Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Władze : Władze – Zakład Socjologii | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Katedra Socjologii - Władze
 

 dr hab. Jolanta Gładys-Jakóbik, prof. SGH

 

JGJ.jpgW latach 2011-2013 Kierownik Katedry Socjologii. Po utworzeniu Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, od maja 2013 r.  - Kierownik Zakładu Socjologii.

Do 2016 r. - koordynator przedmiotu Socjologia ogólna

Od 2012 r. - koordynator przedmiotu  Zachowania organizacyjne

Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (studia magisterskie i doktoranckie); doktorat w 1980 r.; habilitacja w 1998 r.  W  latach 1978-80 była zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Badań nad Młodzieżą, od 1980 do 1985 r. w Zakładzie Nauk Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, zaś od 1986 r. w Katedrze Socjologii (obecnie: Zakład Socjologii) Szkoły Głównej Handlowej, najpierw na stanowisku adiunkta,  a od 1998 r. - profesora.

W 1994 r. przebywała na stypendium (Mellon Sholarship), Uniwersytetu w Minnesocie (USA), uzyskując certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć w  programie  MBA. W 1996 r. uzyskała drugi certyfikat, wystawiony przez IESE Business School (Barcelona), jedną  z najlepszych Szkół Biznesu na świecie w prowadzeniu programów typu MBA, Executive MBA (EMBA), Global Executive MBA (GEMBA) oraz Advanced Management Program (AMP). Jako visiting professor przebywała dwukrotnie w Szwecji. W 1998 r. w ramach stypendium TEMPUS JEP, (na Uniwersytecie w Uppsali), w 2009 roku,  na Uniwersytecie Linkoping: prowadząc zajęcia z zakresu Leadership and Culture.

W latach 1993-1997  - Kierownik Podyplomowego  Studium „Strategia zarządzania przedsiębiorstwem”.

Współpracowała, prowadząc zajęcia ze studentami oraz seminaria licencjackie i magisterskie, z Wyższą Szkołą Zarządzania Personelem i Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania. Obie uczelnie z siedzibą w Warszawie.

Uczestniczyła w wielu projektach badawczych.

 

 Ważniejsze publikacje

 
  J.Gładys-Jakóbik, A. Kozłowska (red.), Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną i publiczną, OW SGH, Warszawa 2013.IMG.jpg
   
  Monografia stanowi rezultat prac, realizowanych w ostatnich latach przez zespół pracowników Katedry Socjologii i Katedry Socjologii Ekonomicznej, Szkoły Głównej Handlowej. Wiązały się one z badaniami nad uwarunkowaniami społecznymi i ekonomicznymi, które towarzyszą procesom transformacji w Polsce. Na początku były to kwestie związane z definiowaniem zachowań przedsiębiorczych i przedsiębiorczością w ogóle, potem pojawiła się w nich problematyka sukcesu i ludzi sukcesu. Niejako „przy okazji”, zaczęliśmy zastanawiać się, jak w tym wszystkim odnajdują się polskie kobiety? Jakie podejmują działania i jakich dokonują wyborów?
  Zawarte w opracowaniu teksty mają charakter teoretyczno-empiryczny; w oparciu o wybrane koncepcje, pokazano kierunki zmian w obowiązujących do tej pory wzorach zachowań, a zamieszczone w niej teksty, zawierają opisy wybranych obszarów aktywności Polek i Polaków.
   
  Z Wprowadzenia
  Prof. Jolanta Gładys-Jakóbik
   
   
   

   Inne formy aktywności

   
  1. Semestralne seminarium dla studentów studiów doktoranckich KES, pt. „Społeczeństwo i gospodarka”.
  2. Przygotowanie dla Kolegium Ekonomiczno-Społecznego projektu specjalności międzykierunkowej,  pt. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. 
   

   Konferencje i seminaria naukowe

   
  2002
  Management of Organizational Culture "Work Values and Behaviour in an Era of Transformation"  The 8-th Bi- Annual Conference of The International Society for the Study of Work and Organizational Values. Referat: Management of Organizational Culture - Case of Monopolist Organization. Warszawa

  Institute for International Studies Programme in European Studies Conference Warsaw School of Economics with Support of Collegium Civitas.  Referat: The Idea of Polish Business Responsibility in The Light of European Integration. Warszawa

  2003
  Wyzwania globalizacji-odpowiedzi przedsiębiorstw. WSPiZ im. L.Kożmińskiego w Warszawie. Udział bez referatu. Warszawa

  TRANS`03. Kolegium Gospodarki światowej SGH. Referat: Profesjonalizm w zarządzaniu. Kształtowanie się kultury menedżerskiej w Polsce. Warszawa

  Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności. Konferencja KES. Referat: Modele racjonalności okresu transformacji

  Kulturowe uwarunkowania integracji europejskiej. Katedra Socjologii SGH. Referat: Zasoby kulturowe w procesie transformacji: kapitalistyczna przedsiębiorczość w Polsce

  2005
  Organizacja jako proces. Interpretatywna socjologia pracy i organizacji. Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 6-8 października. Referat: Życie codzienne korporacji – organizacje w ujęciu teorii komunikacji S.Deetza. Prowadzenie sesji: Komunikowanie w organizacjach

  Sustaining the Entrepreneurial Spirit Over Time: Implications for young companies, family businesses and established companies. IESE Business School, EFMD 35 EISB Conference. Referat: Attribution of Success as a factor of Development.  Udział w dyskusji panelowej:  Growth Process

  2006
  The Tenth International Conference on Work Values and Behavior.  ISSWOV - International Society for the Study of Work and Organizational Values  Referat: Telling stories – A Narrative Approach in Entrepreneurship Innovation. Udział w dyskusji panelowej: Innovation. Talin

  Kultura i gospodarka. Katedra Socjologii SGH. Referat: Sukces  jako czynnik
    rozwoju

  Wodzowie, uwodziciele, liderzy? Współczesne koncepcje przywództwa. Collegium
  Civitas. Uczestnictwo bez referatu

  2007
   
  TRANS`07 Wspólna Europa - tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej. SGH, Kolegium Gospodarki Światowej, Międzynarodowe Forum Kobiet. Referat: Kulturowe uwarunkowania zachowań przedsiębiorczych

  Rola kompetencji transferowalnych pracowników współczesnych organizacji. Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH. Referat: Nowa konkurencja i inteligentne przedsiębiorstwo

  Kobieta pracująca na (nie)przyjaznym rynku pracy. Europejski Fundusz Społeczny UE w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Referat: Sukces zawodowy a sukces życiowy w oczach kobiet


  Proces komunikowania. Teoria i praktyka. Katedra Socjologii SGH. Referat: Społeczno-kulturowe uwarunkowania procesów komunikowania. Prowadzenie sesji: Komunikowanie w perspektywie teoretycznej

  2008
  Work values and Social Responsibilities in a Changing World; From being Good to doing Good. International Society of Work Value and Behavior – ISSWOV. Referat: Models of Enterpsising Women in Poland. Udział w dyskusji panelowej: Enterpreneurship and Developing Economies

  Zarządzanie przedsiębiorstwem - perspektywa międzynarodowa. Katedra Zarządzania w Gospodarce, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Referat: Nowy paradygmat przywództwa


  Współpraca i konkurencyjność jako determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania, Politechniki Łódzkiej.
  Referat: Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Wprowadzenie w problematykę.

  2009
  Investments In human capital and long term financing. At the European  Economic and Social Committee in Brussels. 10-11.12.2009 (bez referatu)

  Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Relacje rodzina - praca w warunkach kryzysu. Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Referat: Polska rodzina jako przykład strategicznej jednostki społecznej

  2010
  Is Management a Profession ? EFMD Annual Conference, Osterich-Winkel (Wiesbaden), Germany, 6-8.06. Udział bez referatu

  9th Annual Colloqium of the Academy of Business in Society.  EABiS, Sankt-Petersburg (Rosja), 19-21.09.2010. Przedstawiciel SGH ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)

  Developing Responsible Leadership in CEE: How to Build a Critical Mass of Responsible Leaders and Managers in Central and Eastern Europe. Lviv Business School of the Ukrainian Catholic University, December 2-3, 2010, Lviv (Ukraine). Uczestnictwo  bez referatu

  XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Co się dzieje ze społeczeństwem, zorganizowany przez PTS, 8-11 września 2010 r., Kraków. Referat: Grupy interesu w demokracji deliberatywnej

  2011
  TRANS`11. Wspólna Europa - międzynarodowa konkurencyjność łańcuchów dostaw. Relacje z otoczeniem jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw. Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Referat: Model biznesu polskich przedsiębiorstw w świetle wymogów zrównoważonego rozwoju

  II Akademicki Kongres Feministyczny.
  Jak feminizm zmienił polską naukę? Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: Wzory karier w biznesie. Udział w dyskusji panelowej: Feminizm w organizacjach i biznesie

  2012
  Kryzys kapitalizmu, wartości etycznych czy współczesnej kultury?
  Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH. Radziejowice, Referat: Kryzys kapitalizmu, wartości etycznych czy współczesnej kultury.

  Strategic Innovation for Sustainability.
  EABIS we współpracy z IMD (International Management Development) z siedzibą w Lozannie (Szwajcaria). Udział bez referatu

  Od Matki-Polki do businesswomen.
  Katedra Socjologii, SGH. Referat: Kobiety w sferze prywatnej i publicznej.

  2017
  KOnferencja ogólnopolska „Miejsce pracy przyszłości - przestrzeń innowacji, imitacji, instrumentalizacji?” w Szczecinie, 13.03.2017
   

   Badania Naukowe

   

  Badania statutowe:

  1999-00 - Menedżerowie jako grupa interesu - kierownik badań

  2000-01 - Wzory adaptacji do gospodarki rynkowej w Polsce - kierownik badań

  2002-03  -Różne oblicza i uwarunkowania sukcesu we współczesnej Polsce - kierownik badań

  2005-06 - Atrybucja sukcesu jako czynnik rozwoju - kierownik badań

  2006-07 - Strategie kształtowania tożsamości kobiet w warunkach zmiany systemowej - kierownik badań

  2009-10 - Język i media jako czynniki kształtujące płeć kulturową - kierownik badań

  2010-11 - Aktywność społeczno-ekonomiczna kobiet jako wskażnik zrównoważonego rozwoju - kierownik badań

  2011-12 - kontynuacja badań. Praca nad publikacją książkową

  2016 - Jednostka, środowisko, organizacje - mechanizmy adaptacji w procesach zmian.

   
   
   

   Kontakt

   
  e-mail: jglady@sgh.waw.pl
   

   Prace organizacyjne

   

  2005-2008 - członek Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem

  2005 – 2008  - członek Senackiej Komisji Nauki

  Od 1999 r. - członek Komisji Konkursowych  na stanowisko asystenta i adiunkta w Katedrze Socjologii,  Kolegium E-S

  Od 1998  r. -  członek Rady Naukowej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego

  Od roku akademickiego  2011/12 -  koordynator  przedmiotu Socjologia ogólna

  Od  2008 r.   - członek Komisji Oceny Kadr w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym

  2011-2012 -  na polecenie prof. E.Kaweckiej-Wyrzykowskiej, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą  i E.Fronberg-Stokłuskiej,  dyrektora CRPM (Centrum Rozwoju Programów Międzynarodowych),  reprezentant  SGH w zakresie społecznej odpowiedzialnością biznesu, odpowiedzialna za przygotowanie raportu  SIP (Sharing Information In Progress), dla PRME (Principles For Responsible Management Education), której  SGH  jest  członkiem.

  2012 - reprezentantka  SGH  na spotkaniach  z  EABIS (organizowanych w Sankt Petersburgu i w Warszawie)

   

   Wykształcenie

   
  1975  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii
   
  1980  Doktorat w zakresie nauk społecznych
   
  1994  Certyfikat Uniwersytetu w Minnesocie (USA Mellon Sholarship - program MBA)                                            
   

  1996  Certyfikat Międzynarodowej Szkoły Biznesu  (IESE. Barcelona)

  1998  Uniwersytet w Uppsali (Szwecja stypendium Tempus JEP)

  1998 Habilitacja w zakresie nauk społecznych, uzyskana na UniwersytecieWarszawskim

  2009  Uniwersytet w Linkoping (Szwecja Visiting professor)

   

   Udział w organizacjach społecznych

   
  1. Członek PTS (Polskie Towarzystw0 Socjologiczne).

  2. Członek ESA (European Sociological Association).
   

   Zainteresowania naukowe i badawcze

   
  - zbiorowe i instytucjonalne strategie  radzenia sobie z niepewnością
  - sukces i kariera w świadomości społecznej  
  - rozwój przedsiębiorczości i kapitalizmu po 1989 roku
  - relacje: kultura - gospodarka
   

   Praktyka gospodarcza

   
  1994-1997 - współpraca z Polsko-Amerykańskim Centrum dla Małej Przedsiębiorczości
   
  1997-2000 - współpraca z Centrum ds. Szkolenia Olimpus
   
  1998-2001 - współpraca z Polską Fundacją Promocji Kadr - szkolenie kadry kierowniczej PKP i Poczty Polskiej (warsztaty) i opracowanie diagnozy i rekomendacji w zakresie zmian kultury organizacyjnej PP Poczta Polska 
   

   hobby

   
  - poznawanie "INNYCH" światów; do których - oprócz serii książek o "Ani z Zielonego Wzgórza" - zaliczam także te,  opisujące życie Hobbitów, paryskich kloszardów (U.Eco) czy tajemnice Kosmosu...

  - klasyka kryminalna z dodatkiem psychologicznym ...książki Jane Austen, Agaty Christie, Johna Grishama i nie tylko.....

  - koty i inne futrzaki .....plus  król Julian ( z Madagaskaru)...