Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : ik_projekty
KES - Katedra Socjologii Ekonomicznej - Skład osobowy
 

 dr Izabela książkiewicz. projekty badawcze

 
 

 Zrealizowane projekty w ramach POKL

 
2014 Ewaluacja projektu systemowego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu  POKL  Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Aktywizacja społeczno-zawodowa szansa na usamodzielnianie.  –nr umowy UDA-POKL.07.01.01 14.031/08-00

2013 Ekspertyza ewaluacyjna dotycząca zrealizowanych projektów społecznych na terenie dzielnicy Śródmieście w Łodzi dla Instytutu Rozwoju Miast z siedzibą w Krakowie

2009, 2010, 2011 r. Konsultacja i opieka metodyczna projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu  POKL  Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Aktywizacja społeczno-zawodowa szansa na usamodzielnianie.  – nr umowy UDA-POKL.07.01.01 14.031/08-00

2010, 2011, 2012, 2013  Ewaluacja projektu systemowego POKL  Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Aktywizacja społeczno-zawodowa szansa na usamodzielnianie. - nr umowy UDA-POKL.07.01.01 14.031/08-00

2011 Ekspertyza w ramach projektu „Polityka społeczna wobec zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pułtuskim” nr POKL 05013/09/7.2.1

 
 

 Projekty badawcze (SGH w Warszawie)

 
11.2011-07.2012 ekspert  przy realizacji projektu „Usługi rehabilitacji społecznej dla osób z niepełnosprawnością” z Koalicją na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

2008-2011 realizacja projektów naukowych i szkoleniowych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w zakresie polityki społecznej, metodyki pracy środowiskowej i pracy socjalnej.

Od 02.2006 roku współpraca ze stowarzyszeniem „Integracja” przy realizacji międzynarodowego projektu „Sprawni w pracy”. Projekt realizowany jest we współpracy partnerów z UE oraz ILO (Międzynarodowej Organizacji Pracy)

2003 uczestnictwo w grancie pt. Strategie głównych aktorów drugiej fazy restrukturyzacji w wybranych sektorach przemysłowych   - kierownik projektu prof. L.Gilejko (projekt jest w trakcie realizacji). Wraz z zespołem  pod kierownictwem profesora L.Gilejko  realizacja poszczególnych etapów procesu badawczego, w tym przygotowanie narzędzia badawczego oraz samodzielne opracowanie raportu pt. Ocena restrukturyzacji PKP – szanse i zagrożenia.

Od maja 2003 roku do grudnia 2008 uczestnictwo w projekcie realizowanym we współpracy z  francuskim partnerem (program EFPE –EC HPSE-CT-2002-50032 Employment In the Public Sector. A Transnational and Europen Analysis Projekt Co-ordinator prof. Jean-Louis Meyer (Universite Nancy 2, France))  pod kierownictwem  prof. L. Gilejko. W ramach tego projektu (pt. Zatrudnienie w służbach publicznych w krajach UE)  - przygotowanie samodzielnie oraz zespołowo czterech raportów, które były prezentowane na  zebraniach międzynarodowego zespołu badawczego.

2001 zespołowe opracowanie raportu pt. Niepełnosprawni normalna sprawa przygotowanego przez Fundację „Polska bez barier”, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, oraz biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Wyniki badań oraz podsumowanie kampanii Niepełnosprawni normalna sprawa zostały opublikowane w raporcie pod tym samym tytułem oraz prezentowane na konferencjach krajowych, jak i zagranicznych. Od tego momentu - współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.


1999  uczestnictwo w zespole prof. Leszka Gilejko w ramach programu badawczego finansowanego ze środków KBN-u  - analiza zbiorowych układów pracy, uczestnictwo w przygotowaniu narzędzia badawczego, interpretacji i opracowaniu wyników badań.  W zbiorowej pracy pt. Od konfliktu do kooperacji. Kształtowanie się nowych modeli zbiorowych układów pracy  został opublikowany -samodzielny rozdział pt. „Zbiorowe układy pracy – regulacje prawne a rzeczywistość” oraz rozdział przygotowany we współpracy z prof. L. Gilejko  iR. Towalskim pt. „Aktorzy z bliskiej perspektywy”.