Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE

 
2015

 • Członek komisji opiniującej wykonanie budżetu państwa –na zlecenie Biura Analiz Sejmowych – opracowanie opinii dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu państwa  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. w zakresie: -  części 31- Praca - Fundusz Pracy, - FGŚP i  - Funduszu Rezerwy Demograficznej na zlecenie Biura Analiz Sejmowych


2014
 • Polityka rynku pracy. Optyka polityki publicznej - opracowanie przygotowane w ramach badań statutowych SGH, kierownik badania Prof. dr hab. Piotr Błędowski


​​​2012-2009

 • Projekt Governance of Educational Trajectories in Europe (GOETE), FP7-2009 „Education in a European konwledge society“, koordynator: dr hab. Andreas Walther, University of Tubingen, 2009-2012; kierownik WP2 i WP4
 • Polityka społeczna wobec grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pułtuskim. Projekt realizowany w ramach POKL 05013/09/7.2.1, 2009-2012
 • Kierownik badania: Diagnoza stanu i perspektywy rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu ( z wyłączeniem Warszawy) projekt realizowany w ramach projektu TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej przez Urząd M. st. Warszawy - POKL 2011-2012
 • Razem dla Północnego Mazowsza – projekt realizowany wspólnie z Fundacją Gospodarczą im. K. Marcinkowskiego w Ciechanowie – 2012
 • Postawy i zachowania bezrobotnych na badanych rynkach pracy (2009)- opracowanie przygotowane w ramach badań statutowych SGH, kierownik badania prof. dr hab. A. Kurzynowski
 • Bezrobocie osób będących w wieku 45 lat i więcej. Zakres i skuteczność programów pomocowych (2009) - opracowanie przygotowane w ramach badania własnego
 • Kierownik szkoleń  organizowanych w ramach projektu „Publiczne służby zatrudnienia i samorząd terytorialny bliżej osób niepełnosprawnych: - działanie 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich „Integracja zawodowa i  społeczna osób niepełnosprawnych” (2009)


2008​​

 • Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych; grant  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach działania 1.1 SPO RZL; kierownik grantu  prof. dr hab. Piotr Błędowski, 2006 – 2008

 • Zmiany sytuacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w wybranych środowiskach lokalnych na przestrzeni lat 1992-2007. Problem bezrobocia wielokrotnego na lokalnych rynkach pracy (2008) – opracowanie wykonane w ramach badania własnego

 • Sytuacja bytowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy  (badanie realizowane w 10 wybranych środowiskach lokalnych w latach  1992-1997, 2007) – opracowanie w ramach badania statutowego - kierownik badania prof. dr hab. A. Kurzynowski


2007​

 • Postawy społeczne wobec idei elastycznego zatrudnienia. Międzykulturowe badania interdyscyplinarne. Badanie z Funduszu Rektora SGH: nr 89/E/15/06; kierownik badania dr B. Mazurek-Kucharska​ - 2007

 • Pomoc społeczna wobec bezrobocia w skali lokalnej na przykładzie gminy Regimin - opracowanie przygotowane w ramach badania własnego


2006

 • Główne kwestie społeczne w badanych środowiskach lokalnych - opracowanie przygotowane w ramach badania statutowego „Polityka społeczna w gminie”- kierownik badania prof. dr hab. A. Kurzynowski – 2006

 • Instrumenty rynku pracy wobec grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym w skali lokalnej na przykładzie powiatu ciechanowskiego – opracowanie wykonane w ramach badania własnego


​​2005​​
 • Thematic study on policy measures concerning disadvantaged youth Projekt koordynowany przez IRIS e.V., Institut für regionale Innovation und Sozialforschung, Fürststraße 3, Tübingen, Niemcy (2005). Kierownik badania prof. dr hab.Andreas Walther
 • Opieka długoterminowa i świadczenia opiekuńcze dla osób starszych - diagnoza i możliwości zaspokojenia potrzeb; Grant KBN H02E01925,  kierownik: prof. dr hab. P.Błędowski, 2004-2005

 • Rynek pracy i bezrobocie w gminach: Długosiodło, Wyszogród, Michałowice - opracowanie przygotowane w ramach badania statutowego „Polityka społeczna w w gminie”; kierownik badania prof. dr hab. A. Kurzynowski – 2005

 • Miejsce grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w programach rynku pracy - opracowanie przygotowane w ramach badania własnego


​2004

 • Determinanty wykluczenia społecznego w Polsce - opracowanie przygotowane w ramach badania własnego

 • Zmiany na rynkach pracy a procesy wykluczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej – opracowanie przygotowane w ramach badania statutowego „Zmiany w strukturze społeczeństwa polskiego na tle przeobrażeń w krajach środkowoeuropejskich i innych”, kierownik badania prof. dr hab. L. Gilejko


2003​​​

 • Bezrobocie w badanych gminach – opracowanie przygotowane w ramach badania statutowego „Polityka społeczna w gminie”; kierownik badaniaprof. dr hab. A. Kurzynowski – 2003

 • Bezrobocie a zjawisko wykluczenia społecznego w Polsce - opracowanie przygotowane w ramach badania własnego


2001​

 • Sytuacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet. Bariery i stymulatory ich aktywizacji zawodowej. Ogolnopolskie badanie zrealizowane na zlecenie KUP, kierownik badania: prof. dr hab. A. Kurzynowski 2001

 ​​
 
 
 

 dr Beata Błaszczyk