Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Paweł Niedziółka
KES - Instytut Bankowości - Publikacje
 

 dr hab. prof. SGH Paweł Niedziółka

 

POZYCJE KSIĄŻKOWE

 1. ​Niedziółka P., Korzeb Z., Kulpaka P., Deoligopolizacja rynku agencji ratingowych oraz inne inicjatywy na rzecz poprawy jakości ratingów zewnętrznych w kontekście oddziaływania agencji ratingowych na stabilność finansową, „Materiały i Studia” nr 333, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2019, s. 1-133 
 2. Niedziółka P., Karkowska R., Rentowność banków komercyjnych a ich płynność w kontekście implementacji ilościowych norm płynności rekomendowanych przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego, „Bank i Kredyt” nr 50(2), Narodowy Bak Polski, Warszawa 2019, s. 149-172
 3. Niedziółka P., Ryzyko systemowe oraz reputacyjne w działalności agencji ratingowych, „Gospodarka Narodowa” nr 298 (2), s. 127 - 148 
 4. Niedziółka P., Economic Rationale and Potential Effects of Liberalisation of the Chinese Credit Rating Agencies Market, 8th Economic and Business Review Conference & SEB Doctoral Conference “Managing Business and Policies in Changing Global Landscape, Ljubjana 2019 (referat wygłoszony; abstrakt artykułu na: https://www.ebrjournal.net/uploads/ebr/public/document/21-programme_19_en.pdf)
 5. ​ Niedziółka P., Country Ceiling w decyzjach wiodących agencji ratingowych odnoszących się polskich przedsiębiorstw, banków i jednostek samorządu terytorialnego (artykuł na Konferencję Katedr Finansów - w recenzji)  
 6. Niedziółka P., The Visegrád Group Countries’ Ratings – Do the Credit Rating Agencies Make the Decisions Independently or Piggyback Themselves?, Journal of Economics and Business Vol. 2 No 2 (2019), Asian Research Institute, 2019, s. 306 – 333.  
 7. P. Niedziółka, Ł. Wołoszczenko – Hołda, Inwestycje w energetyce: "zrównoważone finansowanie” w odpowiedzi na rosnące ryzyko klimatyczne // Інвестиції в енергетиці: «зрівноважене фінансування» у відповідь на зростаючі кліматичні ризики [w:] Mechanizmy finansowe innowacyjnego rozwoju gospodarki ukraińskiej w warunkach integracji z UE // Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції, Kijowski Instytut Borysa Grynczenki, 2018,s. 8 – 23.
 8. P. Niedziółka, M.S. Wiatr, Bankowość korporacyjna [w:] Świat bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa​ 2018, s. 146 – 176
 9.  P. Niedziółka, I. Pruchnicka – Grabias, Bankowość inwestycyjna [w:] Świat bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2018, s. 177 – 205
 10. P. Niedziółka, Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego [w:] Świat bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2018, s. 305-321
 11. P. Niedziółka, Ryzyko płynności [w:] Świat bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa​ 2018, s. 322-350
 12. P. Niedziółka, M.S. Wiatr, Ryzyko kredytowe [w:] Świat bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszaw 2018, s. 351 – 401
 13. P. Niedziółka, Ryzyko rynkowe [w:] Świat bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2018, s. 402 - 431     
 14. Paweł Niedziółka, Liquidity Management in Banks in Spain and Poland in the Context of Their Regulatory Environment [w] Z. Korzeb (red.), Comparative Analysis of the Conditions of Banking Operation Inside and Outside the Euro Area, Delta Publicaciones, Madrid 2017
 15. Paweł Niedziółka, Inwestowanie na rynku sztuki - specyfika aktywów, formy, ryzyko oraz narzędzia monitorowania rynku sztuki [w] I. Pruchnicka – Grabias (red.),  Alternatywne instrumenty inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2017
 16. Paweł Niedziółka, Ł. Wołoszczenko – Hołda, Agencje ratingowe a ryzyko systemowe [w] J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R. Towalski (red.), Społeczny kontekst ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017
 17. Paweł Niedziółka, Inwestycje w sztukę na świecie oraz perspektywy rozwoju rynku sztuki w Polsce [w] I. Pruchnicka – Grabias (red.), Inwestycje alternatywne: fundusze hedgingowe, nieruchomości, venture capital i private equity, fuzje i wykupy, rynki i kolekcjonerskie produkty strukturyzowane fundusze hedgingowe, nieruchomości, venture capital i private equity, fuzje i wykupy, rynki i kolekcjonerskie produkty strukturyzowane, CeDeWu, Warszawa 2017
 18. Paweł Niedziółka, Rentowność i ryzyko instrumentów finansowych  [w] P. Czapiewski, P. Niedziółka (red.), Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Difin, Warszawa 2016
 19. Paweł Niedziółka, Geneza i istota bankowości inwestycyjnej [w] P. Niedziółka (red.),  Bankowość inwestycyjna : inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynku finansowym, Difin, Warszawa 2015
 20. Paweł Niedziółka, Inwestorzy na rynku kapitałowym [w] P. Niedziółka (red.),  Bankowość inwestycyjna : inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynku finansowym, Difin, Warszawa 2015
 21. Paweł Niedziółka, Europejski nadzór nad agencjami ratingowymi [w] M. Zaleska (red.), Europejska unia bankowa, Difin, Warszawa 2015
 22. Paweł Niedziółka, Kowenanty finansowe jako narzędzia ograniczania i monitorowania ryzyka kredytowego [w] M. S. Wiatr, Bankowość korporacyjna: podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2015
 23. Paweł Niedziółka, Konsorcjum kredytowe [w] M. S. Wiatr, Bankowość korporacyjna: podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2015
 24. Paweł Niedziółka, Wybrane potencjalne skutki wprowadzenia euro w Polsce dla sektora bankowego [w] Ocena potencjalnych konsekwencji integracji Polski ze strefą euro z perspektywy polskiego sektora bankowego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2015
 25. Paweł Niedziółka, Analiza potencjalnych korzyści o raz negatywnych konsekwencji wdrożenia norm LCR oraz NSFR w bankach europejskich,  Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno – Społecznego Studia i Prace, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2015
 26. Paweł Niedziółka, Zastosowanie kowenantów finansowych w bankowości korporacyjnej,  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014
 27. Paweł Niedziółka, Współpraca banku i zakładu ubezpieczeń w obszarze wykupu wierzytelności [w] R. Bartkowiak (red.),  Nauki ekonomiczne w XXI wieku : stan obecny i perspektywy rozwoju, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014 
 28. Paweł Niedziółka, Skorygowany o ryzyko kredytowe pomiar płynności banku jako narzędzie wsparcia procesu zarządzania stabilnością finansową, Problemy Zarządzania, Problemy Zarządzania, 2014 
 29. Paweł Niedziółka, Strukturyzacja finansowania kontraktów z wykorzystaniem produktów faktoringowych,  Ekonomia i Zarządzanie, 2014
 30. ​Paweł Niedziółka, „Ryzyko rynkowe", „Ryzyko operacyjne", „Ryzyko płynności" [w] „Bankowość" pod red. M. Zaleskiej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013
 31. Paweł Niedziółka, Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa, Difin, Warszawa 2009
 32. Paweł Niedziółka, Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa, SGH, Warszawa 2009
 33. Paweł Niedziółka, Wybrane aspekty oddziaływania funduszy hedgingowych oraz technik CCRM na ryzyko systemowe, red. B. Filipiak, Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości, Łódź 2009
 34. Paweł Niedziółka, Moral hazard as a potential result of active bailout policy for financial sector provided by state and international institutions. Some remarks on moral hazard valuation [w:] New perspectives in Finance, Banking and Management. Proceedings: Book of Extended Abstracts, University of Tirana, Tirana 2009
 35. Paweł Niedziółka, Inwestowanie w sztukę na świecie oraz perspektywy rynku sztuki w Polsce [w:] Inwestycje alternatywne, red. I. Pruchnicka – Grabias, Wydawnictwa CeDeWu, Warszawa 2008
 36. Paweł Niedziółka, Wpływ czynników niezwiązanych z ryzykiem kredytowym na wysokość marży w świetle wybranych teorii marży [w:] Współczesne Finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, red. L. Dziawgo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń 2008
 37. Paweł Niedziółka, Stopa wolna od ryzyka na rynku finansowym – implikacje wyboru estymatora stopy wolnej od ryzyka [w:] Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie – jak mądrze inwestować, red. S. Buczek, A. Fierla, SGH, Warszawa 2008
 38. Małgorzata Zaleska, Paweł Niedziółka, Ocena biznesplanu przez banki [w:] Biznesplan. Elementy planowania działalności rozwojowej, red. K. Marecki, M. Wieloch, SGH, Warszawa 2008
 39. Petrit Dollani, Paweł Niedziółka, Kriza e kredive subprime dhe ndikimi tek Emerging Markets – rasti i Polonisë (Niestabilność systemów finansowych wywołana krachem na rynku kredytów subprime – faktyczne i potencjalne skutki dla Emerging Markets na przykładzie Polski), Sfidat dhe Risqet e Ekonomisë Shqiptare, Qedra Shqiptare për Riskun, Tiranë, Nëntor 2008
 40. Paweł Niedziółka, Kredytowe instrumenty pochodne jako narzędzie transferu ryzyka kredytowego pomiędzy bankami a zakładami ubezpieczeń [w:] Konglomeraty finansowe, red. M. Iwanicz – Drozdowska, PWE, Warszawa 2007
 41. Paweł Niedziółka, Credit Default Swap jako instrument transferu ryzyka kredytowego – potencjalne implikacje dla polskiego sektora bankowego [w:] Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, red. M. Marcinkowska, S. Wieteska, Łódź 2007
 42. Paweł Niedziółka, Wybrane problemy transferu ryzyka kredytowego w formie syndykacji wtórnej oraz ich wpływ na rozwój polskiej gospodarki [w:] Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki, red. B. Filipiak, J. Węcławski, Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości, Łódź 2007
 43. Paweł Niedziółka, Zastosowanie instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem bankowym [w:] Współczesna bankowość – teoria i praktyka, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2007
 44. Paweł Niedziółka, Instytucje asset management na polskim rynku finansowym [w:] Instytucje rynku finansowego, red. A. Szelągowska, Wydawnictwa Fachowe Cedewu, Radom 2007
 45. Andrzej Krysiak, Paweł Niedziółka, Ryzyko cenowe [w:] Współczesna bankowość – teoria i praktyka, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2007
 46. Paweł Niedziółka, Credit derivatives in the United States and Poland – reasons for differences in development stages [w:] Financial Market Instruments in Case Studies, ed. I. Pruchnicka – Grabias, CeDeWu, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2007
 47. Mateusz Szczepański, Paweł Niedziółka, Firmy leasingowe w Polsce – podstawy prawne funkcjonowania, produkty oraz rynek [w:] Instytucje rynku finansowego w Polsce, red. A. Szelągowska, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Radom 2007
 48. 44.Paweł Niedziółka, Structured investment products for private banking clients [w:] Financial market in Poland. Towards the innovation, ed. A. Szelągowska, Technical University of Radom, Radom 2006
 49. Paweł Niedziółka, Finansowanie budowy odnawialnych źródeł energii w oparciu o koncepcję Project Finance - przykład elektrowni wiatrowych w Polsce [w:] W stronę teorii i praktyki zarządzania i finansów, red. J. Ostaszewski, M. Zaleska, SGH, Warszawa 2006
 50. Paweł Niedziółka, Pozagiełdowe instrumenty pochodne jako źródło finansowania przedsiębiorstw w okresie niekorzystnych wahań parametrów rynkowych [w:] Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty, red. I. Pruchnicka-Grabias, A. Szelągowska, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2006 
 51. Paweł Niedziółka, Metody zarządzania ryzykiem kredytowym banku na pozagiełdowym rynku instrumentów, [w:] Rynki kapitałowe, red. W. Bień, SGH, Warszawa 2005
 52. Paweł Niedziółka, Usługa zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie jako czynnik transformacji oszczędności w instrumenty rynku kapitałowego [w:] Bankowość detaliczna. Potrzeby, szanse i zagrożenia, red. G. Rytelewska, PWE, Warszawa 2005 
 53. Jerzy Nowakowski, Paweł Niedziółka, Modelowanie portfela papierów wartościowych [w:] Bankowość – podręcznik akademicki, Wyd. 2 zaktualizowane i rozszerzone, red. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa 2005
 54. Paweł Niedziółka, Ryzyko projektów inwestycyjnych – identyfikacja oraz metody ograniczania [w]: Paweł Niedziółka, Sławomir Listkiewicz, Joanna Listkiewicz, Paweł Szymczak, Metody realizacji projektów inwestycyjnych. Planowanie, finansowanie, ocena, ODDK, Gdańsk 2004  
 55. Paweł Niedziółka, Ograniczenia w polityce inwestycyjnej banków komercyjnych w Polsce w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej [w]: Jerzy Nowakowski, Janusz Mieloszyk, Paweł Niedziółka, Portfel Inwestycyjny banku – konstrukcja i zarządzanie portfelem papierów wartościowych, Difin, Warszawa 2002
 56. Paweł Niedziółka, Zabezpieczanie wartości portfela papierów wartościowych [w]: Jerzy Nowakowski, Janusz Mieloszyk, Paweł Niedziółka, Portfel Inwestycyjny banku – konstrukcja i zarządzanie portfelem papierów wartościowych, Difin, Warszawa 2002
 57. Paweł Niedziółka, Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku, Difin, Warszawa 2002
 58. Paweł Niedziółka, Portfel Inwestycyjny banku – konstrukcja i zarządzanie portfelem papierów wartościowych, Difin, Warszawa 2002
 59. Jerzy Nowakowski, Paweł Niedziółka, Modelowanie portfela papierów wartościowych [w:] Bankowość – podręcznik akademicki, red. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa 2001
 60. Paweł Niedziółka, Kredytowe instrumenty pochodne – wybrane aspekty zastosowania w banku komercyjnym [w:] Przemiany środowiska finansowego w Polsce na przełomie stuleci, red. J. Kaja, SGH, Warszawa 2001
 61. Paweł Niedziółka, Zalety i wady stosowania przez funkcjonujący w Polsce bank pozagiełdowych instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej [w:] Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. Tom II Bankowość, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000
 62. Paweł Niedziółka, Klasyczne transakcje typu Interest Rate Swap jako instrumenty zarządzania ryzykiem stopy procentowej [w:] Transformacja gospodarki polskiej na drodze do UE, SGH, Warszawa 1999
 63. Paweł Niedziółka, Instrumenty pochodne w wybranych bankowych dyrektywach UE oraz zakres ich implementacji w polskich uregulowaniach [w:] Nowoczesne przedsiębiorstwo – strategie działania, rozwoju i konkurencji, SGH, Warszawa 1999
 64. Jerzy Nowakowski, Paweł Niedziółka, Kwantyfikacja ryzyka walutowego w banku komercyjnym [w:] Finanse i bankowość a wejście Polski do UE. Część I. Bankowość, rynki finansowe, SGH, Warszawa 1999

 

ARTYKUŁY

 1. Paweł Niedziółka, Pozagiełdowe instrumenty pochodne zabezpieczające przed ryzykiem walutowym na rynku polskim, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 9, SGH, Warszawa 1998
 2. Paweł Niedziółka, Ewolucja teorii stopy procentowej, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 13, SGH, Warszawa 2000
 3. Paweł Niedziółka, Syndykacja jako sposób redukcji ryzyka kredytowego w Polsce, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 28, SGH, Warszawa 2002
 4. Paweł Niedziółka, Ryzyko rynkowe w działalności bankowej – wybrane aspekty kwantyfikacji, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 32, SGH, Warszawa 2003
 5. Paweł Niedziółka, Kredytowe instrumenty pochodne – geneza, ewolucja rynku oraz bariery implementacji w Polsce, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 35, SGH, Warszawa 2003
 6. Paweł Niedziółka, Rynek kredytowych instrumentów pochodnych – struktura i kierunki rozwoju, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 36, SGH, Warszawa 2003
 7. Paweł Niedziółka, Zarządzanie ryzykiem kredytowym na rynku wtórnym – analiza porównawcza wybranych metod oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 46, SGH, Warszawa 2004
 8. Paweł Niedziółka, Pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych w Polsce – wybrane aspekty analizy struktury oraz przyczyn dominacji w stosunku do rynku giełdowego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 50, SGH, Warszawa 2004
 9. Paweł Niedziółka, Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej – stan obecny oraz perspektywy rynku derywatów procentowych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Towarowej, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 52, SGH, Warszawa 2004
 10. Paweł Niedziółka, The Polish derivatives market in 2004 - regulatory changes, new instruments and perspectives for development, "Studies and Works of the Collegium of Management and Finance", Volume 63, Warsaw School of Economics, Warsaw 2005
 11. Paweł Niedziółka, Carlos Lenczewski Martins, System zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku - podejście modelowe oraz zakres implementacji w polskich bankach, "Bank i Kredyt" nr 5/2005, NBP, Warszawa 2005
 12. Paweł Niedziółka, Activity of Hedge Funds in the Market of Credit Derivative Instruments, "Studies and Works of the Collegium of Management and Finance", Volume 73, Warsaw School of Economics, Warsaw 2006
 13. Paweł Niedziółka, Karty affinity na rynku polskim – analiza wybranych programów i korzyści z nimi związanych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 65, SGH, Warszawa 2006
 14. Paweł Niedziółka, Walutowe depozyty strukturyzowane w Polsce, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 67, SGH, Warszawa 2006
 15. Paweł Niedziółka, Zastosowanie kredytowych instrumentów pochodnych w Polsce – wybrane wnioski z badań ankietowych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 81, SGH, Warszawa 2007r.
 16. Paweł Niedziółka, Szanse i zagrożenia dla rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce w perspektywie roku 2015, „Zarządzanie Ryzykiem” nr 23/2007 Akademia Finansów, Warszawa 2007
 17. Marta Makulec, Paweł Niedziółka, Opcje barierowe - typologia, zastosowanie oraz perspektywy rozwoju na polskim rynku instrumentów pochodnych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 82, SGH 2007r.
 18. Paweł Niedziółka, Financial Covenants and Outside Rating as Factors Restricting Information Asymmetry on the Syndicated Loan Market, "Studies and Works of the Collegium of Management and Finance", Volume 83, Warsaw School of Economics, Warsaw 2007
 19. Paweł Niedziółka, Identyfikacja i kwantyfikacja jako kluczowe komponenty współczesnego paradygmatu systemu zarządzania stabilnością finansową [w:] „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej”, Zeszyt naukowy nr 247, „Zarządzanie i Marketing” nr 13, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008
 20. Paweł Niedziółka, Pokusa nadużycia w działalności kredytowej banków a stabilność finansowa, „Bank i Kredyt” nr 11/2008, NBP, Warszawa 2008
 21. Paweł Niedziółka, Ryzyko stabilności finansowej w polityce banku centralnego, „Problemy Zarządzania” nr 1/2009 („Ryzyko finansowe”), Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2009
 22. Paweł Niedziółka, Wahania płynności sektora bankowego jako wyraz niestabilności finansowej – wybrane wnioski na podstawie analizy sektora bankowego w Polsce, „Bezpieczny Bank”, BFG, Warszawa 2009
 23. Paweł Niedziółka, Analiza uwarunkowań powstania problemu opcji walutowych w Polsce - perspektywa przedsiębiorstw, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 96, SGH, Warszawa 2009
 24. Paweł Niedziółka, Potencjalne rozwiązania problemu opcji walutowych w Polsce, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 94, SGH, Warszawa 2009
 25. Paweł Niedziółka, Problem opcji walutowych w Polsce w latach 2008 - 2009 – analiza z perspektywy sektora bankowego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 95, SGH, Warszawa 2009
 26. Paweł Niedziółka, Zmienność komponentu upadłościowego marży wskutek zachwiania stabilności finansowej, „Gospodarka Narodowa”, nr 9/2009
 27. Paweł Niedziółka, Hedge funds and their impact on European banks’ activity and performance, Economical University, St. Petersburg 2009

   

POZOSTAŁE PUBLIKACJE

 1. Janusz Mieloszyk, Paweł Niedziółka, Wprowadzenie do bankowości, podręcznik podstaw bankowości przygotowany dla Banku Millennium S.A., Bank Millennium S.A., Warszawa 2003
 2. Paweł Niedziółka, Banki bez rodowodu, „Rzeczpospolita” nr 135 z dnia 10-11.06.2000
 3. Paweł Niedziółka, Spóźnione wnioski, „Prawo i Gospodarka” nr 183 z dnia 07.08.2000
 4. Paweł Niedziółka, Okiełznać ryzyko, „Prawo i Gospodarka” nr 224 z dnia 25.09.2000
 5. Paweł Niedziółka, Instrumenty pochodne w bankowych dyrektywach UE, „Rynek Terminowy” nr 2/00, maj 2000
 6. Paweł Niedziółka, Kapitały w górę, „Gazeta Bankowa” nr 11 z dnia 13.03.2001
 7. Paweł Niedziółka, Zarządzanie ryzykiem walutowym – nowe podejście nadzorcze w Polsce, „Biuletyn Bankowy – Branżowy Serwis Informacyjny”, nr 4 (96), kwiecień 2001
 8. Paweł Niedziółka, Derywaty: platformy handlu, „Prawo i Gospodarka” nr 122 z dnia 28.05.2001
 9. Paweł Niedziółka, recenzja książki: Philip Best (tłum. Andrzej Komański) Wartość narażona na ryzyko. Obliczanie i wdrażanie modelu VaR, „Rynek Terminowy” nr 3/01
 10. Paweł Niedziółka, recenzja książki: Charles W. Smithson, Clifford W. Smith, Jr., D. Sykes Wilford (tłum. Grzegorz Łuczkiewicz oraz Jerzy Katolik) Zarządzanie ryzykiem finansowym. Instrumenty pochodne, inżynieria finansowa i maksymalizacja wartości, „Rynek Terminowy” nr 4/01
 11. Paweł Niedziółka, Kredytowe instrumenty pochodne – nowe wyzwania dla nadzoru, „Biuletyn Bankowy – Branżowy Serwis Informacyjny”, nr 8 (100), sierpień 2001
 12.  Paweł Niedziółka, Ryzyko kredytowe na pozagiełdowym rynku instrumentów pochodnych, „Biuletyn Bankowy – Branżowy Serwis Informacyjny”, nr 9 (101), wrzesień 2001
 13. Paweł Niedziółka, Ograniczenia w polityce inwestycyjnej banków komercyjnych w Polsce w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej, „Biuletyn Bankowy – Branżowy Serwis Informacyjny”, nr 10 (102), październik 2001
 14. Paweł Niedziółka, Instrument pochodny – ryzykowna koncepcja współczesnych finansów, „Biuletyn Bankowy – Branżowy Serwis Informacyjny”, nr 11 (103), listopad 2001
 15. Paweł Niedziółka, Zewnętrzne instrumenty zarządzania ryzykiem stopy procentowej - rozwiązania polskie, „Biuletyn Bankowy – Branżowy Serwis Informacyjny”, nr 12 (104), grudzień 2001
 16. Paweł Niedziółka, System zarządzania ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym, „Biuletyn Bankowy – Branżowy Serwis Informacyjny”, nr 2 (106), luty 2002
 17. Paweł Niedziółka, Terminowe giełdy finansowe. Tendencje rozwoju, „Prawo i Gospodarka”, nr 88 z dnia 15.04.2002r.
 18.  Paweł Niedziółka, Instrumenty pochodne a adekwatność kapitałowa banków w Polsce, „Rynek Terminowy” nr 1/2002
 19. Paweł Niedziółka, Asset management. Cele i zakres usługi, „Miesięcznik Bank” nr 7-8/2002