oraz polityki regionalnej i przestrzennej (regional planning and spatial policy) – nacisk położony będzie na działania publiczne podejmowane w ramach planowania i realizacji polityki rozwoju regionalnego;
 • nauki, technologii oraz polityki ochrony środowiska (science, technology and environmental policy) – szczególna uwaga zwrócona zostanie na politykę innowacyjną i naukową, przedstawiana będzie problematyka m.in. odnawialnych źródeł energii, zmiany klimatycznej, nowych technologii komunikacyjnych, rozwoju zrównoważonego;
 • polityki europejskiej i globalnej (European and global policy) – przedstawione zostaną elementy stosunków międzynarodowych, w tym zagadnienie bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego;

Dorobek SGH w nauce o polityce publicznej

 

Kształcenie na kierunku Polityka publiczna jest oparte na zapleczu kadrowym Kolegium Ekonomiczno-Społecznym i jego jednostkach naukowo-dydaktycznych. Skupiają one specjalistów z zakresu: ekonomii (mikro-, makro- i międzynarodowej), prawa, nauki o państwie i administracji, politologii, socjologii (w tym socjologii ekonomicznej), historii gospodarczej i społecznej, filozofii i etyki. Zarówno w badaniach, jak i w kształceniu będą one gwarancją multi- i interdyscyplinarnego podejścia do realizacji zasadniczych celów i efektów kształcenia.


Kierunek studiów II stopnia w SGH „Polityka publiczna” przybliża nas do podobnych studiów w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii czy państwach skandynawskich. Odpowiada na zapotrzebowanie zgłaszane przez instytucje publiczne i prywatne, jest podstawą dla budowy nowoczesnej Polski w przyszłości.

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH od dawna rozwija potencjał do prowadzenia kształcenia w dziedzinie polityki publicznej. W ostatnich latach prowadzi studia doktoranckie w tym zakresie, a także wydaje wiele publikacji. Od 2014 r. ukazuje się kwartalnik „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”, kieruje nim prof. Joachim Osiński, który odegrał kluczową rolę w promocji powyższej dyscypliny wiedzy. Na łamach pisma publikowanych jest wiele analiz polityk sektorowych i horyzontalnych. Ponadto, w ostatnich latach nakładem Oficyny Wydawniczej SGH ukazało się wiele publikacji książkowych z tekstami, które analizują różnorodne aspekty polityki publicznej.

 
 • Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki, red. J. Osiński, I. Zawiślińska, Warszawa 2016,
 • Polityka publiczna w Polsce. Priorytety i wyzwania, red. J. Osiński, Warszawa 2015,
 • Polityka publiczna. 10 lat Polski w Unii Europejskiej, red. J. Osiński, K. Negacz, K. Obłąkowska-Kubiak, Warszawa 2014,
 • Współczesne państwo jako podmiot polityki publicznej, red. J. Osiński, Warszawa 2014,
 • Polityka publiczna we współczesnym państwie, rred. J. Osiński, Warszawa 2014.
 
 
pop-Kw.png