Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Kobieta. Od Matki-Polki do businesswoman
KES - Katedra Socjologii - Konferencje i seminaria
 

 Seminarium naukowe „Kobieta. Od Matki-Polki do businesswoman”

 
14. grudnia 2012 r. odbyło się seminarium naukowe poświęcone tematyce kobiety i kobiecości w zmieniającej się rzeczywistości, zorganizowane przez Katedrę Socjologii (obecnie: Zakład Socjologii).
 

 Publikacja

 
 

 Sprawozdanie

 
Seminarium naukowe otworzyła prof. dr hab. Jolanta Gładys-Jakóbik, kierownik Katedry Socjologii KES SGH (obecnie: kierownik Zakładu Socjologii), krótkim wprowadzeniem do tematyki kobiecości w nauce. Wyróżniła najczęściej poruszane zagadnienia, takie jak sytuacja kobiet na rynku pracy, pozycja kobiety w rodzinie i w polityce, postacie kobiet w mediach oraz konstrukcja rzeczywistości poprzez użycie wybranych form językowych. Po tym wprowadzeniu miały miejsce dwie sesje tematyczne. Podczas pierwszej, moderowanej przez dra Jacentego Siewierskiego (dawniej: Katedra Socjologii KES SGH) przedstawione zostały teoretyczne koncepcje dotyczące kobiet, konteksty, w których można opisywać przemiany ról kobiet i mężczyzn. Jako pierwsze wystąpiły dr Ewa Jastrzębska (Katedra Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych KES SGH) i dr Paulina Legutko-Kobus (Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej KES SGH), które zaprezentowały kwestię kobiecą w świetle idei rozwoju zrównoważonego. Prelegentki zwróciły uwagę na fakt, że już pierwsze dokumenty dotyczące stricte rozwoju zrównoważonego, takie jak Agenda 21 czy Milenijne Cele Rozwoju kładły duży nacisk na rozwiązanie problemów kobiet, jednocześnie cele te wciąż pozostają niezrealizowane. Następne wystąpienie, prof. dr hab. Jolanty Gładys-Jakóbik, dotyczyło zagadnienia pozycji kobiety w sferze prywatnej i publicznej. W wystąpieniu zwrócono uwagę na zmianę hierarchii wartości współczesnych kobiet, które są coraz lepiej wykształcone, a ich priorytety związane z karierą i samorealizacją często odbiegają od tradycyjnego pojmowania roli kobiety w życiu społecznym. Powoduje to konieczność redefinicji obecności kobiet w przestrzeni publicznej. Równocześnie podkreślono fakt, że współczynnik bezrobocia wśród kobiet jest wyższy niż wśród mężczyzn, a dysproporcje zawodowe związane z płcią pogłębiają się na niekorzyść kobiet wraz ze wzrostem wykształcenia i zajmowanego stanowiska. Jako ostatnia podczas pierwszej sesji wystąpiła dr Izabela Książkiewicz (dawniej: Katedra Socjologii Ekonomicznej KES SGH). Prelegentka przybliżyła zagadnienie działań lokalnych instytucji pomocy społecznej wobec kobiet. Problem został przedstawiony zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej. Dr Książkiewicz wskazała m.in. na przemiany, jakie zaszły w sektorze opieki społecznej oraz przedstawiła ich szerokie konsekwencje. Na zakończenie sesji miała miejsce ożywiona dyskusja, którą można uznać za dowód trafności i ważkości tematu seminarium oraz aktualności poruszanych zagadnień. Druga sesja, moderowana przez prof. dr hab. Elżbietę Firlit (dawniej: Katedra Socjologii KE-S SGH) dotyczyła zagadnienia różnych sposobów kształtowania wizerunków kobiet oraz zawierała analizę zróżnicowanych ról przypisywanych kobietom. Dr Anna Kozłowska (dawniej: Katedra Socjologii KES SGH) w wystąpieniu „Kobiety w reklamie” przedstawiła typy kobiecych postaci pojawiających się w reklamie i przeanalizowała ewolucję tych postaci w latach 1990-2010. Wyróżniła dwa podstawowe typy kobiet w reklamie – kobietę tradycyjną oraz nowoczesną. Każdy z tych typów kobiecego wizerunku w reklamie podlegał analizie i ocenie według tych samych kryteriów: przypisywanych cech fizycznych, cech osobowościowych oraz ról społecznych (w tym zawodowych). Tradycyjna kobieta dba o dom i rodzinę, podejmuje taką pracę zawodową, jak pielęgniarka czy sekretarka, a w aspekcie ciała jest przede wszystkim przedmiotem pożądania mężczyzn. Natomiast kobieta nowoczesna jest aktywna zawodowo, świadoma swoich potrzeb, dba przede wszystkim o siebie i swoje ciało, ale zajmuje się również domem i dziećmi, dzieląc swe obowiązki z mężczyzną (partnerem). Na zakończenie seminarium wystąpiła dr Małgorzata Molęda-Zdziech (Instytut Studiów Międzynarodowych KES SGH) i zaprezentowała zagadnienie „kapitału celebryty” i jego roli w budowaniu wizerunku. Wystąpienie zostało poparte przykładami polskich celebrytów i celebrytek jak np. Adam Małysz, Doda czy Justyna Kowalczyk. Dr Molęda-Zdziech przedstawiła przykłady kampanii reklamowych, w których wymienieni celebryci brali udział oraz sugerowane sposoby, w jaki mogli wykorzystać swój „kapitał celebryty”. Również po tej sesji miała miejsce dyskusja, podczas której uczestnicy seminarium komentowali wystąpienia oraz zadawali prelegentom pytania.
 
oprac: Joanna Z. Radziszewska
 
 

 Zdjęcia

 
IMG_1308.JPGIMG_1312.JPG
 
 IMG_1313.JPG