Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Elżbieta Firlit - Publikacje
KES - Katedra Socjologii - Skład osobowy
 

 Publikacje (wybrane)

 
​​Elżbieta Firlit  (red.), Wspólnota i tożsamość3658046627.02.LZZZZZZZ.jpgOficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.

​Wspólnota i tożsamość to wzajemnie przeplatające się dwa "byty" społeczno-kulturowe, których losy na przestrzeni dziejów rozmaicie się kształtowały w zależności od dominujących w danym typie społeczeństwa trendów. Wymieniając przeciwstawne nurty, można wskazać racjonalizm i indywidualizm deprecjonujący tradycyjne wspólnoty oraz - z drugiej strony - nurty konserwatywne, naturalistyczne, komunitarystyczne, doceniające czy wręcz afirmujące wspólnotę jako nieodzowny element życia społecznego, zapewniający ciągłość społeczną oraz będący podstawowym miejscem socjalizacji jednostek i kształtowania się tożsamości zarówno w wymiarze jednostki, jak i grup oraz zbiorowości społecznych.

ISBN 978-83-8030-344-7

więcej​
16990501_1097571987056330_1110599961_o.jpgElżbieta Firlit, Jolanta Gładys-Jakóbik (red.), Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, OW SGH, Warszawa 2016.
 
Refleksja nad rzeczywistością społeczną, nad problemami społecznego świata, jest immanentną częścią socjologii od zarania jej istnienia, a zarazem jej powinnością wypływającą z aplikacyjnych funkcji wiedzy socjologicznej. W socjologicznej refleksji nad współczesnością, dokumentowanej licznymi publikacjami dotyczącymi wszystkich poziomów społecznego świata i jego zróżnicowanych wymiarów, wspólnym mianownikiem wydaje się być tempo zmian cywilizacyjnych, kulturowych i mentalnych, niespotykane we wcześniejszych epokach. (...) W nurt refleksji socjologicznej nad problemami współczesnego świata wpisuje się niniejsza monografia, która jest zapisem fragmentu prac badawczych realizowanych w Zespole Zakładu Socjologii SGH. Zawarte w niej teksty mają na celu przybliżenie Czytelnikowi złożoności zjawisk i dylematów, przed jakimi stanęły współczesne, fundalmentalnie zróżnicowane społeczeństwa, w tym także społeczeństwo polskie.


Michael Hainz, Gert Pickel, Detlef Pollack, Maria Libiszowska-Żółtkowska, Elżbieta Firlit  (ed.), Zwischen Säkularisierung und reli3658046627.02.LZZZZZZZ.jpggiöser Vitalisierung Religiosität in Deutschland und Polen im Vergle, Springer VS, Wiesbaden 2014.

Ob sich Religion in der Gegenwart durch Bedeutungsverlust oder eine Rückkehr des Religiösen auszeichnet, ist umstritten. Konsens ist, dass Religion in verschiedenen Kulturen und Ländern unterschiedliche Bedeutungen besitzt. In der Erkenntnis, dass Polen und Ostdeutschland diesbezüglich zwei Extreme darstellen, stellen sich hier erstmals deutsche und polnische Sozialwissenschaftler die Aufgabe, Ähnlichkeiten wie Differenzen zwischen Polen, Westdeutschland und Ostdeutschland herauszuarbeiten - und entfalten vergleichende und weiterführende Perspektiven des Forschungsgebietes. Das umfasst die Frage, ob man trotz der Unterschiede in der verankerten Religiosität nicht in allen Gebieten Säkularisierungsprozesse feststellen kann genauso, wie Fragen nach dem Verhältnis der jüngeren Generation zu Religion und dessen politische Konsequenzen: Geht mit Säkularisierungsprozessen soziales Engagement zurück – und soziales Kapital verloren?

ISBN 978-3-658-04662-0 ISBN 978-3-658-04663-7 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-658-04663-7

więcej​
​​
Elżbieta Firlit  (red.), Instytucje religijne w krajach Unii Europejskiej3658046627.02.LZZZZZZZ.jpgOficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.

Zamierzeniem przewodnim opracowania jest ukazanie obecności instytucji religijnych w przestrzeni publicznej Unii Europejskiej i w relacji do instytucji wspólnotowych. Kluczowe pojęcie "instytucje religijne" jest tutaj rozumiane w sensie wąskim, oznaczającym różnego rodzaju formy organizacyjne wyznań religijnych (np. Kościoły, związki wyznaniowe, stowarzyszenia, ruchy religijne, kolegialne gremia) obecnych w krajach członkowskich UE. Uwaga autorów koncentruje się na wybranych organizacjach religijnych działających w przestrzeni transnarodowej i często transwyznaniowej, będących reprezentacjami głównych wyznań religijnych występujących w krajach członkowskich i zarazem przedstawicielstwami tych wyznań wobec politycznych struktur Unii Europejskiej.

ISBN 978-83-7378-502-1

​​
 

 Monografie

 
 1. E. Firlit, Z. Hockuba, A. Podłaszczyk, Zakupy dóbr trwałego użytku na rynku rzeszowskim. Niedobór a postępowanie konsumenta, Uniwersytet Warszawski - CPBP 09.8., Warszawa 1989.
 2. E. Firlit, E. Jarmoch, K. Rosa, W. Zdaniewicz,  Rola parafii rzymskokatolickiej w organizacji życia społecznego na szczeblu lokalnym. Raport z badań ogólnopolskich, UW, ZSR SAC, Pallottinum, Warszawa 1990, ss. 216.
 3. E. Firlit, Parafia rzymskokatolicka w Polsce w okresie transformacji systemowej. Studium socjologiczne, D.W. ELIPSA, Warszawa 1998, ss. 350.
 4. E. Firlit, Instytucje religijne w krajach Unii Europejskiej. Wybrane problemy, OW SGH, Warszawa 2009, ss.276. Wkład własny: red. naukowa oraz trzy opracowania i wprowadzenie.​
 

 ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

 
 1. E. Firlit, Metodologiczne problemy badań nad rolą parafii rzymskokatolickiej w społecznościach lokalnych, "Przegląd Religioznawczy" 1999, nr 1(191), s. 83–105.
 2. E. Firlit, Integracyjna funkcja instytucji religijnych w Unii Europejskiej(na przykładzie CEC i COMECE), "Przegląd Religioznawczy" 2007 nr 4, s. 78-95.
 3. E. Firlit, Societal Activity of the Polish Parish - Continuity and Change, w: "Religious Studies and Theology: Interdysciplinary Studies in Religion", Equinox Publishing, London 2008, vol. 27.1, s. 85-113.
 4. E. Firlit, Instytucjonalne reprezentacje Kościołów na forum Unii Europejskiej, "Studia i Prace Kolegium E-S. Zeszyt Naukowy" nr 13, OW SGH,Warszawa 2007, s. 585-602.
 5. E. Firlit, Erozja wspólnotowego wymiaru religijności katolików w Polsce, "Przegląd Religioznawczy" 2013, nr 4(250), s. 133-146.
 6. E. Firlit, Procedury rejestracji podmiotów wyznaniowych i zmiany w strukturze wyznaniowej polskiego społeczeństwa po 1989 roku (Registration procedures of religious entities and changes in the religious structure of Polish society after 1989), „Kwartalnik KES Studia i Prace”, nr 1(21)/2015, s.13-33
 7. E. Firlit, Od badań socjograficznych do analiz socjologicznych. Orientacje teoretyczno-metodologiczne badań naukowych ZSR i ISKK SAC pod kierownictwem  Witolda Zdaniewicza, w:  „Przegląd Religioznawczy”  -The Religious Studies Review Nr 2/268 (2018) opublikowany w sierpniu 2019,  s. 221-235,  ISSN: 1230-4379 ; e-ISSN: 2658-153
 

 RECENZJE PUBLIKACJI

 
 
 

 REDAKCJA MONOGRAFII

 
 1. L. Adamczuk, E. Firlit, A. Ochocki, T. Zembrzuski (red.), Kościół – socjologia – statystyka, Fundacja ATK, Warszawa 1999, ss. 231.
 2. E. Firlit, M. Hainz, M. Libiszowska-Żółtkowska, G. Pickel, D. Pollack (red.), Pomiędzy sekularyzacją i religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w przemianach religijnych w Polsce i w Niemczech, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss.476. 
 3. L. Adamczuk, E. Firlit, W. Zdaniewicz (red.), Postawy społeczno-religijne Polaków 1991-2012, ISKK SAC,Warszawa 2013, ss. 279.
 4. M.Hainz, G.Pickel, D.Pollack, M. Libiszowska-Żółtkowska, E. Firlit (ed.), Zwischen Säkularisierung und religiöser Vitalisierung. Religiosität in Deutschland und Polen im Vergleich, Springer VS, Wiesbaden 2014.
 5. E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik (red.), Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, OW SGH, Warszawa 2016, ss. 237.​
 6. E. Firlit (red.) Wspólnota i Tożsamość, OW SGH, Warszawa 2019, ss. 183.
 

 ARTYKUŁY W MONOGRAFIACH

 
 1. E. Firlit, Aktywność na własny rachunek w uspołecznionych zakładach pracy - formy i skala zjawiska (współautor: J. Chłopecki), w: P. Dutkiewicz, A. Mync (red.), Układy lokalne. Zarys monografii problemów, Uniwersytet Warszawski - WGiSR IGP, Warszawa 1987, s. 131-172.
 2. E. Firlit, Zur wirtschaftlichen Function der Römisch-Katholischen Kirche in Polen aufgrund empirischer Forschungen. Erkentnisse und Prognosen, w: H.G. Fleck (Hrsg.), Liberalismus und Katholizismus heute, Friedrich-Naumann-Stiftung, Warszawa 1995, s. 263-274.
 3. E. Firlit, The Roman-Catholic Church in Poland of the '90s as a social fact, w: K. A. Wojtaszczyk (red.), Poland: Government and Politics, Warsaw University, Institute of Political Sciences, Warszawa 1997, s. 103-116.
 4. E. Firlit, When Theft is Not Theft (współautor: J. Chłopecki), w: J.R. Wedel (ed.) The Unplanned Society: Poland during and after communism, Columbia University Press, New York 1992, s. 95-109.
 5. E. Firlit, L. Kolarska-Bobińska, J.Kucharczyk, B.Reguska (współaut.), Duchowieństwo polskie wobec perspektywy integracji europejskiej, w: L.Kolarska-Bobińska (red.), Polska Eurodebata, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999, s. 39-114.
 6. E. Firlit, Kościół katolicki w Polsce po roku 1989 w opinii duchowieństwa, w: L. Adamczuk, E. Firlit, A. Ochocki, T. Zembrzuski (red.), Kościół – socjologia – statystyka, Fundacja ATK, Warszawa 1999, s. 94-110.
 7. E. Firlit, Poczucie tożsamości narodowej Polaków w świetle badań empirycznych, w: P. Gulczyński, B. Loba (red.), Tożsamość narodowa Polaków w przyszłej Europie, Fundacja "Instytut Lecha Wałęsy", Warszawa 2002, s. 44-53.
 8. E. Firlit, Identyfikacje społeczne Polaków, w: J. Osiński (red.), Polska w przededniu członkostwa w Unii Europejskiej. Nadzieje i obawy, OW SGH, Warszawa 2002, s. 225-234.
 9. E. Firlit, Parafia w społecznej świadomości, w: Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków (praca zb.), ISKK SAC, Warszawa 2004, s. 143-175.
 10. E. Firlit, Tożsamość społeczna młodzieży warszawskiej, w: Młodziez Warszawy - pokolenie pontyfikatu Jana Pawła II (praca zb.), OSS OPINIA, ISKK SAC, Warszawa 2005, s.223-244.
 11. E. Firlit, Religijność w zjednoczonej Europie, w: J. Polakowska-Kujawa, Wspólczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, Difin, Warszawa 2006,s.93-111.
 12. E. Firlit, Parametr wspólnotowy religijności - dylematy operacjonalizacji, w:  J.Mariański, S.Zaręba (red.), Metodologiczne problemy badań nad religijnością, ISKK SAC, APOSTOLICUM, Warszawa 2002, s. 67-80.
 13. E. Firlit, Badania socjologiczne i rozwój społeczny, w: K. Żukrowska (red.), Nauki ekonomiczno-społeczne  i rozwój, OW SGH, Warszawa 2008, s. 437-450.
 14. E. Firlit, Asymetryczność relacji laikatu i duchowieństwa w polskim kontekście społeczno-kulturowym, w: J. Baniak (red.), Laikat i duchowieństwo w Kościele katolickim w Polsce. Problem dialogu i współistnienia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2010, s. 271-290.
 15. E. Firlit, Identyfikacje i więzi wspólnotowe, w: L. Adamczuk, W. Sadłoń (red.),  Postawy religijno-społeczne mieszkańców diecezji warszawsko-praskiej, OSS OPINIA, Warszawa 2011, s. 155-178.
 16. E. Firlit, Wartości w pracy akademickiej, w: J. Baniak (red.), W poszukiwaniu sensu. O religii, moralności i społeczeństwie, NOMOS, Kraków 2010, s. 358-376.
 17. E. Firlit, Sondaż w badaniach zjawisk politycznych, w: Studia i szkice z socjologii polityki, red. M.Chałubiński, J. Szczupaczyński, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013, s. 377- 402.
 18. E. Firlit, Die Modernisierung der Strukturen der katholishen Kirche in Polen im Zeitraum der Systemtransformation, w:Zwischen Säkularisierung und religiöser Vitalisierung.Religiosität in Deutschland und Polen im Vergleich, M.Hainz, G.Pickel, D.Pollack, M. Libiszowska-Żółtkowska, E. Firlit (ed.), Springer VS, Wiesbaden 2014, s. 235-246.
 19. E. Firlit, Lokalna tożsamość,  w: Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności, red. T. Herudziński i P. Swacha, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016, s. 19-37.
 20. E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik, Wprowadzenie, w: E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik (red.), Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, OW SGH, Warszawa 2016, s. 9-15.
 21. E. Firlit, Kłopoty z tożsamością w ponowoczesnym świecie, w: E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik (red.), Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, OW SGH, Warszawa 2016, s.63-88.
 22. E. Firlit, Orientacje prospołeczne i zaufanie do ludzi, w: Sławomir H. Zaręba, Marcin Zarzecki (red.), Między konstrukcją a dekonstrukcją uniwersum znaczeń. Badania religijności młodzieży akademickiej w latach 1988-1998-2005-2017, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa 2018, s. 285-302.
 23. E. Firlit, Więziotwórcza rola parafii we współczesnych społecznościach lokalnych, w: Tomasz Herudziński, Piotr Swacha (red.) Społeczności lokalne. Konteksty przemian i innowacje,Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018, s. 79-92. 
 24. Tożsamość religijna  współczesnego polskiego społeczeństwa i jej korelaty, w: Marcin Krawczyk (red.), Polska po 2015 roku – gospodarka, społeczeństwo,  red. Marcin Krawczyk, wyd. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 339-362.​
 25. E. Firlit, Prosocial orientations and trust to people, [in:] S.H.  Zaręba, M. Zarzecki eds., Between Construction and Deconstruction of the  Universes of Meaning. Research into the Religiosity of Academic Youth in  the Years 1988 – 1998 – 2005 – 2017, Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Berlin 2020, pp. 193 - 207