Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Projekty badawcze

 

20​19

 • HORIZON 2020 “WelcomingSpaces – Investing in “Welcoming Spaces” in Europe: revitalizing shrinking areas by hosting non-EU migrants” (2020-2023) - koordynator polskiego zespołu w ramach SGH

20​18

 • CISCOS: Connecting inclusive social planning, community development and service provision for persons with disabilities, Erasmus+ (2018-2020) - członek polskiego zespołu

20​17

 • Pamiętniki bezrobotnych. Doświadczenie bezrobocia i trajektorie wykluczenia z perspektywy polityki społecznej i socjologii - główny badacz w ramach projektu NCN, kierownik prof. Piotr Błędowski - lata 2017-2019

20​16

20​15


2014​


2013​

 • Badanie ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów - badacz, Instytut Badań Edukacyjnych - 2013-2015
 • Świadczenia z tytułu niepełnosprawności i długotrwałej choroby, opracowanie przygotowane w ramach badań statutowych SGH: "Skuteczność działań podejmowanych przez gminy w ramach zadań własnych w systemie", kierownik badania dr hab. Piotr Błedowski, prof. SGH - 2013


2012​

 • Social Inclusion and Dignity in Old Age-Promoting participatory approaches to use reference budgets - ekspert merytoryczny w ramach Fundacji na Rzecz Kobiet JA KOBIETA - lata 2012-2013.
 • Kalkulator kosztów zaniechania – koordynator projektu ze strony SGH (lider projektu - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej); projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej; 2012 - 2014
 • Dojrzała przedsiębiorczość - innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ - ekspert merytoryczny i autor raportu z badań w ramach projektu innowacyjnego realizowanego przez Fundację Gospodarczą w ramach POKL, Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich - 2012 – 2014
 • Gmina przyjazna seniorom, badanie własne SGH - 2012


2011​

 • Wszystko jasne. Dostępność i jakość edukacji dla uczniów niepełnosprawnych - koordynator w 2011 i społeczny rzecznik uczniów niepełnosprawnych w 2012 - projekt stowarzyszenia "Nie-Grzeczne Dzieci" finansowany ze środków Fundacji Batorego
 • Wzorcowy System Regionalny Monitoringu Jakości Usług Publicznych i Jakości Życia - ekspert merytoryczny w ramach projektu IBnGR realizowanego w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej POKL – 2011
 • (Nie)aktywna starość, badanie własne SGH - 2011


2010​

 • ProjektDojrzałość w sieci” – ekspert merytoryczny i współautor raportu otwarcia – 2010
 • Warszawskie rady seniorów - raport dla Urzędu Miasta St. Warszawy - 2010
 • Project EuROPEAN (The European Reference framework Online for the Prevention of Elder Abuse and Neglect) - ekspert merytoryczny w ramach Fundacji na Rzecz Kobiet JA KOBIETA - lata 2010-2011.
 • Przeprowadzenie kompleksowego, wojewódzkiego badania rynku pracy, gospodarki i edukacji „Stan i prognoza rozwoju województwa zachodniopomorskiego” w ramach projektu „Regionalny Barometr Gospodarki” dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - ekspert merytoryczny - 2010.
 • Analiza trendów rozwojowych i zmiana gospodarczych zachodzących w regionie - pogłębione badania jakościowe - projekt badawczy finansowany ze środków EFS w ramach POKL, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Poddziałanie 8.1.2 "wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Regionie"; kierownik badania - 2010 - 2011
 • Szanse i bariery aktywizacji zawodowej osób chronicznie bezrobotnych - projekt badawczy finansowany ze środków EFS w ramach POKL, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”; kierownik badania – 2010
 • Zarządzanie wiekiem w administracji publicznej – przypadki dyskryminacji, badanie własne SGH - 2010


2009​

 • Measures for social inclusion of the elderly - badanie międzynarodowe (raport dotyczący Polski wraz z dr hab. Piotrem Błędowski, prof. SGH) - 2009/2010
 • Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce wobec przemian demograficznych i zmian systemowych, badania statutowe SGH - współautor raportu; kierownik badania dr hab. Piotr Błedowski, prof. SGH - 2009 i 2010
 • Warszawa przyjazna seniorom - raport pomocniczy dla Urzędu Miasta St. Warszawy (współautor wraz z dr hab. Piotrem Błędowskim, prof. SGH) - 2009
 • Diagnoza Społeczna 2009 - przygotowanie pytań kwestionariuszowych i raportu do modułu o osobach niepełnosprawnych (w ramach zespołu pod kier. dr hab. P. Błędowskiego, wraz z dr I. Buchowicz) – 2009
 • Społeczne uwarunkowania aktywności ekonomicznej osób w wieku 50+; grant rektorski SGH, współautor i kierownik badania: dr Anna Ruzik – 2009
 • Odwrócona hipoteka w opinii polskich seniorów, badanie własne SGH - 2009


2008​

 • Rodzice na rynku pracy – analiza wybranych wyników badań polskich i zagranicznych; grant rektorski SGH, opracowanie przygotowane razem z I. Buchowicz w ramach badań: "Społeczne determinanty atrakcyjności i sukcesu na współczesnym rynku pracy "; kierownik badania - dr Beata Kucharska-Mazurek - 2008
 • Bądź blisko – kampania przeciwko samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych - opracowanie koncepcji badawczej i raportu końcowego dla Fundacji Ja-Kobieta i Forum 50+ (współautor raportu końcowego Marta Olcoń-Kubicka) - 2008/2009
 • Ocena programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu i od innych substancji psychoaktywnych oraz programów substytucyjnego leczenia metadonem realizowanych ze środków urzędu miasta - współautor raportu dla Biura Polityki Społecznej M. St. Warszawy - 2008/2009
 • Ocena wsparcia z funduszy unijnych w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na realizację celów rozwojowych regionów - nadzór merytoryczny nad realizacja badania ewaluacyjnego dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - 2008/2009
 • Badanie mobilności polskich naukowców - analiza skali zjawiska, raport z badań jakościowych przygotowany wraz dr Martą Olcoń-Kubicką i dr Joanną Konieczną dla CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych  2008.
 • Warszawskie badanie stylów życia młodzieży – narkotyki w kulturze miejskiej młodzieży, raport przygotowany na zlecenie Biura Polityki Społecznej Urzędu M St. Warszawa – 2008.
 • Warunki mieszkaniowe i bytowe osób korzystających z pomocy społecznej, badania statutowe SGH - opracowanie przygotowane w ramach badań statutowych: "Sytuacja społeczna i bytowa osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej"; kierownik badania dr hab. Piotr Błedowski, prof. SGH – 2008
 • Rozpoznanie barier i czynników sprzyjających braniu tzw. urlopów tacierzyńskich (ojcowskich) przez ojców, badanie własne SGH - 2008


2007​

 • ,Analiza problemów, barier instytucjonalnych i sektorowych. Zestaw zaleceń i rekomendacji. Raport na temat możliwości wypracowanie międzysektorowego systemu przeciwdziałania dyskryminacji MISARN w życiu społecznym i na rynku pracy; opracowanie przygotowane w ramach projektu „Rozwój Umiejętności Życiowych Młodych Intelektualnie Sprawnych Ale Ruchowo Niepełnosprawnych MISARN” – 2007
 • Nowy model ojcostwa w Polsce, badanie własne SGH - 2007


2006​

 • Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych; koordynator grantu zamawianego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach działania 1.1 SPO RZL; kierownictwo badań dr hab. Piotr Błędowski, prof. SGH - 2006, 2007
 • Wykluczenie społeczne w ujęciu lokalnym, badania statutowe SGH, opracowanie przygotowane w ramach badań statutowych: „Polityka społeczna w gminie”; kierownik badania: prof. dr hab. A. Kurzynowski – 2006
 • System nieformalnej pomocy dla niepełnosprawnych seniorów w lokalnej polityce społecznej, badania statutowe SGH - opracowanie przygotowane w ramach badań statutowych: „Systemy wsparcia dla starszych osób niepełnosprawnych i ich rodzin w lokalnej polityce społecznej”: dr hab. Piotr Błędowski, prof. SGH – 2006
 • Muzułmanie w Polsce, badanie własne SGH - 2006


2005​

 • Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego w ramach polityki realizowanej na szczeblach samorządu terytorialnego; kierownik zespołu: dr hab. Piotr Błędowski, prof. SGH, w ramach projektu badawczego: „Ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody jego zwalczania” PBZ-MIN-006/H02/2003; kierownik badań prof. S. Golinowska – 2005, 2006
 • Poszukiwanie homogenicznych grup wśród polskich seniorów - próba segmentacji; grant rektorski SGH, współautor i kierownik badań: dr Jolanta Perek-Białas – 2005
 • Samorząd terytorialny wobec problemu wykluczenia społecznego - Lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych, badania statutowe SGH - opracowanie przygotowane w ramach badań statutowych: "Samorząd terytorialny wobec problemu wykluczenia społecznego"; kierownik badania: dr hab. Piotr Błędowski, prof. SGH – 2005
 • Główne problemy mieszkańców gmin Długosiodło, Michałowice, Wyszogród; opracowanie przygotowane razem. z E. Cichowicz w ramach badań statutowych: „Polityka społeczna w gminie (na przykładzie gmin Długosiadło, Michałowice, Wyszogród)”; kierownik badania: prof. dr hab. A. Kurzynowski – 2005
 • Zapobieganie i zwalczanie wykluczenia społecznego w ramach lokalnej polityki samorządowej – teoria i praktyka, badanie własne SGH - 2005


2004​

 • Starość i funkcjonowanie osób starszych w gminie; opracowanie przygotowane w ramach badań statutowych SGH: "Polityka społeczna w gminie. Realizacja II fazy badania i opracowanie raportu obejmującego lata 1999-2004"; kierownik badań: prof. dr hab. Adam Kurzynowski - 2004
 • Infrastruktura społeczna w gminie; opracowanie przygotowane z mgr I. Niewójt w ramach badań statutowych SGH: "Polityka społeczna w gminie. Realizacja II fazy badania i opracowanie raportu obejmującego lata 1999-2004"; kierownik badań: prof. dr hab. Adam Kurzynowski - 2004
 • Niepełnosprawność osób starszych jako problem lokalnej polityki społecznej – analiza wyników badań empirycznych; opracowanie przygotowane w ramach badań statutowych SGH: "Niepełnosprawność osób starszych jako problem polityki społecznej"; kierownik badań: dr hab. Piotr Błędowski, prof. SGH. – 2004
 • Seniorzy w społeczności lokalnej - analiza zróznicowania aktywności społecznej osób starszych na przykładzie wybranych gmin Wielkopolski, badanie własne SGH - 2004


2003​

 • Ubóstwo - omówienie wybranych wyników badań; opracowanie przygotowane w ramach badań statutowych SGH: "Polityka społeczna w gminie"; kierownik badań: prof. dr hab. Adam Kurzynowski - 2003
 • Zapotrzebowanie na świadczenia pielęgnacyjne - omówienie wyników badań; opracowanie przygotowane w ramach badań statutowych SGH: "Szacunek zapotrzebowania na usługi opiekuńcze w Polsce - zagadnienia metodologiczne i praktyczne"; kierownik badań: dr hab. Piotr Błędowski, prof. SGH. – 2003
 • Rola organizacji pozarządowych w zaspokajaniu potrzeb osób starszych na przykładzie wybranych gmin Wielkopolski, badanie własne SGH – 2003
 
 
 

 dr Paweł Kubicki