Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 DR HAB. JOLANTA GŁADYS-JAKÓBIK, PROF. SGH

 
W latach 2011-2013 Kierownik Katedry Socjologii. Po utworzeniu Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomiczne, była Kierownik Zakładu Socjologii.

Do 2016 r. - koordynator przedmiotu Socjologia ogólna

Od 2012 r. - koordynator przedmiotu  Zachowania organizacyjne

Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (studia magisterskie i doktoranckie); doktorat w 1980 r.; habilitacja w 1998 r.  W  latach 1978-80 była zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Badań nad Młodzieżą, od 1980 do 1985 r. w Zakładzie Nauk Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, zaś od 1986 r. w Katedrze Socjologii (obecnie: Zakład Socjologii) Szkoły Głównej Handlowej, najpierw na stanowisku adiunkta,  a od 1998 r. - profesora.

W 1994 r. przebywała na stypendium (Mellon Sholarship), Uniwersytetu w Minnesocie (USA), uzyskując certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć w  programie  MBA. W 1996 r. uzyskała drugi certyfikat, wystawiony przez IESE Business School (Barcelona), jedną  z najlepszych Szkół Biznesu na świecie w prowadzeniu programów typu MBA, Executive MBA (EMBA), Global Executive MBA (GEMBA) oraz Advanced Management Program (AMP). Jako visiting professor przebywała dwukrotnie w Szwecji. W 1998 r. w ramach stypendium TEMPUS JEP, (na Uniwersytecie w Uppsali), w 2009 roku,  na Uniwersytecie Linkoping: prowadząc zajęcia z zakresu Leadership and Culture.

W latach 1993-1997  - Kierownik Podyplomowego  Studium „Strategia zarządzania przedsiębiorstwem”.

Współpracowała, prowadząc zajęcia ze studentami oraz seminaria licencjackie i magisterskie, z Wyższą Szkołą Zarządzania Personelem i Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania. Obie uczelnie z siedzibą w Warszawie.

Uczestniczyła w wielu projektach badawczych.​

 

 PUBLIKACJE

 
MONOGRAFIE

 1. J. Gładys-Jakóbik, Dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych w sytuacji zmiany systemowej, OW SGH, Warszawa 1995 (http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000000004022).
 2. J. Gładys-Jakóbik, The Idea of Polish Business Responsibility in The Light of European Integration, WSofE, Warsaw 2002.
 3. J. Gładys-Jakóbik, W poszukiwaniu nowych powiązań polityki, gospodarki i społeczeństwa. Ewolucja systemu reprezentacji interesów w Polsce, Monografie i Opracowania, OW SGH, Warszawa 2002, nr 489, s.17-42, (http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000000008044).
 4. J. Gładys-Jakóbik, Attribution of Success as a Factor of Development, Barcelona 2005, http:// www.app.iese.edu/eis/paperseisb.asp.
 5. J. Gładys-Jakóbik, Telling stories - A Narrative Approach in Entrepreneurship Innovation. Work Values and Behaviour, S.Staschevsky red. ISSWOV, 2006.
 6. J. Gładys-Jakóbik, Sukces życiowy a sukces zawodowy w oczach kobiet, www.kobietapracująca.pl.
 7. J. Gładys-Jakóbik, Models of Enterprising Women in Poland. ISSWOV Conference. Singapore 2009.

MONOGRAFIE: REDAKCJA

 1. J. Gładys-Jakóbik, Różne oblicza i uwarunkowania sukcesu we współczesnej Polsce (red.), OW SGH, Warszawa 2005.
 2. J. Gładys-Jakóbik, Kształtowanie się środowiska biznesu jako grupy interesu w Polsce (red.), Monografie i Opracowania, OW SGH, Warszawa 2002.J. Gładys-Jakóbik, A.Kozłowska (red.), Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną i publiczną, OW SGH, Warszawa 2013 (https://depot.ceon.pl/handle/123456789/1571).
 3. E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik (red.), Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, OW SGH, Warszawa 2016, ss. 237.

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

 1. J. Gładys-Jakóbik, Zarządzanie procesami zmian w organizacji biurokratycznej, "Studia i Prace. Kolegium Ekonomiczno-Społecznego", OW SGH, nr 4, Warszawa 2003, s. 199-213 (więcej).
 2. J. Gładys-Jakóbik, Historyczne uwarunkowania kwestii kobiecej. Wprowadzenie w problematykę, "Studia i Prace. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne", nr 2, OW SGH, Warszawa 2010 (więcej).
 3. J. Gładys-Jakóbik, Model biznesu polskich przedsiębiorstw w świetle wymogów zrównoważonego rozwoju, w: H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski (red.), Współpraca w łańcuchach dostaw a konkurencyjność przedsiębiorstw i kooperujących sieci, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, nr 32, OW SGH, Warszawa 2011, s. 132-146.
 4. J. Gładys-Jakóbik, In search of identity patterns of Polish women, "Women and Business" 2012, nr 1-4.
 5. J. Gładys-Jakóbik, W poszukiwaniu wzorów tożsamości polskich kobiet, "Kobieta i Biznes" 2012, nr 1-4, s. 4-11.
 6. J. Gładys-Jakóbik, Kobiety w przestrzeni publicznej, Studia i Prace. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, nr 3(11), OW SGH, Warszawa 2012.
 7. 7. J. Gładys-Jakóbik, Zachowania finansowe Polek: między konsumpcją a oszczędzaniem, "Prakseologia" 2014, nr 155, s. 41-59.
 8. J. Gładys-Jakóbik, Władza  i komunikacja: relacje u progu XXI wieku,  w: "Miscellanea Anthropologica  et Sociologica" 2014,  vol. XV, nr 1, s. 163-172.
 9. J. Gładys-Jakóbik, Zmiana modeli mentalnych, jako reakcja na niepewność (nie tylko) organizacyjną, "Marketing i Rynek" 2015, nr  5, s.1122-1139.
 10. J. Gładys-Jakóbik, Quo vadis, socjologio, "Opuscula Sociologica" 2016, nr 2(16), s. 5-18.
 11. J. Gładys-Jakóbik, Rozwój czy stagnacja? Kapitał kulturowy peryferii, "Zarządzanie i Finanse" 2017, vol. 15, nr 2, cz. 1, s. 121-134.

ARTYKUŁY W MONOGRAFIACH​

 1. J. Gładys-Jakóbik, Izby gospodarcze i organizacje pracodawców w nowej rzeczywistości, w: W. Kozek (red.), Społeczne organizacje biznesu w Polsce a stosunki pracy, Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", Warszawa 1999.
 2. J. Gładys-Jakóbik, Polscy menedżerowie lat dziewięćdziesiątych, w: A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy: wyzwania przyszłości, Polska Fundacja Promocji Kadr, Business Centre Club, Warszawa 1999.
 3. J. Gładys-Jakóbik, Psychologiczno-społeczne uwarunkowania procesów komunikowania, w: B. Jung (red.), Media: komunikacja, biznes elektroniczny, Difin, Warszawa 2001.
 4. J. Gładys-Jakóbik, Management of Organizational Culture, in : Work Values and Behaviour in an Era of Transformation, A.Sagie ed. Conference of The International Society for The Study of Work and Organizational Values, Warsaw 2002.
 5. J. Gładys-Jakóbik, Profesjonalizm i profesjonaliści. Kształtowanie się kultury menedżerskiej w Polsce, w: J.Polakowska-Kujawa, J.Gardawski (red)., Globalizacja. Gospodarka. Praca. Kultura, OW SGH, Warszawa 2003.
 6. J. Gładys-Jakóbik, Kulturowe aspekty zmiany organizacyjnej, w: V. Korporowicz. (red.), Zdrowie i jego ochrona, OW SGH, Warszawa 2004.
 7. J. Gładys-Jakóbik, Modele racjonalności okresu transformacji, w: J. Osiński (red.), Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, OW SGH, Warszawa 2003.
 8. J. Gładys-Jakóbik, Kolonizacja życia społecznego-organizacja w ujęciu S.Deetza, w: K. Konecki, P. Chomczyński (red.), Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces, Uniwersytet Łódzki, Łódż 2007.
 9. J. Gładys-Jakóbik, Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Wprowadzenie w problematykę, w: S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Współpraca i konkurencyjność jako determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Politechnika Łódzka, Łódź 2009.
 10. J. Gładys-Jakóbik, Modele kobiecości w Polsce, w: K. Górak-Sosnowska, A. Kozłowska (red.), Tożsamość na przełomie wieków: nowe możliwości, nowe wyzwania. Księga Jubileuszowa prof. dr hab. Jolanty Polakowskiej-Kujawy, OW SGH, Warszawa 2012.
 11. J. Gładys-Jakóbik, Kariery zawodowe, w: J.Gładys-Jakóbik, A.Kozłowska (red.), Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną i publiczną, OW SGH, Warszawa 2013.
 12. J. Gładys-Jakóbik, Nowy paradygmat przywództwa, w: P. Wachowiak (red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw. Oficyna SGH Warszawa 2008.
 13. J. Gładys-Jakóbik, Wizerunki kobiet w przestrzeni publicznej, w: J. Gładys-Jakóbik, A.Kozłowska (red.), Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną i publiczną, OW SGH, Warszawa 2013.
 14. J. Gładys-Jakóbik, Rozwiązania instytucjonalne na rzecz wyrównania szans kobiet w Polsce, w: J.Gładys-Jakóbik, A. Kozłowska (red.), Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną i publiczną, OW SGH, Warszawa 2013.
 15. J. Gładys-Jakóbik, Społeczno-instytucjonalne uwarunkowania aktywności kobiet na rynku pracy, w: J.Gładys-Jakóbik, A. Kozłowska (red.), Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną i publiczną, OW SGH, Warszawa 2013.
 16. J. Gładys-Jakóbik, Władza w organizacji: rola płci w budowaniu pozycji i wpływu w organizacji, w: Rozwój kapitału społecznego organizacji w warunkach różnic kulturowych, red. nauk. A. Adamik, M. Nowicki, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, ISBN:978-83-7283-602-1,  s.32-39.
 17. J. Gładys-Jakóbik, Demedykalizacja procesu leczenia jako kierunek zarządzania progresywnego ryzykiem choroby, w: Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody. red. V.Korporowicz, Wyd. ABC Wolter Kluwer business,  Warszawa 2015, s.110-131.
 18. J. Gładys-Jakóbik, Szanse i bariery rozwoju innowacji społecznych,  w: Między problemami a innowacjami społecznymi – reklama społeczna w perspektywie socjologicznej, Szczecin 2015.
 19. E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik, Wprowadzenie, w: E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik (red.), Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, OW SGH, Warszawa 2016, s. 9-15.
 20. J. Gładys-Jakóbik, Przemiany rzeczywistości społecznej w analizach socjologów, w: E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik (red.), Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, OW SGH, Warszawa 2016, s. 17-36.
 21. J. Gładys-Jakóbik, Współczesne organizacje - nowe wyzwania i kierunki badań, E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik (red.), Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, OW SGH, Warszawa 2016, s. 115-137.
RECENZJE

 1. ​​​J. Gładys-Jakóbik, Konceptualne pasożyty czy platformy do dyskusji?. Recenzja książki Jacka Tittenbruna, Kolonizacja nauki i świata przez kapitał. Teoria światów równoległych w wydaniu socjologii wiedzy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2014, ss. 263.​
 

 INNE FORMY AKTYWNOŚCI

 
 1. Semestralne seminarium dla studentów studiów doktoranckich KES, pt. „Społeczeństwo i gospodarka”.Przygotowanie dla
 2. Kolegium Ekonomiczno-Społecznego projektu specjalności międzykierunkowej,  pt. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. ​
 

 KONFERENCJE I SEMINARIA NAUKOWE

 
2002
Management of Organizational Culture "Work Values and Behaviour in an Era of Transformation"  The 8-th Bi- Annual Conference of The International Society for the Study of Work and Organizational Values. Referat: Management of Organizational Culture - Case of Monopolist Organization. Warszawa

Institute for International Studies Programme in European Studies Conference Warsaw School of Economics with Support of Collegium Civitas.  Referat: The Idea of Polish Business Responsibility in The Light of European Integration. Warszawa

2003
Wyzwania globalizacji-odpowiedzi przedsiębiorstw. WSPiZ im. L.Kożmińskiego w Warszawie. Udział bez referatu. Warszawa

TRANS`03. Kolegium Gospodarki światowej SGH. Referat: Profesjonalizm w zarządzaniu. Kształtowanie się kultury menedżerskiej w Polsce. Warszawa

Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności. Konferencja KES. Referat: Modele racjonalności okresu transformacji

Kulturowe uwarunkowania integracji europejskiej. Katedra Socjologii SGH. Referat: Zasoby kulturowe w procesie transformacji: kapitalistyczna przedsiębiorczość w Polsce

2005
Organizacja jako proces. Interpretatywna socjologia pracy i organizacji. Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 6-8 października. Referat: Życie codzienne korporacji – organizacje w ujęciu teorii komunikacji S.Deetza. Prowadzenie sesji: Komunikowanie w organizacjach

Sustaining the Entrepreneurial Spirit Over Time: Implications for young companies, family businesses and established companies. IESE Business School, EFMD 35 EISB Conference. Referat: Attribution of Success as a factor of Development.  Udział w dyskusji panelowej:  Growth Process

2006
The Tenth International Conference on Work Values and Behavior.  ISSWOV - International Society for the Study of Work and Organizational Values  Referat: Telling stories – A Narrative Approach in Entrepreneurship Innovation. Udział w dyskusji panelowej: Innovation. Talin

Kultura i gospodarka. Katedra Socjologii SGH. Referat: Sukces  jako czynnik
  rozwoju

Wodzowie, uwodziciele, liderzy? Współczesne koncepcje przywództwa. Collegium 
Civitas. Uczestnictwo bez referatu

2007
 
TRANS`07 Wspólna Europa - tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej. SGH, Kolegium Gospodarki Światowej, Międzynarodowe Forum Kobiet. Referat: Kulturowe uwarunkowania zachowań przedsiębiorczych

Rola kompetencji transferowalnych pracowników współczesnych organizacji. Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH. Referat: Nowa konkurencja i inteligentne przedsiębiorstwo

Kobieta pracująca na (nie)przyjaznym rynku pracy. Europejski Fundusz Społeczny UE w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Referat: Sukces zawodowy a sukces życiowy w oczach kobiet


Proces komunikowania. Teoria i praktyka. Katedra Socjologii SGH. Referat: Społeczno-kulturowe uwarunkowania procesów komunikowania. Prowadzenie sesji: Komunikowanie w perspektywie teoretycznej

2008
Work values and Social Responsibilities in a Changing World; From being Good to doing Good. International Society of Work Value and Behavior – ISSWOV. Referat: Models of Enterpsising Women in Poland. Udział w dyskusji panelowej: Enterpreneurship and Developing Economies

Zarządzanie przedsiębiorstwem - perspektywa międzynarodowa. Katedra Zarządzania w Gospodarce, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Referat: Nowy paradygmat przywództwa


Współpraca i konkurencyjność jako determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania, Politechniki Łódzkiej. 
Referat: Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Wprowadzenie w problematykę.

2009
Investments In human capital and long term financing. At the European  Economic and Social Committee in Brussels. 10-11.12.2009 (bez referatu)

Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Relacje rodzina - praca w warunkach kryzysu. Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Referat: Polska rodzina jako przykład strategicznej jednostki społecznej

2010
Is Management a Profession ? EFMD Annual Conference, Osterich-Winkel (Wiesbaden), Germany, 6-8.06. Udział bez referatu

9th Annual Colloqium of the Academy of Business in Society.  EABiS, Sankt-Petersburg (Rosja), 19-21.09.2010. Przedstawiciel SGH ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)

Developing Responsible Leadership in CEE: How to Build a Critical Mass of Responsible Leaders and Managers in Central and Eastern Europe. Lviv Business School of the Ukrainian Catholic University, December 2-3, 2010, Lviv (Ukraine). Uczestnictwo  bez referatu

XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Co się dzieje ze społeczeństwem, zorganizowany przez PTS, 8-11 września 2010 r., Kraków. Referat: Grupy interesu w demokracji deliberatywnej

2011
TRANS`11. Wspólna Europa - międzynarodowa konkurencyjność łańcuchów dostaw. Relacje z otoczeniem jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw. Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Referat: Model biznesu polskich przedsiębiorstw w świetle wymogów zrównoważonego rozwoju

II Akademicki Kongres Feministyczny.
 Jak feminizm zmienił polską naukę? Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: Wzory karier w biznesie. Udział w dyskusji panelowej: Feminizm w organizacjach i biznesie

2012
Kryzys kapitalizmu, wartości etycznych czy współczesnej kultury? 
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH. Radziejowice, Referat: Kryzys kapitalizmu, wartości etycznych czy współczesnej kultury.

Strategic Innovation for Sustainability. 
EABIS we współpracy z IMD (International Management Development) z siedzibą w Lozannie (Szwajcaria). Udział bez referatu

Od Matki-Polki do businesswomen.
 Katedra Socjologii, SGH. Referat: Kobiety w sferze prywatnej i publicznej.

2017
KOnferencja ogólnopolska „Miejsce pracy przyszłości - przestrzeń innowacji, imitacji, instrumentalizacji?” w Szczecinie, 13.03.2017​
 

 BADANIA NAUKOWE

 
​​Badania statutowe:

1999-00 - Menedżerowie jako grupa interesu - kierownik badań

2000-01 - Wzory adaptacji do gospodarki rynkowej w Polsce - kierownik badań

2002-03  -Różne oblicza i uwarunkowania sukcesu we współczesnej Polsce - kierownik badań

2005-06 - Atrybucja sukcesu jako czynnik rozwoju - kierownik badań

2006-07 - Strategie kształtowania tożsamości kobiet w warunkach zmiany systemowej - kierownik badań

2009-10 - Język i media jako czynniki kształtujące płeć kulturową - kierownik badań

2010-11 - Aktywność społeczno-ekonomiczna kobiet jako wskażnik zrównoważonego rozwoju - kierownik badań

2011-12 - kontynuacja badań. Praca nad publikacją książkową

2016 - Jednostka, środowisko, organizacje - mechanizmy adaptacji w procesach zmian.​

 
 
 

 KONTAKT

 
e-mail: jglady@sgh.waw.pl​
 

 PRACE ORGANIZACYJNE

 
2005-2008 - członek Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem

2005 – 2008  - członek Senackiej Komisji Nauki

Od 1999 r. - członek Komisji Konkursowych  na stanowisko asystenta i adiunkta w Katedrze Socjologii,  Kolegium E-S

Od 1998  r. -  członek Rady Naukowej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego

Od roku akademickiego  2011/12 -  koordynator  przedmiotu Socjologia ogólna

Od  2008 r.   - członek Komisji Oceny Kadr w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym

2011-2012 -  na polecenie prof. E.Kaweckiej-Wyrzykowskiej, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą  i E.Fronberg-Stokłuskiej,  dyrektora CRPM (Centrum Rozwoju Programów Międzynarodowych),  reprezentant  SGH w zakresie społecznej odpowiedzialnością biznesu, odpowiedzialna za przygotowanie raportu  SIP (Sharing Information In Progress), dla PRME (Principles For Responsible Management Education), której  SGH  jest  członkiem.

2012 - reprezentantka  SGH  na spotkaniach  z  EABIS (organizowanych w Sankt Petersburgu i w Warszawie)​
 

 WYKSZTAŁCENIE

 
1975  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii
 
1980  Doktorat w zakresie nauk społecznych
 
1994  Certyfikat Uniwersytetu w Minnesocie (USA Mellon Sholarship - program MBA)                                            
 

1996  Certyfikat Międzynarodowej Szkoły Biznesu  (IESE. Barcelona)

1998  Uniwersytet w Uppsali (Szwecja stypendium Tempus JEP)

1998 Habilitacja w zakresie nauk społecznych, uzyskana na UniwersytecieWarszawskim

2009  Uniwersytet w Linkoping (Szwecja Visiting professor)​
 

 UDZIAŁ W ORGANIZACJACH SPOŁECZNYCH

 
1. Członek PTS (Polskie Towarzystw0 Socjologiczne).

2. Członek ESA (European Sociological Association).​
 

 PRAKTYKA GOSPODARCZA

 
1994-1997 - współpraca z Polsko-Amerykańskim Centrum dla Małej Przedsiębiorczości
 
1997-2000 - współpraca z Centrum ds. Szkolenia Olimpus
 
1998-2001 - współpraca z Polską Fundacją Promocji Kadr - szkolenie kadry kierowniczej PKP i Poczty Polskiej (warsztaty) i opracowanie diagnozy i rekomendacji w zakresie zmian kultury organizacyjnej PP Poczta Polska ​
 

 HOBBY

 
- poznawanie "INNYCH" światów; do których - oprócz serii książek o "Ani z Zielonego Wzgórza" - zaliczam także te,  opisujące życie Hobbitów, paryskich kloszardów (U.Eco) czy tajemnice Kosmosu...

- klasyka kryminalna z dodatkiem psychologicznym ...książki Jane Austen, Agaty Christie, Johna Grishama i nie tylko.....

- koty i inne futrzaki .....plus  król Julian ( z Madagaskaru)..​