Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Elżbieta Firlit, prof. SGH

 

EF.jpgAbsolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia magisterskie) i Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (studia doktoranckie): doktorat w 1984 r., habilitacja w 1999 r.

W Zakładzie Socjologii (wcześniej: Katedra Socjologii) SGH pracuje od 1.10.1996 r., w tym od 1.06.2000 r. zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

W latach 1991-96 pracowała na stanowisku adiunkta w Katedrze Socjologii w ATK (obecnie UKSW), w okresie 1997-2001 wykładała w Instytucie Politologii UKSW, w latach  1998-2006 wykładała na  Wydziale Nauk  Politycznych Akademii Humanistycznej im. A.Geysztora w Pułtusku. W okresie luty 2003-wrzesień 2005  była zatrudniona  (drugi etat) na stanowisku profesora na Wydziale Socjologii w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, od października  2005 r. do czerwca 2012 r. pracowała (drugi etat)  na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie, zaś w roku ak. 2009/2010 prowadziła wykłady na Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiach  Doktoranckich  na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 1991-2014  współpracowała  z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego SAC w Warszawie i od 1996 r. do 2014 r. była członkiem  Kolegium Naukowego i Zespołu Badawczego Ośrodka Sondaży Społecznych "OPINIA" działającego w ISKK.  Od 1999 r. uczestniczy w cyklicznych Seminariach Badania nad Zmianą Społeczną prowadzonych przez Zakład Socjologii Teoretycznej i Zespół Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją w IFiS PAN.

Była stypendystką Konrad-Adenauer Stiftung w 1990 r.  (stypendium zrealizowane w Georg-August-Universität Göttingen). W  2000 r. zrealizowała pobyt studyjny  na zaproszenie Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft, Freie Universität  Berlin. W  lipcu 2015 r. uczestniczyła w seminarium  badawczym w trakcie  pobytu studyjnego  w Institut für Gesellschaftspolitik an der Hochschule für Philosophie in München.

Jest autorką i współautorką wielu projektów badawczych, w tym kilku międzynarodowych. Aktywnie uczestniczy w konferencjach krajowych i międzynarodowych, również jako współorganizatorka.  Od wielu lat należy do  Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, w tym w latach 2009 -2013 pełniła funkcję (z wyboru) wiceprzewodniczącej Sekcji Socjologii Religii PTS. Inicjatorka i członek Komitetu Honorowego SSR PTS. Jest cżłonkiem  International Society for the Sociology of Religion (SISR) oraz International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA).

Koordynator Ścieżki Badania Rynku i Opinii Publicznej dla studiów I i II stopnia oraz Specjalności Międzykierunkowej Badania Rynku i Opinii  Publicznej dla studiów I i II stopnia.
 

 Projekty badawcze

 
A. Autorskie projekty  badawcze 
 1. Die Rolle der Pfarrgemeinden im polnischen Transformationsprozess. Projekt włączony do niemiecko-polskiego projektu badawczego "Die Interdependenz von Strukturreformen und Einstellungswandel in der ehemaligen DDR und in Polen. Der Beitrag der katholischen Soziallehre zu den Transformationsprozessen in Mittel - und Osteuropa" zrealizowanego w latach 1992-1994. Kierownik projektu badawczego - Prof. Dr Manfred Spieker, Universitaet Osnabrueck.
 2. Identyfikacje religijne Polaków w okresie transformacji systemowej (sygn.02/E/0018/00). Projekt badawczy zrealizowany w 2000 r. w ramach badań własnych w Katedrze Socjologii (KES SGH).
 3. Aktywność obywatelska wiejskich społeczności lokalnych (sygn.02/S/0007/01). Projekt badawczy zrealizowany w latach 1999-2001 w ramach badań statutowych w Katedrze Socjologii (KES SGH).
 4. Lokalność w dobie globalizacji (sygn. 02/S/0010/02). Projekt badawczy zrealizowany w latach 2002-2003 w ramach badań statutowych w Katedrze Socjologii (KES SGH).
 5. Instytucje religijne i religijność w krajach Unii Europejskiej. Projekt badawczy realizowany  w latach 2005-2010 w ramach badań statutowych w Katedrze Socjologii (KES SGH).
 6. Tożsamości kulturowe w Europie - ciągłość i zmiana.Projekt badawczy realizowany od 2011 r. w ramach badań statutowych Kolegium E-S SGH.

B. Uczestnictwo w zespołowych projektach badawczych

 1. Aktywność na własny rachunek w uspołecznionych zakładach pracy. Projekt badawczy zrealizowany w ramach C.P.B.P. 09.8.4.3. w okresie 1986-1987.
 2. Niedobór w gospodarce a postępowanie konsumentów. Projekt badawczy zrealizowany w ramach C.P.B.P. 09.8.4.3. w okresie 1987-1988.
 3. Rola parafii rzymskokatolickiej w organizacji życia społecznego na szczeblu lokalnym. Badania ogólnopolskie zrealizowane w ramach C.P.B.P. 09.8.4.6. w latach 1987-1990.
 4. Religijność Polaków 1991. Badania ogólnopolskie zrealizowane przez Zakład Socjologii Religii SAC i Zespół Wyznań Religijnych i Narodowości GUS w okresie 1990-1992, przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej (temat Nr H/02/039/90-2.).
 5. Wychowanie do odbioru wartości kulturowych - rodzina, szkoła, Kościół. Projekt badawczy zrealizowany w latach 1994-1995 na zlecenie Ministerstwa Kultury, przez Zespół Badawczy Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Politologii i Nauk Społecznych ATK, Zespół Wyznań Religijnych i Narodowości GUS.
 6. Uczestnictwo w opracowaniu badań Duchowieństwo polskie wobec perspektywy integracji europejskiej, zrealizowanych przez Instytut Spraw Publicznych w Warszawie w 1998 r.
 7. Postawy społeczno-religijne Polaków pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Projekt badawczy zrealizowany przez Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA ISKK SAC w 1998 r.
 8. Międzynarodowy projekt badawczy "Aufbruch" Positionierung der Kirchen Ost- und Mitteleuropas in den nachtotalitardemokratischen Gesellschaften, koordynowany przez Prof. Dr. Paula M.Zulehnera, Uniwersytet Wiedeński, 1998- 2000.
 9. Kościół katolicki w świadomości Polaków 2002. Projekt badawczy realizowany przez Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA ISKK SAC w latach 2001 -2003.
 10. Międzynarodowy projekt badawczy "XENOPHOB" (Piąty Ramowy Program Komisji Europejskiej. Inwestycje w Kapitał Ludzki. Ksenofobia w Europie: formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej) - udział w realizacji Subprojektu I i II,  metodologiczne przygotowanie badań empirycznych cudzoziemców w Polsce i udział w realizacji badań) w latach 2002-2004.Koordynacja projektu w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej.
 11. Młodzież Warszawy - postawy społeczne i system wartości - projekt badawczy realizowany przez Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA i ISKK SAC w latach 2003-2005.
 12. Wartości akademickie a jakość kształcenia i badań naukowych. Relacje pomiędzy aksjologicznym i proceduralnym podejściem do pracy akademickiej. Grant KBN Nr 1H01A01728, realizacja w latach 2005-2008.
 13. Trendy gospodarcze a zmienność mazowieckiego rynku pracy. Projekt badawczy realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działania 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2."Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynacja - Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie, realizacja w latach 2009-2010.
 14. Postawy społeczno-religijne mieszkańców diecezji warszawsko-praskiej.  Projekt badawczy zrealizowany przez Zespół Ośrodka Sondaży Społecznych OPINIA w latach 2010-2011.
 15. Ogólnopolski, zespołowy projekt badawczy Postawy społeczno-religijne Polaków 1991-2012, koordynowany w ISKK, realizowany przez międzyuczelniany Zespół Badawczy Ośrodka Sondaży Społecznych OPINIA przy ISKK ( wrzesień 2010 – grudzień 2012), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (nr projektu: 152720).
 16. Polsko–niemiecki projekt badawczy  pt. „Dynamiczny kapitalizm - statyczna religia. Rekonstrukcja wzajemnych relacji pomiędzy ekonomicznym i religijnym działaniem przedsiębiorców w okresie transformacji systemowej w Polsce po roku 1989 (Dynamischer Kapitalismus - statische Religion? Rekonstruktion der Wechselwirkungen zwischen dem wirtschatlichen und dem religiosen Handeln von Unternehmern in Polen nach 1989)” realizowany od 2013 roku. Koordynacja ze strony polskiej – prof.SGH dr hab. Elżbieta Firlit, ze strony niemieckiej – doc. dr Michael Hainz z Institut für Gesellschaftspolitik an der Hochschule für Philosophie, München. Dofinansowany  (od stycznia 2014 r.) przez Thyssen Stiftung für Wissenschaftstorderung.
 
 

 Publikacje

 
Michael Hainz, Gert Pickel, Detlef Pollack, Maria Libiszowska-Żółtkowska, Elżbieta Firlit  (ed.), Zwischen Säkularisierung und reli3658046627.02.LZZZZZZZ.jpggiöser Vitalisierung Religiosität in Deutschland und Polen im Vergle, Springer VS, Wiesbaden 2014.

więcejwięcej publikacji
 

 Udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych (wybrane)

 

2019

1. Międzynarodowa  Konferencja -  XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny pt. " Ja, My, Oni? Podmiotowość, tożsamość, Przynależność",  zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne i  Uniwersytet Wrocławski; Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy.  Wrocław, 11-14.09. 2019.

- organizacja i prowadzenie grupy tematycznej nr 24 pt. Religia w procesach konstruowania, dekonstruowania i rekonstruowania współczesnych tożsamości, zrealizowanej w trzech sesjach/blokach:13.09.2019 i 14.09.2019.

- referat pt. Władza świecka i religijna w lokalnych społecznościach w grupie tematycznej nr 23 pt.Religia i władza (12.09.2019).


więcej o konferencjach
 
 

 Kontakt

 
e-mail: efirli@sgh.waw.pl
 

 Zainteresowania naukowe i badawcze

 
 1. Problematyka postaw i wartości
 2. Socjologia religii
 3. Identyfikacje społeczne i tożsamości kulturowe
 4. Kapitał społeczny,społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe
 5. Socjologia społeczności lokalnych i małych grup społecznych
 6. Metodologia badań społecznych
 

 Prace organizacyjne

 
 1. W latach 1999-2002  - członek Komisji Dydaktyczo-Programowej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
 2. W latach 2002 – 2005  - członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
 3. Od 1999 r. - członek Komisji Konkursowej na stanowisko asystenta i adiunkta w Katedrze Socjologii Kolegium E-S
 4. Od 2000 r. -  członek Rady Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
 5. Od roku akademickiego 2000/2001 -  koordynator ścieżki studiów Badania Rynku i Opinii Publicznej (BRiOP) dla studentów Studium Dyplomowego SGH; od roku akademickiego 2007/2008 - również dla studiów dwustopniowych
 6. W latach 2003-2008  - członek Rady Programowo-Dydaktycznej Kierunku  Europeistyka
 7. W latach 2003-2008 - opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Integracji Międzykulturowej
 8. W latach  2005-2008  - członek Komisji Oceny Kadr w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym
 9. W latach 2008-2012 członek Rady Programowo-Dydaktycznej kierunku Turystyka i Rekreacja
 10. Od roku akademickiego 2010/2011 - koordynator Specjalności Miedzykierunkowej  Badania Rynku i Opinii  Publicznej  dla studiów I i II stopnia
 11. Od 1.10.2012 - członek Komisji Badań Naukowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH
 12. W latach 2012-2016 członek ogólnouczelnianej Komisji Dyscyplinarnej d.s. Doktorantów