Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje - dr Emil Ślązak
KES - Instytut Bankowości - Publikacje
 

 Publikacje dr hab. prof. SGH Emila Ślązaka

 

POZYCJE KSIĄŻKOWE

 • Emil Ślązak: Big Data jako przesłanka innowacji finansowych [w:] Ekonomiczne i społeczne skutki nowych technologii, P. Błędowski, U. Kurczewska, M. Zaleska (red.), Wydawnictwo SGH, Warszawa 2020, s. 107-118

 • Emil Ślązak: System wolnej bankowości jako alternatywa dla banków centralnych [w:] Pieniądz, instrumenty i instytucje finansowe: problemy, diagnoza, perspektywy, S. Franek, A. Adamczyk, (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020, s. 11-22
 • Emil Ślązak: Zastosowanie technologii Blockchain w sektorze bankowym [w:] Wybrane zagadnienia rozwoju sektora bankowego, S. Juszczyk, R. Balina (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019, s. 161-171
 • Emil Ślązak: Innowacyjne rozwiązania systemu Bank Web 3.0, [w:] Bankowość elektroniczna. Istota i innowacje, A. Gospodrowicz (red.), Difin, Warszawa 2018, s. 85-116
 • Emil Ślązak: Segmentacja klientów bankowych, [w:] Świat Bankowości, M. Zaleska (red.), Difin, Warszawa 2018, s. 122-145
 • Emil Ślązak: Private banking, [w:] Świat Bankowości, M. Zaleska (red.), Difin, Warszawa 2018, s. 206-231
 • Emil Ślązak: Bankowość elektroniczna, [w:] Świat Bankowości, M. Zaleska (red.), Difin, Warszawa 2018, s. 266-304
 • Emil Ślązak: Ryzyko operacyjne, [w:] Świat Bankowości, M. Zaleska (red.), Difin, Warszawa 2018, s. 432-468
 • Emil Ślązak: Kalkulacja cen oraz efektywność produktów i usług bankowych, [w:] Świat Bankowości, M. Zaleska (red.), Difin, Warszawa 2018, s. 540-565
 • Emil Ślązak, Bankowość elektroniczna, [w:] Bankowość bez tajemnic, pod red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2016
 • Emil Ślązak, Sektor bankowy Bułgarii, Sektory bankowe w Unii Europejskiej, [w:] Sektory bankowe w Unii Europejskiej, pod red. J. Cichy, B. Puszer, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016
 • Emil Ślązak, Idiosynkratyczne funkcje banku - ujęcie teoretyczno-praktyczne, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2015
 • Emil Ślązak, Usługi zarządzania płynnością (cash management), [w:] Bankowość korporacyjna - podręcznik akademicki, pod red. M.S. Wiatr, Difin, Warszawa 2015
 • Emil Ślązak, Systemy bankowości internetowej dla przedsiębiorstw, [w:] Bankowość korporacyjna - podręcznik akademicki, pod red. M.S. Wiatr, Warszawa 2015
 • Emil Ślązak, Podpis elektroniczny i metody kryptograficzne, [w:] Bankowość korporacyjna - podręcznik akademicki, pod red. M.S. Wiatr, Difin, Warszawa 2015
 • Emil Ślązak, Metody zabezpieczeń oparte na systemie uprawnień, [w:] Bankowość korporacyjna - podręcznik akademicki, pod red. M.S. Wiatr, Difin, Warszawa 2015
 • Emil Ślązak, Usługi private banking i wealth management , [w:] Bankowość inwestycyjna - inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynku finansowym, pod red. P. Niedziółka, Difin, Warszawa 2015
 • Emil Ślązak, Household indebtedness in Poland in post-crisis perspective [w:] Private indebtedness in Bulgaria - trends and comparisons with Central and South East European Countries, pod red. Y. Georgiev, Economic Policy Institute, Sofia 2014
 • Emil Ślązak, Theoretical grounds for the use of the public policies, [w:] Development per public policy support in the food economy - the example of Poland, pod red.  M. Wigier, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2012
 • Emil Ślązak, Usługi zarządzania płynnością (cash management) [w:] Bankowość korporacyjna - podręcznik akademicki, pod red. M.S. Wiatr, Difin, Warszawa 2012
 • Emil Ślązak, Systemy bankowości internetowej dla przedsiębiorstw [w:] Bankowość korporacyjna - podręcznik akademicki, pod red. M.S. Wiatr, Warszawa 2012
 • Emil Ślązak, Podpis elektroniczny i metody kryptograficzne [w:] Bankowość korporacyjna - podręcznik akademicki, pod red. M.S. Wiatr, Difin, Warszawa 2012
 • Emil Ślązak, Metody zabezpieczeń oparte na systemie uprawnień [w:] Bankowość korporacyjna - podręcznik akademicki, pod red. M.S. Wiatr, Difin, Warszawa 2012
 • Emil Ślązak; Elżbieta Guzek, Innowacyjna bankowość internetowa - Bank WEB 2.0, Wolters Kluwer, Warszawa 2012 
 • Emil Ślązak, The Revisited Concept of Bank Liquidity in the Theory of Bank Intermediation [in:] New Paradigms in Banking, Financial Markets and Regulation? edited by Morten Balling, Frank Lierman, Freddy Van den Spiegel, Rym Ayadi and David T. Llewellyn, Vienna, 2012, ISBN 978-3-902109-62-0
 • Emil Ślązak, Theory and practice of finance - implicit pension debt in Poland [in:] Implicit Debt in Public Social Security System. The case of Germany, Bulgaria, Hungary and Poland, Economic Policy Institute & Hans Seidel Stiftung, Sofia 2011
 • Emil Ślązak, Teoretyczne podstawy wykorzystania polityki strukturalnej i regionalnej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości [in:] Instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, edited by A. Wasilewski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2011, ISBN 978-83-7658-168-2
 • Emil Ślązak, Uwarunkowania wzrostu awersji banków wobec ryzyka kredytowego na przykładzie sektora bankowego w Polsce, [w:] "Ryzyko w finansach i bankowości" pod red. B. Filipiak, M. Dylewski. Difin, Warszawa 2010
 • Emil Ślązak, Znaczenie segmentacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej banku, [w:] Współczesna bankowość, praca zbiorowa pod red. M. Zaleskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007
 • Emil Ślązak, Ryzyko operacyjne, [w:] Współczesna bankowość, praca zbiorowa pod red. M. Zaleskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007
 • Emil Ślązak, Bankowość elektroniczna (współautor K. Borowski) [w:] Współczesna bankowość, praca zbiorowa pod red. M. Zaleskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007
 • Emil Ślązak, Kalkulacja cen oraz ocena efektywności produktów i usług bankowych (współautor K. Borowski), [w:] Współczesna bankowość, praca zbiorowa pod red. M. Zaleskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007
 • Emil Ślązak, Rola pośredników finansowych na tle średniookresowych perspektyw rozwoju rynku consumer finance w Polsce, [w:] Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce, praca zbiorowa pod red. B. Lepczyńskiego, CeDeWu, Warszawa 2006

ARTYKUŁY

 • Emil Ślązak (współautor M. Zaleska, E. Cegielska): Employment in the banking sector in Poland - determinants and perception, Bank i Kredyt, nr 6/2020, s. 661-668

 • Emil Ślązak: Transformacja paradygmatu kreowania płynności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 531/2018, s. 441-450
 • Emil Ślązak: Innowacyjność Blockchain jako rozproszonego rejestru danych (DLT), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 527/2018, s. 255-263
 • Emil Ślązak: Transformacja paradygmatu kreowania płynności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 531/2018, s. 441-450
 • Emil Ślązak, Uwarunkowania regulacji prawnych na rynku kryptowalut [w:] Społeczny kontekst ekonomii, pod red. M. Zaleska, J. Szlachta, R. Towalski, K. Żukrowska, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2017
 • Emil Ślązak, Modele bankowości równoległej (shadow banking), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, Finanse, nr 488/2017, s. 266-273
 • Emil Ślązak, Adoption of innovation in mobile payments - financial viability prerequisites for banks; [w:] Innowacje a wzrost gospodarczy, pod red. I. Pyka, J. Cichy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; nr186/ 2014
 • Emil Ślązak, Wielostronne płatności intercharge jako koszty transakcyjne w kontekście jednolitego rynku instrumentów płatniczych Unii Europejskiej, [w:] Dorobek Ekonomii, Finansów i Nauk o Zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, pod red. R. Bartkowiak J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
 • Emil Ślązak, Assumtions for Bank Debt Deleveraging Process in Poland, University of Poznan, Poznan 2012
 • Emil Ślązak, Banki w modelu równowagi ogólnej Arrow-Debreu-Mckenzie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Emil Ślązak, The concept of implicit liabilities in the theory and practice of finance, edited by B. Filipiak, WSB, Poznań 2012 
 • Emil Ślązak, Credit Market Imperfections in the Theory of Credit Rationing, The Quarterly "e-Finanse", vol. 7, nr 4
 • Emil Ślązak, Efektywność transformacji terminów kapitału przez banki [w:] „Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość” pod red. A. Gospodarowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011
 • Emil Ślązak, Rynek płatności bezgotówkowych w Polsce na tle Unii Europejskiej – analiza komparatywna, Ekonomia, Kwartalnik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, nr 27/2011
 • Emil Ślązak, Impact of the financial crisis on the risk exposure of Polish banks [w:] “Development strategy of banking industry in terms of global financial crisis influence”, Saint Petersburg State University of Economics and Finance, Sankt Petersburg 2010
 • Emil Ślązak, Współczesne modele bankowości mobilnej w aspekcie teorii użyteczności, Annales UMCS, Sectio H Oeconomia, vol. XLVI, Lublin 2010 
 • Emil Ślązak, Znaczenie projektu SEPA w procesie tworzenia jednolitego rynku usług płatniczych Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów Warszawa, nr 103/2010
 • Emil Ślązak, Cykliczność podaży kredytów dla sektora MSP w Polsce w perspektywie średniookresowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 98, Wrocław 2010
 • Emil Ślązak, The influence of the international financial crisis on the company credit market in Poland, Osteuropa-Wirtschaft, Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, no. 4/2009
 • Emil Ślązak, Prerequisites for banking activity in real economy, Kwartalnik Optimum – Studia Ekonomiczne, Uniwersytet w Białymstoku, nr 2 (41)/2009
 • Emil Ślązak, Wpływ wprowadzenia euro w Polsce na funkcjonowanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Bezpieczny Bank nr 1 (38)/2009
 • Emil Ślązak, Czynniki rozwoju efektywności multikanałowej dystrybucji bankowej, [w:] Współczesne Finanse, pod red. L. Dziawgo, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008
 • Emil Ślązak, (współautor A. Duniszewska), Zamiany w unijnych systemach gwarantowania depozytów, dokonane w odpowiedzi na kryzys finansowy, „Bezpieczny Bank” nr 2 (37) /2008
 • Emil Ślązak, Główne trendy i uwarunkowania rozwoju kredytów detalicznych (ang. consumer finance) w Polsce, [w:] Strategija i perspektywy razwitija sowremiennogo bankowskogo dzieła w Rasji i Polsze, pod red. nauk. A. Gospodarowicza, A. Maksymcewa, M.E. Lebiediewoj, Izdatielstwo Sanki – Pietergskogo Gosudarstwienogo Uniwersitieta Ekonomiki i Finansów, Sankt Petersburg 2008
 • Emil Ślązak, Analiza nominalnych stóp procentowych na rynku consumer finance w Polsce, „Bezpieczny Bank” nr 2 (37) /2008
 • Emil Ślązak, Znaczenie kapitału intelektualnego banku w rozwoju relacji z klientami, [w:] Kapitał intelektualny w realizacji celów Strategii Lizbońskiej, red. nauk. J. Bielińskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007
 • Emil Ślązak, Znaczenie i stan rozwoju informatycznych usług publicznych w Polsce (e-government) na tle krajów Unii Europejskiej, red. nauk. J. Węcławski, Studia i Prace Naukowe Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, zeszyt naukowy 1/2007, Łódź 2007
 • Emil Ślązak, Koncepcja przewagi konkurencyjnej w strategii banku [w:] Bankowość, pod red. J. Węcławskiego, Lublin 2006
 • Emil Ślązak, Innowacyjne formy detalicznych płatności bezgotówkowych na tle doświadczeń światowych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt nr 76/2006
 • Emil Ślązak, The directions of development of the market of credit and debit cards in Poland, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt nr 73/2006
 • Emil Ślązak, (współautor F. Bentkowski), Stan i perspektywy rozwoju strategii private banking w polskim sektorze bankowym, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt nr 67/2006
 • Emil Ślązak, Formy zastosowań instrumentów pieniądza elektronicznego na świecie – rekomendacje dla Polski [w:] W stronę teorii i praktyki finansów praca zbiorowa pod redakcją J. Ostaszewskiego i M. Zaleskiej, SGH, Warszawa 2006
 • Emil Ślązak, (współautor R. Jagiełło, J. Koleśnik),  „Sprawozdanie z konferencji naukowej „Bankowość, finanse, ubezpieczenia, rynki kapitałowe w dobie integrującej się Europy”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt 66/2006
 • Emil Ślązak, Bankowość detaliczna w Polsce, seria „Polski system bankowy – stan i perspektywy” suplement do „Bank i Kredyt” nr 2/2005
 • Emil Ślązak, Perspektywy rozwoju usług bankowości elektronicznej – wybrane aspekty [w:] Bankowość, finanse, ubezpieczenia, rynki kapitałowe w dobie integrującej się Europy, praca zbiorowa pod redakcją M. Zaleskiej, SGH, Warszawa 2005
 • Emil Ślązak, Wpływ struktury oszczędności gospodarstw domowych na rozwój oferty depozytowej banków w Polsce, „Biuletyn Bankowy”, nr 11 (139), listopad 2004
 • Emil Ślązak, (współautor M. Zaleska) Analiza sektorów bankowych w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia, „Bank i Kredyt”, nr 9/2004
 • Emil Ślązak, Rozwój procesów segmentacji klientów w strategii marketingowej banku, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt nr 48/2004
 • Emil Ślązak, (współautor M. Zaleska), Analiza porównawcza wielkości i wskaźników finansowych sektorów bankowych krajów wstępujących do Unii Europejskiej [w:] Finanse w powiększonej Unii Europejskiej, pod red. R. N. Hanisza i K. Znanieckiej, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004
 • Emil Ślązak, Wpływ podatku od odsetek bankowych na wzrost gospodarczy w Polsce w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, praca zbiorowa pod redakcją S. Owsiaka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004
 • Emil Ślązak, Strategiczne aspekty rozwoju bankowości elektronicznej, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt nr 45/2004
 • Emil Ślązak, Być albo nie być... czyli o przyszłości oddziałów bankowych (współautor M. Zaleska), Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt 21/2001

MONOGRAFIE, RAPORTY ANALITYCZNE I INNE PUBLIKACJE

 • Emil Ślązak, Jan Koleśnik, Refleksje o nowym świecie finansów, Miesięcznik Finansowy Bank, nr 10/2015
 • Emil Ślązak, Jan Koleśnik, Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia. Teoria i Praktyka, Gazeta SGH nr 9/2015
 • Emil Ślązak, Jan Koleśnik, Polityka publiczna w świecie finansów - wnioski i rekomendacje Konferencji Katedr Finansowych, Studia z Polityki Publicznej 2015
 • Emil Ślązak, Jan Koleśnik, Konferencja Katedr Finansowych 2015 pt.: „Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia. Teoria i Praktyka” – wnioski i rekomendacje, Finanse Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, Nr 1(8)/2015
 • Emil Ślązak, Prognozy rozwoju rynku płatności oraz innowacyjnych technologii bankowych w Polsce w perspektywie do 2018 roku z uwzględnieniem kluczowych czynników ryzyka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2014
 • Emil Ślązak, Prognozy rozwoju rynku płatności oraz innowacyjnych technologii bankowych w Polsce w perspektywie do 2017 roku z uwzględnieniem kluczowych czynników ryzyka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2013
 • Emil Ślązak, Wpływ zmian opłat intercharge fee na rynek kart płatniczych w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2012
 • Emil Ślązak, Znaczenie komunikacji dwustronnej w relacji bank-klient na bazie koncepcji kapitału intelektualnego banku  [w:] Elektroniczna komunikacja banków z klientami, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 2009
 • Emil Ślązak, Koncepcja metodologii kalkulacji adekwatności kapitałowej w SKOK im F. Stefczyka w zakresie ryzyka operacyjnego wraz z rekomendacjami implementacji, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, styczeń 2008
 • Emil Ślązak, Prognozy rozwoju rynku pożyczek i kredytów konsumpcyjnych do 2012 r. [w:] „Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce do 2011 roku” opracowanie zbiorowe pod red.  M. Penczar, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, wrzesień 2007
 • Emil Ślązak, Rozwój rynku kredytów konsumpcyjnych w Polsce w perspektywie 2011 roku w: „Perspektywy rozwoju bankowości i rynków finansowych w Polsce do 2011 roku” opracowanie zbiorowe pod red. nauk. B. Lepczyńskiego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, marzec 2007
 • Emil Ślązak, Rola pośredników finansowych na tle średniookresowych perspektyw rozwoju rynku kredytów konsumpcyjnych w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, styczeń 2007
 • Emil Ślązak, (współautor R. Jagiełło, J, Koleśnik), „Sprawozdanie z konferencji naukowej „Bankowość, finanse, ubezpieczenia, rynki kapitałowe w dobie integrującej się Europy” „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”, nr 66/2006
 • Emil Ślązak, Rozwój rynku kredytów konsumpcyjnych w Polsce w perspektywie 2010 roku w: „Perspektywy rozwoju bankowości i rynków finansowych w Polsce do 2010 roku” opracowanie zbiorowe pod red. nauk. B. Lepczyńskiego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, marzec 2006
 • Rola pośredników finansowych na tle średniookresowych perspektyw rozwoju rynku kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych w Polsce (współautor E. Gostomski, H. Wiecka) w: „Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce” opracowanie zbiorowe pod red. nauk. B. Lepczyńskiego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, listopad 2005 r.
 • Emil Ślązak, Prognoza rynku kredytów i pożyczek konsumpcyjnych w okresie 2005 -2009 z uwzględnieniem wpływu odsetek maksymalnych w: „Wpływ wprowadzenia przepisów o maksymalnym oprocentowaniu kredytów na rozwój rynku kredytowego i gospodarkę w Polsce”, opracowanie zbiorowe pod red. nauk. B. Lepczyńskiego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, czerwiec 2005
 • Emil Ślązak, Rozwój rynku kredytów konsumpcyjnych w Polsce w perspektywie 2009 roku [w:] „Perspektywy rozwoju bankowości i rynków finansowych w Polsce do 2009 roku” opracowanie zbiorowe pod red. nauk. B. Lepczyńskiego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, maj 2005
 • Emil Ślązak, Rozwój konkurencyjności niewielkich instytucji bankowych, „Zarządzanie i Rozwój”, nr 38 lipiec/sierpień 2003