Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Studiuj z nami

 
Studiując możesz współpracować i korzystać z pomocy wielu pracowników akademickich SGH.

Ich kompetencje i obszary zainteresowań są bardzo szerokie. Poniżej znajdują się wybrane obszary zainteresowań badawczych członków Rady Naukowej dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji (NoPiA):

 • Stosunki międzynarodowe w wymiarze politycznym, gospodarczym i społecznym
 • Konflikty międzynarodowe i terroryzm
 • Polityka strategiczna państwa
 • Zarządzanie publiczne
 • Polityka publiczna jako teoria i praktyka działania publicznego
 • Polityka publiczna: analizy problemów i wyzwań publicznych
 • Lokalne i regionalne polityki publiczne
 • Polityki sektorowe, w tym m.in. polityka zagospodarowania przestrzeni, miejska, społeczna, rynku pracy, edukacji, zdrowia, kultury itp.
 • Polityka państw Azji Wschodniej i Centralnej
 • Belt & Road Initiative (BRI): aspekty polityczne, gospodarcze i społeczne
 • Smart cities: aspekty polityczne, gospodarcze i społeczne
 • Wpływ technologii na procesy polityczne, gospodarcze i społeczne
 • Świat islamu
 • Współpraca regionalna w Europie Środkowej
 • Specyfika kapitalizmu w państwach Europy Środkowej i Wschodniej (zróżnicowania modeli kapitalizmu w Europie, gospodarki państw Europy Środkowej i Wschodniej, zróżnicowania rozwojowe krajów posocjalistycznych)
 • Relacje centro-peryferyjne w gospodarkach Unii Europejskiej (strukturalne zróżnicowania gospodarek UE, konwergencja/dywergencja państw i regionów UE, wpływ relacji centro-peryferyjnych na ewolucję UE)
 • Konstytucjonalizm Polski i innych państw Europy Środkowej
 • Ustroje polityczne i funkcjonowanie współczesnych państw
 • Lobbing i reprezentacja interesów w Polsce i UE, wpływ grup interesu w wybranych politykach
 • Partycypacja społeczna, konsultacje publiczne i polityka deliberacji w demokracji
 • Analiza polityk sektorowych UE, w tym polityki energetycznej, klimatycznej, transformacji energetycznej, bezpieczeństwa żywności, wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB)
 • Komunikowanie polityczne
 • Przywództwo polityczne
 • Media a polityka
 • Ład, neoliberalizm, ordoliberalizm, ustrój Unii Europejskiej, ujęcie systemowe
 • Koncepcja biurokracji i problemy związane z implementacją w ramach teorii i praktyki polityki oraz nauk o administracji
 • Biurokracja, administracja, współczesne koncepcje nauk o administracji
 • Zawodowa polityka a obywatelskie formy zaangażowania politycznego (M. Weber, H. Arendt) i współczesne postacie sporu o kształtowanie sfery publicznej
 • Zawodowa polityka, partie polityczne, obywatelskie formy aktywności politycznej, sfera publiczna
 • Etos urzędnika administracji państwowej i samorządowej, teorie polityki publicznej
 • Etos urzędnika, administracja państwowa, administracja samorządowa, ujęcie systemowe
 • Samorząd terytorialny i demokracja lokalna we współczesnych państwach – uwarunkowania, koncepcje, praktyka funkcjonowania i ​tendencje rozwojowe
 • Mieszkalnictwo – aspekty społeczne, socjalne i kulturowe, instytucjonalno-systemowe, dotyczące polityki, gospodarki i strategii mieszkaniowych oraz organizacyjno-inwestorskich form zaspokajania potrzeb
 • Paradyplomacja miast i regionów
 • Polityka oraz procesy urbanizacyjne i osadnicze – płaszczyzna społeczno-demograficzna, urbanistyczno-architektoniczna, infrastrukturalna w szczególności dotycząca infrastruktury osadniczej oraz przestrzenna
 • Infrastruktura społeczna: zakres oraz rola w procesach i strategiach społeczno-gospodarczych w różnych fazach rozwoju i wymiarach przestrzennych
 • Zamieszkiwanie – inwestycje, nieruchomości i majątek trwały jako podstawa zamieszkiwania oraz ich znaczenie społeczno-gospodarcze​
 
 
 

 Więcej informacji