Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Instytucie : O Instytucie – Instytut Gospodarstwa Społecznego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Instytut Gospodarstwa Społecznego - O Instytucie
 

 O Instytucie

 
Instytut Gospodarstwa Społecznego (IGS) utworzono w 1920 r. Jego kierownikiem do 1941 r. był wybitny socjolog Ludwik Krzywicki. Ideą przewodnią powołania Instytutu było rozpoznanie problemów społecznych ówczesnej Polski oraz rozwój te­orii i praktyki polityki społecznej. W latach międzywojennych Instytut zajmował się pro­ble­matyką: warunków bytu ludności, ubezpieczeń spo­łecznych, funkcjo­no­waniem samorządów lokalnych, bezrobociem w mie­ście i na wsi. Jedną z metod badań rze­czy­wistości społecznej była ana­liza pamiętników. W wyniku ogłoszenia kon­kursu IGS wydał w 1933 r. „Pamiętniki bezro­botnych”, „Pamiętniki chło­pów” (1935-1936) oraz „Pamiętniki emi­grantów” (1939 r.). Pracownicy Insty­tutu wykorzystali pamiętnikarstwo jako materiał socjo­logiczny będący pod­stawą wielu cennych analiz. Instytut prezentował kon­cepcję aktywnej polityki społecznej wobec kwestii społecznych.
 
Po II wojnie światowej Instytut został reaktywowany w 1957 r. i na­wiązał do tradycyjnych wątków badawczych. W początkowym okresie podjęto badania lokalnego bezrobocia, zatrudnienia, a także warunków pracy, wa­runków bytu, samorządu pracowniczego, pracy zawodowej kobiet i rodzi­ny oraz szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego. W latach 1963-1968 Instytut przeprowadził pierwsze w Polsce repre­zen­tacyjne badania potrzeb osób starszych i potrzeb rodziny w związku z akty­wizacją zawodową kobiet.
 
Od 1990 r. Instytut prowadzi badania w zakresie: warunków bytu rodzin z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych, problematyki rynków pracy w UE, bezrobocia i ubóstwa, sytuacji ludzi starszych, pomocy społecznej, poziomu zaspokojenia potrzeb socjalno-medycz­nych w środowiskach lo­kal­nych. Instytut nawiązując do tradycji przed­wojennych badań organizuje konkursy pamiętnikarskie. Dotychczas prze­­prowadzone zostały konkursy na „Pamiętniki Emigrantów”, „Pa­mięt­niki Polaków na Litwie”, „Pamięt­niki Polaków na Wschodzie” (Białoruś, Ukraina, Kazachstan), „Pamiętniki nowego pokolenia chło­pów polskich” oraz na „Pamiętniki bezrobotnych”. W efekcie opubli­kowano ponad 30 tomów pamiętników.
 
Przedmiotem zainteresowania badawczego Instytutu jest również rea­lizacja zadań sy­stemu polityki społecznej na szczeblu krajowym, regio­nalnym i lo­kalnym oraz warunki funkcjonowania podmiotów polityki społecznej.
 
Wyniki badań i doświadczenie badawcze wykorzystywane są przez pra­cowników Instytutu w trakcie zajęć dydaktycznych. Wzbogacają teo­retyczne wykłady wnioskami dla praktyki.
 
Dyrektorzy i kierownictwo naukowe Instytutu Gospodarstwa Społecznego

 

Imię i Nazwisko

lata sprawowania urzędu

Włodzimierz Wakar (1885–1933)

1920–1921

Ludwik Krzywicki (1859–1941)

1921–1939 (41)

Konstanty Krzeczkowski (1879–1939)

1926–1939

Tadeusz Szturm de Szterm (1892–1968)

1926–1939

Ludwik Landau (1901–1944)

1941–1944

Edward Strzelecki (1894–1967)

1957–1964

Adam Andrzejewski (1914–1998)

1965–1970

Mikołaj Latuch (1931–2005)

1972–1980

Adam Kurzynowski​ (ur. 1934)

1980–1987

Irena Kostrowicka (1920–2008)

1987–1993

Witold Rakowski (ur. 1936)

1993–1996

Adam Kurzynowski (ur. 1934)

1997–2004

Piotr Błędowski (ur. 1956)

2004–obecnie

 
 
 
 

 Struktura