Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Grzegorz Szulczewski, prof. SGH

 
grzegorz4.JPG
Zainteresowania naukowe i specjalizacja badawcza: etyka życia gospodarczego, filozofia ekonomii.


Monografie
 • Aporie filozofii a kondycja racjonalizmu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 • Rozważania o miejscu etyki i moralności w teorii i praktyce gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, wyd. II: 2013.

Redakcja i współredakcja prac zbiorowych
 • (wraz z: W. Gasparski, A. Lewicka, B. Rok) Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych, CEBI, Biuro stałego koordynatora ONZ w Polsce, Warszawa 2002.
 • (wraz z: W. Gasparski, A. Lewicka, B. Rok) Europejskie i międzynarodowe standardy etyki biznesu, WSPiZ, Warszawa 2003.
 • (wraz z: W. Gasparski, A. Lewicka, B. Rok) Uczciwość w świecie finansów, WSPiZ, Warszawa 2005.
 • Etyka biznesu w perspektywie humanistycznej perspektywie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.

Ważniejsze artykuły
 • Obrazowość języka filozoficznego Martina Heideggera, „Sztuka i filozofia” 1992, nr 5, s.100-110 [link].
 • Formy uprawomocnienia norm moralnych w życiu gospodarczym, w: Etyka współdziałania, red. J. Pawlica, Wydawnictwo UJ Kraków 1993, s. 53-56.
 • Etyka biznesu jako nowa perspektywa badań antropologicznych, w: Etyka biznesu, red. J. Dietl, W Gasparski, PWN, Warszawa 1997, s. 83-94.
 • Z dziejów krytyki i rekonstrukcji idei rozumu i racjonalności, „Prakseologia” 1998, nr 138, s. 167-183.
 • Racjonalizm, postmodernizm a etyka biznesu, „Prakseologia” 2001, nr 141, s. 319-333.
 • Zaufanie z perspektywy transcendentalno-pragmatycznej teorii, „Prakseologia” 2003 nr 143, s. 127-137.
 • (wraz z: W. Gasparski, A. Lewicka, B. Rok) Zasady etyki i odpowiedzialności społecznej w praktyce firm w Polsce, w: Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, red. L Kotlarska-Bobińska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004, s.243-273.
 • Europa w poszukiwaniu nowej tożsamości, w: Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej. Między dziedzictwem a przyszłością, red. J. Osiński, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, Warszawa 2004.
 • Kondycja racjonalizmu u schyłku XX wieku, w: Szkice z filozofii, red. S. Piwko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 151-175.
 • Koncepcja odpowiedzialnego obywatelstwa przedsiębiorstw, w: Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, red. P. Kulawczyk, A. Paszewiecki, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 249-261 [podręcznik].
 • Koncepcja J. Rawlsa racjonalnej sprawiedliwości jako bezstronności zagadnienia etyki życia gospodarczego, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2008, vol. 11, nr 1, s. 249-257 [link].
 • Światowy kryzys finansowy 2008 w świetle etyki finansów, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2009, vol. 12, nr 1, s. 81-90 [link].
 • Wolność – odpowiedzialność. Rozerwany łańcuch w dobie turbo kapitalizmu, w: Wolność – odpowiedzialność, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Etyka wobec współczesnego kryzysu ekonomicznego, w: Nauki społeczne wobec  kryzysu  finansowego, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza  SGH,  Warszawa 2009.
 • Lekcja kryzysu. Etyczny kapitalizm konieczność czy utopia?, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2010, vol. 13, nr 1, s. 177-185 [link].
 • Kryzys finansowy lat 2008-2009. próba specyfikacji problematyki moralnej, „Prakseologia” 2010, nr 150, s. 43-70 [pełny numer].
 • Etyka przywództwa korporacyjnego w kontekście doświadczeń związanych z kryzysem 2008+, „Prakseologia” 2011, nr 151, s. 133-153 [pełny numer].
 • Znaczenie recepcji dorobku Bronisława Malinowskiego dla rozważań etyki gospodarczej nad kryzysem finansowo-gospodarczym, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2011, vol. 14, nr 1, s. 101-113 [link].
 • Studium przypadku jako metoda nauczania etyki biznesu, „Studia i Prace” 2012, nr 2, s. 181-203 [link].
 • Dialog, etyka, gospodarka. Zastosowania dialogu w zarządzaniu w ujęciu niemieckojęzycznej etyki gospodarczej, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2012, vol. 15, s. 207-219 [link].
 • Doktryna Społecznej Gospodarki Rynkowej a polityka państwa w dobie kryzysu, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, 2013, s. 35-49.
 • Mała i średnia przedsiębiorczość w koncepcji ordoliberalizmu i liberalizmu społecznego, „Studia i Prace” 2014, nr 3(19), s. 31-50 [link].
 • W poszukiwaniu normatywnych podstaw dla antykryzysowej strategii gospodarczej, w: Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności, PTE, Warszawa 2014, s. 77-97.
 • Krytyka „etyki sympatii” i „problem A. Smitha” w świetle lektury Teorii uczuć moralnych, „Prakseologia” 2015, nr 157, t. I, s. 79-94 [pełny numer].
 • Wolny rynek a porządek konkurencyjny. Dwie koncepcje społeczno-gospodarczego ładu, „Prakseologia” 2015, nr 157, t. II, s. 95-117 [pełny numer].
 • Sposób pojmowania egoizmu w naukach społecznych i związane z tym nieporozumienia, w: Konteksty wartości, red. J. Nowotniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 53-75.
 • Filozofia techniki w perspektywie dorobku filozoficznego Martina Heideggera, "Transformacje" 2016, nr 1-2 (88-89), s. 89-105 [link].
 • Społeczny charakter ekonomii w ujęciu F. A Hayeka, w: Świat pracy: instytucje i wartości, red. J. Gardawski, R. Towalski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 163-177.
 • Zapis konstytucyjny o Społecznej Gospodarce Rynkowej w świetle rozważań aksjologiczno-etycznych, w: Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, red. E. Mączyńska, J. Sójka, PTE, Warszawa 2017, s. 216-237 [link].
 • Sfera publiczna w ujęciu antropologii politycznej H. Plessnera, "Studia z polityki publicznej", nr 1 [13] 2017, s. 9-25 [link].
 • Aktualność koncepcji współporządków Wilhelma Röpkego dla teorii polityki publicznej, "Studia z polityki publicznej", nr 3 [15] 2017, s. 11-25 [link].
 • Opiekun spolegliwy. Niedokończone rozmowy, w: Roman Rudziński. Człowiek i dzieło, red. J. Sidorek, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 27-42.
 • Filozoficzno-aksjologiczne podstawy koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej Alfreda Müllera-Armacka, w: Społeczna Gospodarka Rynkowa: Polska i integracja europejska, red. E. Mączyńska, P. Pysz, PTE Warszawa 2018, s. 21-35.
 • W poszukiwaniu sensu życia w świecie bez pracy, w: Świat (bez) pracy. Od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej, red. J. Czarzasty, C. Kliszko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 31-52.
 • Dylematy polskiej polityki publicznej w obliczu dekompozycji światowego ładu gospodarczego po 2015 roku, w: Polska po roku 2015- gospodarka, społeczeństwo, red. M. Krawczyk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 177-192.
 • Porządkująca siła idei ordo w obrębie ekonomii i polityki społeczno-gospodarczej w ujęciu Wilhelma Röpkego, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” Nr 2 (81) Czerwiec 2018, s. 21-27 [pełny numer].
 • Próba prakseologicznej i etycznej analizy nowych postaci korupcji, „Prakseologia” nr 160/2018, s. 151-172 [link].
 • Martin Heidegger. Ideologizacja myślenia o wspólnocie, w: W kręgu ideologii, red. J. Nowotniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, s. 139-160.
 • Stefan Starzyński. Polityka gospodarcza w świetle etosu niepodległościowego: niezależna gospodarka, silne państwo i rządy pracy, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2019, nr 57 (1/2019), s. 244-259.
 • Spuścizna intelektualna galicyjskich profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w twórczości Adama Heydla, „Galicja. Studia i Materiały” 2019, nr 5, s. 290-317.
 • Sztuczna inteligencja a inteligencja moralna. Zagadnienia wstępne cybernetyki, „Annales. Ethics in Economic Life” 2019, nr 3 (22), s. 19-33, doi: 10.18778/1899-2226.21.3.02.
 • Idea chaosu i ładu a koncepcja ordoliberalizmu, w: Społeczna Gospodarka Rynkowa a wartości europejskie, red. E. Mączyńska, P. Pysz, Wydawnictwo PTE, Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa 2019, s. 45-65.
 • Zadania polityki publicznej w dobie kształtowania kapitalizmu 4.0 z perspektywy aksjologiczno-humanistycznej, w: Ekonomiczne i społeczne skutki nowych technologii, red. P. Błędowski, U. Kurczewska, M. Zaleska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 220-235.
 • Wartości europejskie a aksjologiczno‑etyczne podstawy teorii polityki gospodarczej Waltera Euckena, w: Społeczna Gospodarka Rynkowa i integracja europejska w czasach dziejowego, red. E. Mączyńska, P. Pysz, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2020, s. 73-93 [monografia].
 • Hermeneutyczna refleksja nad tożsamością i jej znaczenie dla prowadzenia polityki publicznej, w: Tożsamość wobec różnorodności. Szkice z teorii polityki, red. J. Sidorek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 157-179.
Nagrody

​2017

​Nagroda zespołowa Rektora SGH stopnia I w dziedzinie działalności naukowej za monografię pt. "Konteksty wartości" pod redakcją Justyny Nowotniak.
 

Działalność w organizacjach naukowych
Centrum Etyki Biznesu przy IFiS PAN i Akademii Leona Koźmińskiego (członek - założyciel),
członek Zespołu Etyki Biznesu przy Towarzystwie Naukowym Prakseologii,
członek zagraniczny Martin – Heidegger – Gesellschaft e. V. Messkrich RFN,
członek Gemeinschaft zur Förderung Studienaufenhalten / GFPS / Freiburg, Niemcy,
członek Europejskiej Sieci Etyki Biznesu EBEN.
 
 

 Badania naukowe

 
 • Badania własne (w okresie obowiązywania programu)
1990 Spór wokół kategorii społeczeństwa obywatelskiego we współczesnej literaturze niemieckiej

1997 Koncepcja racjonalności w świetle rozważań: metodologii, filozofii i etyki gospodarczej

1998 Koncepcja racjonalności w świetle rozważań metodologii, filozofii i ekonomii

1999 Historyczne korzenie i współczesna postać sporu o sens pojęcia rozumu i racjonalności. Znaczenie jego rozstrzygnięcia dla ekonomii i etyki

2000 Projekt etycznej ekonomii w kontekście sporu o sens pojęcia rozumu i racjonalności

2001 Różnica w problematyzacji etycznych aspektów życia gospodarczego w Stanach Zjednoczonych i Europie na tle odmiennych tradycji filozoficznych

2002 Racjonalizm, etyka dyskursu i komunikacji jako nowa podstawa współczesnych postaci etyki biznesu

2003 M. Heideggera rozumienie polityki

2004 Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym. Infrastruktura na rzecz rozwoju etyczności funkcjonującego w Polsce biznesu
Wstępny raport z badań, W. Gasparski z zespołem: A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski, Zespół Badawczy Etyki Życia Gospodarczego Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Badania statutowe (wybrane projekty)
2008, 2010-2011 Uzasadnienie etyki biznesu. Perspektywa humanistyczna - tematy:
Gospodarka jako fenomen kulturowy,
Etyka biznesu a transformacja systemowa,
Koncepcja odpowiedzialności w etyce gospodarczej,
Zastosowanie studium przypadku w etyce gospodarczej.
2012 Współczesne koncepcje i problemy etyczne
Poszukiwanie normatywnej podstawy dla budowy antykryzysowej strategii polityczno-gospodarczej: eudajmonizm, utylitaryzm, ordo-liberalizm.
2014-2020. Intersubiektywność. Źródła, struktury, funkcje - tematy: m.in.
Etyczne aspekty życia emocjonalnego w ujęciu Adama Smitha,
Pojęcie egoizmu i jego znaczenie w ekonomii,
Pojęcie ordo (ładu, porządku) w tradycji teologiczno-filozoficznej św. Augustyna oraz w twórczości Wilhelma Röpkego.
 

 Dydaktyka

 

Koordynator przedmiotów

​    
​130080 ​Filozofia techniki
​132110 ​Etyka w biznesie
​132111 ​Ethics in Business
​222160 ​Etyka w biznesie
​132114 ​Einführung in die Wirtschaftsethik
​221390 ​Etyka na rynkach finansowych
​222164 ​Wirtschaftsethik
 
Osiągnięcia dydaktyczne

2017 konkurs Verba Veritatis na prace licencjackie, magisterskie i rozprawy doktorskie poruszające zagadnienia etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego
promotor pracy, która zajęła III miejsce w kategorii prac licencjackich: Filip Żotkiewicz „Zmiany pojmowania uczciwości w życiu gospodarczym na przestrzeni dziejów”

 

 Felietony

 
 • Finanse i etyka - czas dekompozycji, „Sprawy Nauki”, 2015 nr 3 (198) [link].
 • Turbokapitalizm a etyka biznesu, „Sprawy Nauki”, 2015 nr 4 (199) [link].
 • W pułapce dobrych chęci, Gazeta Bankowa” z dn. 25.03.2016 [link].
 
 

 Nawigacja