Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacja kolegialna 2005
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne  - Publikacje
 

 pUBLIKACJa KOLEGIALNa 2005

 

„Polska i jej sąsiedzi. Uwarunkowania gospodarcze, polityczne i kulturowe"
red. J. Osiński
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005

 

Z WSTĘPU.
Wśród państw przechodzących transformację ustrojową Polska jest wyjątkowa nie tylko ze względu na zapoczątkowanie procesu wyzwalania się z gorsetu komunizmu radzieckiego, ogromny autorytet i rolę Papieża-Polaka czy fenomen Solidarności, choć wszystkie te i jeszcze inne cechy charakterystyczne są szczególne i epokowe. W minionym okresie przeobrażeń, które dotknęły także nasze otoczenie zewnętrzne, Polska zmieniła swoje położenie polityczno-strategiczne, nie zmieniając swojego położenia geograficznego. W końcu lat 80. XX wieku jako najbliższych sąsiadów mieliśmy ZSRR, Czechosłowację i NRD. W rezultacie przemian wewnętrznych i geopolitycznych, które nastąpiły w okresie 1990-1993, państwa te zniknęły z politycznej mapy Europy, Polska zaś znalazła się w otoczeniu nowych sąsiadów: Niemiec, Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Ukrainy, Republiki Białoruś, Republiki Litewskiej i Federacji Rosyjskiej. Żadne inne państwo w naszej części Europy nie doświadczyło podobnej zmiany, sytuacja nasza była wyjątkowa.

Szczególny charakter tych zmian wynikał równocześnie z tego, iż we wszystkich wymienionych państwach rozpoczęła się lub trwała już transformacja polityczna, gospodarcza i społeczna (przykład Niemiec jest oczywiście odmienny), której katalizatorem były przemiany w Polsce. Państwa te i społeczeństwa bardziej skupiały się na przeobrażeniach wewnętrznych, natomiast Polska pierwsza podjęła kroki do prawno-traktatowego uregulowania stosunków z nowymi sąsiadami i próbę budowy struktury integrującej państwa Europy Środkowej (...).

Powyższe stanowi najważniejsze uzasadnienie podjęcia trudu badawczego zmierzającego do analizy różnych aspektów wzajemnych stosunków z sąsiadami Polski na przestrzeni ostatnich 10-15 lat, a więc od początków transformacji ustrojowej. Badania nie mają charakteru systematycznego i w pełni uporządkowanego zbioru zagadnień, ale stanowią prezentację problemów gospodarczych, politycznych i społecznych uznanych za istotne z punktu widzenia wzajemnych relacji. Ich wybór pozostawiono uznaniu samych badaczy, na podstawie sugestii redaktora naukowego. Autorami są pracownicy naukowi Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH oraz goście zagraniczni zaproszeni do współpracy w ramach projektu.

Joachim Osiński
 

SPIS TREŚCI PUBLIKACJI:
 
             Wstęp

 1. Leszek K. Gilejko, Strukturalno-rozwojowe podstawy sąsiedztwa
 2. Witold Rakowski, Potencjał demograficzny państw sąsiadujących z Polską i jego zmiany w latach 1950–2050 
 3. Katarzyna Żukrowska, Polska polityka gospodarcza w kontekście polityki sąsiedztwa Unii Europejskiej
 4. Barbara Woźniak, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw w Polsce  oraz w krajach sąsiadujących
 5. Joanna Stryjek, Przygotowania do Unii Gospodarczej i Walutowej – Polska na tle sąsiadów
 6. Małgorzata Grącik, Uwarunkowania instytucjonalne dla Polski wynikające z relacji UE – WTO
 7. Katarzyna Pisarska, Polskie doświadczenia we wprowadzaniu wiz dla wschod­nich sąsiadów i ich znaczenie dla Unii Europejskiej
 8. Paweł Czerpak, Stosunki Polska–Rosja w kontekście bezpieczeństwa energetycznego
 9. Tarik Cyril Amar, Ukraine and the Russian Federation – beyond Gas and Oil
 10. Peter Weiss, Slovakia and Poland – Large Potential for Cooperation and Shared Responsibility
 11. Bogusław Pytlik, Zasadnicze elementy stosunków polsko-słowackich w latach 1993–2004
 12. Łukasz Dwilewicz, Gospodarcze stosunki polsko-litewskie w latach 1991-2005
 13. Joachim Osiński, Norwegia a Unia Europejska. Anatomia sprzeciwu
 14. Ján Liďák, Europa Zachodnia – migracja i problemy tolerancji
 15. Maciej Cesarski, Urbanizacja w Polsce i w sąsiednich krajach transformacji – ludność oraz mieszkania na początku XXI wieku
 16. Adam Kurzynowski, Rola pogranicza w kształtowaniu stosunków społecznych i kulturalnych między sąsiadującymi krajami
 17. Krzysztof Jarosiński, Uwarunkowania i kierunki współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w warunkach integracji europejskiej
 18. Beata Jagiełło, Polityka Unii Europejskiej wobec obszarów sąsiedzkich
 19. Benedykt Opałka, Polska transgraniczna współpraca regionalna w procesie integracji. Program sąsiedztwa Interreg IIIA
 20. Łukasz Paprotny, Bogactwo pogranicza. Wielokulturowe dziedzictwo Spiszu
 21. Ewa Jastrzębska, Współpraca transgraniczna w dziedzinie monitoringu i oceny jakości wód w zlewni Bugu a wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej
 22. Marcin Sakowicz, Reformy samorządu terytorialnego w państwach bałtyckich
 23. Tadeusz Szumlicz, Zabezpieczenie emerytalne w Szwecji i w Polsce – jedna czy dwie społeczne „filozofie” reformowania?
 24. Rafał Towalski, Rozwój dialogu społecznego na Węgrzech, w Czechach i Słowacji
 25. Piotr Błędowski, Przemiany struktury społecznej w Niemczech w latach 1990–2002
 26. Anna Kodym, Anna Jarosz-Nojszewska,  Prasa PRL wobec interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji
 27. Andrzej Zawistowski, Sąsiad w krzywym zwierciadle. Obraz ZSRR w kawale politycznym okresu Polski Ludowej