Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Elżbieta Firlit - Projekty badawcze
KES - Katedra Socjologii - Skład osobowy
 

 Projekty badawcze (wybrane)

 
A. Autorskie projekty  badawcze 
 1. Die Rolle der Pfarrgemeinden im polnischen Transformationsprozess. Projekt włączony do niemiecko-polskiego projektu badawczego "Die Interdependenz von Strukturreformen und Einstellungswandel in der ehemaligen DDR und in Polen. Der Beitrag der katholischen Soziallehre zu den Transformationsprozessen in Mittel - und Osteuropa" zrealizowanego w latach 1992-1994. Kierownik projektu badawczego - Prof. Dr Manfred Spieker, Universitaet Osnabrueck.
 2. Identyfikacje religijne Polaków w okresie transformacji systemowej (sygn.02/E/0018/00). Projekt badawczy zrealizowany w 2000 r. w ramach badań własnych w Katedrze Socjologii (KES SGH).
 3. Aktywność obywatelska wiejskich społeczności lokalnych (sygn.02/S/0007/01). Projekt badawczy zrealizowany w latach 1999-2001 w ramach badań statutowych w Katedrze Socjologii (KES SGH).
 4. Lokalność w dobie globalizacji (sygn. 02/S/0010/02). Projekt badawczy zrealizowany w latach 2002-2003 w ramach badań statutowych w Katedrze Socjologii (KES SGH).
 5. Instytucje religijne i religijność w krajach Unii Europejskiej. Projekt badawczy realizowany  w latach 2005-2010 w ramach badań statutowych w Katedrze Socjologii (KES SGH).
 6. Tożsamości kulturowe w Europie - ciągłość i zmiana.Projekt badawczy realizowany od 2011 r. w ramach badań statutowych Kolegium E-S SGH.

B. Uczestnictwo w zespołowych projektach badawczych

 1. Aktywność na własny rachunek w uspołecznionych zakładach pracy. Projekt badawczy zrealizowany w ramach C.P.B.P. 09.8.4.3. w okresie 1986-1987.
 2. Niedobór w gospodarce a postępowanie konsumentów. Projekt badawczy zrealizowany w ramach C.P.B.P. 09.8.4.3. w okresie 1987-1988.
 3. Rola parafii rzymskokatolickiej w organizacji życia społecznego na szczeblu lokalnym. Badania ogólnopolskie zrealizowane w ramach C.P.B.P. 09.8.4.6. w latach 1987-1990.
 4. Religijność Polaków 1991. Badania ogólnopolskie zrealizowane przez Zakład Socjologii Religii SAC i Zespół Wyznań Religijnych i Narodowości GUS w okresie 1990-1992, przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej (temat Nr H/02/039/90-2.).
 5. Wychowanie do odbioru wartości kulturowych - rodzina, szkoła, Kościół. Projekt badawczy zrealizowany w latach 1994-1995 na zlecenie Ministerstwa Kultury, przez Zespół Badawczy Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Politologii i Nauk Społecznych ATK, Zespół Wyznań Religijnych i Narodowości GUS.
 6. Uczestnictwo w opracowaniu badań Duchowieństwo polskie wobec perspektywy integracji europejskiej, zrealizowanych przez Instytut Spraw Publicznych w Warszawie w 1998 r.
 7. Postawy społeczno-religijne Polaków pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Projekt badawczy zrealizowany przez Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA ISKK SAC w 1998 r.
 8. Międzynarodowy projekt badawczy "Aufbruch" Positionierung der Kirchen Ost- und Mitteleuropas in den nachtotalitardemokratischen Gesellschaften, koordynowany przez Prof. Dr. Paula M.Zulehnera, Uniwersytet Wiedeński, 1998- 2000.
 9. Kościół katolicki w świadomości Polaków 2002. Projekt badawczy realizowany przez Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA ISKK SAC w latach 2001 -2003.
 10. Międzynarodowy projekt badawczy "XENOPHOB" (Piąty Ramowy Program Komisji Europejskiej. Inwestycje w Kapitał Ludzki. Ksenofobia w Europie: formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej) - udział w realizacji Subprojektu I i II,  metodologiczne przygotowanie badań empirycznych cudzoziemców w Polsce i udział w realizacji badań) w latach 2002-2004.Koordynacja projektu w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej.
 11. Młodzież Warszawy - postawy społeczne i system wartości - projekt badawczy realizowany przez Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA i ISKK SAC w latach 2003-2005.
 12. Wartości akademickie a jakość kształcenia i badań naukowych. Relacje pomiędzy aksjologicznym i proceduralnym podejściem do pracy akademickiej. Grant KBN Nr 1H01A01728, realizacja w latach 2005-2008.
 13. Trendy gospodarcze a zmienność mazowieckiego rynku pracy. Projekt badawczy realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działania 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2."Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynacja - Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie, realizacja w latach 2009-2010.
 14. Postawy społeczno-religijne mieszkańców diecezji warszawsko-praskiej.  Projekt badawczy zrealizowany przez Zespół Ośrodka Sondaży Społecznych OPINIA w latach 2010-2011.
 15. Ogólnopolski, zespołowy projekt badawczy Postawy społeczno-religijne Polaków 1991-2012, koordynowany w ISKK, realizowany przez międzyuczelniany Zespół Badawczy Ośrodka Sondaży Społecznych OPINIA przy ISKK ( wrzesień 2010 – grudzień 2012), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (nr projektu: 152720).
 16. Polsko–niemiecki projekt badawczy  pt. „Dynamiczny kapitalizm - statyczna religia. Rekonstrukcja wzajemnych relacji pomiędzy ekonomicznym i religijnym działaniem przedsiębiorców w okresie transformacji systemowej w Polsce po roku 1989 (Dynamischer Kapitalismus - statische Religion? Rekonstruktion der Wechselwirkungen zwischen dem wirtschatlichen und dem religiosen Handeln von Unternehmern in Polen nach 1989)” realizowany od 2013 roku. Koordynacja ze strony polskiej – prof.SGH dr hab. Elżbieta Firlit, ze strony niemieckiej – doc. dr Michael Hainz z Institut für Gesellschaftspolitik an der Hochschule für Philosophie, München. Dofinansowany  (od stycznia 2014 r.) przez Thyssen Stiftung für Wissenschaftstorderung.​