Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Tematyka prac dyplomowych

 

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska​

- Działalność banku centralnego - organizacja, cele, polityka pieniężna

- Nadzór bankowy - organizacja, cele, regulacje ostrożnościowe 

- Systemy gwarantowania depozytów

- Restrukturyzacja banków i resolution (uporządkowana likwidacja)

- Bankowość inwestycyjna, komercyjna, spółdzielcza

- „Zielona” bankowość

- Bankowość elektroniczna - innowacje bankowe

- Produkty bankowe i kanały ich dystrybucji

- Private banking

- Zarządzanie ryzykiem bankowym, kredytowym, rynkowym, operacyjnym

- Compliance w bankowości

- Ocena standingu finansowego banku oraz analiza finansowa przedsiębiorstwa 

- Systemy wczesnego ostrzegania o trudnościach finansowych

- Kryzysy finansowe/bankowe/koronakryzys

- Europejska unia bankowa 

 

dr hab. Jan Koleśnik prof. SGH​

- Nadzór bankowy

- Rynki finansowe

- Basel II/III - Pakiet CRD/CRR

- Zarządzanie i monitorowanie ryzyka bankowego

- System gwarantowania depozytów

- Europejski system bankowy

- Polskie i europejskie prawo bankowe

- Analiza ekonomiczno-finansowa

- Operacje bankowe

- Polityka pieniężna

 

dr hab. Marcin Gospodarowicz prof. SGH​

- Regulacje bankowe; dyscyplina rynkowa, ryzyko w banku

- Wykorzystanie systemów informatycznych w bankowości

- Instrumenty pochodne

- Bankowe źródła finansowania przedsiębiorstw

- Metody ilościowe w bankowości i finansach

- Bankowość międzynarodowa

- Bankowość elektroniczna

 

dr hab. Emil Ślązak prof. SGH​ 

​- Bankowość elektroniczna (e-banking)

- Bankowość mobilna (m-banking)

- Ryzyko bankowe

- Innowacje bankowe

- Płatności i rozliczenia

- Analiza finansowa przedsiębiorstwa

- Usługi bankowe i finansowe

- Finanse i bankowość

- Blockchain i Bitcoin

- Kryptowaluty

 

dr hab. Izabela Pruchnicka-Grabias prof. SGH​ 

- Finansowe i kredytowe instrumenty pochodne i ich wycena

- Instrumenty rynku finansowego, wycena i funkcjonowanie

- Zarządzanie ryzykiem, opcje, kontrakty swap, forward,futures

- Bankowość inwestycyjna

- Inwestycje alternatywne

- Innowacje

- Fundusze inwestycyjne, hedgingowe, venture capital

- Inwestycje, ich efektywność i finansowanie

- Stabilność finansowa

- System finansowy

- Kryzysy finansowe

- Rynki finansowe, modelowanie ekonometryczne rynków finansowych

- Bankowość komercyjna - ryzyko kredytowe, produkty bankowe, leasing, kredyt

- Wycena przedsiębiorstw

- Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

- Modelowanie ekonometryczne gospodarki, instytucji finansowych i niefinansowych

 

dr hab. Andrzej Bień prof. SGH​

- Rynek kapitałowy i giełdy

- Rozliczenia międzynarodowe

- Kursy walutowe

- Integracyjne obszary walutowe

- Bankowość krajowa i międzynarodowa

- Podatki

- Fuzje i wykupy

- Zarządzanie finansowe i rachunkowość

- Ubezpieczenia gospodarcze i na życie

- Fundusze emerytalne

- Inżynieria finansowa

- Międzynarodowe operacje finansowe

- System finansowo-walutowy Unii Europejskiej

- Ocena projektów inwestycyjnych

 

dr hab. Paweł Kulpaka prof. SGH​

- Rynki finansowe

- Giełdy finansowe

- Instytucje finansowe

- Instrumenty finansowe

- Finanse międzynarodowe

- Ekonomia międzynarodowa

- Bezpośrednie i portfelowe inwestycje zagraniczne

- Giełdy towarowe

 

dr hab.Paweł Niedziółka prof. SGH​ 

- Ryzyko bankowe

- Zarządzanie portfelem papierów wartościowych

- Finansowanie projektów inwestycyjnych

- Rynek instrumentów pochodnych

- Rynek instrumentów dłużnych

- Innowacje bankowe

- Transfer ryzyka

- Bankowość korporacyjna

- Bankowość inwestycyjna

- Inwestycje alternatywne

 

dr Edyta Cegielska​ 

- Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym

- Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw

- Źródła finansowania startupów

- Źródła finansowania przedsiębiorstw

- Analiza finansowa przedsiębiorstwa

- Aniołowie Biznesu

- Venture Capital

- Startupy 

- Fintech  

- Crowdfunding 

 

dr Magdalena Kozińska​ 

- Stabilność finansowa i kryzys finansowe 

- Sieć bezpieczeństwa finansowego   

- Bankowość centralna i polityka pieniężna 

- Polityka makroostrożnościowa i ryzyko systemowe 

- Restrukturyzacja i likwidacja instytucji finansowych  

- Nadzór nad systemem finansowym 

- Gwarantowanie depozytów 

- Ryzyko w działalności banku 

- Zarządzanie płynnością banku 

- Regulacje w działalności banku 

- Wymogi kapitałowe banków   

- Analiza finansowa banku i przedsiębiorstw niefinansowych 

- Private banking i wealth management 

- Oszustwa finansowe (podatkowe, rachunkowe, bankowe), w tym unikanie opodatkowania i
  pranie pieniędzy
 

- Bankowość elektroniczna i nowe technologie w finansach 

 

dr Andrzej Krysiak​

- Rachunek efektywności w banku

- Ocena i pomiar ryzyka kredytowego

- Ryzyko operacyjne w działalności banku komercyjnego

- Instrumenty dłużne w gospodarce

- Inżynieria finansowa Rynki finansowe

 

dr Marcin Mikołajczyk​ 

- Bankowość komercyjna i centralna

- Ryzyko bankowe

- Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw

- Nadzór finansowy

- Regulacje nadzorcze

- Analiza finansowa

- System gwarantowania depozytów

- Uporządkowana likwidacja

 

dr Piotr Czapiewski​

- Wycena przedsiębiorstw

- Wycena instrumentów finansowych

- Analiza fundamentalna

- Zarządzanie aktywami

- Portfele inwestycyjne

- Zarządzanie ryzykiem

- Bankowość inwestycyjna

 

dr Piotr Kuszewski​ 

- Ocena efektywności działania instytucji finansowych

- Strategie rynkowe instytucji finansowych

- Pomiar zjawisk ekonomicznych

- Finansowanie projektów inwestycyjnych

- Planowanie i budżetowanie

- Transfer ryzyka

- Zarządzanie portfelem papierów wartościowych

- Zastosowania teorii gier

 

dr Łukasz Gębski​ 

- Fuzje i wykupy przedsiębiorstw: inwestorzy i ich strategie

 

dr inż. Marek Lusztyn​

- Zarządzanie bankiem

- Bankowość międzynarodowa

- Zarządzanie ryzykiem (rynkowym, kredytowym, operacyjnym, płynności)

- Rynek instrumentów pochodnych

- Zarządzanie kapitałem w banku

- Zarządzanie aktywami i pasywami w banku

- Bank management 

- International banking  

- Risk management (market, credit, operational, liquidity)  

- Derivatives markets 

- Bank capital management  

- Bank assets and liabilities management 

 

dr Łada Wołoszczenko-Hołda​ 

- Ocena ryzyka kredytowego

- Analiza finansowa na potrzeby oceny ryzyka kredytowego

- System zarządzania ryzykiem w bankach

- Audyt wewnętrzny w banku

- Analiza sektorowa

- Analiza gospodarcza

- Analiza polityki makroekonomicznej

- Agencje ratingowe

- Compliance w banku

- Zrównoważony rozwój

- Zrównoważone finanse

- Finansowanie projektów w energetyce

- Crowdfunding

- Analiza fundamentalna ​