Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE (Od 2000 r.)

 
2018
 • Polityka i sytuacja mieszkaniowa jako cywilizacyjne wyzwanie – Polska i świat (w ramach rozwoju potencjału badawczego).

 
 

2017
 • Społeczna polityka mieszkaniowa w poszukiwaniu i urzeczywistnianiu trwałego rozwoju (w ramach rozwoju potencjału badawczego).

 

2016
 • Społeczna polityka mieszkaniowa w rynkowym paradygmacie wzrostu (w ramach rozwoju potencjału badawczego).

 

2015
 • Polska na tle urbanizacji i sytuacji mieszkaniowej w UE około 2011 r. i perspektywy demograficzne (w ramach rozwoju potencjału badawczego).

 

2014
 • Sytuacja i polityka mieszkaniowa w Polsce – miejsce sektora publicznego w latach 2002-2011, (w:) Wybrane obszary polityki społecznej – ciągłość i zmiana, Warszawa, KES SGH 2014, ss. 28, (badanie statutowe).


2013
 • Ekspertyza dla GUS pt.  „Sytuacja mieszkaniowa gospodarstw domowych i rodzin w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 i elementy zmian od 2002 r." Warszawa.


2012
 • Udział w roli Eksperta Delphi w projekcie badawczym Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza ”Akademickie Mazowsze 2030” mającym na celu dostosowanie kierunków kształcenia, modeli organizacji szkól wyz szych oraz profilu absolwenta do rzeczywistych potrzeb rynku pracy w przyszłości.


2011
 • Zakres oraz regionalne i lokalne relacje infrastruktury osadniczej w rozwoju zrównoważonym – zagadnienia  metodyczne, (w:) Problemy rozwoju zrównoważonego w gospodarce regionalnej, Warszawa, KES SGH 2011, ss.25, (badanie statutowe).

2010
 • W latach 2008-2010 udział w projekcie „SUME – Sustainable Urban Metabolism For Europe” w ramach „The European Community's Seventh Framework Programme FP7/2007-2013” w ramach współpracy Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej z Österreichisches Institut für Raumplanung – ÖIR (Wiedeń).

 • Modernizacja polskich osiedli mieszkaniowych sprzed 1989 r. – przejawy koniunktury terytorialnej, ss. 23. Warszawa, KES SGH 2010, (badanie statutowe).

 • Od  2010 r. stałe konsultacje "Rankingu spółdzielni mieszkaniowych" według kryteriów efektywności i nowoczesnego zarządzania zasobem mieszkaniowym (miesięcznik „Domy Spółdzielcze” i Wydawnictwo „Dom” w Warszawie).

 • Konsultacja wykładów w projekcie "Organizacje pozarządowe - lider ekonomii społecznej" współfinansowanym z EFS UE w ramach PO „Kapitał Ludzki” realizowanym przez Towarzystwo Produkcyjno–Handlowe (Warszawa).


2009
 • Mieszkanie, urbanizacyjna, spójność społeczna jako czynniki zagospodarowania przestrzennego, Warszawa, KES SGH 2009  ss.30, (badanie statutowe).

2008
 • Konsultacja projektu „Monitoring sektora mieszkaniowego. Zakres monitoringu sektora mieszkaniowego w wybranych krajach Unii Europejskiej i przez organizacje międzynarodowe – wstępny przegląd” w związku z planowanym przewodnictwem polski w UE. (Zakład Mieszkalnictwa, IRM Krakowie).

 • Polityka mieszkaniowa w Polsce po 1989 r. w pracach IGM i ZM IRM – zagadnienia podstawowe, Warszawa KES SGH, 2008, ss. 150, (badanie statutowe).

 • Gmina w polityce budowlano-mieszkaniowej w Polsce lat transformacji – regulacje, efekty, bariery i oczekiwania. ss. 35. Warszawa, KES SGH 2008 Warszawa KES SGH, 2008, ss. 150, (badanie statutowe).

 • W latach 2000-2008 konsultacje w zakresie spółdzielczego mieszkaniowego majątku trwałego jako pola ubezpieczeniowego we współpracy „Ośrodka Informacji K. U. Filar" (Warszawa) z grupą ubezpieczeniową „R+V Versicherung Holding AG” (Wiesbaden) oraz  holdingiem „UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH” (Wiedeń) oraz z grupą ubezpieczeniową „UNIQA Polska-K.U. Filar” ( Łódź).


2007
 • Podstawy rozwoju infrastruktury w Polsce lat 1990-2005 – miary nakładów, Warszawa, KES SGH 2007, ss. 100(badanie statutowe).

 • Środki strukturalne UE w rozwoju infrastruktury społecznej i kapitału ludzkiego – efekty oraz ich aspekty regionalne, Warszawa, KES SGH 2007, ss. 25(badanie statutowe).​


2006 
 • Społeczne zróżnicowanie sytuacji mieszkaniowej w Polsce w okresie 1988-2005 i jego układ regionalny, KES SGH Warszawa 2006 ss. 84(badanie statutowe).

2005
 • Udział w projekcie "Integrated Project LUISE – Land Use Information Systems for Europe" w ramach współpracy Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej z Österreichisches Institut für Raumplanung – ÖIR (Wiedeń);

 • Demograficzne wyznaczniki potrzeb mieszkaniowych w Polsce w okresie 1988-2002 – skala kraju i  układ regionalny, Warszawa, KES SGH 2005, ss.153(badanie statutowe).


2004
 • Zagospodarowanie Polski w infrastrukturę mieszkaniową w latach 1988-2002 – skala  kraju  i  układ  województw. (w:) Przekształcenia zagospodarowania przestrzennego Polski w układzie regionalnym i lokalnym w okresie transformacji systemowej na podstawie NSP oraz PSR. Warszawa, KES SGH 2004, ss.35.


2​003
 • Sytuacja mieszkaniowa w Polsce. Elementy zmian systemowych oraz stan w 2002 r. (w:) Usługi publiczne w gospodarce regionalnej i lokalnej – stan potrzeby i perspektywy, Warszawa, KES SGH 2003 s. 148-219(badanie statutowe).


2002​​

 • Makroproporcje reprodukcji mieszkaniowego majątku trwałego w Polsce i krajach OECD - 1960-2000, Warszawa, KES SGH 2002, ss.108, (badanie statutowe).


​​2001​

 • Studia nad makroproporcjami czynników reprodukcji mieszkaniowego majątku trwałego – Polska i kraje zachodnie. Metoda, założenia oraz analiza danych, Warszawa, KES SGH, 2001, ss.126(badanie statutowe).

 
 
 

 PROF. DR HAB. MACIEJ CESARSKI