Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Ważniejsze projekty badawcze

 

​Życie codzienne w czasach koronawirusa – konkurs na pamiętniki

Rozpoczęto projekt badawczy, którego celem jest uchwycenie tego, jak zmieniło się życie Polaków na skutek pandemii koronawirusa. W tym celu zorganizowano konkurs, którego uczestnicy dokumentują swoje doświadczenia związane z sytuacją w pracy, w rodzinie i najbliższym otoczeniu począwszy od momentu, gdy pandemia dotarła do Polski.
 
Zapiski przybierające dowolną formę – pamiętnika, bloga czy relacji – ewentualnie uzupełnione o materiały graficzne, stanowić będą źródło informacji o życiu zawodowym, rodzinnym i towarzyskim uczestników badania. Dostarczą też wiedzy o głównych problemach ludzi i sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych wywołanych pandemią. Preferowane są relacje przygotowane w formie elektronicznej. Przewidziano nagrody pieniężne o minimalnej łącznej wartości 15 tys. zł oraz publikację najciekawszych prac. 
 
Badania prowadzone są przez Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH oraz Katedrę Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej z Instytutu Socjologii UMK w Toruniu.


Pamiętniki bezr​obotnych. Doświadczenie bezrobocia i trajektorie wykluczenia z perspektywy polityki społecznej i socjologii

Głównym elementem wygranego projektu jest ogólnopolski konkurs na pamiętniki osób bezrobotnych. Na ich podstawie uczeni przeprowadzą badania mające na celu analizę trajektorii bezrobocia w Polsce w latach 2016–2017. Sytuacja bezrobotnych będzie analizowana w czterech kontekstach:
(1) rodzinnym,
(2) społecznym,
(3) instytucjonalnym oraz
(4) politycznym.

Wybór tych kontekstów pozwoli na uzyskanie pełnego obrazu bezrobocia dzięki wykorzystaniu zarówno instru​mentarium nauki o polityce publicznej, a zwłaszcza nauki o polityce społecznej, jak i socjologii. Ważną częścią projektu jest próba odpowiedzi na pytanie o nowe rozumienie bezrobocia i identyfikację jego nowych cech społecznych, które dawnej nie odgrywały istotnej roli w charakterystyce bezrobocia.


Governance of Educational Trajectories in Europe (GOETE)

Projekt GOETE (Governance of Educational Trajectories in Europe. Access, coping and relevance of education for young people in European knowledge societies in comparative perspective​) został zrealizowany w latach 2010-2013​.Kalkulator Kosztów Zaniechania (KKZ)​​

​Głównym celem projektu było stworzenie warunków do zwiększenia efektywności i spó​jności polityki społecznej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego poprzez wypracowanie i przetestowanie w 25 samorządach innowacyjnego modelu do prowadzenia aktywnej polityki społecznej.​​


 

 Badania statutowe, Badania Młodych Naukowców oraz inne badania

 

​2015​

 • Mod​el wsparcia opiekunów rodzinnych osób starszychBadania Młodych Naukowców. Kierownik Badania: mgr Magdalena Maciejasz

 • Postawy zdrowotne młodzieży szkół ponadpodstawowych w Warszawie SGH 12/11/2015 - rządowy projekt badawczy. Kierownik Badania: dr hab. Violetta Korporowicz, prof. SGH​​​​ ​​​​​​


2014​​

 • Władze lokalne jako organizator i koordynator działań pomocowych skierowanych do osób starszych​, Badania Młodych Naukowców. Kierownik Badania:​ mgr Sylwia Timoszuk

 • Wsparcie spółdzielni socjalnych w województwie mazowieckim na tle Polski, Badania Młodych Naukowców. Kierownik Badania: mgr Karolina Majdzińska

 • Wybrane obszary polityki społecznej – ciągłość i zmiana”, część: „Polityka społeczna w systemie polityki publicznej – poziomy, zadania, środki finansoweBadanie Statutowe. Kierownik badań: dr hab. Piotr Błędowski, prof. SGH​


2013​​


2012​​​

 • Funkcje pełnione przez rodzinę w świetle procesu kształtowania jej w ramach kapitału ludzkiego (Badanie zakończone w 2013 r.)Badania Młodych Naukowców. Kierownik Badania: dr Ewa Cichowicz​​​

 • Pięć lat spółdzielni socjalnych w Polsce pod rządami ustawy z dn. 27.04.2006 r., Badania Młodych Nauko​wców, Kierownik Badania: mgr Karolina Majdzińska​

 • Społeczna i ekonomiczna nierówność płci w zdrowiu - SGH  11/10/2012  -  rządowy projekt badawczy​. Kierownik Badania: dr hab. Violetta Korporowicz, prof. SGH​​​​ ​​​


2010​

 • Proces kształtowania kapitału ludzkiego w rodzinnych gospodarstwach domowych na przykładzie pracowników naukowych wyższych uczelni w PolsceBadania Młodych Naukowców. Kierownik Badania: dr Ewa Cichowicz​​

 • Szanse i bariery aktywizacji zawodowej osób chronicznie bezrobotnych - projekt badawczy finansowany ze środków EFS w ramach POKL, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. Kierownik Badania:  dr Paweł Kubicki​

 • Zarządzanie wiekiem w administracji publicznej – przypadki dyskryminacji, Badania Młodych Naukowców. Kierownik Badania:  dr Paweł Kubicki​​


2009​

 • Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce wobec przemian demograficznych i zmian systemowychBadanie Statutowe. Kierownik badań: dr hab. Piotr Błędowski, prof. SGH

 • Diagnoza Społeczna 2009 - przygotowanie części pytań kwestionariuszowychKierownik zespołu SGH: dr hab. Piotr Błędowski, prof. SGH

 • Odwrócona hipoteka w opinii polskich seniorów Badania Młodych Naukowców. Kierownik Badania:  dr Paweł Kubicki​

 • Zadania sektora ochrony zdrowia a funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej w Polsce – SGH – 03/09/2009 – rządowy projekt badawczy. Kierownik Badania: dr hab. Violetta Korporowicz, prof. SGH​​​​ ​​


2008​

 • Ekonomia śr​​odowiska - kluczowe pojęcia i terminy - 30/10/2008 - rządowy projekt badawczy. Kierownik Badania: dr hab. Violetta Korporowicz, prof. SGH​​​​ 

 • Kariera rodzinna a zawodowa – problem ich równoległego realizowaniaBadania Młodych Naukowców. Kierownik Badania: dr Ewa Cichowicz​​

 • Kategoria kapitału ludzkiego w systemie społeczno-ekonomicznym opartym na wiedzyBadania Młodych Naukowców. Kierownik Badania: dr Ewa Cichowicz​​

 • Sytuacja społeczna i bytowa osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej"Badanie Statutowe. Kierownik badań: dr hab. Piotr Błędowski, prof. SGH

 • Rozpoznanie barier i czynników sprzyjających braniu tzw. urlopów tacierzyńskich (ojcowskich) przez ojców. Badania Młodych Naukowców. Kierownik Badania: dr Paweł Kubicki​


2007​


2006​

 • Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych; grant zamawiany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach działania 1.1 SPO RZL. Kierownictwo badań: dr hab. Piotr Błędowski, prof. SGH, Koordynator: dr Paweł Kubicki

 • Muzułmanie w Polsce. Badania Młodych Naukowców. Kierownik Badania: dr Paweł Kubicki​

 • Systemy wsparcia dla starszych osób niepełnosprawnych i ich rodzin w lokalnej polityce społecznejBadanie Statutowe. Kierownik badań: dr hab. Piotr Błędowski, prof. SGH

 • Zależnoś​ć procesu kreowania kapitału ludzkiego w gospodarstwie domowym od faz cyklu rozwoju rodziny i postaw jej członków. Badania Młodych Naukowców. Kierownik Badania: ​dr Ewa Cichowicz


2005​​​

 • Samorząd terytorialny wobec problemu wykluczenia społecznego, Badanie Statutowe. Kierownik badań: dr hab. Piotr Błędowski, prof. SGH

 • Polityka społeczna w gminie (na przykładzie gmin Długosiadło, Michałowice, Wyszogród), Badanie Statutowe. Kierownik badań: prof. dr hab. A. Kurzynowski

 • Zapobieganie i zwalczanie wykluczenia społecznego w ramach lokalnej polityki samorządowej – teoria i praktyka. Badania Młodych Naukowców. Kierownik Badania: dr Paweł Kubicki​

 • Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego w ramach polityki realizowanej na szczeblach samorządu terytorialnego, Badanie Statutowe. Kierownik zespołu SGH: dr hab. Piotr Błędowski, prof. SGH, w ramach projektu badawczego: „Ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody jego zwalczania” PBZ-MIN-006/H02/2003; kierownik badań prof. S. Golinowska


2004​​

 • Niepełnosprawność osób starszych jako problem polityki społecznejBadanie Statutowe. Kierownik badań: dr hab. Piotr Błędowski, prof. SGH

 • Polityka społeczna w gminie. Realizacja II fazy badania i opracowanie raportu obejmującego lata 1999-2004, Badanie Statutowe. Kierownik badań: prof. dr hab. Adam Kurzynowski

 • Seniorzy w społeczności lokalnej - analiza zróznicowania aktywności społecznej osób starszych na przykładzie wybranych gmin Wielkopolski. Badania Młodych Naukowców. Kierownik Badania: dr Paweł Kubicki


2003​