Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik

 

         POZYCJE KSiĄŻKOWE

 • Jan Koleśnik, Małgorzata Zaleska, Instytucjonalne formy ograniczania tworzenia i działania przedsiębiorstw bankowych w Polsce i Unii Europejskiej [w:] Przemiany środowiska finansowego w Polsce na przełomie stuleci, red. J. Kaja, SGH, Warszawa 2001,
 • Jan Koleśnik, Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa wyrazem globalizacji bankowości, [w:] Bankowość wobec procesów globalizacji, red. L. Pawłowicz, R. Wierzba, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk – Jurata 2003,
 • Jan Koleśnik, Mariusz Zygierewicz, Wpływ zmian w polityce pieniężnej, podatkowej oraz regulacji ostrożnościowych i działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na działalność banków w 2003 roku, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa 2004,
 • Jan Koleśnik, Mariusz Zygierewicz, Wpływ zmian w polityce pieniężnej, podatkowej oraz regulacji ostrożnościowych i działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na działalność banków w 2004 roku, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa 2005,
 • Jan Koleśnik, Polskie regulacje w zakresie nadzoru uzupełniającego nad instytucjami wchodzącymi w skład konglomeratów finansowych – wybrane aspekty, [w:] Finanse, red. B. Pietrzak, Monografie i opracowania naukowe, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005,
 • Jan Koleśnik, Wdrażanie postanowień Nowej Umowy Kapitałowej w Unii Europejskiej, [w:] Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej, red. T. Famulska, J. Nowakowski, Difin, Warszawa 2006,
 • Jan Koleśnik, Nowe regulacje nadzorcze w zakresie technik redukcji ryzyka kredytowego, [w:] W stronę teorii i praktyki finansów, red. J. Ostaszewski, M. Zaleska, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006,
 • Jan Koleśnik, Mariusz Zygierewicz, Wpływ zmian rozwiązań regulacyjnych na działalność banków w 2005 roku, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa 2006,
 • Jan Koleśnik, Mariusz Zygierewicz, Wpływ zmian rozwiązań regulacyjnych na działalność banków w Polsce w 2006 roku, Centrum Prawa Bankowego i Informacji Warszawa 2007,
 • Jan Koleśnik, Ryzyko kredytów mieszkaniowych w świetle obecnych i projektowanych polskich regulacji nadzorczych, [w:] Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali międzynarodowej i europejskiej, red. M. Marcinkowska, S. Wieteska, Difin, Warszawa 2007,
 • Jan Koleśnik, Nowa Umowa Kapitałowa / Dyrektywa CRD, [w:] Współczesna bankowość, Tom I, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2007,
 • Jan Koleśnik, Aleksandra Palimąka, Instytucje wspierające sektor bankowy, [w:] Współczesna bankowość, Tom I, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2007,
 • Jan Koleśnik, Mariusz Zygierewicz, Joanna Tylińska, Grzegorz Tyliński, Wpływ zmian rozwiązań regulacyjnych na działalność banków w Polsce w 2007 roku, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa 2008, autorstwo rozdziału pt.: Regulacje nadzorcze,
 • Jan Koleśnik,  Maciej Rewieński, Zabezpieczenia w bankowości – aspekty prawne i wymogi regulacyjne, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008,
 • Jan Koleśnik, Zastosowanie filtrów ostrożnościowych przy wyliczaniu kapitału regulacyjnego – wybrane aspekty, [w:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, red. L. Dziawgo, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008,
 • Jan Koleśnik, Bezpieczeństwo europejskiego systemu finansowego – rozwiązania instytucjonalne, [w:] Ryzyko w finansach i bankowości, red. B. Filipiak, M. Dylewski, Difin, Warszawa 2010,
 • Jan Koleśnik, Kształt nadzoru bankowego i regulacji nadzorczych w Unii Europejskiej i w Polsce, [w:] Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu, red. J. Nowakowski, Difin, Warszawa 2010,
 • Jan Koleśnik, Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011,
 • Jan Koleśnik, Nowa architektura nadzoru makroostrożnościowego w Unii Europejskiej, [w:] System finansowy a rozwój gospodarczy – szanse i zagrożenia, red. B. Filipiak, J. Fila, Difin, Warszawa 2012,
 • Jan Koleśnik, Nowa Umowa Kapitałowa, [w:] Bankowość, red. M. Zaleska, C.H. Beck, Warszawa 2013,
 • Jan Koleśnik, Pożądany kształt europejskiego, zintegrowanego systemu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz gwarantowania depozytów, [w:] Unia bankowa, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2013,
 • Jan Koleśnik, Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne, Difin, Warszawa 2014,
 • Jan Koleśnik, Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, [w:] Europejska unia bankowa, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2015,
 • Jan Koleśnik, Charakterystyka bankowości detalicznej, [w:] Bankowość detaliczna, red. J. Koleśnik, Difin, Warszawa 2016,
 • Jan Koleśnik, Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne, [w:] Bankowość detaliczna, red. J. Koleśnik, Difin, Warszawa 2016,
 • Jan Koleśnik, Charakterystyka kredytów bankowych, [w:] Bankowość detaliczna, red. J. Koleśnik, Difin, Warszawa 2016,
 • Jan Koleśnik, Kredyt konsumencki, [w:] Bankowość detaliczna, red. J. Koleśnik, Difin, Warszawa 2016,
 • Jan Koleśnik, Kredyt mieszkaniowy, [w:] Bankowość detaliczna, red. J. Koleśnik, Difin, Warszawa 2016,
 • Jan Koleśnik, Odwrócony kredyt hipoteczny, [w:] Bankowość detaliczna, red. J. Koleśnik, Difin, Warszawa 2016,
 • Jan Koleśnik, Uwarunkowane formy płatności, [w:] Bankowość detaliczna, red. J. Koleśnik, Difin, Warszawa 2016,
 • Jan Koleśnik, Instrumenty kredytowe, [w:] Bankowość bez tajemnic, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2016,
 • Jan Koleśnik, Bank Recovery and Resolution Mechanisms in non-Banking Union Countries, [w:] Comparative Analysis of the Conditions of Banking Operation Inside and Outside the Euro Area, red. Z. Korzeb,. Delta Publicaciones, Madrid 2017, s. 123-145. ISBN: 978-84-16383-77-1,
 • Jan Koleśnik, Gwarancje bankowe w rachunku adekwatności kapitałowej banków – wyzwania regulacyjne, [w:] Otoczenie a wartość przedsiębiorstwa, red. M. Miszczuk, M. Sosińska-Wit, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2017,
 • Jan Koleśnik, Małgorzata Zaleska, Bank centralny, [w:] Świat bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2018,
 • Jan Koleśnik, Małgorzata Zaleska, Nadzór makroostrożnościowy, [w:] Świat bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2018,
 • Jan Koleśnik, Restrukturyzacja, pomoc i uporządkowana likwidacja banku, [w:] Świat bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2018,
 • Jan Koleśnik, Instytucje wspierające sektor bankowy, [w:] Świat bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2018,
 • Jan Koleśnik, Bankowość detaliczna, [w:] Świat bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2018,
 • Jan Koleśnik, Wymogi kapitałowe na ryzyko bankowe, [w:] Świat bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2018,
 • Jan Koleśnik, Bankowe ryzyko systemowe – źródła i instrumenty redukcji, Difin, Warszawa 2019,
 • Jan Koleśnik, The new European systemic approach to non-performing loans, [w:] The Impact of Economic Actors’ Decision-making on Socio-economic Development, red. E. Pohulak-Żołędowska, Publishing House of Wrocław University of Economics and Business, Wrocław 2020, s. 82-90,
 • Jan Koleśnik, Praktyczny wymiar przymusowej restrukturyzacji banków w Polsce, [w:] Współczesne problemy i wyzwania finansów – wybrane zagadnienia, red. M. Sosnowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2020, s. 122-132,
 • Jan Koleśnik, Postpandemiczny kształt bankowych regulacji ostrożnościowych, [w:] Wpływ COVID-19 na finanse. Polska perspektywa, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2021, s. 72-98,
 • Jan Koleśnik, Traditional Instruments for Reducing Human Risk In The Banking Sector, [w:] Proceedings of the 39th International Business Information Management Association (IBIMA), Granada 2022, s. 434-440. ISBN: 978-0-9998551-8-8, ISSN: 2767-9640.

​        ARTYKUŁY
 • Jan Koleśnik, Małgorzata Zaleska, Narodowy Bank Polski – bank autonomiczny czy zależny? „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2000, Zeszyt Naukowy nr 15, SGH, Warszawa,
 • Jan Koleśnik, Małgorzata Zaleska, Polskie normy dopuszczalnego ryzyka walutowego w działalności banków na tle regulacji Unii Europejskiej, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2001, Zeszyt Naukowy nr 20, SGH, Warszawa,
 • Jan Koleśnik, Małgorzata Zaleska, Polskie a unijne prawo bankowe w zakresie norm nadzorczych - wybrane zagadnienia, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2002, Zeszyt Naukowy nr 23, SGH, Warszawa,
 • Jan Koleśnik, Tomasz Gromek, Instytucjonalne uwarunkowania koordynacji nadzoru bankowego - wdrażanie Nowej Umowy Kapitałowej na szczeblu wspólnoty, „Wspólnoty Europejskie” 2002, nr 2, Biuletyn Informacyjny Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego,
 • Jan Koleśnik, Małgorzata Zaleska, Kierunki zmian metodologii ustalania wymogów kapitałowych dla instytucji kredytowych w Unii Europejskiej, „Bank i Kredyt” 2002, nr 5,
 • Jan Koleśnik, Tomasz Gromek, Powstawanie konglomeratów finansowych jako przesłanka rozwoju nadzoru skonsolidowanego w UE, „Wspólnoty Europejskie” 2003, nr 4, Biuletyn Informacyjny Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego,
 • Jan Koleśnik, Stan prac nad Nową Bazylejską Umową Kapitałową – wyzwania dla polskiego sektora bankowego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2004, Zeszyt Naukowy nr 41, SGH, Warszawa,
 • Jan Koleśnik, Directions of Change in the System of Creation of Adjusted Reserves in the Polish Banking Sector, “Studies and Works of The Collegium of Management and Finance” 2005, Volume 53, Warsaw School of Economics,
 • Jan Koleśnik, Kształt polskich bankowych regulacji nadzorczych w 2005 roku – wybrane aspekty, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2005, Zeszyt Naukowy nr 55, SGH, Warszawa,
 • Jan Koleśnik, Polskie konglomeraty finansowe – identyfikacja i wymogi nadzorcze, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2006, Zeszyt Naukowy nr 65, SGH, Warszawa,
 • Jan Koleśnik, Tomasz Obal, Małgorzata Zaleska, Budowa zintegrowanego systemu ochrony klientów instytucji finansowych w Polsce, „Bezpieczny Bank” 2007, nr 2-3,
 • Jan Koleśnik, Treści programowe i materiały dydaktyczne dla uczniów szkół średnich oraz studentów w zakresie oceny ekonomiczno – finansowej banku oraz systemów gwarantowania depozytów, „Bezpieczny Bank” 2008, nr 2,
 • Jan Koleśnik, Ograniczenie swobody przepływu kapitału instytucji kredytowych – unijne i polskie rozwiązania prawno-regulacyjne, „Ekonomiczne problemy usług” 2009, nr 38, Zeszyty Naukowe nr 548, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009,
 • Jan Koleśnik, Limit koncentracji zaangażowań w instytucjach kredytowych – nowe paradygmaty regulacyjne, „Zeszyty Naukowe” 2010, nr 144, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • Jan Koleśnik, Pożądane cechy nowoczesnych regulacji nadzorczych, „Finanse” 2010, nr 2, Komitet Nauk o Finansach PAN,
 • Jan Koleśnik, Rola banków w świecie pieniądza niematerialnego, „Zeszyt Nauki o Finansach” 2011, nr 4(9), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 51-61. https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/138203/edition/71248
 • Jan Koleśnik, Europejska unia bankowa – nowy wymiar ryzyka systemowego, „Problemy Zarządzania” 2013, nr 2 (42), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 91-110. DOI: 10.7172/1644-9584.42.6 https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=166701
 • Jan Koleśnik, Wpływ agencji ratingowych na bezpieczeństwo systemu bankowego, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2, część 1, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, s. 295-307. http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_1_25.pdf
 • Jan Koleśnik, Podział banków jako skuteczna metoda redukcji ryzyka too big to fail, „Ekonomia i Zarządzanie” 2014, nr 3, tom 6, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, s. 64-75. DOI: 10.12846/j.em.2014.03.05 http://jem.pb.edu.pl/data/magazine/article/371/pl/1.5_kolesnik.pdf
 • Jan Koleśnik, Pożądany kształt rekomendacji nadzoru finansowego dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, „Acta Universitatis Lodzensis Folia Oeconomica” 2014, nr 1(299), Uniwersytet Łódzki, s. 235-244. https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/131

 • Jan Koleśnik, System zarządzania w bankach w świetle nowych wyzwań regulacyjnych, „Przegląd organizacji” 2014, nr 4, s. 29-34. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171283955

 • Jan Koleśnik, Rola państwa w zrównoważonym rozwoju systemu bankowego, „Nauki o Finansach” 2014, nr 1(18), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 124-131. DOI: 10.15611/nof.2014.1.11 https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/27966/edition/25276

 • Jan Koleśnik, Role of public institutions and their strategies in crises events in 2008-2010, “Finanse Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN” 2014, No 1(7) 2014, Komitet Nauk o Finansach PAN, s. 37-51. http://knfpan.pan.pl/images/The_role_of_public_institutions_and_their_strategies_in_crisis_events.pdf

 • Jan Koleśnik, Przeregulowanie działalności bankowej w Unii Europejskiej, „Studia Ekonomiczne” 2014, nr 186, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 174-184. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a5909d35-4ecd-45fe-a462-edfc2e59361f/c/14_J.Kolesnik_Przeregulowanie_dzialalnosci....pdf

 • Jan Koleśnik, Stabilność polskiego sektora bankowego w świetle krajowych testów warunków skrajnych, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” 2015, nr 3, tom 1 (23), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 195-206.  https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/Documents/JK231.pdf

 • Jan Koleśnik, Postkryzysowe narzędzia analizy nadzorczej a poziom bezpieczeństwa europejskiego systemu bankowego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 395, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 149-157. DOI: 10.15611/pn.2015.395.14 https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/33240/edition/30107

 • Jan Koleśnik, Regulacyjne miary płynności w bankach jako dopełnienie miar adekwatności kapitałowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria Finanse” 2014, nr 10(934), s. 81-91. DOI: 10.15678/ZNUEK.2014.0934.1006 https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/655

 • Jan Koleśnik, Skuteczność ograniczenia wypłaty dywidendy banków jako instrumentu polityki nadzorczej w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” 2015, nr 4, Vol. XLIX, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 247-255. DOI:10.17951/h.2015.49.4.247 https://journals.umcs.pl/h/article/view/665

 • Jan Koleśnik, Cross-currency interest rate swap w kontekście walutowych kredytów hipotecznych, „Problemy Zarządzania” 2015, nr 3 (55), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 158-169. DOI: 10.7172/1644-9584.55.11, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-0ee6b50e-fbba-466d-a995-a23dfb660241/c/pz_2015_3_2_kolesnik.pdf

 • Jan Koleśnik, Współczesny bank centralny jako organizacja społecznie odpowiedziana, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 437, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 222-229. DOI: 10.15611/pn.2016.437.21, https://www.dbc.wroc.pl/publication/37108

 • Jan Koleśnik, Piaskownica regulacyjna jako akcelerator innowacyjności w polskim systemie bankowym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 475, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 90-99.  DOI: 10.15611/pn.2017.475.08, https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/41439/edition/37369

 • Jan Koleśnik, Globalne banki a ryzyko systemowe w Unii Europejskiej - narzędzia ograniczania, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” 2017, nr 6, Vol. 51, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 141-148. DOI:10.17951/h.2017.51.6.141 https://journals.umcs.pl/h/article/view/5682

 • Jan Koleśnik, Waluty wirtualne i złoto a adekwatność kapitałowa banków - docelowy model regulacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 531, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 231-240. DOI: 10.15611/pn.2018.531.21 https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/33240/edition/30107

 • Jan Koleśnik, Operational Risk in Banks – Revolution or Regulatory Evolution, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 509, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 168-178. DOI: 10.15611/pn.2018.509.14 https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/71015/edition/46057

 • Jan Koleśnik, Uwarunkowania funkcjonowania systemów gwarantowania depozytów i ich wpływ na zachowania deponentów, „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2019, nr 21 (70), s. 94-103. DOI 10.22630/PEFIM.2019.21.70.8 http://sj.wne.sggw.pl/article-PEFIM_2019_n70_s94/

 • Jan Koleśnik, Strategiczne wyzwania w zakresie pomiaru i zarządzania ryzykiem reputacji w bankach „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2020, nr 23 (72), s. 45-56. DOI 10.22630/PEFIM.2020.23.72.4 http://sj.wne.sggw.pl/article-PEFIM_2020_n72_s45/

 • Jan Koleśnik, Anna Dąbkowska, Methods for alleviating the problem of Too big to fail in Germany, “Journal of Banking Regulation” 2021, nr 22(1), s. 11-23. DOI 10.1057/s41261-020-00125-1 https://link.springer.com/article/10.1057/s41261-020-00125-1

 • Jan Koleśnik, The Contagion Effect and its Mitigation in the Modern Banking System, „European Research Studies Journal” 2021, vol. XXIV, issue 1, s. 1009-1024. DOI 10.35808/ersj/2008 https://www.ersj.eu/journal/2008#​

 • Jan Koleśnik, Jacek Nadolski, Optimization of the Bank‘s Value in Conditions of Globalisation and Permanent Crisis, „European Research Studies Journal” 2021, vol. XXIV, issue 3B, s. 118-140. DOI: 10.35808/ersj/2454 https://www.ersj.eu/journal/2454