Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Jacenty Siewierski

 
Emerytowany pracownik Zakładu Socjologii (IFSiSE KES SGH). Pracował przez wiele lat jako starszy wykładowca, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Wykładowca w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz w Wyższej Szkole Współpracy Międzynarodowej w Wołominie.
 
W latach 1966-1971 studiował socjologię na Uniwersytecie Warszawskim.W 1971 r. uzyskał tytuł magistra przedstawiając pracę pt. Historiozofia De Civitate Dei św. Augustyna pod kierunkiem prof. J. Szackiego. Po ukończeniu studiów podjął pracę w redakcji PWN, a od 1972 r. w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). W 1980 r. obronił pracę doktorską na UW pt. Idea socjalizmu w pracach Kautskiego i Bauera na tle ówczesnych sporów o sposób jej realizacji pod kier. prof. L. Gilejko. Odbył staże zagraniczne na uniwersytetach w Lipsku, Mannheim i Duisburgu.
 
W latach 2002 - 2010 przewodniczący KZ Solidarność na SGH i z tego tytułu zasiadający w senacie uczelni z głosem doradczym.
 
Hobby: szachy, brydż, historia antyczna, kultura Wschodu.
 

 Projekty badawcze

 
Badania statutowe
2011-2012  Tożsamosci kulturowe w Europie - ciagłośc i zmiana  (pod kier. prof. E. Firlit)
 
2009-2011 Cywilizacja europejska we wspólczesnych badaniach socjologicznych. Diagnozy i prognozy (pod kier. prof. J. Polakowskiej-Kujawy)
 
2009  Polski dialog społeczny w kontekscie europejskiegomodelu społecznego (pod kier. prof. J.Gardawskiego)
 
2007-2008 Struktura etniczna a model wielokulturowości (pod kier. prof. J. Polakowskiej-Kujawy)
 
2006 Sektor publiczny w Polsce  (pod kier. prof. L. Gilejko)
 
2003-2005 Aktorzy społeczni w procesie restrukturyzacji  (pod kier. prof. L. Gilejko)
 
2000-2001 Restrukturyzacja sektorów strategicznych (pod kier. prof. L. Gilejko)
 
 
1998-1999 Przekształcenia struktury społecznej w Polsce (pod kier. prof. L. Gilejko)
 
1997 Społeczne ruchy czasu przełomu; ruch liberalny w Polsce  (pod kier. prof. L.Gilejko)
 
Badania własne
 
2009  Idea wielokulturowości. Tradycje Rzeczypospolitej a doświadczenia obecne
 
2006-2008  Elementy kultury europejskiej
 
 
 

 Zainteresowania naukowe i badawcze

 
 1. Kultura a rozwój gospodarczy
 2. Problemy wielokulturowości
 3. Tradycja i modernizacja we współczesnym świecie
 4. Historia myśli społecznej
 5. Socjologia wiedzy
 6. Socjologia gospodarki (transformacja polskiej gospodarki, badania rynkowe)
 

 Ważniejsze publikacje

 
 1. J. Siewierski, Idea wielokulturowości. Tradycje Rzeczypospolitej a doświadczenia obecne, OW SGH, Warszawa 2010, ss.92.
 2. J. Siewierski, Spójnośc społeczna i jej przemiany w warunkach społeczności śląskiej, w: L.Gilejko, B. Błaszczyk (red.), Spójnośc społeczna na poziomie lokalnym, AH im. A.Gieysztora,Pułtusk 2010, s.161-182.
 3. J. Siewierski, Azjatycki model rozwoju na przykładzie Chin i Japonii, w: K.Górak-Sosnowska, J.Jurewicz (red.), Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, Ibidem, Łódź 2010, s. 271-294.
 4. J. Siewierski, Zintegrowana analiza obszarów transnarodowych i krajowych w oparciu o rezultaty programu ESPON, w: G.Gorzelak, A. Olechnicka (red.), Polska z perspektywy badań ESPON, Scholar, Warszawa 2009, s.160-170.
 5. J. Siewierski, Chrześcijaństwo a ekspansja cywilizacji zachodniej, OW SGH, Warszawa 2009, ss.302.
 6. J. Siewierski, Wzory kulturowe a wzrost gospodarczy, w: "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 1(10), OW SGH, s.41-46.
 7. J. Siewierski, Polityka aktywizacji zawodowej 50Plus w Polsce i Unii Europejskiej, w: Polityka rynku pracy. Doświadczenia europejskie i polskie, AH im. A.Gieysztora, Pułtusk 2008,s.161-197.
 8. J. Siewierski, Kompensacyjne przywileje, w: K.Żukrowska (red.), Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, OW SGH, Warszawa 2008, s. 595-604.
 9. J. Siewierski, Polskie górnictwo węglowe po 1989, w: W. Morawski i A. Zawistowski (red.), Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, OW SGHWarszawa 2008, s. 245-282.
 10. J. Siewierski, Reformy górnictwa w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Porównania i konkluzje (współautor P. Jachowicz), w: W. Morawski i A. Zawistowski (red.), Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, OW SGH, Warszawa 2008, s. 283-289.
 11. J. Siewierski,Chrześcijaństwo jako fundament kultury europejskiej, Studia i Prace KES, Zeszyt Naukowy 13, OW SGH, Warszawa 2007, s. 691-718.
 12. J. Siewierski, Christianity as the Foundation of European Culture, Collected Works of Socio-Economic Collegium’s in 2006. Review of Abstracts, Warsaw School of Economics, Warsaw 2007, s. 61.
 13. J. Siewierski, Kulturowe zagrożenia rozwoju Europy, w: K. Żukrowska (red.), Integracja europejska – nowe bariery czy trwały kryzys?, OW SGH, Warszawa 2006, s. 471-482.
 14. J. Siewierski, Karol Marks a społeczna determinacja idei. Teoria i zastosowania, w: P. Bytniewski, M. Chałubiński (red.), Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, Lublin 2006, s. 99-118.
 15. J. Siewierski, Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego. Rynkowa niespodzianka, w: L. Gilejko (red.), Aktorzy restrukturyzacji – trudne role i wybory, OW SGH, Warszawa 2006, s. 69-103.
 16. J. Siewierski, Socjologia gospodarki (praca zbiorowa: J. Gardawski, L. Gilejko, J. Siewierski, R. Towalski), Difin, Warszawa s. 9-79.
 17. J. Siewierski, Źródła tożsamości europejskiej, w: J.Polakowska-Kujawa (red.), Współczesna Europa w procesie zmian, Difin, Warszawa 2006, s. 17-32.
 18. J. Siewierski, Struktura społeczna Wielkiej Brytanii, w: J.Polakowska-Kujawa (red.), Współczesna Europa w procesie zmian, Difin, Warszawa 2006,s. 287-321.
 19. J. Siewierski, Pozycja Polski w Unii: gospodarka, ludność, struktura społeczna, jakość administracji, w: J.Polakowska-Kujawa (red.), Współczesna Europa w procesie zmian, Difin, Warszawa 2006, s. 380-396.
 20. J. Siewierski, The Polish Education System, w:L. Gilejko (ed.), Employment in the Public Sector. Poland against the background of the EU, OW SGH, Warszawa 2005, ss. 69-87.
 21. J. Siewierski, Przemiany w świecie wartości i dekoracje kulturowe; w: J. Gardawski (red.), Globalizacja. Gospodarka. Praca. Kultura. W 70. rocznicę urodzin prof. dr hab. Leszka Gilejko, OW SGH, Warszawa 2003, s. 307-313.
 22. J. Siewierski, Polskaja ekonomika y pracesie reformay (1990-2002), "Kraj", nr 3-4 (11-12) 2003 (pismo ukraińskie wyd. w Mohylewie), s. 28-57.
 23. J. Siewierski, Refleksje nad przekształceniami struktury społecznej w Polsce, w: L. Gilejko (red.), Studia nad zmianami w strukturze społeczeństwa polskiego /lata 90’/, OW SGH, Warszawa 2001, s. 53-62.
 24. J. Siewierski, Przedsiębiorcy w strukturze społecznej w Polsce, w: L. Gilejko (red.), Studia nad zmianami w strukturze społeczeństwa polskiego /lata 90’/, OW SGH, Warszawa 2001, s. 81-102.
 25. J. Siewierski, Sektory paliw i energii w Polsce, w: L. Gilejko (red.), Społeczne uwarunkowania i skutki restrukturyzacji sektorów strategicznych, OW SGH, Warszawa 2001, s. 39-78.
 26. J. Siewierski, Integracja gospodarcza Polski z Unią Europejską w kontekście globalizacji, w: J. Osiński (red.), Globalna gospodarka – lokalne społeczeństwa. Świat na progu XXI wieku, OW SGH, Warszawa 2001, s. 229-244.
 27. J. Siewierski, Przedsiębiorcy prywatni jako grupa interesu w Polsce, w: J. Gładys-Jakóbik (red.), Kształtowanie się środowiska biznesu jako grupy interesu w Polsce, OW SGH, Warszawa 2002, s. 69-89.
 28. J. Siewierski, Rządowe programy restrukturyzacji sektorów strategicznych w opinii pracowników, "Polityka Społeczna" 3/2002.
 29. J. Siewierski, Polska w Unii. Ile to będzie kosztować i ile zyskamy, w: J. Osiński (red.), Polska w przededniu członkostwa w Unii Europejskiej, OW SGH, Warszawa 2002, s. 297-308.
 30. J. Siewierski, Górnicze związki zawodowe wobec problemu restrukturyzacji branży, w: I. Książkiewicz (red.), Uwarunkowania i skutki restrukturyzacji sektorów problemowych, OW SGH, Warszawa 2002, s. 29-37.
 31. J. Siewierski, Tradycjonalizm w świecie postępu, w: J. Osiński (red.), Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, OW SGH, Warszawa 2003, s. 193-204.
 32. J. Siewierski, Ruch liberalny w Polsce, w: L. Gilejko (red.), Społeczne ruchy czasu przełomu, OW SGH Warszawa 1997, s. 28-43.
 33. J. Siewierski, Socjologia jako nauka o społeczeństwie, w: J. Polakowska-Kujawa (red.), Socjologia ogólna. Wybrane problemy, OW SGH, Warszawa 1999, s. 11-31.
 34. J. Siewierski, Kontrola społeczna, w: J. Polakowska-Kujawa (red.), Socjologia ogólna. Wybrane problemy, OW SGH, Warszawa 1999, s. 50-65.
 35. J. Siewierski, Modernizacja, w: J. Polakowska-Kujawa (red.), Socjologia ogólna. Wybrane problemy, OW SGH, Warszawa 1999, s. 270-279.