Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Władze : Władze – Zakład Socjologii | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Katedra Socjologii - Władze
 

 dr hab. Urszula Kurczewska, prof. SGH

 
 Zdjecie_urszula kurczewska .jpg
 
 
 
 
 
 
Kierownik Zakładu Socjologii
ORCID: 0000-0001-8280-865X
 
 
 Doświadczenie zawodowe:
- ekspert ds. etyki w Programie „Horyzont 2020” w Komisji Europejskiej
- adiunkt w Zakładzie Socjologii Ekonomicznej (wcześniej w Katedrze Studiów Politycznych)  
  
w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej (od 1991 r. do chwili 
  obecnej)
- koordynator programu „Unia Europejska” w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych 
  (2000(2000–2006)
- wykładowca w Studium Polityki Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych  
  (2006(2006–2007)
- adiunkt w Instytucie Socjologii, Uniwersytet Warszawski (od 2001–2018)
- wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (2008–2010)
- wykładowca w Collegium Civitas (1999–2007)
 
Projekty badawcze:
3.   Projekt „Polish Chambers of Commerce – process of creeping institutionalisation” w międzynarodowym projekcie „Institutional change of Chambers of Commerce” finansowanym przez Universität Bielefeld w Niemczech (2014-2017)
4.   Projekt „Wpływ europejskich organizacji biznesu na kształtowanie polityk publicznych Unii Europejskiej” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki nr 2011/03/B/HS6/04491 (2012-2016) w konkursie „OPUS”
5.   „Process of Europeanisation of Polish business organisations” projekt realizowany w ramach programu badawczego “Analysing European Lobbying (EUROLOB II)”, pod kierunkiem prof. B. Kohler-Koch, University of Mannheim, MZES  2010–2016 – funkcja kierownika projektu realizowanego w Polsce
6.   Jean Monnet Chair „Europe 2020: The EU’s Opportunities and Challenges” nr 553402-EPP-1-2014-1-PL-EPPJMO  w ramach Erasmus+ Jean Monnet Activities EAC/S11/13  EACEA European Commission (2014-2017)
7.   „Społeczne i polityczne aspekty realizacji strategii zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej” w projekcie NCN „Koncepcja zrównoważonego rozwoju a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych” pod kierunkiem prof. E.Latoszek  UMO-2012/07/B/HS4/00309   (2013–2016)
8.   „Opinia publiczna wobec energetyki ze źródeł odnawialnych w Polsce” oraz „Społeczne aspekty rewitalizacji obiektów publicznych” w programie „Naukowcy dla gospodarki Mazowsza” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.2 „Transfer wiedzy” – „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (2012–2015)
9.    „Lobbing europejskich organizacji biznesu w zakresie programu walki z kryzysem” 
 w projekcie „KRYZYS 2008+. Test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania 
 i ich skuteczność”i ich skuteczność”
, pod kierunkiem prof. K.Żukrowskiej, grant NCN nr NN112324538 (2010-2014)
10.  „Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej – w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i spójności społecznej” w ramach badań statutowych na SGH: „Rola organizacji międzynarodowych w zakresie realizacji polityki zrównoważonego rozwoju” pod kierunkiem prof. E. Latoszek (2013)
11. „Modele reprezentacji interesów grupowych w Unii Europejskiej” – projekt badawczy habilitacyjny nr NN116 089534 finansowany przez MNiSW  realizowany w latach 2008-2011
12.  "Stosunki polityczne i gospodarcze między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową"  w ramach projektu badań statutowych na SGH „Chińska Republika Ludowa we współczesnych stosunkach międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem stosunków regionalnych i subregionalnych” pod kierunkiem prof. P. Ostaszewskiego (2012)
13.  „Przystąpienie  Polski do Unii Europejskiej jako katalizator zmian na poziomie krajowym i lokalnym” – w ramach projektu badawczego „Demokracja w Mławie i Szczecinku – 20 lat później” pod kierunkiem prof. I. Krzemińskiego (2008–2010)
14.  „Formy partycypacji społecznej w zarządzaniu Unią Europejską” – nr  02/E/0019/08 – projekt przygotowany w ramach badań własnych w SGH  (2008)
15.  „Prezydencja w Unii Europejskiej”, „Prezydent w Republice Słowackiej”, „Pozycja prezydenta w systemie politycznym Republiki Finlandii” – opracowania w ramach badań statutowych „Modele współczesnej prezydentury w teorii i praktyce”, Katedra Studiów Politycznych, SGH (2008)
16.  „Wpływ europejskich organizacji biznesu na kształtowanie polityk sektorowych Unii Europejskiej” projekt w ramach badań własnych nr 02/E/0019/07 Katedra Studiów Politycznych, SGH (2007)
17.   Projekt „Proces integracji europejskiej” w ramach Jean Monnet Programme (Lifelong Learning Programme Komisji Europejskiej, IS UW (2005–2008)
18.  “Lobbing w Unii Europejskiej” – projekt realizowany w Instytucie Spraw Publicznych i Fundacji K. Adenauera (2003)
19.  Jean Monnet Module „European Integration” finansowany z Jean Monnet Programme Komisji Europejskiej w Collegium Civitas (2001–2004)
20.  „Specyfika reprezentacji interesów w Unii Europejskiej”, w ramach badań statutowych  „Formy reprezentacji interesów w systemach demokratycznych” pod kierunkiem
prof. W. Roszkowskiego, SGH (2000)
21.  Projekt „Political and economic aspects of the European intergration process” realizowany na SGH w ramach Jean Monnet Programme (1993–1997)
22.  The Polish Political Parties and their Visions of a New Democratic Order in Europe”, finansowany z programu “Individual Democratic Institutions Research Fellowships, NATO Research Fellowships Programme” (1997–1999)
 

 Ważniejsze publikacje

 
   
 1. U. Kurczewska (red.), Jaka przyszłość Unii Europejskiej? Wyzwania, problemy szanse, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020
 2. U. Kurczewska Zasada solidarności i jej niedostatki w czasach pandemii COVID-19 i kryzysu w Unii Europejskiej, w: U.Kurczewska (red.), Jaka przyszłość Unii Europejskiej? Wyzwania, problemy szanse, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020
 3. P. Błędowski, U. Kurczewska, M. Zaleska, (red.), Ekonomiczne i społeczne skutki nowych technologii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020
 4. U. Kurczewska, M. Głowania, W. Ogrodnik, D. Wasilewski (red.), Co się dzieje z polskim społeczeństwem? Księga jubileuszowa dla prof. Ireneusza Krzemińskiego, WUW Warszawa 2019
 5. How to become an European actor? The case of Polish business interest associations, w: “Warsaw Forum of Economic Sociology” Nr 10:1(19) Spring 2019. ISSN 2081-9633
 6. U. Kurczewska, Nowe technologie jako katalizator zmian na rynku pracy, w J. Czarzasty,
  Cz. Kliszko, Świat (bez) pracy. Od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8030-247-1
 7. U. Kurczewska (red.), Aktorzy i interesy w politykach publicznych w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawniczy SGH, Warszawa 2018
 8. U. Kurczewska, K.Jasiecki (red.), Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej, WUW, Warszawa 2017   s.1-307
 9. Stabilität und Wandel der polnischen Industrie- und  Handelskammern, w: Detlef Sack (red.), Wirtschaftskammern im europäischen Vergleich, Springer VS, Wiesbaden 2017, s.163–182 (książka 1-433) ISBN: 978-3-658-16933-6; DOI:  10.1007/978-3-658-16934-3
 10. Rola Unii Europejskiej w zarządzaniu globalnymi dobrami publicznymi w ramach polityki zrównoważonego rozwoju, w: E.Latoszek, M.Proczek, M.Krukowska (red.), Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2016, s.157–184 (książka 1-300)
 11. Organizacje biznesu w Unii Europejskiej. Aktorzy, strategie, interesy, reguły, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016,  s.1–227
 12. Znaczenie konsultacji społecznych w formułowaniu polityki publicznej Unii Europejskiej, w: „Studia z Polityki Publicznej. Public Policy Studies” nr 1(5) 2015 KES SGH, Warszawa, s. 29–46
 13. Fikcyjność i fasadowość polityki promocji rozwoju energetyki opartej na źródłach odnawialnych w Polsce, w: J. Osiński, Współczesny Matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015
 14.  Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej jako przykład polityki publicznej o charakterze horyzontalnym, w: J. Osiński, Polityka publiczna we współczesnym państwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014 
 15. Partycypacja obywatelska w zarządzaniu politykami publicznymi Unii Europejskiej,
  w: A. Przybylska, A. Giza, Partycypacja obywatelska: Od teorii do praktyki społecznej, Scholar, Warszawa 2014
 16. Społeczne aspekty procesu rewitalizacji budynków użyteczności publicznej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w: A. Węglarz (red.), Rewitalizacja budynków publicznych według kryteriów zrównoważonego rozwoju, CBI Pro-Akademia, Warszawa 2014 
 17. B.Kohler-Koch, U.Kurczewska, Ch.Quittkat, Interest Intermediation in the European Union Revisited, MZES, Mannheim University, Mannheim 2013  Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung
 18. Lobbing europejskich organizacji biznesu w zakresie programu walki z kryzysem, w: K.Żukrowska (red), KRYZYS 2008+, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013
 19.  Zmiana zachowań proekologicznych użytkowników budynku przed i po rewitalizacji, w: A.Węglarz (red.), Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej,  CBI Pro-Akademia, Warszawa 2013 
 20.  Socjologia spotyka lobbing w Unii Europejskiej: o użyteczności teorii socjologicznych słów kilka, w: K.Jasiecki (red.), Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście, IFiS PAN, Warszawa 2012 
 21. Przystąpienie  Polski do Unii Europejskiej jako katalizator zmian na poziomie krajowym i lokalnym, in: I.Krzemiński (red.), Po rewolucji. Konsolidacja demokracji w małych miastach, WUW, Warsaw 2012
 22. U.Kurczewska, Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej. Proces konsolidacji systemu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011
 23. Czy Unia Europejska może przezwyciężyć pogłębiający się deficyt demograficzny?, w: J.Osiński (red.), Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, KES SGH, Warszawa 2011
 24. E-konsultacje społeczne w zarządzaniu politykami publicznymi Unii Europejskiej, w: A. Zorska, Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce, kulturze i polityce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011
 25. Stosunki polityczne i gospodarcze między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową,  w: P.Ostaszewski (red.) Chińska Republika Ludowa we współczesnych stosunkach międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem stosunków regionalnych i subregionalnych, SGH Warszawa 2009
 26. U.Kurczewska (red.), Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów, WUW, Warszawa 2008 oraz dwa rozdziały: „Wprowadzenie” i „Rola europejskich grup interesów ekonomicznych w kształtowaniu polityk sektorowych Unii Europejskiej”
 27. Teorie integracji europejskiej – nowe problemy i wyzwania, w: K.Żukrowska, Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, SGH, Warszawa 2008
 28. Modele rzecznictwa interesów w państwach UE – podobieństwa i różnice, w: K. Żukrowska, Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską?, SGH Warszawa 2007
 29. Organizacje biznesowe a kształt stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej, w: K. Żukrowska (red.), Integracja europejska – nowe bariery czy trwały kryzys?, KES SGH, Warszawa 2006
 30. Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, (współautorstwo) U. Kurczewska, K. Jasiecki, M.Molęda-Zdziech, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
 31. „Rzecznictwo interesów europejskich organizacji konsumenckich w Unii Europejskiej”
  w: J. Polakowska-Kujawa, Współczesna Europa w refleksji socjologicznej. Społeczeństwo–Kultura–Polityka, wyd. Difin, Warszawa 2006  
 32. Pięć rozdziałów: „Elity polityczne”, „Integracja międzynarodowa”, „Globalizacja”, „Feminizm”, „Lobbing i grupy interesów” w: P.Kaczorowski (red.), Nauka o Państwie. Podręcznik, wydawnictwo SGH, Warszawa 2006
 33. European Trade Union Confederation at the crossroad: new challenges and new roles w: “Warsaw Forum of Economic Sociology”  nr 9/2013 
 34. Polish interest representation pattern in the European Union, w „Studies of Transition States and Societies” vol. 2/2/2010, Tallinn University Institute of Political Science and Governance
 35. Formy partycypacji społecznej w zarządzaniu Unią Europejską, w: „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” nr 16/2009, SGH Warszawa 2009
 36. Wpływ europejskich organizacji biznesu na kształtowanie polityk sektorowych Unii Europejskiej, w: „Studia i Prace KES” nr 15/2008, SGH
 37.  Instytucje Unii Europejskiej wobec wyzwań budowania społeczeństwa obywatelskiego, w: „Economic Papers”  (luty/marzec) 2006, Instytut Stosunków Międzynarodowych, SGH
 38. Komisja Europejska po rozszerzeniu UE, "Biuletyn" (PISM), nr 22,  2005
 39. Budżet Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, “Biuletyn” nr 20, PISM 2005
 40. „Rzecznictwo interesów w Unii Europejskiej”, w: I. Krzemiński (red.) Socjologia a przemiany współczesnego świata, Scholar, Warszawa 2004
 41. ‘Euro-initiatives’ undertaken by various institutions in Poland, w: B. Cieżka, M. Fałkowski,
  L. Kolarska-Bobinska, Evaluation Study on Strategy for Information and Awareness-Raising Campaigns about European Integration in Poland, Report of European Parliament, Directorate-General for Research, Education and Culture Series, EDUC 109 EN 10-2002
 42. Lobbing w Unii Europejskiej (współautorstwo z M. Molędą-Zdziech), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002 

 

 Inne formy aktywności

 

 

 

 Konferencje i seminaria naukowe

 

 

 Badania Naukowe

 


 
 
 

 Kontakt

 
 

 Prace organizacyjne

 

 

 

 Wykształcenie

 
- stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie socjologia na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2013)
- doktorat z nauk humanistycznych w zakresie socjologii w Instytucie Socjologii, Uniwersytetu Warszawskiego (2000)
- studia w Denmark's International Study Programme, Copenhagen University, Dania (1992)
- tytuł magistra socjologii w Instytucie Socjologii, Uniwersytetu Warszawskiego (1991) 
 

 Udział w organizacjach społecznych

 
 

 Zainteresowania naukowe i badawcze

 

polityka, gospodarka i społeczeństwo  Unii Europejskiej; lobbing i grupy interesu w Polsce, w UE i wStanach Zjednoczonych; polityka energetyczna i  transformacja energetyczna w Polsce i w UE; polityka klimatyczna UE; społeczna odpowiedzialność biznesu.

 

 Praktyka gospodarcza

 
 
 

 hobby