Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Elżbieta Firlit - Biogram
KES - Katedra Socjologii - Skład osobowy
 

 DR HAB. ELŻBIETA FIRLIT, PROF. SGH

 
Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia magisterskie) i Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (studia doktoranckie): doktorat w 1984 r., habilitacja w 1999 r.

W Zakładzie Socjologii (wcześniej: Katedra Socjologii) SGH pracuje od 1.10.1996 r., w tym od 1.06.2000 r. zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

W latach 1991-96 pracowała na stanowisku adiunkta w Katedrze Socjologii w ATK (obecnie UKSW), w okresie 1997-2001 wykładała w Instytucie Politologii UKSW, w latach  1998-2006 wykładała na  Wydziale Nauk  Politycznych Akademii Humanistycznej im. A.Geysztora w Pułtusku. W okresie luty 2003-wrzesień 2005  była zatrudniona  (drugi etat) na stanowisku profesora na Wydziale Socjologii w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, od października  2005 r. do czerwca 2012 r. pracowała (drugi etat)  na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie, zaś w roku ak. 2009/2010 prowadziła wykłady na Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiach  Doktoranckich  na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 1991-2014  współpracowała  z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego SAC w Warszawie i od 1996 r. do 2014 r. była członkiem  Kolegium Naukowego i Zespołu Badawczego Ośrodka Sondaży Społecznych "OPINIA" działającego w ISKK.  Od 1999 r. uczestniczy w cyklicznych Seminariach Badania nad Zmianą Społeczną prowadzonych przez Zakład Socjologii Teoretycznej i Zespół Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją w IFiS PAN.

Była stypendystką Konrad-Adenauer Stiftung w 1990 r.  (stypendium zrealizowane w Georg-August-Universität Göttingen). W  2000 r. zrealizowała pobyt studyjny  na zaproszenie Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft, Freie Universität  Berlin. W  lipcu 2015 r. uczestniczyła w seminarium  badawczym w trakcie  pobytu studyjnego  w Institut für Gesellschaftspolitik an der Hochschule für Philosophie in München.

Jest autorką i współautorką wielu projektów badawczych, w tym kilku międzynarodowych. Aktywnie uczestniczy w konferencjach krajowych i międzynarodowych, również jako współorganizatorka.  Od wielu lat należy do  Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, w tym w latach 2009 -2013 pełniła funkcję (z wyboru) wiceprzewodniczącej Sekcji Socjologii Religii PTS. Inicjatorka i członek Komitetu Honorowego SSR PTS. Jest cżłonkiem  International Society for the Sociology of Religion (SISR) oraz International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA).

Koordynator Ścieżki Badania Rynku i Opinii Publicznej dla studiów I i II stopnia oraz Specjalności Międzykierunkowej Badania Rynku i Opinii  Publicznej dla studiów I i II stopnia.​
 

 UDZIAŁ W KONFERENCJACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH (WYBRANE)

 
​​​2019
1. Międzynarodowa  Konferencja -  XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny pt. " Ja, My, Oni? Podmiotowość, tożsamość, Przynależność",  zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne i  Uniwersytet Wrocławski; Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy.  Wrocław, 11-14.09. 2019.

- organizacja i prowadzenie grupy tematycznej nr 24 pt. Religia w procesach konstruowania, dekonstruowania i rekonstruowania współczesnych tożsamości, zrealizowanej w trzech sesjach/blokach:13.09.2019 i 14.09.2019.

- referat pt. Władza świecka i religijna w lokalnych społecznościach w grupie tematycznej nr 23 pt.Religia i władza (12.09.2019).


więcej o konferencjach​​
 
 
 

 KONTAKT

 
​​e-mail: efirli@sgh.waw.pl
 

 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE I BADAWCZE

 
 1. Problematyka postaw i wartości
 2. Socjologia religii
 3. Identyfikacje społeczne i tożsamości kulturowe
 4. Kapitał społeczny,społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe
 5. Socjologia społeczności lokalnych i małych grup społecznych
 6. Metodologia badań społecznych
 

 PRACE ORGANIZACYJNE

 
 1. W latach 1999-2002  - członek Komisji Dydaktyczo-Programowej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
 2. W latach 2002 – 2005  - członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
 3. Od 1999 r. - członek Komisji Konkursowej na stanowisko asystenta i adiunkta w Katedrze Socjologii Kolegium E-S
 4. Od 2000 r. -  członek Rady Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
 5. Od roku akademickiego 2000/2001 -  koordynator ścieżki studiów Badania Rynku i Opinii Publicznej (BRiOP) dla studentów Studium Dyplomowego SGH; od roku akademickiego 2007/2008 - również dla studiów dwustopniowych
 6. W latach 2003-2008  - członek Rady Programowo-Dydaktycznej Kierunku  Europeistyka
 7. W latach 2003-2008 - opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Integracji Międzykulturowej
 8. W latach  2005-2008  - członek Komisji Oceny Kadr w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym
 9. W latach 2008-2012 członek Rady Programowo-Dydaktycznej kierunku Turystyka i Rekreacja
 10. Od roku akademickiego 2010/2011 - koordynator Specjalności Miedzykierunkowej  Badania Rynku i Opinii  Publicznej  dla studiów I i II stopnia
 11. Od 1.10.2012 - członek Komisji Badań Naukowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH
 12. W latach 2012-2016 członek ogólnouczelnianej Komisji Dyscyplinarnej d.s. Doktorantów​
 13. Od  2016 roku prowadzenie egzaminów z Socjologii w przewodach doktorskich ​