Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. urszula kurczewska. Wybrane publikacje

 
Urszula Kurczewska, Organizacje biznesu w Unii Europejskiej. Aktorzy, strategie, interesy, reguły, OW SGH, Warszawa 2016.

Celem omawianych w książce badań jest analiza strategii reprezentacji interesów stosowanych przez krajowe i europejskie organizacje biznesu oraz proces ich dostosowywania do wymogów unijnego systemu zarządzania wielopoziomowego oraz zmian politycznych, instytucjonalnych i gospodarczych zachodzących w Unii.B.Kohler-Koch, Ch.Quittkat, U.Kurczewska Interest Intermediation in thea.jpg European Union Revisited, MZES, Mannheim University, Mannheim 2013 
 
Opracowanie przedstawia wyniki badań  sondażowych stowarzyszeń biznesu we Francji, Niemczech, Polsce, Wielskiej Brytanii i na szczeblu Unii Europejskiej. Analiza porównawcza pokazuje, że istnieją wyraźne różnice w strategiach reprezentacji interesów między organizacjami z różnych państw, a także że organizacje te dostosowują swoje metody i narzędzia lobbingu do zmieniających się warunków politycznych i instytucjonalnych w UE.  
 
 
  

 
U.Kurczewska, Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej. Proces b.jpgkonsolidacji systemu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011
 
Książka prezentuje wielowymiarowa analizę systemu reprezentacji interesów grupowych w Unii Europejskiej. Wraz z rozwojem UE wzrosło znaczenie grup interesu w procesie kształtowania unijnych polityk publicznych. Książka przedstawia proces ewolucji europejskiego lobbingu  i różnicowanie się interesów, ukazuje niezwykłe bogactwo typów interesariuszy, ich rozwój i uwarunkowania funkcjonowania. Analizuje metody i narzędzia lobbingu, omawia procedury dostępu do unijnych instytucji oraz metody oceny wpływu interesariuszy, przedstawia analizy przypadków kampanii lobbingowych, m.in.: w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego oraz w sprawie „rozporządzenia spirytusowego”. Zawiera także omówienie regulacji etycznych i prawnych działalności lobbingowej oraz kwestie jawności i przejrzystości w kontaktach unijnych instytucji z grupami interesu.   
 

 monografie

 

 1. Organizacje biznesu w Unii Europejskiej. Aktorzy, strategie, interesy, reguły, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 2. B.Kohler-Koch, Ch.Quittkat, U.Kurczewska, Interest Intermediation in the European Union Revisited, MZES, Mannheim University, Mannheim 2013
 3. Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, (współautorstwo) U.Kurczewska, K.Jasiecki, M.Molęda-Zdziech (wyd. drugie), Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 4. Lobbing w Unii Europejskiej, (współautorstwo z M.Molędą-Zdziech),  Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002 .
 5. U.Kurczewska, K.Sochacka (red.), Polska w Unii Europejskiej. Początkowe problemy i kryzysy?, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2002
 

 Artykuły w czasopismach

 
 1. Kurczewska, Urszula. "Znaczenie konsultacji społecznych w formułowaniu polityki publicznej Unii Europejskiej", w: „Studia z Polityki Publicznej. Public Policy Studies” nr 1(5) 2015 KES SGH, Warszawa
 2. Kurczewska, Urszula, and Małgorzata Molęda-Zdziech. "Lobbing jako forma komunikacji." Czasopismo" Ekonomia i Zarządzanie" 2 (2016): 16-19.
 3. Kurczewska, Urszula. "Znaczenie konsultacji społecznych w formułowaniu polityki publicznej Unii Europejskiej.", Studia z Polityki Publicznej (2015): 29-46.
 1. Kurczewska, Urszula. "European Trade Union Confederation at the Crossroad: New Challenges and New Roles." Warsaw Forum of Economic Sociology. Vol. 4. No. 2 (8). 2013.
 2. Polish interest representation pattern in the European Union, w “Studies of Transition States and Societies” vol. 2/2/2010, Tallinn University Institute of Political Science and Governance.
 3. Kurczewska, Urszula. "In search of a Polish interest representation pattern in the European Union–the case of sector interest organisations." Studies of Transition States and Societies 2.2 (2010): 3-15.
 4. Formy partycypacji społecznej w zarządzaniu Unią Europejską, "Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” nr 16, OW SGH, Warszawa 2009.
 5. Wpływ europejskich organizacji biznesu na kształtowanie polityk sektorowych Unii Europejskiej, w: „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” nr 15, OW SGH, Warszawa 2008.
 6. Instytucje Unii Europejskiej wobec wyzwań budowania społeczeństwa obywatelskiego, „Prace i Materiały ISM” nr 34, Instytut Stosunków Międzynarodowych, OW SGH, Warszawa 2006.
 7. Instytucje Unii Europejskiej wobec wyzwań budowania społeczeństwa obywatelskiego, „Prace i Materiały ISM” nr 34, Instytut Stosunków Międzynarodowych, OW SGH, Warszawa 2006.
 8. Budżet Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, “Biuletyn” nr 12, PISM 2005.
 9. Bezpieczeństwo w Europie w badaniach opinii publicznej w Unii Europejskiej, "Biuletyn" nr 14, PISM, Warszawa 2004. 
 10. Kurczewska, Urszula. "Референдумы по ратификации евросоюзного договора." Европа 3 (12) (2004): 107-125.
 11. Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli 17-18 czerwca 2004 r. - wybrane zagadnienia, "Biuletyn" nr 27, PISM, Warszawa 2004.
 12. Opinia publiczna w Unii Europejskiej wobec rozszerzenia UE, "Biuletyn", nr 42, PISM Warszawa 2003.
 13. Opinia publiczna w Polsce o sprawach międzynarodowych, "Biuletyn" (PISM), nr 55, PISM Warszawa 2003.
 14. System wyborczy do Parlamentu Europejskiego, "Biuletyn" (PISM), nr 78, PISM, Warszawa 2003.
 15. Referenda Regarding Ratification of the Treaty of Accession, "The Polish Foreign Affairs Digest", Vol. 3, No 4 (9), PISM 2003 oraz wersja polska: Referenda w sprawie ratyfikacji traktatu akcesyjnego, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 3, nr 6 (16), Warszawa 2003.
 16. Lobbing w Unii Europejskiej, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 2, nr 1 (5), PISM, Warszawa 2002.
 17. Polska a Unia Europejska, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 2, nr 2 (6), PISM, Warszawa 2002: 47-70.
 18. Kurczewska, Urszula. "Лоббизм в Европейском Союзе." Европа 3 (4) (2002): 117-148.
 19. Interest Organizations in the European Union, w: “Economic Papers” nr 31/2001, Warsaw School of Economics, Warsaw 2001
 
 

 artykuły w monografiach

 
 1. Stabilität und Wandel der polnischen Industrie- und  Handelskammern, w: D. Sack (red.), Wirtschaftskammern im europäischen Vergleich, Springer VS, Wiesbaden 2017
 2. Rola Unii Europejskiej w zarządzaniu globalnymi dobrami publicznymi w ramach polityki zrównoważonego rozwoju, w: E.Latoszek, M.Proczek, M.Krukowska (red.), Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2016.
 3. Fikcyjność i fasadowość polityki promocji rozwoju energetyki opartej na źródłach odnawialnych w Polsce, w: J.Osiński, Współczesny Matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015
 4. Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej jako przykład polityki publicznej o charakterze horyzontalnym, w: J.Osiński (red.), Polityka publiczna we współczesnym państwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 5. Partycypacja obywatelska w zarządzaniu politykami publicznymi Unii Europejskiej, w: A.Giza, A.Przybylska (red.), Partycypacja obywatelska: od teorii do praktyki społecznej, WUW, Warszawa 2014.
 6. Społeczne aspekty procesu rewitalizacji budynków użyteczności publicznej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w: T.Skoczkowski (red.), Rewitalizacja budynków publicznych według kryteriów zrównoważonego rozwoju, CBI Pro-Akademia, Warszawa 2014
 7. Lobbing europejskich organizacji biznesu w zakresie programu walki z kryzysem, w: K.Żukrowska (red), KRYZYS 2008+, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013
 8. Przystąpienie  Polski do Unii Europejskiej jako katalizator zmian na poziomie krajowym i lokalnym, w: I.Krzemiński (red.), Po rewolucji. Konsolidacja demokracji w małych miastach: Mława i Szczecinek, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 9. Czy Unia Europejska może przezwyciężyć pogłębiający się deficyt demograficzny?, w: J.Osiński (red.), Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, KES SGH, Warszawa 2011
 10.  E-konsultacje społeczne w zarządzaniu politykami publicznymi Unii Europejskiej, w: A.Zorska, Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce, kulturze i polityce, OW SGH, Warszawa 2011
 11. Socjologia spotyka lobbing w Unii Europejskiej: o użyteczności teorii socjologicznych słów kilka, w: K.Jasiecki, Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście, WFiS PAN, Warszawa 2011  .
 12. Stosunki polityczne i gospodarcze między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową, w: P.Ostaszewski (red.) Chińska Republika Ludowa we współczesnych stosunkach międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem stosunków regionalnych i subregionalnych, OW SGH, Warszawa 2010 .
 13. Teorie integracji europejskiej – nowe problemy i wyzwania, w: K.Żukrowska (red.), Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, OW SGH, Warszawa 2008
 14. Wprowadzenie  i  Rola europejskich grup interesów ekonomicznych w kształtowaniu polityk sektorowych Unii Europejskiej  w: U.Kurczewska (red.), Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008 
 15. Modele rzecznictwa interesów w państwach UE – podobieństwa i różnice, w: K.Żukrowska (red.), Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską?, OW SGH, Warszawa 2007 .
 16. Organizacje biznesowe a kształt stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej, w: K.Żukrowska (red.), Integracja europejska – nowe bariery czy trwały kryzys?, KES SGH, Warszawa 2006.
 17. Pięć rozdziałów: Elity polityczne, Integracja międzynarodowa, Globalizacja, Feminizm, Lobbing i grupy interesów, w: P.Kaczorowski (red.), Nauka o Państwie. Podręcznik, OW SGH, Warszawa 2006
 18. Rzecznictwo interesów europejskich organizacji konsumenckich w Unii Europejskiej, w: J.Polakowska-Kujawa, Współczesna Europa w refleksji socjologicznej. Społeczeństwo-Kultura–Polityka, Difin, Warszawa 2006, s.504-518.
 19. Rzecznictwo interesów w Unii Europejskiej, w: I.Krzemiński (red.) Socjologia a przemiany współczesnego świata, Scholar, Warszawa 2004.
 20. Wstęp do rozdziału Polska w Europie, w: P. Śpiewak (red.) Spór o Polskę 1989-1999, PWN, Warszawa 2001.
 

 Publikacje w wersji elektronicznej

 
 1. ​Polish business interest associations in the European Union  – adjusting to new frontiers? (2012) publikacja na  stronie: www.IdeasOnEurope.com.
 2. Polish business interest associations as a lobbying force at the national and EU level, (2011) publikacja na  stronie: www.IdeasOnEurope.com.
 3. Europeanization of interest representations in Poland – the case of economic and non-economic interest groups, (2009) publikacja na  stronie: www.IdeasOnEurope.com
 
 

 Raporty z badań