Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Zasady rekrutacji

 
  • Kandydat powinien posiadać tytuł magistra albo tytuł ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjata) (art. 186 ust. 2 ustawy PSWiN, z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
  • Kandydaci decydują czy wchodzą na ścieżkę rekrutacji do programu: „doktoratu wdrożeniowego”, czy doktoratu ogólnoakademickiego.

Niezależnie od wyboru ścieżki rekrutacja składa się z dwóch etapów:
  1. Ocena złożonych dokumentów. Punktowane są: udział w konferencjach, projektach badawczych, publikacje, list motywacyjny, opinia pracownika naukowego, opis zamierzeń badawczych, dokument potwierdzający znajomość języka nowożytnego na poziomie minimum B2. Uzyskanie minimalnej liczby punktów pozwala przejść do drugiego etapu.
  2. Rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydat odpowiada na dwa pytania: z dziedziny, w której planuje badania, oraz z zakresu dyscypliny wiedzy, w ramach której aplikuje.
 
 
 

 Więcej informacji