Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Ścieżka Badania Rynku i Opinii Publicznej (BRiOP)

 
Ścieżka Badania Rynku i Opinii Publicznej (BRiOP) realizowana była do 2015 roku. Koordynator ścieżki BRiOP - prof. SGH dr hab. Elżbieta Firlit.
 
Uwaga! Certyfikaty ukończenia ścieżki wystawia i podpisuje Koordynator w trybie ustalonym w Uczelni.
 

 Założenia i cel ścieżki

 
Ścieżka studiów Badania Rynku i Opinii Publicznej (BRiOP)  adresowana jest do studentów zarówno studiów licencjackich, jak i studiów  magisterskich, realizowanych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Oferta ścieżki jest  skierowana do studentów wszystkich kierunków studiów. Szczególnie adresowana jest do tej kategorii studentów, którzy orientują się przy wyborze przyszłej pracy na aktywność w takich miejscach, jak:
 • ośrodki badania rynku i zachowań konsumentów,
 •  
 • ośrodki badania opinii publicznej i postaw wobec różnych wymiarów życia społecznego,
 •  
 • placówki naukowo-badawcze, w tym także uczelnie,
 •  
 • agencje reklamowe,
 •  
 • firmy konsultingowe,
 •  
 • agencje public relations
 •  
 • domy mediowe.
Studiując zestaw przedmiotów tworzących ścieżkę BRiOP student powinien uzyskać wieloaspektową wiedzę o naturze opinii publicznej, społecznych i psychologicznych determinantach zachowań konsumentów na rynku dóbr i usług, fenomenie reklamy, mechanizmach kształtowania opinii publicznej, oraz o metodach badań empirycznych,  analizy danych i interpretacji wyników.
 
Student realizujący program ścieżki ma możliwość  uczestnictwa w seminariach i  projektach badawczych realizowanych  przez pracowników Katedry Socjologii, nie wyłączając seminariów dyplomowych. Student może liczyć na pomoc w organizacji praktyki w ośrodkach badawczych, z którymi współpracuje Koordynator ścieżki. Ukończenie studiów zgodnie z przyjętym programem ścieżki powinno studentowi ułatwić uzyskanie pracy w wyżej wymienionych instytucjach oraz zdobycie atrakcyjnego zawodu.
 
 

 Oferta programowa ścieżki

 
Program ścieżki  obejmuje dwie wersje – dla studiów licencjackich i dla studiów magisterskich. W obydwu wersjach  są cztery przedmioty obowiązkowe, z puli  pozostałych student może wybierać.
 
Do przedmiotów obowiązkowych na poziomie licencjackim należą:
 1. Metody i techniki badań społecznych
 2.  
 3. Badania marketingowe
 4.  
 5. Psychologia społeczna
 6.  
 7. Projektowanie badań i metody analizy statystycznej
Do przedmiotów obowiązkowych na poziomie magisterskim należą:
 1. Statystyka społeczna
 2.  
 3. Jakościowe badania marketingowe
 4.  
 5. Badanie postaw i zmiany postaw
 6.  
 7. Analiza wzorów konsumpcji.
Aby uzyskać certyfikat ścieżki BRiOP student powinien zgromadzić 18 pkt. ECTS.
 

 Procedura otrzymywania certyfikatów ścieżki

 
 1. Certyfikaty wydaje się po zakończeniu studiów (złożeniu egzaminu dyplomowego).
 2. Potrzebne dokumenty to: dyplom, nr indeksu, wykaz przedmiotów zrealizowanych w trakcie studiów, pokwitowanie wpłaty za certyfikat.
 3. Certyfikaty sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazywany jest do akt studenta.
 4. Opłatę za certyfikat należy wnieść w kasie SGH. Aktualnie obowiązująca kwota to 30 zł (podstawa prawna: Decyzja Rektora SGH z dnia 19 grudnia 2005 r. RB/146/05).
 5. Certyfikaty ukończenia ścieżki podpisuje Koordynator  w trybie ustalonym w Uczelni.

Zobacz: ZARZĄDZENIE Rektora SGH nr 35 z dnia 25 kwietnia 2007 r.

 
 

 Kontakt

 

Koordynator ścieżki BRiOP: Prof. SGH dr hab. Elzbieta Firlit.

E-mail: efirli@sgh.waw.pl.

Adres: Zakład Socjologii, ul. Wiśniowa 41, pok.47.

 

 Program ścieżki dla studiów pierwszego stopnia – studia Licencjackie (przedmioty wg Informatora SGH na rok 2011/2012)

 
​Sygantura ​Nazwa przedmiotu ​Punkty ECTS
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
​120110 ​Badania marketingowe ​3
​120300 ​Metody i techniki badań społecznych ​3
​121270 ​Projektowanie badań i metody analizy statystycznej (I) ​6
​136320 ​Psychologia społeczna ​3
PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU
​121170 ​Konsument w gospodarce rynkowej ​3
​132050 ​Barometry koniunktury ​3
​110480 ​Marketing ​3
​136350 ​Reklama. Socjotechnika oddziaływania ​3
 
 

 Program ścieżki dla studiów drugiego stopnia – Studia Magisterskie (przedmioty wg Informatora SGH na rok 2011/2012)

 

​Sygnatura ​Nazwa przedmiotu ​Punkty ECTS
​PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
​220590 ​Statystyka społeczna ​3
​236460 ​Badania postaw i zmiany postaw ​3
​233310 ​Jakościowe badania marketingowe ​3
​23303 ​Analiza wzorów konsumpcji ​3
​PRZEDMIOTY SWOBODENGO WYBORU
​220440 ​Postępowanie nabywców na rynku ​3
​236470 ​Badania satysfakcji konsumentów ​3
​23304 ​Analiza rynku metodami ilościowymi ​6
​236789 ​Metody badania opinii z wykorzystaniem statystyk (e-learning) ​1,5