Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Elżbieta Firlit. Wybrane publikacje

 

Google Scholar. Cytowania.


Michael Hainz, Gert Pickel, Detlef Pollack, Maria Libiszowska-Żółtkowska, Elżbieta Firlit  (ed.), Zwischen Säkularisierung und reli3658046627.02.LZZZZZZZ.jpggiöser Vitalisierung Religiosität in Deutschland und Polen im Vergle, Springer VS, Wiesbaden 2014.

więcej
 

 Monografie

 
 1. E. Firlit, Z. Hockuba, A. Podłaszczyk, Zakupy dóbr trwałego użytku na rynku rzeszowskim. Niedobór a postępowanie konsumenta, Uniwersytet Warszawski - CPBP 09.8., Warszawa 1989.
 2. E. Firlit, E. Jarmoch, K. Rosa, W. Zdaniewicz,  Rola parafii rzymskokatolickiej w organizacji życia społecznego na szczeblu lokalnym. Raport z badań ogólnopolskich, UW, ZSR SAC, Pallottinum, Warszawa 1990, ss. 216.
 3. E. Firlit, Parafia rzymskokatolicka w Polsce w okresie transformacji systemowej. Studium socjologiczne, D.W. ELIPSA, Warszawa 1998, ss. 350.
 4. E. Firlit, Instytucje religijne w krajach Unii Europejskiej. Wybrane problemy, OW SGH, Warszawa 2009, ss.276. Wkład własny: red. naukowa oraz trzy opracowania i wprowadzenie.
 

 artykuły w czasopismach

 
 1. E. Firlit, Metodologiczne problemy badań nad rolą parafii rzymskokatolickiej w społecznościach lokalnych, "Przegląd Religioznawczy" 1999, nr 1(191), s. 83–105.
 2. E. Firlit, Integracyjna funkcja instytucji religijnych w Unii Europejskiej(na przykładzie CEC i COMECE), "Przegląd Religioznawczy" 2007 nr 4, s. 78-95.
 3. E. Firlit, Societal Activity of the Polish Parish - Continuity and Change, w: "Religious Studies and Theology: Interdysciplinary Studies in Religion", Equinox Publishing, London 2008, vol. 27.1, s. 85-113.
 4. E. Firlit, Instytucjonalne reprezentacje Kościołów na forum Unii Europejskiej, "Studia i Prace Kolegium E-S. Zeszyt Naukowy" nr 13, OW SGH,Warszawa 2007, s. 585-602.
 5. E. Firlit, Erozja wspólnotowego wymiaru religijności katolików w Polsce, "Przegląd Religioznawczy" 2013, nr 4(250), s. 133-146.
 6. E. Firlit, Procedury rejestracji podmiotów wyznaniowych i zmiany w strukturze wyznaniowej polskiego społeczeństwa po 1989 roku (Registration procedures of religious entities and changes in the religious structure of Polish society after 1989), „Kwartalnik KES Studia i Prace”, nr 1(21)/2015, s.13-33.
 

 Recenzje publikacji

 
 
 

 Redakcja Monografii

 
 1. L. Adamczuk, E. Firlit, A. Ochocki, T. Zembrzuski (red.), Kościół – socjologia – statystyka, Fundacja ATK, Warszawa 1999, ss. 231.
 2. E. Firlit, M. Hainz, M. Libiszowska-Żółtkowska, G. Pickel, D. Pollack (red.), Pomiędzy sekularyzacją i religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w przemianach religijnych w Polsce i w Niemczech, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss.476. 
 3. L. Adamczuk, E. Firlit, W. Zdaniewicz (red.), Postawy społeczno-religijne Polaków 1991-2012, ISKK SAC,Warszawa 2013, ss. 279.
 4. M.Hainz, G.Pickel, D.Pollack, M. Libiszowska-Żółtkowska, E. Firlit (ed.), Zwischen Säkularisierung und religiöser Vitalisierung. Religiosität in Deutschland und Polen im Vergleich, Springer VS, Wiesbaden 2014.
 5. E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik (red.), Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, OW SGH, Warszawa 2016, ss. 237.
 

 Artykuły w monografiach

 
 1. E. Firlit, Aktywność na własny rachunek w uspołecznionych zakładach pracy - formy i skala zjawiska (współautor: J. Chłopecki), w: P. Dutkiewicz, A. Mync (red.), Układy lokalne. Zarys monografii problemów, Uniwersytet Warszawski - WGiSR IGP, Warszawa 1987, s. 131-172.
 2. E. Firlit, Zur wirtschaftlichen Function der Römisch-Katholischen Kirche in Polen aufgrund empirischer Forschungen. Erkentnisse und Prognosen, w: H.G. Fleck (Hrsg.), Liberalismus und Katholizismus heute, Friedrich-Naumann-Stiftung, Warszawa 1995, s. 263-274.
 3. E. Firlit, The Roman-Catholic Church in Poland of the '90s as a social fact, w: K. A. Wojtaszczyk (red.), Poland: Government and Politics, Warsaw University, Institute of Political Sciences, Warszawa 1997, s. 103-116.
 4. E. Firlit, When Theft is Not Theft (współautor: J. Chłopecki), w: J.R. Wedel (ed.) The Unplanned Society: Poland during and after communism, Columbia University Press, New York 1992, s. 95-109.
 5. E. Firlit, L. Kolarska-Bobińska, J.Kucharczyk, B.Reguska (współaut.), Duchowieństwo polskie wobec perspektywy integracji europejskiej, w: L.Kolarska-Bobińska (red.), Polska Eurodebata, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999, s. 39-114.
 6. E. Firlit, Kościół katolicki w Polsce po roku 1989 w opinii duchowieństwa, w: L. Adamczuk, E. Firlit, A. Ochocki, T. Zembrzuski (red.), Kościół – socjologia – statystyka, Fundacja ATK, Warszawa 1999, s. 94-110.
 7. E. Firlit, Poczucie tożsamości narodowej Polaków w świetle badań empirycznych, w: P. Gulczyński, B. Loba (red.), Tożsamość narodowa Polaków w przyszłej Europie, Fundacja "Instytut Lecha Wałęsy", Warszawa 2002, s. 44-53.
 8. E. Firlit, Identyfikacje społeczne Polaków, w: J. Osiński (red.), Polska w przededniu członkostwa w Unii Europejskiej. Nadzieje i obawy, OW SGH, Warszawa 2002, s. 225-234.
 9. E. Firlit, Parafia w społecznej świadomości, w: Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków (praca zb.), ISKK SAC, Warszawa 2004, s. 143-175.
 10. E. Firlit, Tożsamość społeczna młodzieży warszawskiej, w: Młodziez Warszawy - pokolenie pontyfikatu Jana Pawła II (praca zb.), OSS OPINIA, ISKK SAC, Warszawa 2005, s.223-244.
 11. E. Firlit, Religijność w zjednoczonej Europie, w: J. Polakowska-Kujawa, Wspólczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, Difin, Warszawa 2006,s.93-111.
 12. E. Firlit, Parametr wspólnotowy religijności - dylematy operacjonalizacji, w:  J.Mariański, S.Zaręba (red.), Metodologiczne problemy badań nad religijnością, ISKK SAC, APOSTOLICUM, Warszawa 2002, s. 67-80.
 13. E. Firlit, Badania socjologiczne i rozwój społeczny, w: K. Żukrowska (red.), Nauki ekonomiczno-społeczne  i rozwój, OW SGH, Warszawa 2008, s. 437-450.
 14. E. Firlit, Asymetryczność relacji laikatu i duchowieństwa w polskim kontekście społeczno-kulturowym, w: J. Baniak (red.), Laikat i duchowieństwo w Kościele katolickim w Polsce. Problem dialogu i współistnienia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2010, s. 271-290.
 15. E. Firlit, Identyfikacje i więzi wspólnotowe, w: L. Adamczuk, W. Sadłoń (red.),  Postawy religijno-społeczne mieszkańców diecezji warszawsko-praskiej, OSS OPINIA, Warszawa 2011, s. 155-178.
 16. E. Firlit, Wartości w pracy akademickiej, w: J. Baniak (red.), W poszukiwaniu sensu. O religii, moralności i społeczeństwie, NOMOS, Kraków 2010, s. 358-376.
 17. E. Firlit, Sondaż w badaniach zjawisk politycznych, w: Studia i szkice z socjologii polityki, red. M.Chałubiński, J. Szczupaczyński, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013, s. 377- 402.
 18. E. Firlit, Die Modernisierung der Strukturen der katholishen Kirche in Polen im Zeitraum der Systemtransformation, w:Zwischen Säkularisierung und religiöser Vitalisierung.Religiosität in Deutschland und Polen im Vergleich, M.Hainz, G.Pickel, D.Pollack, M. Libiszowska-Żółtkowska, E. Firlit (ed.), Springer VS, Wiesbaden 2014, s. 235-246.
 19. E. Firlit, Lokalna tożsamość,  w: Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności, red. T. Herudziński i P. Swacha, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016, s. 19-37.
 20. E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik, Wprowadzenie, w: E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik (red.), Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, OW SGH, Warszawa 2016, s. 9-15.
 21. E. Firlit, Kłopoty z tożsamością w ponowoczesnym świecie, w: E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik (red.), Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, OW SGH, Warszawa 2016, s.63-88.
 22. E. Firlit, Orientacje prospołeczne i zaufanie do ludzi, w: Sławomir H. Zaręba, Marcin Zarzecki (red.), Między konstrukcją a dekonstrukcją uniwersum znaczeń. Badania religijności młodzieży akademickiej w latach 1988-1998-2005-2017, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa 2018, s. 285-302.
 23. E. Firlit, Więziotwórcza rola parafii we współczesnych społecznościach lokalnych, w: Tomasz Herudziński, Piotr Swacha (red.) Społeczności lokalne. Konteksty przemian i innowacje,Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018, s. 79-92. 
 24. Tożsamość religijna  współczesnego polskiego społeczeństwa i jej korelaty, w: Marcin Krawczyk (red.), Polska po 2015 roku – gospodarka, społeczeństwo,  red. Marcin Krawczyk, wyd. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 339-362.

 
 

 Edytor zawartości

 
spolecznosci-lokalne-wobec-wyzwan-wspolczesnosci.jpg
16990501_1097571987056330_1110599961_o.jpg