Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Władze : Władze – Zakład Filozofii | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Katedra Filozofii - Władze
 

 Kierownik Zakładu Filozofii

 

Zakładem kieruje dr hab. Justyna Nowotniak-Poręba, prof. SGH.

Zainteresowania naukowe i specjalizacja badawcza: idealizm niemiecki, filozofia krytyczna Immanuela Kanta, feminizm.

Monografie
 • Samowiedza filozofa. Johanna Gottlieba Fichtego poszukiwanie jedności, Spacja, Warszawa 1995.
 • Różne strony zmysłowości w filozofii Kanta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.

Redakcja prac zbiorowych

 • Konteksty wartości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 • W kręgu ideologii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.

Ważniejsze artykuły

 • O filozofii religii Friedricha Schleiermachera, w: Religia i wartości, red. Z. Rosińska, E. Olender-Dmowska, G. Hansen, UW, Warszawa 1990.
 • Między początkiem filozofii a jej zasadą (Fichte i Schelling), „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, 1992 nr 37.
 • Filozofia i życie. Dialog i polemika między J.G. Fichtem a F.H. Jacobim, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, 1994 nr 39.
 • Kant i Feyerabend o estetycznym wymiarze sądzenia, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, 1995 nr 40.
 • Drogi i bezdroża rozumu: Kantowska krytyka metafizyki, w: Szkice z filozofii, red. S. Piwko, OW SGH, Warszawa 2006.
 • Rola zmysłowości w Kantowskiej krytyce poznania, w: Szkice z filozofii, red. S. Piwko, OW SGH, Warszawa 2006.
 • O Kantowskiej koncepcji dwóch pni poznania, „Studia i prace”, 2007 z. 13.
 • O niektórych problemach Kantowskiej dedukcji kategorii, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, 2007 nr 1 (16) [abstrakt].
 • Jakim Kant był psychologiem?, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, 2012 t. 57.
 • Przyjemność i działanie. O praktycznej przyjemności w ujęciu Kanta, w: Etyka u schyłku drugiego tysiąclecia, red. J. Ziobrowski, Scholar, Warszawa 2013.
 • Wartości i władza. Wokół Platońskiego Eutyfrona, w: Konteksty wartości, red. J. Nowotniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 25-51 [link (repozytorium SGH)].
 • O pojęciu sensus communis w „Krytyce władzy sądzenia, w: Aktualność estetyki Kanta, red. K. Kaśkiewicz, P. Schollenberger, Wydawnictwo UMK, Toruń 2016, s. 61-80.
 • Czarownice w myśli Mary Daly, w: Czarownice. Studia z kulturowej historii fenomenu, red. A. Anczyk, J. Doroszewska, K. Hess, Sacrum, Katowice 2017, s. 61-68.
 • Wielkość bez końca. O wzniosłości u Kanta, w: Nieskończoność, red. M. Saganiak, A. Kozłowska, D. Sulej, Warszawa: WN UKSW, 2017, s. 77-100.
 • Mity męskiej roboty, w: Między metafizyką a fenomenologią. W stronę Jacka Migasińskiego, red. M. Poręba, B. Działoszyński, Wydawnictwo UW, Warszawa 2018, s. 293-323.
 • Słowo wstępne. Skąd ideologia?, w: W kręgu ideologii, red. J. Nowotniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, s. 7-21.
 • Wyabsolutnienie i pośrednictwo, w: W kręgu ideologii, red. J. Nowotniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, s. 65-91.
 • Z (naj)nowszej historii ruchu kobiet, w: Tożsamość wobec różnorodności. Szkice z teorii polityki, red. J. Sidorek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 117-131.


Ważniejsze przekłady

 • I. Kant, Pierwsze wprowadzenie do „Krytyki władzy sądzenia”, „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”, red. M. Czarnawska, J. Kopania, Białystok 1993 t. VI;  drugie wydanie w: I. Kant, Pisma teleologiczne, opr. J. Nowotniak, M. Żelazny, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 2000.
 • R.M. Rilke, Listy do młodego poety, Świat literacki, Izabelin 1996.
 • J. G. Fichte, Zamknięte państwo handlowe, w: tegoż, Zamknięte państwo handlowe i inne  pisma, wyb. A. Ochocki, Aletheia, Warszawa 1996.
 • (wspólnie z W.J. Popowskim), Filozofia moralności. Postanowienie i odpowiedzialność moralna, wyb. J. Hołówka, Spacja-Aletheia, Warszawa 1997.
 • A. Hodges, Turing, Amber, Warszawa 1997.
 • T. Eagleton, Marks i wolność, Amber, Warszawa 1998.
 • P. Feyerabend, Dialogi o wiedzy, Aletheia, Warszawa 1999.
 • M. Heidegger, O istocie racji, w: tegoż, Znaki drogi, Aletheia, Warszawa 1995. Drugie wydanie: O istocie podstawy, w: tegoż, Znaki drogi, Spacja, Warszawa 1999.
 • I. Kant, Pisma teleologiczne, opr. J. Nowotniak, M. Żelazny, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 2000.
 • H. Jergius, „Geometryczna” semantyka Fichtego, „Edukacja filozoficzna”, 2001 t. 32.
 • Th. Kuhn, Postscriptum, w: tegoż, Struktury rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka, Aletheia, Warszawa 2002.
Nagrody

2017 Nagroda zespołowa Rektora SGH stopnia I w dziedzinie działalności naukowej za monografię pt. "Konteksty wartości".
 
 

 Badania naukowe

 
 • Badania własne (w okresie obowiązywania programu)
2006 Rola zmysłowości w krytycyzmie Immanuela Kanta
 • Badania statutowe (wybrane projekty)
2012 Współczesne koncepcje i problemy etyczne: Przyjemność i działanie - o praktycznej przyjemności w ujęciu Kanta

2013 Działanie moralne: uwarunkowania, motywy, racje: Dialektyka uczuć moralnych. Komentarz do Kanta

2014 - 2020 Intersubiektywność. Źródła, struktury, funkcje - tematy: m.in.
Zmysł wspólny w koncepcji Immanuela Kanta
Moralne i egzystencjalne problemy w relacji miedzy płciami
Radykalny feminizm a społeczne mity wokół relacji między płciami

 
 

 Nawigacja