Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje - dr Andrzej Krysiak
KES - Instytut Bankowości - Publikacje
 

 Publikacje dr Andrzeja Krysiaka

 

POZYCJE KSIĄŻKOWE

 • Andrzej Krysiak, (współautor) Niedziółka P., Ryzyko cenowe, w pracy zbiorowej pod red. M. Zaleskiej „Współczesna Bankowość”, Wyd. Difin, Warszawa 2007
 • Andrzej Krysiak, Usługi bankowe jako instrument wspierania lokalnego rozwoju gospodarczego, w pracy zbiorowej pod red. K. Piotrowskiej-Marczak i K. Kietlińskiej pt. „Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej”, wyd. Difin, Warszawa 2007
 • Andrzej Krysiak, Polityka monetarna banku centralnego a inflacja i wzrost gospodarczy w Polsce, w pracy zbiorowej pod red. J.L. Bednarczyka, S.I. Bukowskiego i W.Przybylskiej-Kapuścińskiej pt.: „Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej”, wyd. CeDeWu, Warszawa 2008
 • Andrzej Krysiak, Kryzys na światowym rynku kredytów hipotecznych oraz jego wpływ na rynek kredytowy i wzrost gospodarczy w Polsce, w pracy zbior. pod red. J.L.Bednarczyka, S.I.Bukowskiego i J. Misala pt.: „Współczesny kryzys gospodarczy, przyczyny – przebieg – skutki”, wyd. CeDeWu, Warszawa 2009
 • Andrzej Krysiak, Rola controllingu w ograniczaniu ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie bankowym, w pracy zbiorowej pod red. M. Sierpińskiej pt.: Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach”, wyd. Vizja Press & IT, Warszawa 2009
 • Andrzej Krysiak „Dług publiczny a rynek obligacji vs. rynek kredytowy", w „Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu”, pod redakcją J. Nowakowskiego, Difin, Warszawa 2010
 • Andrzej Krysiak, A. Staniszewska, M.S. Wiatr, Zarządzanie portfelem kredytowym banku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012

ARTYKUŁY

 • Andrzej Krysiak, Neural networks applications for credit risk measurement. Studies and Works of the Collegium of Management and Finance, Vol. 44, Wyd. SGH, Warszawa 2004
 • Andrzej Krysiak, Rola banków w finansowaniu inwestycji lokalnych w pracy zbiorowej pt.: „Polska w Unii Europejskiej – strategie rozwoju, perspektywy i problemy”, wyd. Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2005
 • Andrzej Krysiak, Stopa procentowa kredytu a stopa procentowa obligacji komunalnych, w pracy zbiorowej pt.: „Stopy procentowe a gospodarka – w poszukiwaniu optymalnej policy mix”, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2005
 • Andrzej Krysiak, Rola controllingu w zarządzaniu bankiem komercyjnym, w pracy zbiorowej pod red. J. Ostaszewskiego i M. Zaleskiej pt.: „W stronę teorii i praktyki finansów”, wyd. SGH, Warszawa 2006
 • Andrzej Krysiak, Pojęcie controllingu na tle pojęć zbliżonych (kontrola, audyt), „Kontrola Państwowa”, nr 1 (306) styczeń – luty 2006
 • Andrzej Krysiak, Obligacje komunalne jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego, w pracy zb. pod red. I. Pruchinckiej-Grabias oraz A. Szelągowskiej pt.: „Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce”, wyd. CeDeWu, Warszawa 2006
 • Andrzej Krysiak, Stopy procentowe a polityka kredytowa wobec małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w pracy zbiorowej pod red. Jana L. Bednarczyka pt.: „Stopy procentowe a gospodarka – Dylematy Unii Gospodarczej i Walutowej” wyd. ITE-PIB, Radom 2006
 • Andrzej Krysiak, Rola instrumentów dłużnych w finansowaniu samorządowych inwestycji infrastrukturalnych, w pracy zbiorowej pod red. J. Węcławskiego pt.: „Instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej”, wyd. UMCS, Lublin 2006
 • Andrzej Krysiak, Adekwatność kapitałowa z tytułu ryzyka operacyjnego przy zastosowaniu metody wskaźnika podstawowego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt nr 80 (2007)
 • Andrzej Krysiak, Finansowanie rozwoju gospodarki lokalnej – szanse i bariery, w pracy zbiorowej pod red. R. Bartkowiaka i J. Ostaszewskiego pt.: „Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce”, wyd. SGH, Warszawa 2007
 • Krysiak A., Procesy integracyjne na światowych rynkach akcji i ich skutki, w pracy zbiorowej pod red. S.L. Bukowskiego  pt.: „Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy”, wyd. CeDeWu, Warszawa 2010, s. 123 – 134;
 • Krysiak A., Ryzyko na rynku obligacji skarbowych w Polsce, w pracy zbiorowej pod red.  W. Przybylskiej-Kapuścińskiej oraz J. Handschke  pt.: „Rynki finansowe i ubezpieczenia – Nowe perspektywy instytucji i instrumentów”, Zeszyty Naukowe 143 Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 115 – 127;
 • Krysiak A., Rynek kredytowych instrumentów pochodnych i jego rola w ograniczaniu ryzyka instrumentów dłużnych, w pracy zbiorowej pod red. J.L. Bednarczyka i W. Przybylskiej-Kapuścińskiej  pt.:„Od kryzysu do ożywienia – dylematy współczesnej polityki finansowej”, Wyd. Difin, Warszawa 2011, s. 235 – 255;
 • Krysiak A., Rola instrumentów pochodnych w ograniczaniu ryzyka na rynku instrumentów dłużnych, w pracy zbiorowej pod red. K. Jajugi  pt.; „Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki”, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 394 – 404;
 • Krysiak A., Ryzyko na rynku obligacji skarbowych w świetle globalnego kryzysu finansowego, w pracy zbiorowej pod red. J. Harasim i J. Cichy pt.: „Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania”, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 193 – 201;
 • Krysiak A., Emisja euro obligacji jako sposób finansowania strategicznych projektów w ramach Unii Europejskiej, w pracy zbiorowej pod red. K. Opolskiego i J. Górskiego pt.: „Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej”, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 181 – 189;
 • Bankowość korporacyjna – podręcznik akademicki, red. nauk. M.S. Wiatr, Wyd. Difin, Warszawa 2012 (autorstwo 4 rozdziałów);
 • Krysiak A., Przychodowe obligacje komunalne jako forma finansowania zadłużenia samorządów w Polsce, w pracy zbiorowej pod red. V. Babcaka, E. Jasiuk i G.P. Maja pt.: „Finanse samorządu terytorialnego”, wyd. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2012, s. 53 – 78;
 • Krysiak A., Konsekwencje globalnego kryzysu dla makroekonomii, w pracy zbiorowej pod red. R. Bartkowiaka i P. Wachowiaka pt. „Nauki ekonomiczne w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju”, Wyd. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014, s. 77 – 88;