Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Małgorzata Zaleska
KES - Instytut Bankowości - Publikacje
 

 prof. dr hab. Małgorzata Zaleska

 
​Publikacje prof. dr hab. Małgorzaty Zaleskiej
 

 Pozycje książkowe

 
 1. Małgorzata Zaleska (red.) „Wpływ COVID-19 na finanse. Polska perspektywa”, Difin, Warszawa 2021
 2. Małgorzata Zaleska „Reakcja sieci bezpieczeństwa finansowego na wybuch pandemii COVID-19” w „Wpływ COVID-19 na finanse. Polska perspektywa”, pod red. M. Zaleskiej, Difin, Warszawa 2021
 3. ​​Piotr Błędowski, Urszula Kurczewska, Małgorzata Zaleska (red.) „Ekonomiczne i społeczne skutki nowych technologii”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020
 4. Małgorzata Zaleska (red.) „Świat bankowości”, Difin, Warszawa 2018
 5. Małgorzata Zaleska „Dwustopniowość sektora bankowego” w „Świat bankowości”, pod red. M. Zaleskiej, Difin, Warszawa 2018
 6. Małgorzata Zaleska „Bank - charakterystyka i rodzaje” w „Świat bankowości”, pod red. M. Zaleskiej, Difin, Warszawa 2018
 7. Małgorzata Zaleska, Jan Koleśnik „Bank centralny” w „Świat bankowości”, pod red. M. Zaleskiej, Difin, Warszawa 2018
 8. Małgorzata Zaleska, Jan Koleśnik „Nadzór makroostrożnościowy” w „Świat bankowości”, pod red. M. Zaleskiej, Difin, Warszawa 2018
 9. Małgorzata Zaleska „Nadzór mikroostrożnościowy” w „Świat bankowości”, pod red. M. Zaleskiej, Difin, Warszawa 2018
 10. Małgorzata Zaleska „Zarządzanie kryzysowe” w „Świat bankowości”, pod red. M. Zaleskiej, Difin, Warszawa 2018
 11. Małgorzata Zaleska „System gwarantowania depozytów” w „Świat bankowości”, pod red. M. Zaleskiej, Difin, Warszawa 2018
 12. Małgorzata Zaleska, Magdalena Kozińska „Sprawozdawczość bankowa i ocena kondycji finansowej banku” w „Świat bankowości”, pod red. M. Zaleskiej, Difin, Warszawa 2018
 13. Małgorzata Zaleska „Społeczne aspekty bankowości” w „Społeczny kontekst ekonomii”, red. J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R. Towalski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017
 14. Małgorzata Zaleska „Forewords” w „Comparative analysis of the conditions of banking operation inside and outside the euro area”, red. Zbigniew Korzeb, Delta Publicaciones, Madrid 2017
 15. Małgorzata Zaleska „Ryzyko bankowe – zmiany w sektorze bankowym Unii Europejskiej” w „Ryzyko instytucji finansowych – współczesne trendy i wyzwania”, praca zbiorowa pod redakcją T. Czerwińskiej i K. Jajugi, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2016
 16. Małgorzata Zaleska „Bankowość bez tajemnic”, Difin, Warszawa 2016
 17. Małgorzata Zaleska „Gwarantowanie depozytów” w „Bankowość detaliczna”, praca zbiorowa pod redakcją J. Koleśnika, Difin, Warszawa 2016
 18. Małgorzata Zaleska „Refleksje na temat unii rynków kapitałowych” w „Europejska unia rynków kapitałowych. Perspektywa finansowania przedsiębiorstw w Polsce”, A. Janc, P. Mikołajczak, K. Waliszewski, CeDeWu, Warszawa 2015
 19. Małgorzata Zaleska „Wyzwania przed unijnym sektorem bankowym” w „W kierunku nowego ładu świata finansów”, praca zbiorowa pod redakcją J. Nowakowskiego, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2015
 20. Małgorzata Zaleska (red.) „Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków.”, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Studia i Prace nr 3 tom 1, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015
 21. Małgorzata Zaleska (red.) „Bankowość. Bankowość komercyjna i spółdzielcza.”, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Studia i Prace nr 3 tom 2, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015
 22. „Europejska unia bankowa”, praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Zaleskiej, Difin, Warszawa 2015
 23. Małgorzata Zaleska „Współczesna bankowość – quo vadis?” w „Banki w warunkach niestabilnej gospodarki” pod redakcją Marty Wiśniewskiej, Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk 2013
 24. ​„Unia bankowa", praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Zaleskiej, Difin, Warszawa 2013
 25. „Bankowość”, praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Zaleskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013
 26. Małgorzata Zaleska „SIFIs – nierozwiązywalny problem?” w „Eseje o stabilności finansowej”, praca zbiorowa pod redakcją naukową A. Alińskiej, CeDeWu, Warszawa 2012
 27. Małgorzata Zaleska „Wstępna lekcja z kryzysu finansowego” w „Szkice o finansach”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012
 28. Małgorzata Zaleska „Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
 29. Małgorzata Zaleska „Dylematy stabilności finansowej” w „Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące.”, praca zbiorowa pod redakcją K. Jajugi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011
 30. Małgorzata Zaleska „Kryzys na globalnych rynkach finansowych a finanse publiczne” w „Eseje o finansach publicznych”, praca zbiorowa pod redakcją J. Ostaszewskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011
 31. Małgorzata Zaleska „Zmiany zasad gwarantowania depozytów w odpowiedzi na globalny kryzys finansowy” w „Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu”, pod redakcją J. Nowakowskiego, Difin, Warszawa 2010
 32. Małgorzata Zaleska „Gwarancje depozytów bankowych w świetle kryzysu” w: „Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego”, pod redakcją J. Osińskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 33. Małgorzata Zaleska „The System of Deposit Guarantees and of the Security of the Banking System in Poland in the Context of Global Systemic Challenges” in „The Banking System in Poland”, edited by H. Żukowska, M. Żukowski, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2008
 34. Małgorzata Zaleska (współautor P. Niedziółka), "Ocena biznesplanu przez banki" w: "Biznesplan. Elementy planowania działalności rozwojowej" pod redakcją K. Mareckiego, M. Wielocha, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
 35. „Współczesna bankowość”, praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Zaleskiej, DIFIN, Warszawa 2007
 36. „Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce”, praca zbiorowa pod redakcją R. Bartkowiaka, J. Ostaszewskiego i M. Zaleskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007
 37. „Zarządzanie - uwarunkowania i procesy”, praca zbiorowa pod redakcją R. Bartkowiaka, J. Ostaszewskiego i M. Zaleskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007
 38. Małgorzata Zaleska, „Deposit Guarantee Funds in the context of challenges posed by the integration of financial markets in the EU” in: „Who will pay for a crisis on the European financial market? A host country’s perspective”, edited by L. Pawłowicz, The Gdańsk Institute for Market Economics, Gdańsk 2007
 39. Małgorzata Zaleska „Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwiązań systemowych” w: „Instytucje rynku finansowego w Polsce", praca zbiorowa pod redakcją A. Szelągowskiej, CeDeWu, Warszawa 2007
 40. Małgorzata Zaleska, „Nadzór bankowy w Polsce na tle rozwiązań systemowych” w: „Instytucje rynku finansowego w Polsce”, praca zbiorowa pod redakcją A. Szelągowskiej, CeDeWu, Warszawa 2007
 41. Małgorzata Zaleska, „System gwarantowania depozytów w krajach Unii Europejskiej - uwarunkowania działalności i propozycja zmian dla systemu polskiego" w: „Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej", praca zbiorowa pod redakcją J. Nowakowskiego i T. Famulskiej, Difin, Warszawa 2006
 42. Małgorzata Zaleska, „Uwarunkowania działalności banków spółdzielczych w Polsce determinowane tendencjami rynkowymi" w: „Wpływ norm ostrożnościowych na ograniczenie ryzyka w działalności banku spółdzielczego" pod redakcją A. Gospodarowicza, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006
 43. Małgorzata Zaleska, „System wczesnego ostrzegania w identyfikacji upadłości dewelopera” w: „Finansowanie działalności deweloperskiej – aspekty praktyczne”, praca zbiorowa pod redakcją M. Bryxa i Z. Krysiaka, Związek Banków Polskich, Warszawa 2006
 44. Małgorzata Zaleska, „Nadzór zintegrowany nad rynkiem finansowym – doświadczenia światowe i polskie propozycje” w: „Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce”, praca zbiorowa pod redakcją K. Znanieckiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2006
 45. Małgorzata Zaleska, „Wpływ wprowadzenia maksymalnych limitów odsetek od kredytów na warunki działalności banków w Polsce i na ich klientów na tle doświadczeń europejskich" w: „Wpływ norm ostrożnościowych na ograniczenie ryzyka w działalności banku spółdzielczego" pod redakcją A. Gospodarowicza, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006
 46. Małgorzata Zaleska, „Сектор кооперативних банків y Полщі" - ЕВОЛЮЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ПОЛЬЩІ" - під редакцією МАРІАНА ЖУКОВСЬКОГО, Wydawnictwo M.C.Skłodowskiej, Lublin 2006
 47. Małgorzata Zaleska, „W stronę teorii i praktyki finansów”, współredakcja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006
 48. Małgorzata Zaleska, „Bankowość”, redakcja naukowa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005
 49. Małgorzata Zaleska, „Nadzór bankowy i system gwarantowania depozytów w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej - propozycje zmian” w: „Wybrane zagadnienia teorii oraz praktyki finansów”, praca zbiorowa pod redakcją J. Nowakowskiego i J. Ostaszewskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005
 50. Małgorzata Zaleska, „Evaluation of Insolvency of a Construction Company and Borrower’s Credit Risk Assessments” w: „Credit Risk of Mortgage Loans” praca zbiorowa pod redakcją Krzysztrofa Jajugi i Z. Krysiaka, Polish Banking Association, Warsaw 2005
 51. Małgorzata Zaleska, „Kooperatiwnyje banki w Polsze” w: „Bakowskoje djeło w Polsze” praca zbiorowa pod redakcją M. Żukowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2005
 52. Małgorzata Zaleska, „Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej banku przez inwestorów indywidualnych” w: „Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym” pod redakcją D. Dziawgo, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2004
 53. Małgorzata Zaleska, „Pobudzanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (MSP)” w: „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału”, pod redakcją J. Bielińskiego, CeDeWu, Warszawa 2004
 54. Małgorzata Zaleska, „Wykorzystanie modeli oceny niewypłacalności przedsiębiorstw przy pomiarze ryzyka indywidualnego kredytobiorcy” w: „Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych- modelowanie i zarządzanie”, pod redakcją K. Jajugi i Z. Krysiaka, Związek Banków Polskich, Warszawa 2004
 55. Małgorzata Zaleska, „Nadzór bankowy i gwarantowanie depozytów” w: „Bankowość. Podręcznik akademicki – wydanie drugie zaktualizowane i rozszerzone”, praca zbiorowa pod redakcją W. L. Jaworskiego i Z. Zawadzkiej, Poltext, Warszawa 2004
 56. Małgorzata Zaleska, „Zarządzanie aktywami i pasywami banku spółdzielczego”, Twigger, Warszawa 2003
 

 Artykuły

 
 
 1. Małgorzata Zaleska „KPO - „zbliżenie” sektorów bankowego i rządowego”, Gazeta Bankowa 2021, nr 6
  https://wgospodarce.pl/opinie/97133-kpo-zblizenie-sektorow-bankowego-i-rzadowego
 2. ​​​Rozmowa z Małgorzatą Zaleską „Leci z nami kilku pilotów”, Wprost z 22 maja 2021 https://biznes.wprost.pl/polski-lad/10449049/polski-lad-prof-malgorzata-zaleska-o-programie-zjednoczonej-prawicy.html​
 3. Małgorzata Zaleska „Zamieszanie wokół depozytów”, Gazeta Bankowa 2021, nr https://wgospodarce.pl/opinie/95673-zamieszanie-wokol-depozytow
 4. ​Małgorzata Zaleska „Rządowe papiery wartościowe - taktyka i strategia”, Gazeta Bankowa 2021, nr 4
 5. ​Małgorzata Zaleska „Pierwszy rok banków z COVID-19”, Gazeta Bankowa 2021, nr 3 https://wgospodarce.pl/opinie/92537-pierwszy-rok-bankow-z-covid-19​
 6. ​​Małgorzata Zaleska „W oczekiwaniu na frankowy kompromis”, Rzeczpospolita z 22 lutego 2021 ​https://www.rp.pl/Opinie/302229936-Malgorzata--Zaleska-W-oczekiwaniu-na-frankowy-kompromis.html 
 7. ​Małgorzata Zaleska „Idea Bank - historyczny koniec”, Gazeta Bankowa 2021, nr 2 https://wgospodarce.pl/opinie/91569-idea-bank-historyczny-koniec​​
 8. Małgorzata Zaleska „Dwie dekady ustawy”, Gazeta Bankowa 2021, nr 1 https://wgospodarce.pl/opinie/91583-dwie-dekady-ustawy​
 9. Małgorzata Zaleska „Idea Bank - uporządkowany początek szybkiego końca?”, Rzeczpospolita z 5 stycznia 2021 https://www.rp.pl/Opinie/301049922-Malgorzata-Zaleska-Idea-Bank--uporzadkowany-poczatek-szybkiego-konca.html​
 10. Rozmowa z Małgorzatą Zaleską „Wybrano dobrą formułę ratowania Idea Banku”, Interia, 4 stycznia 2021
  https://biznes.interia.pl/raporty/raport-rozmowy-na-nowy-rok/aktualnosci/news-malgorzata-zaleska-byla-szefowa-bfg-wybrano-dobra-formule-ra,nId,4965941
 11. ​Małgorzata Zaleska, Emil Ślązak, Edyta Cegielska „Employment in the banking sector in Poland - determinants and perception”, Bank i Kredyt 2020, nr 6 https://bankikredyt.nbp.pl/home.aspx
 12. ​​Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Najlepszym wyborem jest równy i powszechny dostęp do edukacji”, Gazeta Bankowa 2020, nr 12  https://wgospodarce.pl/informacje/89950-rowny-i-powszechny-dostep-do-edukacji-to-klucz​
 13. ​Małgorzata Zaleska „Powrót do REIT-ów”, Parkiet z 2 grudnia 2020 https://www.parkiet.com/Felietony/312029993-Powrot-do-REIT-ow.html
 14. Małgorzata Zaleska „Nadzór makroostrożnościowy - 5 lat doświadczeń”, Gazeta Bankowa 2020, nr 11 https://wgospodarce.pl/opinie/87811-nadzor-makroostroznosciowy-piec-lat-doswiadczen
 15. Małgorzata Zaleska „Szara rzeczywistość kontra zielona wyspa”, Polski Kompas 2020 https://wsieciprawdy.pl/upload/POLSKI_KOMPAS_2020/pk_2020.pdf
 16. ​Małgorzata Zaleska „Edukacja wyższa na odległość”, Gazeta Bankowa 2020, nr 10 https://wgospodarce.pl/informacje/86302-edukacja-wyzsza-na-odleglosc-ile-jest-warta
 17. Małgorzata Zaleska „Za i przeciw repolonizacji banków”, Gazeta Bankowa 2020, nr 7; https://wgospodarce.pl/opinie/81772-za-i-przeciw-repolonizacji-bankow
 18. Małgorzata Zaleska „Rezerwy walutowe - ‘Rzecz Święta’”, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 23(72)2020; https://js.wne.sggw.pl/index.php/pefim/article/download/3489/3008
 19. Małgorzata Zaleska „Kryzys to czas próby”, Rzeczpospolita z 17 czerwca 2020; https://www.rp.pl/Wywiady/306169898-Prof-Malgorzata-Zaleska-dyrektor-Instytutu-Bankowosci-SGH-Kryzys-to-czas-proby-Dojdzie-do-fuzji-i-restrukturyzacji-bankow.html
 20. ​Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Klienci bezpieczni, lecz ceny usług w górę”, Gazeta SGH z 17 czerwca 2020; ​ https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=czwartkowe-spotkania-sgh/prof-zaleska-o-sytuacji-w-bankach-klienci-bezpieczni-lecz-ceny-uslug-w-gore
 21. Małgorzata Zaleska „Jeszcze raz innowacje”, Gazeta Bankowa 2020, nr 6 https://wgospodarce.pl/opinie/80848-gazeta-bankowa-jeszcze-raz-innowacje
 22. Małgorzata Zaleska „Portret finansowy polskiego studenta”, Magazyn Akademicki Koncept 2020, nr 6; https://gazetakoncept.pl/artykuly/produkty-finansowe-dla-studentow-wywiad-z-prof-dr-hab-magorzata-zaleska,1375,b.html
 23. Małgorzata Zaleska „Koronawirus w bankowości”, Gazeta Bankowa 2020, nr 5; https://wgospodarce.pl/opinie/78890-koronawirus-w-bankowosci
 24. Małgorzata Zaleska „Ryzykowny kredyt”, Rzeczpospolita z 17 kwietnia 2020; https://www.rp.pl/Opinie/304169855-Ryzykowny-kredyt.html
 25. Małgorzata Zaleska „Historyczne luzowanie”, gazetaSGH, 9 kwietnia 2020; https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=meritum/historyczne-luzowanie
 26. Małgorzata Zaleska „Identyfikacja ryzyka utraty oszczędności bankowych”, Gazeta Bankowa 2020, nr 4; https://wgospodarce.pl/opinie/77773-identyfikacja-ryzyka-utraty-oszczednosci
 27. Małgorzata Zaleska „Życie w permanentnym kryzysie”, Rzeczpospolita z 25 marca 2020; https://www.rp.pl/Opinie/303249877-Malgorzata-Zaleska-Zycie-w-permanentnym-kryzysie.html
 28. Małgorzata Zaleska „Resolution - lekcja w Polsce”, Gazeta Bankowa 2020, nr 3
 29. Małgorzata Zaleska „Duże czy małe - oto jest pytanie”, Gazeta Bankowa 2020, nr 2
 30. Małgorzata Zaleska „Wyczekane resolution”, Rzeczpospolita z 23 stycznia 2020; https://www.rp.pl/Opinie/301229886-Malgorzata-Zaleska-Wyczekane-resolution.html
 31. Małgorzata Zaleska „Ruchy wizerunkowe”, Gazeta Bankowa 2019, nr 12
 32. Małgorzata Zaleska „Dobrze płatna praca w krajowym i stabilnym otoczeniu”, Gazeta Bankowa 2019, nr 11
 33. Rozmowa z Małgorzatą Zaleską „Młodzi nie poświęcą życia dla kariery”, Rzeczpospolita z 17 października 2019; https://www.rp.pl/Wywiady/310169889-Malgorzata-Zaleska-dyrektor-Instytutu-Bankowosci-SGH-Mlodzi-nie-poswieca-zycia-dla-kariery.html
 34. Małgorzata Zaleska „Pasmo sukcesów i wyzwań”, Kompas Gospodarczy 2019
 35. Małgorzata Zaleska „Bankowy bumerang”, Rzeczpospolita z 13 września 2019; https://www.rp.pl/Opinie/309129885-Bankowy-bumerang.html
 36. Małgorzata Zaleska „Czarno-biało o kredytowaniu fundacji”, Gazeta Bankowa 2019, nr 10
 37. Małgorzata Zaleska „Actors of the Institutional Reforms of the European Banking Sector in Response to the Crisis”, Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences, European Policies, Finance and Marketing 2019, No 21(70); https://js.wne.sggw.pl/index.php/pefim/article/view/1052/730
 38. Małgorzata Zaleska, Przemysław Kondraciuk „Theory and practice of innovation development in the banking sector”, „Financial Sciences. Nauki o Finansach”, Research Papers of Wrocław University of Economics 2019, Vol. 24, No.2;  https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/134850/edition/70305/content
 39. Małgorzata Zaleska „Niekończące się wyzwania”, Gazeta Bankowa 2019, nr 8 
 40. Małgorzata Zaleska Problematyczne banki", Gazeta Bankowa 2019, nr 6
 41. Małgorzata Zaleska „Dobre strony polskiego sektora bankowego”, Gazeta Bankowa 2019, nr 5
 42. Małgorzata Zaleska „Zapomniana lekcja z kryzysu”, Rzeczpospolita z 19 kwietnia 2019; https://www.rp.pl/Opinie/304189862-Zapomniana-lekcja-z-kryzysu.html 
 43. Małgorzata Zaleska „Banki centralne w centrum uwagi”, Gazeta Bankowa 2019, nr 4
 44. Małgorzata Zaleska „Rezerwy walutowe to skarb narodowy”, Rzeczpospolita z 19 lutego 2019;​https://www.rp.pl/Opinie/302189925-Rezerwy-walutowe-to-skarb-narodowy.html       
 45. Małgorzata Zaleska „Refleksje na temat banku centralnego”, Rzeczpospolita z 5 lutego 2019;​ https://www.rp.pl/Opinie/302049903-Refleksje-na-temat-banku-centralnego.html
 46. Małgorzata Zaleska „Niedoceniona odpowiedzialność rad nadzorczych”, Gazeta Bankowa 2019, nr 2
 47. Małgorzata Zaleska „Identyfikacja potencjalnych bankrutów”, Gazeta Bankowa 2019, nr 1
 48. Małgorzata Zaleska „Klasyczne przeregulowanie”, Gazeta Bankowa 2018, nr 12
 49. Małgorzata Zaleska „Błędne koło” w „Polski Kompas”, Rocznik Instytucji Finansowych i Spółek Akcyjnych, Warszawa 2018
 50. Małgorzata Zaleska „Okrojone REIT-y”, Gazeta Bankowa 2018, nr 11
 51. Małgorzata Zaleska „10 lat później”, Gazeta Bankowa 2018, nr 9
 52. Małgorzata Zaleska „Bezpieczeństwo finansowe”, Gazeta Bankowa 2018, nr 8
 53. Rozmowa z Małgorzatą Zaleską: „Technologia blockchain wpłynie na model funkcjonowania banków”, Głos Banków Spółdzielczych 2018, nr 3
 54. Małgorzata Zaleska „Innowacyjna bankowość”, Gazeta Bankowa 2018, nr 7
 55. Rozmowa z Małgorzatą Zaleską „Nie ma ucieczki przed nowoczesną technologią”, BS NET, Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej, 1 czerwca 2018
 56. Małgorzata Zaleska „Unia bankowa z podtekstem”, Gazeta Bankowa 2018, nr 6
 57. Małgorzata Zaleska „Blockchain technology will revolutionise the world”, Polish Market 2018, nr 5
 58. Małgorzata Zaleska „Długoterminowe wyzwania”, Gazeta Bankowa 2018, nr 4
 59. Małgorzata Zaleska „Euro to sprawa polityczna”, Gazeta Bankowa 2018, nr 3
 60. Małgorzata Zaleska „Nowe zadania dla BFG”, Gazeta Bankowa 2018, nr 2
 61. Małgorzata Zaleska „Źródła kolejnego kryzysu finansowego”, Rzeczpospolita z 3 stycznia 2018;https://www.rp.pl/Opinie/301029923-Zrodla-kolejnego-kryzysu-finansowego.htm 
 62. Małgorzata Zaleska „Z dużej chmury średni deszcz”, Gazeta Bankowa 2018, nr 1
 63. Małgorzata Zaleska „REIT-y a sprawa polska”, Gazeta Bankowa 2017, nr 11
 64. Małgorzata Zaleska „Państwo musi „szturchnąć” obywateli, by wzięli się za zabezpieczenie swojej przyszłości”, Rzeczpospolita z 27 października 2017; https://www.rp.pl/Opinie/310269799-Panstwo-musi-szturchac-obywateli-by-wzieli-sie-za-zabezpieczenie-swojej-przyszlosci.html
 65. Małgorzata Zaleska „Najpierw cele, później instrumenty”, Rzeczpospolita z 18 października 2017;​ https://www.rp.pl/Wywiady/310179886-Malgorzata-Zaleska-Najpierw-cele--pozniej-instrumenty.html  
 66. Małgorzata Zaleska „Co dalej z unią bankową”, Polityka Insight Finance, 13 października 2017
 67. Małgorzata Zaleska „Polskie REIT-y - stracony czas i kapitał”, Rzeczpospolita z 29 września 2017;​ ​https://www.rp.pl/Opinie/309289853-Malgorzata-Zaleska-Polskie-REIT-y--stracony-czas-i-kapital.html 
 68. Małgorzata Zaleska „Ciekawe czasy, czasy kryzysu”, Rzeczpospolita z 15 września 2017;​ https://www.rp.pl/Felietony/309149874-Malgorzata--Zaleska-Ciekawe-czasy-czasy-kryzysu.html
 69. Małgorzata Zaleska „Kryzys przywództwa”, Gazeta Bankowa 2017, nr 7
 70. Małgorzata Zaleska „Niech uczniowie uczą się finansów”, Rzeczpospolita z 31 maja 2017;​ https://www.rp.pl/Opinie/305309860-Niech-uczniowie-ucza-sie-finansow.html/ 
 71. Małgorzata Zaleska „Integracja rynku obligacji”, Rzeczpospolita z 17 maja 2017
 72. Małgorzata Zaleska „Rynek kapitałowy filarem polskiej gospodarki”, Wykłady inaugurujące rok akademicki 2016/2017, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, Warszawa 2017
 73. Małgorzata ZaleskaSpółdzielcze wyzwania", Rzeczpospolita z 19 kwietnia 2017
 74. Rozmowa z Małgorzatą Zaleską „Gospodarka w 2017 r. przyspieszy”, Rzeczpospolita z 22 grudnia 2016
 75. Małgorzata Zaleska „Balanced Development of the Polish Banking Sector”, Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine 2016, 2(118)
 76. Małgorzata Zaleska „Dobrosąsiedztwo w praktyce”, wSieci z 14-20 listopada 2016
 77. Małgorzata Zaleska „Rynek kapitałowy filarem polskiej gospodarki”, Gazeta SGH 2016, nr 10
 78. Małgorzata Zaleska „Oszczędzanie, sprawa narodowa”, Dziennik Gazeta Prawna z 25 października 2016
 79. Małgorzata Zaleska „Giełda z misją”, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 2016, nr 3
 80. Rozmowa z Małgorzatą Zaleską „Warszawski parkiet stawia na start-upy i inwestorów z Chin”, Rzeczpospolita z 22 września 2016
 81. Rozmowa z Małgorzatą Zaleską „Hard work and organic growth”, Warsaw Business Journal Observer 2016, nr 10
 82. Małgorzata Zaleska „Budujmy markę Made in Poland”, Puls Biznesu z 14 lipca 2016
 83. Rozmowa z Małgorzatą Zaleską „Wybudzanie giełdy”, Wprost z 17 lipca 2016
 84. Rozmowa z Małgorzatą Zaleską „Giełda edukuje”, Gazeta Bankowa 2016
 85. Małgorzata Zaleska „Capital market should lead”, GSS Press, maj 2016
 86. Małgorzata Zaleska „Wzór dla GPW”, Dziennik Gazeta Prawna z 14 czerwca 2016
 87. Małgorzata Zaleska „Stabilność sektora bankowego nie może być zachwiana”, Obserwator Finansowy z 30 grudnia 2015
 88. Małgorzata Zaleska „Cбалансированное развитие польского ъанковского сектора”, Бухѓаптерский учет и анапиз 10, Mинск 2015
 89. Małgorzata Zaleska „Banki też powinny być patriotami”, Rzeczpospolita z 16 grudnia 2015
 90. Małgorzata Zaleska „A year of change in the Polish banking sector”, Polish Market 2015, nr 12
 91. Małgorzata Zaleska „Najważniejsza jest stabilność systemu”, Dziennik Gazeta Prawna z 7 grudnia 2015
 92. Małgorzata Zaleska „Budowa trzeciego filaru unii bankowej”, Rzeczpospolita z 2 grudnia 2015
 93. Małgorzata Zaleska „Jak nie stać się klientem banku bankruta”, Dziennik Gazeta Prawna z 26 listopada 2015
 94. Małgorzata Zaleska „Upadłość banku da się przewidzieć”, Obserwator Finansowy z 18 listopada 2015 (www.obserwatorfinansowy.pl)
 95. Małgorzata Zaleska „Uczmy się, a będziemy bogaci”, Dziennik Gazeta Prawna z 18 listopada 2015
 96. Małgorzata Zaleska „Kompetencyjne zapętlenie”, Dziennik Gazeta Prawna z 10-11 listopada 2015
 97. Małgorzata Zaleska „Protection of retail borrowers”, Polish Market 2015, nr 10
 98. Małgorzata Zaleska „Repolonizacja i udomowienie banków mają sens”, Dziennik Gazeta Prawna z 15 października 2015
 99. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Banki rządzą państwami. Na szczęście u nas tego problemu nie ma”, Dziennik Gazeta Prawna z 15 września 2015
 100. Małgorzata Zaleska „Leczmy przyczyny, a nie tylko skutki problemu frankowiczów”, Rzeczpospolita z 4 września 2015
 101. Małgorzata Zaleska „Bank tax”, Polish Market 2015, nr 9
 102. Małgorzata Zaleska "The Polish banking sector - per aspera ad astra", Public Policy Studies 4(4)2014, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2015
 103. Wywiad z Małgorzatą Zaleską "Sektor sam się o to prosi", Dziennik Gazeta Prawna z 28 lipca 2015
 104. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Siłą banków spółdzielczych jest ich integracja”, Bank Spółdzielczy nr 3 (czerwiec-sierpień 2015)
 105. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Polska, jak cała Europa, jest zbyt uzależniona od banków”, Parkiet z 13 lipca 2015
 106. Małgorzata Zaleska „Innowacyjność: świat finansów nieuchronnie się zmienia”, Dziennik Gazeta Prawna z 6 lipca 2015
 107. Małgorzata Zaleska „Unia rynków kapitałowych ma inne cele niż unia bankowa”, Dziennik Gazeta Prawna z 15 czerwca 2015
 108. Małgorzata Zaleska „To się wszystkim opłaci”, Dziennik Gazeta Prawna z 7 maja 2015
 109. Małgorzata Zaleska „Ekonomia do góry nogami”, Rzeczpospolita z 28 kwietnia 2015
 110. Małgorzata Zaleska „The past and future of the Bank Guarantee Fund”, Polish Market 2015, nr 4
 111. Małgorzata Zaleska „Po niskich stopach kiedyś przyjdą wyższe”, Rzeczpospolita z 9 kwietnia 2015
 112. Małgorzata Zaleska „Będziemy więcej zarabiać, ale i płacić”, Fakt z 4-6 kwietnia 2015
 113. Małgorzata Zaleska „Kryzysowe przemyślenia”, Dziennik Gazeta Prawna z 11 marca 2015
 114. Wypowiedź Małgorzaty Zaleskiej „Biznes i edukacja: synergia dla dobra gospodarki” w Nowoczesne Zarządzanie Biznesem 2015, nr 1
 115. Małgorzata Zaleska „Lithuania in the euro zone – conclusions for Poland?”, Polish Market 2015, nr 1-2
 116. Małgorzata Zaleska „Bankowe wyzwania 2015”, Rzeczpospolita z 20 stycznia 2015
 117. Małgorzata Zaleska „Changes in Polish Exports”, Polish Market 2014, nr 12
 118. Małgorzata Zaleska „Usus magister est optimus (doświadczenie jest najlepszym nauczycielem)”, Finansowanie nieruchomości 2014, nr 12
 119. Małgorzata Zaleska „Eksportowy potencjał do wykorzystania” (komentarz), Puls Biznesu z 5-7 grudnia 2014
 120. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Wspólna waluta”, Gazeta Wrocławska z 22 listopada 2014
 121. Małgorzata Zaleska – udział w debacie „Innowacyjna Polska 2015. Scenariusze i prognozy na przyszłość”, Puls Biznesu z 7-11 listopada 2014
 122. Małgorzata Zaleska „Stress testy i po stresie?”, Rzeczpospolita z 4 listopada 2014
 123. Małgorzata Zaleska – udział w debacie „Państwo powinno być jak port lotniczy: dbać głównie o bezpieczeństwo”, Dziennik Gazeta Prawna z 3 listopada 2014
 124. Małgorzata Zaleska – udział w debacie „Eksportujemy dużo, ale rzadko z głową”, Puls Biznesu z 27 października 2014
 125. Małgorzata Zaleska „To be the leader”, Polish Market 2014, nr 10
 126. Małgorzata Zaleska – udział w debacie „Trzeba biec, a nie brnąć do przodu”, Puls Biznesu, 20 października 2014
 127. Małgorzata Zaleska „Pierwszy filar unii bankowej – start i wyzwania”, Gazeta Bankowa 2014, nr 11
 128. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Ekspansja dopiero rusza”, Puls Biznesu z 15 października 2014
 129. Małgorzata Zaleska „Permanentna walka o przetrwanie strefy euro”, Rzeczpospolita z 30 września 2014
 130. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Jeden bank, nowy standard, spójna komunikacja”, Jak w banku 2014, nr 9
 131. Małgorzata Zaleska „System of compensations for investors` losses”, Polish Market 2014, nr 8
 132. Małgorzata Zaleska – udział w debacie „Trzeba biec, a nie brnąć do przodu”, Puls Biznesu, 4-6 lipca 2014
 133. Małgorzata Zaleska „Europejski nadzór bankowy prawie gotowy”, Rzeczpospolita z 1 lipca 2014
 134. Małgorzata Zaleska „Blaski i cienie polskich banków”, Gazeta Bankowa 2014, nr 7-8
 135. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Polskie banki to dla właścicieli kury znoszące złote jaja”, Dziennik Gazeta Prawna z 16 czerwca 2014
 136. Małgorzata Zaleska „’Ból głowy’ na myśl o SIFIs”, Gazeta Bankowa 2014, nr 6
 137. Małgorzata Zaleska „The classic banking products”, Polish Market 2014, nr 5
 138. Małgorzata Zaleska „Polski sektor bankowy w Unii Europejskiej”, Gazeta Bankowa 2014, nr 5
 139. Małgorzata Zaleska „Finał unii bankowej”, Rzeczpospolita z 24 kwietnia 2014
 140. Małgorzata Zaleska „A quarter-century and a decade in the Polish banking sector”, Polish Market 2014, nr 4
 141. Małgorzata Zaleska „O euroiluzjach”, Rzeczpospolita z 31 marca 2014
 142. Małgorzata Zaleska „Coś o kobietach”, Teraz Polska 2014, nr 1
 143. Małgorzata Zaleska „25 lat współczesnego systemu bankowego w Polsce”, Gazeta Bankowa 2014, nr 4
 144. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Iluzje nie mogą kreować rzeczywistości”, Jak w Banku 2014, nr 3
 145. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Every man is the architect of his own future”, Polish Market 2014, nr 3
 146. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Light at the end of the tunnel”, Polish Market 2014, nr 1-2
 147. Małgorzata Zaleska „Idy marcowe”, Gazeta Bankowa 2014, nr 3
 148. Małgorzata Zaleska - udział w debacie „Na ile wolny rynek może sam decydować o rozwoju”, Gazeta Bankowa 2014, nr 3
 149. Małgorzata Zaleska „Mało odkrywcza dyrektywa”, Rzeczpospolita z 10 lutego 2014
 150. Małgorzata Zaleska „Ewolucja systemów gwarantowania depozytów”, Gazeta Bankowa 2014, nr 2
 151. Małgorzata Zaleska „Uczmy się i bądźmy wytrwali w dążeniu do celu”, Dziennik Gazeta Prawna z 16 stycznia 2014
 152. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Integracja wzmacnia pozycję na rynku”, aleBank.pl (16 styczeń 2014)
 153. Małgorzata Zaleska „Powtórka z ERM II”, Gazeta Bankowa 2014, nr 1
 154. Małgorzata Zaleska „Fundamenty mechanizmu restrukturyzacji banków”, Rzeczpospolita z 31 grudnia 2013
 155. Małgorzata Zaleska „Road to the euro”, Polish Market 2013, nr 11-12
 156. „Najpierw reformy, potem euro”, debata z udziałem Małgorzaty Zaleskiej, Rzeczpospolita z 16 grudnia 2013
 157. Małgorzata Zaleska „Przekombinowany pakiet CRD IV”, Gazeta Bankowa 2013, nr 12
 158. Małgorzata Zaleska „Jednolity mechanizm nadzoru bankowego”, Gazeta Bankowa 2013, nr 11
 159. Małgorzata Zaleska „Jaką lekcję wyciągnęliśmy z ostatniego kryzysu”, Rzeczpospolita z 8 listopada 2013
 160. Małgorzata Zaleska „Polish cooperative banks”, Polish Market 2013, nr 9-10
 161. Małgorzata Zaleska „Restrukturyzacja i likwidacja banków jako element unii bankowej”, Gazeta Bankowa 2013, nr 10
 162. Małgorzata Zaleska „Europa na zakręcie oddalona od obywateli”, Dziennik Gazeta Prawna z 14 października 2013
 163. ​Małgorzata Zaleska „”Pączkowanie” mechanizmów ratunkowych”, Rzeczpospolita z 16 września 2013
 164. Małgorzata Zaleska „Świadectwo bankowości spółdzielczej”, Głos Banków Spółdzielczych 2013, nr 4
 165. Małgorzata Zaleska „Wakacje 2013 w bankowości”, Gazeta Bankowa 2013, nr 9
 166. Małgorzata Zaleska „Kiedy wyciągniemy w końcu wnioski z upadku Lehman Brothers”, Rzeczpospolita z 29 sierpnia 2013
 167. Małgorzata Zaleska „Europa Środkowo-Wschodnia (podobne wyzwania – różne uwarunkowania)”, Polish Market 2013, specjalna edycja
 168. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Nie odkładajmy odkładania”, Newsweek z 29 lipca 2013
 169. Małgorzata Zaleska „Skomplikowane układanie elementów unii bankowej”, Dziennik Gazeta Prawna z 24 lipca 2013
 170. Małgorzata Zaleska „Unia bankowa – kolejny element układanki” w „Wiedza ekonomiczna czy chciwość, czyli co ma piernik do wiatraka”, KUL, Lublin 2013
 171. Małgorzata Zaleska „Moda na likwidację banków”, Gazeta Bankowa 2013, nr 7-8
 172. Małgorzata Zaleska „Most wanted: Long-term bank financing”, Polish Market 2013, nr 5-6
 173. Małgorzata Zaleska „Pomoc publiczna w nowej odsłonie”, Rzeczpospolita z 20 czerwca 2013
 174. Małgorzata Zaleska „Cypr - kolejna odsłona kryzysu i interwencjonizmu”, Gazeta Bankowa 2013, nr 6
 175. Małgorzata Zaleska „Utrata narodowości w bankowości - krok po kroku”, Rzeczpospolita z 23 maja 2013
 176. Małgorzata Zaleska „Etyka w bankowości”, Gazeta Bankowa 2013, nr 5
 177. Małgorzata Zaleska „Arterioskleroza systemu bankowego” w „Zarządzanie finansami. Finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 766, Szczecin 2013
 178. Małgorzata Zaleska „Poland`s healthy banking system”, Polish Market 2013, specjalna edycja 
 179. Małgorzata Zaleska „Japonia – daleka i bliska”, Gazeta Bankowa 2013, nr 4 
 180. Małgorzata Zaleska „Błędne koło”, Gazeta Bankowa 2013, nr 3
 181. Małgorzata Zaleska „Mix socjalizmu i kapitalizmu w bankowości”, Gazeta Bankowa 2013, nr 1
 182. Małgorzata Zaleska „Koncepcja nadzorowania rynków finansowych”, Gazeta Bankowa 2012, nr 12
 183. Małgorzata Zaleska „Importance of financial education”, Polish Market 2012, nr 11
 184. Małgorzata Zaleska „Koszty bezpieczeństwa”, Rzeczpospolita z 16 listopada 2012
 185. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Firma w otoczeniu makroekonomicznym” w Controlling 2012, listopad-grudzień
 186. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Obserwujmy i róbmy swoje”, Forbes 2012, nr 11
 187. Małgorzata Zaleska „Unia bankowa – polityczny projekt”, Gazeta Bankowa 2012, nr 11 
 188. „Jak wspierać młody biznes w małych miejscowościach”, debata z udziałem m.in. Małgorzaty Zaleskiej, Rzeczpospolita z 25 października 2012 
 189. Małgorzata Zaleska „Kredyt – niezbędny w gospodarce”, Polish Market: Specjalna Edycja 2012 
 190. Małgorzata Zaleska „Wiedza zwiększa bezpieczeństwo finansowe”, Rzeczpospolita z 9 października 2012
 191. Małgorzata Zaleska „Zapętlenie w postrzeganiu instytucji finansowych”, Gazeta Bankowa 2012, nr 10
 192. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Bankowe błędy i wypaczenia” w Newsweek 2012, nr 39
 193. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Polish Banking Sector Profitable and Growing Fast” w Warsaw Voice, September 2012
 194. Małgorzata Zaleska „The controlled ”bankruptcy” of banks”, Polish Market 2012, nr 9
 195. Małgorzata Zaleska „Pieniądze i nauka”, Parkiet z 12 września 2012
 196. Małgorzata Zaleska „Szara bankowość”, Gazeta Bankowa 2012, nr 9
 197. Małgorzata Zaleska „Seeking fairness”, Polish Market 2012, nr 8
 198. Wywiad z M. Zaleską „Dobrze czuję się w naszym banku” w Jak w banku 2012, nr 7
 199. Małgorzata Zaleska „Bankowość cienia”, Rzeczpospolita z 1 sierpnia 2012
 200. Małgorzata Zaleska „Euro 2012 in gold and silver”, Polish Market 2012, nr 7
 201. Małgorzata Zaleska „Konsekwentny brak konsekwencji”, Gazeta Bankowa 2012, nr 7-8
 202. Małgorzata Zaleska „Przyczajone ryzyko”, Gazeta Bankowa 2012, nr 7-8
 203. Małgorzata Zaleska „Znaczący sektor – mały bank”, Głos Banków Spółdzielczych 2012, nr 3
 204. Małgorzata Zaleska „Going from strength to strenght”, Polish Market 2012, nr 6
 205. Małgorzata Zaleska „Niemodna upadłość banków”, Rzeczpospolita z 13 czerwca 2012
 206. Małgorzata Zaleska „Agencje ratingowe – do przeróbki”, Gazeta Bankowa 2012, nr 6
 207. Małgorzata Zaleska „New (old) players”, Polish Market 2012, nr 5
 208. Małgorzata Zaleska „Duży bank – duży kłopot”, Rzeczpospolita z 9 maja 2012
 209. Małgorzata Zaleska „Wiekowe banki spółdzielcze”, Gazeta Bankowa 2012, nr 5
 210. Małgorzata Zaleska „Problematyczne fundusze własne”, Głos Banków Spółdzielczych 2012, nr 2
 211. Małgorzata Zaleska „150 years of cooperative banking in Poland”, Polish Market 2012, nr 3-4
 212. Małgorzata Zaleska „Kredytowanie nieruchomości bez fajerwerków”, Finansowanie nieruchomości 2012, nr 1
 213. Małgorzata Zaleska „Od zakrętu do zakrętu”, Gazeta Bankowa 2012, nr 4
 214. “Przy kawie ... o bankowości spółdzielczej”, debata GBS m.in. z udziałem M. Zaleskiej, Głos Banków Spółdzielczych 2012, nr 1-2
 215. Małgorzata Zaleska „Who will pay for risk in the banking sektor?”, Polish Market 2012, nr 2
 216. Małgorzata Zaleska „Opóźnione niedostosowanie”, Gazeta Bankowa 2012, nr 3
 217. Małgorzata Zaleska „Niezastępowalne ratingi?”, Rzeczpospolita z 14 lutego 2012
 218. Małgorzata Zaleska „A climate of affluence and saving”, Polish Market 2012, nr 1
 219. Małgorzata Zaleska „Upadek „risk free””, Gazeta Bankowa 2012, nr 2
 220. Małgorzata Zaleska „Małe, zyskowne, bezpieczne – takie są polskie banki”, Dziennik Gazeta Prawna z 3 stycznia 2012
 221. Małgorzata Zaleska „Nieokiełznane ryzyko operacyjne”, Gazeta Bankowa 2012, nr 1
 222. Rozmowa z M. Zaleską „W poszukiwaniu stabilności”, Gazeta Bankowa 2012, nr 1
 223. „Czy euro zbankrutuje”, debata z udziałem M. Zaleskiej, A. Gospodarowicza, A.
 224. Nowaka, C. Mecha, E. Mączyńskiej, M. Goniszewskiego, A. Gelberga, P. Badzio,
 225. M. Lewkowicz, Gazeta Bankowa 2012, nr 1
 226. Małgorzata Zaleska „Foreign investments in Poland”, Polish Market 2011, nr 12
 227. Małgorzata Zaleska „Finansów nie można się nauczyć raz na zawsze”, Rzeczpospolita z 22 grudnia 2011
 228. Małgorzata Zaleska „Bank bankowi nierówny”, Głos Banków Spółdzielczych, listopad 2011 - grudzień 2011
 229. Małgorzata Zaleska „Czas na nowy porządek”, Rzeczpospolita z 29 listopada 2011
 230. Małgorzata Zaleska „Bańka w bańkę”, Gazeta Bankowa 2011, nr 12
 231. Małgorzata Zaleska „The segmentation of Europe”, Polish Market 2011, nr 11
 232. Małgorzata Zaleska „Chłodne lato gorących wydarzeń”, Gazeta Bankowa 2011, nr 11
 233. Małgorzata Zaleska „Stability of the banking sector”, Polish Market 2011, nr 10
 234. Małgorzata Zaleska „Powrót do fundamentów”, Rzeczpospolita z 17 października 2011
 235. Małgorzata Zaleska „Symbioza biznesu i bankowości”, Głos Banków Spółdzielczych, wrzesień 2011
 236. Małgorzata Zaleska „CRD IV – kolejne doregulowanie?”, Gazeta Bankowa 2011, nr 10
 237. Małgorzata Zaleska „Pączkowanie międzynarodowej władzy finansowej”, Rzeczpospolita z 23 września 2011
 238. Małgorzata Zaleska „It was supposed to be so good”, Polish Market 2011, nr 9
 239. Małgorzata Zaleska „A miało być tak dobrze (…)”, Polish Market, Specjalna edycja 2011
 240. Małgorzata Zaleska „SIFI – nowe wcielenie „too big to fail””, Gazeta Bankowa 2011, nr 9
 241. Małgorzata Zaleska „The big can do more”, Polish Market 2011, nr 6
 242. Małgorzata Zaleska „The case of Polbank”, Polish Market 2011, nr 7-8
 243. Małgorzata Zaleska „Bankowość spółdzielcza w turbulentnych czasach”, Nasz Bank 2011, nr 6
 244. Małgorzata Zaleska „Polbank po prawnym liftingu”, Rzeczpospolita z 15 lipca 2011
 245. Małgorzata Zaleska „Wyzwania przed bankami”, Gazeta Bankowa 2011, nr 7-8
 246. Małgorzata Zaleska „Banki spółdzielcze wobec Basel III”, Głos Banków Spółdzielczych, kwiecień 2011 - czerwiec 2011
 247. Małgorzata Zaleska „From exclusion to wealth”, Polish Market 2011, nr 4
 248. Małgorzata Zaleska „Waiting for the Polish presidency”, Polish Market 2011, nr 5