Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Wybrane publikacje

 

2019  

 • Kubicki P, R Bakalarczyk, M. Mackiewicz-Ziccardi, Protests of People with Disabilities as Examples of Fledgling Disability Activism in Poland, Canadian Journal of Disability Studies 8 (5), 141-160
 • Kubicki P, M Pawlak, A Mica, A Horolets, Porażka w polityce publicznej, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, nr 1, s. 13-41 
 • Posłuszny Ł, P Kubicki, Pamiętniki bezrobotnych w zbiorach Instytutu Gospodarstwa Społecznego: Historia, charakterystyka i potencjał badawczy, Kultura i Społeczeństwo 1, 95-104


2018    

 • Kubicki P., Opieka długoterminowa i niezależne życie w społeczności lokalnej w kontekście Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka. 3, 71-80


2017    

 • Kubicki P., Stasiowski J. and Włodarczyk Z.. Young adults in insecure labour market
  positions in Poland – The results from a qualitative study
  , EXCEPT Working Papers, WP No 21.
  Tallinn University, Tallinn. ISBN: 978-9949-29-370-4
 • P. Kubicki, Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, ISBN 978-83-8030-189-4.
 • P. Kubicki, M. Pawlak, A. Mica, A. Horolets, Wyjście z cienia: polityka uchodźcza w sytuacji kryzysu, Polityka Społeczna nr 9, s. 22-28.
 • P. Kubicki, Instytucja asystenta osobistego jako element polityki publicznej, w: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - zapotrzebowanie na miarę Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, nr 5. Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 22.
 • P. Kubicki, Dyskryminacja i przemoc wobec osób starszych – omówienie wyników badania - opracowanie wykonane na potrzeby Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • P. Kubicki, Bariery w edukacji włączającej – wnioski z praktyki - ekspertyza wykonana na zlecenie NIK.
 • P. Kubicki, Ku edukacji włączającej – konteksty teoretyczne i międzynarodowe przekształceń polskiego systemu edukacji - ekspertyza wykonana na zlecenie NIK.

2016

   
 • P. Kubicki, Między włączaniem a segregacją - szkoły w Polsce wobec uczniów z niepełnosprawnościami, Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej nr 22/2016, s. 107-118
 • P. Kubicki, Aktywność zawodowa i społeczna rodziców dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w kontekście systemu wsparcia - refleksje i rekomendacje, [w:] Współczesne problemy rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością w Polsce, red. M. Janoś-Kresło, O. Komorowska, ISBN 978-83-8030-093-4 (Warszawa)
 • P. Kubicki, Środowiska osób z niepełnosprawnościami wobec polityki publicznej - studia przypadków, Studia z polityki publicznej, nr 1/2016, ISSN 2391-6389.
   

 
2015
   

2014

 
 

2013
 
  
 • P. Kubicki, Osoby starsze na rynku usług finansowych – omówienie wyników badań, Zasada równego traktowania – prawo i praktyka, nr 8 Osoby starsze na rynku usług finansowych. Analiza i zalecenia, Biuro rzecznika Praw Obywatelskich, ISSN: 0860-7958 (Warszawa)
 • P. Kubicki, Bariery w edukacji włączającej, Studia Prawnicze, Zeszyt 2 (194) 2013
 • P. Kubicki, Przedsiębiorczość osób w wieku 50+ - perspektywy i bariery, Polityka Społeczna, Nr 1/2013, ISSN: 0137-4729 (Warszawa)
 

 2012
  
 • P. Kubicki, Opinia o programie kontroli pn. Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - ekspertyza wykonana na zlecenie NIK
 • P.Kubicki, Ocena i propozycje wskaźników do monitoringu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - ekspertyza wykonana dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
 • P. Kubicki, M. Olcoń-Kubicka, Analiza kosztów ponoszonych przez rodziców dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, Polityka Społeczna, Nr tematyczny "Zdrowie, sprawność i aktywność starzejącej się populacji", ISSN: 0137-4729 (Warszawa)
 • P. Kubicki, Równy dostęp do edukacji osób z niepełnosprawnościami, [w:] Ochrona praw osób z niepełnosprawnościami – najważniejsze wyzwania po ratyfikowaniu przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Zasada równego traktowania – Prawo i praktyka nr 6, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ISSN: 0860-7958 (Warszawa)
 • E. Gryszko, P. Kubicki, P. Teisseyre, Samorząd dostępny dla wszystkich? Podsumowanie projektu URZĄDzamy RAZEM w Grójcu (Warszawa)
 

2​011

 
 
 

2010

  
 

​2009

 
 • P. Błędowski, P. Kubicki, Pomoc społeczna - główna instytucja socjalna na szczeblu lokalnym, Polityka Społeczna Nr 11-12/2009, ISSN: 0137-4729 (Warszawa)
 • P. Błędowski, I. Buchowicz, P. Kubicki, Niepełnosprawność [w:] Diagnoza Społeczna 2009, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego (Warszawa)
 • P. Kubicki, Nowy model ojcostwa w Polsce [w:] Być rodzicem we współczesnej Polsce, red. M. Sikorska, ISBN: 978-83-235-0413-9 (Warszawa)
 • P. Kubicki, Arabowie żyjący w związkach mieszanych z Polkami. Szanse i bariery dla integracji społecznej [w:] Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce, red. A. Jasińska-Kania, S. Łodziński (Warszawa)
 

 

20​08

  
 • P. Kubicki, Nowy model ojcostwa we współczesnej Europie, [w:] Studia i Prace KES. Zeszyt Naukowy 15, red. J. Gardawski, ISSN 1642-6150 (Warszawa)
 • P. Kubicki, Efektywność aktywnych instrumentów rynku pracy stosowanych w Hiszpanii, [w:] Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, red. P. Błędowski (Warszawa)
 

2007​

 

 • P. Kubicki, Muzułmanie w Polsce, [w:] Studia i Prace KES. Zeszyt Naukowy 13, red. J. Gardawski, ISSN 1642-6150 (Warszawa)
 • K. Górak-Sosnowska, P. Kubicki, Unia Europejska wobec rozpoczęcia wojny w Iraku [w:] Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską, red. K. Żukrowska (Warszawa)
 • P. Błędowski, P. Kubicki, Samorząd lokalny wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, [w:] Państwo, samorządy, organizacje pozarządowe i wspólnoty lokalne wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, red. P. Broda-Wysocki, IPiSS, ISSN: 1507-9163 (Warszawa)
 • P. Kubicki, Raport na temat możliwości wypracowania międzysektorowego systemu przeciwdziałania dyskryminacji MISARN w życiu społecznym i na rynku pracy. Analiza problemów i barier instytucjonalnych. Zestaw zaleceń i rekomendacji, MISARN (Warszawa)
 

200​6

 
 • Islam i obywatelskość w Europie, red. K. Górak-Sosnowska, P. Kubicki, K. Pędziwiatr, ISBN: 83-7151-747-5 (Warszawa)
 • P. Błędowski, P. Kubicki, Fighting poverty and social exclusion as part of policies implemented at the local government level, Polityka Społeczna, specjalny numer anglojęzyczny 2006, ISSN: 0137-4729 (Warszawa)
 • P. Błędowski, P. Kubicki, Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego w ramach polityki realizowanej na szczeblach samorządu terytorialnego, Polityka Społeczna nr 11-12/2006, ISSN: 0137-4729 (Warszawa)
 • P. Kubicki, M. Olcoń, Wykluczeni społecznie w oczach gminnych pracowników samorządowych - omówienie wyników badań, Biuletyn IGS 2002/2005
 • As-Salam, K. Górak-Sosnowska, P. Kubicki, Kobiety w świecie arabskim, Muzułmański Magazyn Społeczno-Kulturalny, nr 3 (11) 2006
 • K. Górak-Sosnowska., P. Kubicki, Muzułmanie w Europie: między alienacją a asymilacją, [w:] Integracja europejska - nowe bariery, czy trwały kryzys, red. K. Żukrowska, SGH (Warszawa)
 • M. Kubicki, P. Kubicki, Internet jako narzędzie komunikowania się terrorystów, [w:] Społeczna przestrzeń Internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Academica (Warszawa)
 • P. Kubicki, Społeczność muzułmańska w Polsce, [w:] Islam i obywatelskość w Europie, red. K. Górak-Sosnowska, P. Kubicki, K. Pędziwiatr, ISBN: 83-7151-747-5 (Warszawa)
 

2005​

 

2004​

 

 • P. Kubicki, Seniorzy w społeczności lokalnej - analiza zróżnicowania aktywności społecznej osób starszych na przykładzie wybranych gmin Wielkopolski, [w:] Samodzielność ludzi starych z perspektywy medycyny i polityki społecznej. Dotychczasowe doświadczenia UE i Polski. Materiały konferencyjne. Polskie Towarzystwo Gerontologiczne (Warszawa)
 • K. Górak-Sosnowska, P. Kubicki, Tożsamość europejska a tożsamość europejskich muzułmanów - szanse integracji, [w:] Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej. Między dziedzictwem i przyszłością, red. J. Osiński (Warszawa)
 • P. Kubicki, Społeczeństwa islamu - system wartości oraz stosunek wobec Zachodu, [w:] Bliski Wschód; społeczeństwa - polityka - tradycje nr 1 (1)/2004
 

2​003

 
 • M. Olcoń, P. Kubicki, Streetworking jako forma pracy socjalnej – działania Stowarzyszenia TADA, [w:] Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, nr 2/2003
 • P. Kubicki, Rozwój społeczny i wzrost gospodarczy jako warunki godnego życia osób starszych w społeczeństwie ponowoczesnym, [w:] Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, red. J. Osiński (Warszawa)

2​002

 • P. Kubicki, Zły Dotyk – kampania społeczna, [w:] Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, nr 1/2002
 
 
 

 dr Paweł Kubicki