Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Rafał Towalski

 
Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Od początku pracy na uczelni swoje zainteresowania naukowe wokół problematyki konfliktów w sferze zatrudnienia. Tuż po rozpoczęciu pracy, w listopadzie 1995 roku został zaproszony na pobyt studyjny w Instytutcie Prawa Pracy i Stosunków Przemysłowych w Unii Europejskiej (Institut fur Arbeitsrecht Und Arbeitsbeziehungen in der Europaichen Gemeinschaft – IAAEG) z siedziba w Trewirze (Niemcy). Tam tez dzięki dostępowi do bogatej literatury i udziałowi w licznych konferencjach doskonalił swój warsztat badawczy w zakresie stosunków przemysłowych i konfliktu przemysłowego.

Po powrocie zaangażował się jako członek zespołu badawczego w projekcie „Społeczne efekty i skutki Podobny obrazprywatyzacji. Diagnoza postaw i oczekiwań różnych grup społecznych”, kierowanym przez Prof. Leszka Gilejko. 

W tym samym czasie  Fundacja im. F.Eberta powierzyła mu funkcję eksperta krajowego odpowiedzialnego za przygotowanie ekspertyzy na temat systemu stosunków przemysłowych w Polsce. Wnioski   płynące z ekspertyz zostały wykorzystane w książce „Industrial relations in Central and Eastern Europe. Transformation and Integration. A comparision of the eight new EU member states” autorstwa Heriberta Kohl’a i Hansa Wolfganga Platzer’a, wydanej przez Europejski Instytut Związków Zawodowych – ETUI).

W kwietniu 2001 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na podstawie dysertacji „Konflikty przemysłowe w Europie Zachodniej i w Polsce” napisanej pod kierunkiem Prof. Juliusza Gardawskiego.  Główne obszary badawcze zarysowane w pracy dotyczyły problemów teoretycznych konfliktów przemysłowych, analizie porównawczej systemów stosunków przemysłowych w wybranych krajach Europy Zachodniej i Polski ze szczególnym uwzględnieniem natury i roli konfliktów.

W latach 2002 – 2009 współpracował z Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Zatrudnienia (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions – Eurofound)  Fundacja jest trójstronnym organem unijnym, który został ustanowiony w 1975 roku w celu przyczynienia się do opracowania i zapewnienia lepszych warunków życia i pracy w Europie. Fundacja dostarcza rządom, pracodawcom, związkom zawodowym oraz Komisji Europejskiej odpowiedzi, wiedzy i porad na podstawie niezależnych i porównywalnych badań w trzech obszarach: warunki życia, warunki pracy i dialog społeczny.  W tym okresie powstało kilkadziesiąt artykułów i opracowań. Uczestniczył również w wielu projektach, realizowanych przez Eurofound, których celem były analizy porównawcze w wybranych obszarach dialogu społecznego. Współpracował z wybitnymi badaczami dialogu społecznego takimi jak Franz Traxler czy Andreas Tot

Równolegle wiele uwagi poświęcił badaniom nad sektorem publicznym, zwłaszcza kwestiom zatrudnienia i stosunków pracy W 2002 roku został zaproszony przez Prof. Leszka Gilejko do zespołu badawczego, uczestniczącego w projekcie międzynarodowym „L’emploi dans fonctions publiques en Europe”. Rok później wyjeżdża aby podjąć roczne badania w Instytucie Group de Recherche sur L’Education et L’Emploi na Uniwersytecie Nancy 2.

Po powrocie z Francji angażuje się w liczne projektu badawcze dotyczące dialogu społecznego oraz społecznych skutków restrukturyzacji.

W 2008 zostaje kierownikiem polskiego zespołu badawczego w ramach międzynarodowego przedsięwzięcia badawczego – Resources, rights and capabilities: in search of social foundations in Europe – CAPRIGHT. W projekt zaangażowanych było 26 partnerów z 13 krajów (m.in. Univeriste Catholique de Louvain, Obesrvatoire Social Europeen, Soziologisches Forrschungsinstitut Goettingen (SOFI), Universitat  Autonoma de Barcelona,  University of Cambridge, the University of Warwick. Jednostką koordynująca był Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) z Francji. Podstawowe cele jakie postawili sobie autorzy projektu to wsparcie polityki efektywnego zabezpieczenia socjalnego dla wszystkich w warunkach elastycznej i innowacyjnej gospodarki oraz zerwanie z dogmatem maksymalizacji zatrudnienia w drodze deregulacji rynków pracy i promocji indywidualnej zatrudnialności. W projekcie uczestniczyli przedstawiciele wielu dziedzin nauki: antropologii, ekonomii, historii, prawa, nauk politycznych, filozofii, socjologii. Projekt zakończył się w 2011 roku.

W tym samym czasie bierze udziału w projekcie „Poprawa funkcjonowania systemu dialog społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego” realizowanego na zlecenie Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Jako osoba odpowiedzialna za zadanie polegające na opracowaniu modelowego systemu kształcenia (wraz metodologią) w zakresie dialogu społecznego. W ramach projektu był odpowiedzialny za opracowanie narzędzi badawczych skierowanych do uczestników dialogu społecznego na szczeblach: zakładowym, branżowym/regionalnym i krajowym, nadzór merytoryczny nad realizacją badań, analizę wyników badań, opracowanie raportu końcowego, przygotowanie koncepcji szkoleń pilotażowych oraz opracowanie publikacji w zakresie profili kompetencyjnych uczestników dialogu społecznego na poziomie zakładowym, regionalnym i ogólnokrajowym wraz z programem i metodologią kształcenia uczestników dialogu społecznego.

Zdobytą wiedze i doświadczenie wykorzystuje w pracy eksperckiej na rzecz partnerów społecznych i instytucji szkoleniowo doradczych. W 2008 roku realizuje ekspertyzę na temat „Social dialogue in the process of transformation of public hospitals into non public hospitals – the role of public private partnership” dla Konfenderacji Pracodawcow Polskich. Uczestniczy również w przygotowaniu raportu “Polska Praca 2010” na zlecenie NSZZ Solidarność. W latach 2009 – 2010 świadczył usługi ekspercie w zakresie dialogu społecznego dla kancelarii S.Partner. Jest również współautorem nowej koncepcji Rady Dialogu Społecznego.

Pełnił również funkcje administracyjne. Wpierw jako prodziekan Wydziału Socjologii w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, a następnie jako prodziekan Studium Licencjackiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 
 
052819 — kopia — kopia(1).png
 

 ORCID

 
 

 Kontakt

 

e-mail: rtowal@sgh.waw.pl

 

 Udział w komitetach redakcyjnych czasopism

 
​Pismo dialogu społecznego. Dialog - członek Komitetu Redakcyjnego

KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE - członek Komitetu Redakcyjnego
 

 Pełnione funkcje

 
2020 Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

2020 Komisja nostryfikacyjna

2020 Komisja Rekrutacyjna na studia drugiego stopnia
 

 Oferta dydaktyczna

 

110570-0600 Socjologia

110571-0600 Sociology

112000-0600 Proseminarium z metodyki studiowania

132890-0600 Kultura i ekonomia

138060-0600 Ekonomia zaufania

239860-0600 Dialog społeczny w firmie

 

 Nagrody i wyróżnienia

 
2021 Nagroda Ministerstwa Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w dziedzinie działalności naukowej za książkę Diversity of Patchwork Capitalism in Central and Eastern Europe przyznana na Dzień Nauki Polskiej w 2021 r.