Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Kamila Łepkowska
KES - Katedra Socjologii - Skład osobowy
 

 dr Kamila Łepkowska

 
W okresie 1.10.2002-9.10.2005 studiowała w Szkole Głównej Handlowie w Warszawie, na stacjonarnych studiach (pięcioletnich) na kierunku Europeistyka, zakończonych egzaminem magisterskim zdanym na ocenę bardzo dobrą. Absolwentka Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego (program studiów ekonomicznych w jęz. niemieckim). W okresie 30.10.2005-10.07.2006 brała udział w rocznych studiach w ramach programu Erasmus, Westfälische Wilhelms-Universität, Institut für Wirtschaftswissenschaften (Münster, Niemcy). W okresie 1.10.2006-31.08.2007 przebywała w Londynie, na studiach magisterskich w zakresie socjologii (MSc Sociology), London School of Economics and Political Science, (Wielka Brytania).

W latach 2005-2009 uczestniczyła w badaniach statutowych Katedry Socjologii (obecnie: Zakładu Socjologii) KES SGH, koordynowanych przez prof. Elżbietę Firlit pt. Instytucje religijne i religijność w krajach Unii Europejskiej.

Otwarcie przewodu doktorskiego przez Radę Naukową Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH dnia 29 września 2009 r. Temat pracy doktorskiej: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i konsekwencje migracji Polaków do Wielkiej Brytanii w latach 2004-2009". Promotor: prof. SGH dr hab. Elżbieta Firlit (Zakład Socjologii, Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne). Złożenie dysertacji doktorskiej - 10 maja 2013 r. Przyjęcie dysertacji przez Radę Naukową Kolegium Ekonomiczno-Społecznego  SGH i powołanie komisji egzaminacyjnej oraz recenzentów - 27 maja 2013 r.Obrona pracy doktorskiej w dniu 13 grudnia 2013 roku, nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia przez Radę Naukową Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH  - 19 grudnia 2013 roku. Równocześnie Rada KE-S SGH podjęła uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.
 

 Konferencje i seminaria naukowe

 
 1. Wystąpienie w ramach prezentacji wyników badań statutowych zespołu kierowanego przez prof. Elżbietę Firlit w listopadzie 2006 r. w ramach zebrań naukowych Katedry Socjologii SGH.
 2. Udział w XIII Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (13-15.09.2007).
 3. Udział w XIV Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (8-11.09.2010).
 4. Prezentacja koncepcji pracy doktorskiej na seminarium naukowym Katedry Socjologii SGH w maju 2009 r.
 5. Prowadzenie  dyskusji panelowej Wolność a religia w nowoczesny państwie i społeczeństwie w ramach konferencji „Kongres Wolności” (Warszawa, 22.05. 2010).
 6. Uczestnictwo w I edycji Europejskiego Forum Nowych Idei (Sopot, 28-30 09. 2011) -  koordynacja i przygotowanie raportu otwarcia sesji pt. Kapitalizm po kryzysie.
 7. Uczestnictwo w II edycji Europejskiego Forum Nowych Idei (Sopot, 26-28.09.2012) - koordynacja i przygotowanie raportu otwarcia dyskusji panelowej pt. Jak powinien wyglądać nowy ład finansowy?
 8. Prowadzenie dyskusji panelowej Strefa euro – ratować czy rozwiązywać, w ramach Szkoły Europejskiej Liberte, (Jachranka 25.11. 2012).
 

 Prace organizacyjne

 
 1. 09.2002 – 01.2007 - sekretarz ds. Zagranicznych i Programowych, Stowarzyszenie Młode Centrum.
 2. 11.2005 – 10.2006 - członek Parlamentu Studenckiego, Westfälische Wilhelms-Universität.
 3. 09.2004 – V 2005 - współorganizatorka projektu „Polsko-Izraelskie Forum Dialogu”, Zrzeszenie Studentów Polskich przy SGH.
 4. 02.2003 – 05.2004 - współpracowniczka, Fundacja im. Friedricha Naumanna.
 5. Od 2007 r. członek Polskiego Towarzystwa Socjologiczneg.
 
 

 DOświadczenie zawodowe

 
 1. 15.10.2002-20.05.2003 - stażystka, Narodowy Bank Polski (Warszawa, Polska).
 2. 1-31.08.2003 - stażystka, Bank Polskiej Spółdzielczości (Wrocław, Polska).
 3. 14.11.2007-15.02.2008 - stażystka, zeb/rolfes.schierenbeck.associates (Warszawa, Polska). Odpowiedzialna za gromadzenie i analizę danych dotyczących makro-ekonomicznego otoczenia rynków bankowych w Polsce, Niemczech i na Ukrainien. Współautorka raportów dotyczących problematyki controllingu i wspomagania sprzedaży na podstawie badań w największych polskich bankach.
 4. 18.02.2008-9.04.2008 - stażystka, PricewaterhouseCoopers, Dział Doradztwa Finansowego, zespół ds. Sektora Publicznego i Infrastruktury (Warszawa, Polska). Współautorka wniosków o dotacje ze środków wspólnotowych, w tym w zakresie tworzenia modeli finansowych projektów inwestycyjnych.
 5. 1510.2008-15.02.2009 - wykładowca, Społeczna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łodzi, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Świdnicy. Prowadzenie zajęć z Socjologii na  kierunku Zarządzanie i Marketing.
 6. 15.04.2008-28.08.2009 - redaktor w zespole zagranicznym, TVN CNBC Biznes (Warszawa, Polska). Autorka regularnych analiz trendów na rynkach kapitałowych i finansowych oraz w zakresie sytuacji makro-ekonomicznej. Odpowiedzialna za analizę informacji dotyczących spółek polskich i zagranicznych oraz opracowanie na ich podstawie materiałów telewizyjnych.
 7. 15.09.2009-15.03.2010 - konsultant 2, Deloitte Polska - zespół ulg i dotacji inwestycyjnych (Warszawa, Polska). Pozyskiwanie środków publicznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej dla  polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Usługi doradcze w zakresie optymalizacji projektów inwestycyjnych i ich źródeł finansowania.
 8. 15.04.2010-obecnie - audytor, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Dział audytu wykonania zadań – NR4 (Luksemburg). Odpowiedzialna za czynności kontrolne w Komisji Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Słowacji i Polsce oraz audyt wykonania zadań i audyt finansowy). Podczas wizyt kontrolnych w Polsce koordynowała współpracę z organami krajowymi i przebieg kontroli na miejscu. Autorstwo dwóch projektów audytów ETO w zakresie przestrzegania zasady równouprawnienia płci oraz pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Egzaminator w procesie rekrutacji nowych pracowników Unii Europejskiej.
 
 

 Ważniejsze publikacje

 
Literatura naukowa i czasopisma:

 1. Religijność i instytucje religijne w Niemczech po 1989 roku, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego”,  OW SGH, Warszawa  2007, zeszyt nr 13, s. 742-766.
 2. Rola instytucji religijnych w organizacji życia polskich emigrantów w Londynie po  2004 roku, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego”, OW SGH, Warszawa  2008, zeszyt nr 15,s.651- 666,   uzupełniona wersja tego opracowania została opublikowana pod tym samym tytułem w:  E. Firlit (red.), Instytucje religijne w krajach Unii Europejskiej. Wybrane problemy, OW SGH, Warszawa 2009, s. 171-184.
 3. Instytucje religijno-społeczne wspólnot  żydowskich w Polsce i w Niemczech, w:  E. Firlit (red.),  Instytucje religijne w krajach Unii Europejskiej. Wybrane problemy,  OW SGH, Warszawa 2009 , s. 145-170.
 4. Religijność młodzieży w Niemczech i aktywność w organizacjach chrześcijańskich, w: E. Firlit (red.), Instytucje religijne w krajach Unii Europejskiej. Wybrane problemy, OW  SGH, Warszawa 2009, s. 239-256.
 5. Znaczenie religijnosci w kształtowaniu kapitału społecznego. Przypadki Niemiec, Francji i Polski , ”Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace”SGH, Warszawa 2010, Nr 2.
 6. Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne technologie, Deloitte i Konfederacja Pracodawców Polskich, Warszawa 2010 (współautorka).
 7. Dotacje na duże inwestycje, “Przemysł Spożywczy” 2010, Nr 64 (współautorka z M. Turczykiem)
 8. Równouprawnienie na rynku pracy, w: Antologia Wolności, Fundacja Projekt Polska, Warszawa 2012.
 9. Badanie efektów zachęty i przeniesienia w ramach audytu działań inwestycyjnych polityki rolnej, "Przegląd Metodyczny NIK", numer specjalny X/2012.
Publicystyczne (wybrane):
 1. Europa - zwrot w prawo?,  Magazyn „Centrum” 7/2002.
 2. FDP – nowy obraz europejskiego liberalizmu, Magazyn „Centrum” 7/2002.
 3. Rząd: deficyt ostro w górę,  Magazyn „Liberte” 7/2009, www.liberte.pl.
 4. Niemcy: ostry zakręt w lewo,  Magazyn „Liberte” 8/2009, www.liberte.pl.
 5. Duńska wstrzemięźliwość, czyli o braku konieczności ekspansji fiskalnej w czasach kryzysu, Magazyn „Liberte” 7/2009, www.liberte.pl.
 6. Zdrowi ludzie Europy. Analiza porównawcza gospodarek Polski i Niemiec, Magazyn „Liberte” 28/2011, www.liberte.pl.
 7. It’s not the market’s fault!, “ Newsletter Fundacji im. Friedricha Naumana”, II/2012.
Opracowania niepublikowane:
 1. Praca magisterska pt. „Religijność zjednoczonych Niemiec na tle krajów Unii Europejskiej” przygotowana pod kierunkiem prof. SGH dr hab. Elżbiety Firlit, obroniona we wrześniu 2005 r. na ocenę bardzo dobrą w Szkole Głównej Handlowej.
 2. Praca magisterska pt. „The experience of living as Polish immigrant in London” przygotowana w The London School of Economics and Political Science pod kierunkiem dr. Nigela Dodda, oceniona na ocenę 2.1.
 3. Capitalism after crisis, Raport otwarcia sesji plenarnej podczas Europejskiego Forum Nowych Idei, Sopot 2011.
 4. What the new financial governance should be like?, Raport otwarcia sesji panelowej podczas Europejskiego Forum Nowych Idei, Sopot 2012.