Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Paweł Kulpaka
KES - Instytut Bankowości - Publikacje
 

 dr hab prof. SGH Paweł Kulpaka

 

PUBLIKACJE

Monografie:

 • Kulpaka P., „Giełdy w gospodarce”, PWE, Warszawa 2007.
 • Kulpaka P., „Ekonomia międzynarodowa. Zbiór zadań i pytań do samodzielnego studiowania.”, Difin, Warszawa 2011.
 • Kulpaka P., „Oszczędności, konsumpcja i dochody rozporządzalne gospodarstw domowych w wybranych krajach rozwiniętych i po transformacji ustrojowej”, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2013. 

Rozdziały w monografiach:

 • Kulpaka P., „Liberalizacja obrotów dewizowych w Polsce”, [w:] „Liberalizacja stosunków ekonomicznych Polski z gospodarką światową.”, red. J. Bilski, T. Miziołek, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 • Kulpaka P., „International Insolvency Crisis”, [w:] „4th International Conference of PHD Students”, red. G. Patko, University of Miskolc, Hungary, 2003.
 • Kulpaka P., „Rynek nieruchomości w Polsce w przededniu członkostwa w Unii Europejskiej”, [w:] „Procesy integracyjne w gospodarce światowej. Polska w Unii Europejskiej.”, red. J. Bilski, A. Midera, Uniwersytet Łódzki, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Łódź 2003.
 • Kulpaka P., „Powstanie giełdy Euronext jako przejaw ponadnarodowej integracji i globalizacji rynków giełdowych”, [w:] „Problemy rozwoju i zarządzania w gospodarce globalnej.”, red. M. Bałtowski, H. Ponikowski, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2005.
 • Kulpaka P., „Wpływ reformy systemu emerytalnego na sposoby finansowania przedsiębiorstw w Polsce”, [w:] „Wspólna Europa. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami.”, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 • Kulpaka P., „Krajowy rynek funduszy inwestycyjnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”, [w:] „Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej.”, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 • Kulpaka P., „Zmiany struktury oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce”, [w:] „Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy.”, red. J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Kulpaka P., „Analiza tendencji na rynku funduszy inwestycyjnych i depozytów bankowych w latach 2005 – sierpień 2008”, [w:] „Gospodarka w warunkach integracji europejskiej.”, red. J. Grzywacz, S. Kowalski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Płock 2008.
 • Kulpaka P., „Fundusze emerytalne wobec dekoniunktury na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”, [w:] „Finanse przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej”, red. J. Grzywacz, S. Kowalski, Instytut Nauk Ekonomicznych, Płock 2009.
 • Kulpaka P., „Wpływ koniunktury na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na aktywa funduszy inwestycyjnych”, [w:] „Przepływy kapitału inwestycyjnego i finansowego – aspekty lokalne i globalne”, red. E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Kulpaka P., „Fundusze inwestycyjne a banki komercyjne w Polsce. Współpraca czy konkurencja?”, [w:] „Wspólna Europa. Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej.”, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
 • Kulpaka P., „Rola publicznych emisji akcji i obligacji w pozyskiwaniu kapitałów w gospodarce polskiej”, [w:] „Polityka inwestycyjna a rozwój regionalny.”, red. R. Poliński, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2009.
 • Kulpaka P., „Publiczny rynek papierów wartościowych w pozyskiwaniu kapitałów w gospodarce polskiej”, [w:] „Rozwój przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej”, red. J. Grzywacz, S. Kowalski, Instytut Nauk Ekonomicznych, Płock 2010.
 • Kulpaka P., „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce na tle sytuacji globalnej”, [w:] „Ekonomiczne i organizacyjne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw”, red. M. Pietrzak, E. Gąsiorowska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Wydział Ekonomii, Ciechanów 2010.
 • Kulpaka P., „Depozyty bankowe i fundusze inwestycyjne w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej”, [w:] „Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach. Teoria a praktyka.”, red. M. Godlewska, P. Szczepankowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Vizja Press & IT, Warszawa 2010.
 • Kulpaka P., „Wzrost bezrobocia w Polsce na tle sytuacji w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej”, [w:] „Regionalne aspekty rynku pracy”, red. A. Organiściak –Krzykowska, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Warszawa – Olsztyn 2011.
 • Kulpaka P., „Wielkość i struktura oszczędności finansowych w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej”, [w:] „Integracja i globalizacja w wybranych dziedzinach współczesnego życia gospodarczego”, red. T. Sporka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 • Kulpaka P., „Nowe możliwości uprawiania ekstremalnej turystyki górskiej na przykładzie wybranych ofert firm polskich”, [w:] „Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej”, red. E. Dziedzic, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Kulpaka P., „Green Energy production In the Polish Energy Group PLC”, [w:] „Companies on Climate Change”, red. M. Cygler, C. Colard – Fabregoule, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Kulpaka P., „Struktura oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000 – 2011”, [w:] „Banki, przedsiębiorstwa i społeczeństwo w warunkach niepewności”, red. J. Grzywacz, S. Kowalski, Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki, Płock 2013.
 • Kulpaka P., „Brak zachowania względnego parytetu siły nabywczej w strefie euro – wnioski dla Polski”,  [w:] „Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski.”, red. A. Budnikowski, A. Kuźnar, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2014.
 • Kulpaka P., „Domy maklerskie na rynku kapitałowym”, [w:] „Bankowość inwestycyjna”, red. P. Niedziółka, Difin, Warszawa 2015.
 • Kulpaka P., „Czy Polsce potrzebne są otwarte fundusze emerytalne?”, [w:] „Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna”, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2016.
 • Kulpaka P., „Rynek długoterminowych produktów oszczędnościowych tworzących III filar systemu emerytalnego w Polsce w latach 1999 – 2018”, [w:] „Problemy finansów w obliczu nowych wyzwań gospodarki”, red. Sosnowski M., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019. 

Publikacje w recenzowanych czasopismach:

 • Kulpaka P., „Rola publicznego rynku papierów wartościowych w procesie alokacji kapitałów w gospodarce polskiej na tle sektora bankowego”, „Bank i Kredyt”, nr 1/2004, Narodowy Bank Polski, Styczeń 2004.
 • Kulpaka P., „Efektywność rynku giełdowego”, [w:] „Zeszyt naukowy Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie”, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa 2005, nr 11/2005.
 • Kulpaka P., „System bankowy w Stanach Zjednoczonych”, [w:] „Zeszyty naukowe Kolegium Gospodarki Światowej”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, nr 18.
 • Kulpaka P., „Wpływ reformy systemu emerytalnego na rynek kapitałowy w Polsce”, [w:] „Zeszyt naukowy Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie”, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa 2006, nr 13/2006.
 • Kulpaka P., „Rynek instytucji zbiorowego inwestowania w Polsce”, [w:] „Zeszyt naukowy Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie”,  Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa 2007, nr 17/2007.
 • Kulpaka P., „Wielkość i struktura oszczędności finansowych w kontekście sytuacji makroekonomicznej w Polsce”, [w:] „Zeszyt naukowy Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie”,  Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa 2008, nr 20/2008.
 • Kulpaka P., „Rynek depozytów i kredytów bankowych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w Polsce w okresie styczeń 2006 roku – czerwiec 2009 roku”, [w:] „Zeszyt naukowy Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie”, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa 2010, nr 26/2010.
 • Kulpaka P., „Rynek depozytów bankowych i funduszy inwestycyjnych w wybranych krajach członkowskich strefy euro”, [w:] „Acta universitatis lodziensis”, red. J. Bilski, E. Feder-Sempach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Kulpaka P., „Sektor finansowy w Polsce wobec kryzysu”, [w:] „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej”,  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, nr 30.
 • Kulpaka P., „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych krajach Azji Wschodniej i Południowo – Wschodniej w okresie kryzysu”, [w:] „Międzynarodowe stosunki gospodarcze – internacjonalizacja i konkurencyjność międzynarodowa – wybrane problemy”, red. T. Sporek, „Studia Ekonomiczne”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, nr 116.
 • Kulpaka P., „Problem narastania długu publicznego w Polsce w kontekście nowego systemu emerytalnego”, [w:] „Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, Cześć 4, Integracja i dezintegracja w sektorze finansowym”, red. B. Polankiewicz, J. Boehlke, „Ekonomia i Prawo”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2012, Tom X, nr 3/2012.
 • Kulpaka P., „Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce trzynaście lat po reformie. Konsekwencje dla gospodarki.”, [w:] „Współczesne problemy ekonomiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne a praktyka gospodarcza.”, red. U. Zagórna-Jonasz, K. Nagel, „Studia Ekonomiczne”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, nr 129.
 • Kulpaka P., „Model konsumpcji permanentnej M. Friedmana a keynesowskie funkcje konsumpcji – empiryczna weryfikacja wybranych teorii na przykładzie Czech”, [w:] „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 305, Ekonomia”, red. M. Rękas, J. Sokołowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Kulpaka P., „Giełdy papierów wartościowych w okresie kryzysu”, [w:] „Międzynarodowe stosunki gospodarcze – wybrane czynniki instytucjonalne i procesy realne w warunkach światowej niestabilności”, red. T. Sporek, „Studia Ekonomiczne”, nr 170, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013.
 • Kulpaka P., „Model konsumpcji permanentnej M. Friedmana a keynesowskie funkcje konsumpcji – empiryczna weryfikacja wybranych teorii na przykładzie Polski”, [w:] „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 347, Ekonomia”, red. M. Rękas, J. Sokołowski, M. Węgrzyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
 • Kulpaka P., „Poziom stóp procentowych a wielkość i struktura oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000 – 2013”, [w:] „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno – Społecznego. Studia i Prace, nr 3, tom 1 (23)/2015 Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków”, pr. zb. p./red. Zaleska M., Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2015.
 • Kulpaka P., „Struktura oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000 – 2014”, [w:] „Annales Universitatis Marie Curie - Skłodowska, Sectio H – Oeconomia”, Vol. 49, No 4, Lublin – Polonia, 2015.
 • Kulpaka P., „Niezachowanie względnego parytetu siły nabywczej w wybranych krajach członkowskich strefy euro w latach 1999 – 2015”, [w:] „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 439, Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych”, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016.
 • Kulpaka P., „Tendencje cenowe na wybranych rynkach surowcowych w latach 2000 - 2016”, [w:] „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 475, Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych”, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017.
 • Kulpaka P., „Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2004 – 2015”, [w:] „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne”, Tom XXV, Płock 2017.
 • Kulpaka P., „Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej w 2004 roku”, [w:] „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 509, Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych”, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018.

Publikacje nierecenzowane i elektroniczne:

 • Kulpaka P., „Liberalizacja prawa dewizowego w Polsce”, [w:] Materiały pokonferencyjne oraz strona internetowa konferencji: „Transformacja – Integracja – Globalizacja. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarki Polski.”, 15 – 16 maja 2003, Kraków, Katedra Teorii Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Katedra Ekonomii Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.
 • Kulpaka P., „Comments on Professor Tran Van  Hoa paper entitled: Modeling the impact of China’s membership on investment and growth, a new flexible Keynesian approach”, [w:] Materiały pokonferencyjne oraz strona internetowa konferencji: „WTO and World Trade III. Challenges in a new era.” 28-30 czerwca 2002 roku, Niemcy, Duisburg, Gerhard Mercator University Duisburg, Research Center for International Economics, University of Washington, Seattle.
 • Kulpaka P., „Nowe możliwości uprawiania ekstremalnej turystyki górskiej na przykładzie wybranych ofert firm polskich”, [w:] Płyta CD, materiały pokonferencyjne oraz strona internetowa konferencji: „Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej”, 22 – 23 kwietnia 2010, Warszawa, Kolegium Gospodarki Światowej, Katedra Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.