Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Wybrane publikacje (od 2000 r.)

 2022

 • ​Mieszkanie i zamieszkiwanie w pamiętnikach bezrobotnych IGS – lata Wielkiego Kryzysu, „Polityka Społeczna” 2022 nr 3, s. 26-32.
 • Mieszkanie i zamieszkiwanie w pamiętnikach bezrobotnych IGS – dekada transformacji, „Polityka Społeczna” 2022 nr 5-6, s. 22-28.
 • Housing and Settlement. Research Conducted by Professor Jolanta Supińska (1944–2022), Problemy Polityki Społecznej. Social Policy Issues 2022, nr 56 (1), s. 7-20.
 • Mieszkania i zamieszkiwanie przyszłością prawa do miasta, (w:) Prawo do miasta a wyzwania polityki miejskiej w Polsce. red. nauk. Maciej J. Nowak, Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2022, s. 220 -239.
 • Polityka mieszkaniowa i rynek mieszkaniowy w Polsce - gospodarstwa domowe w czasie pandemii COVID-19, „Studia z Polityki Publicznej” 2022, t 9, nr 2(34), s. 101-116


 

2021

 • Personalno-instytucjonalne przesłanki mieszkaniowo-osadniczych badań IGS w latach 1920-2020, „Polityka Społeczna” 2021 nr 3, s. 22-27.
 • Sprawa mieszkaniowo-osadnicza w badanaich środowiska Instytutu Gospodarstwa Społecznego – 1920-2020, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2021, ss. 452.
 • Przeciążenie kosztami mieszkaniowymi gospodarstw domowych seniorów w Polsce i liczebniejszych państwach UE (2007–2019), „UR Journal of Humanities and Social Sciences” 2021 nr 4 (21) s. 49-64​

 2020

 • Technologiczne szanse architektury mieszkaniowej – w kierunku trwałego rozwoju (w:) Ekonomiczne i społeczne skutki nowych technologii, red nauk. P. Błędowski, U. Kurczewska, M. Zalewska, Oficyna Wydawnicza SGH 2020, s. 238-253. 

 • Współczesne migracje osiedleńcze, zamieszkiwanie a przyszłość „pracy" – zagadnienia globalne, (w:) C. Sadowska-Snarska, Z. Wiśniewski (red.), Praca i rynek pracy w perspektywie Gospodarki 4.0, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2020, s. 99-117. 

 • Stopa przeciążenia kosztami mieszkaniowymi gospodarstw domowych i ich typów w Polsce w latach 2007-2018, „Polityka Społeczna” 2020 nr 9, s. 25-30. ​

 • Rozmowa z profesorem Maciejem Cesarskim, (w:) Portrety w polityce społecznej, red. M. Grewiński, A. Karwacki, PTPS, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, 2020, s. 53-69.

 • Infrastruktura osadnicza infrastrukturą stosunków międzynarodowych(w:) Współczesna gospodarka w sieci międzynarodowych powiązań – Aktorzy, rynki, współzależności i zagrożenia, Księga na 70-lecie prof. Katarzyny Żukrowskiej, red. J. Stryjek, M. Zajaczkowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 457-471.


  2019

 • Myśl Profesora Adama Andrzejewskiego (1914-1998) – w 20 lat po śmierci, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2019, nr 1(37), s. 189-206.

 • Mechanizm rewitalizacji miejskiej zabudowy mieszkaniowo-osadniczej – spostrzeżenia, „Studia z Polityki Publicznej, nr 3(23) 2019, s. 61-77.

 • Polityka osadnicza jako pochodna polityki społecznej w przestrzennym aspekcie zamieszkiwania, (w:) Praca i polityka społeczna – tendencje i wyzwania w aspekcie przestrzennym”, (w:) Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej, red. nauk. C. Sadowska-Snarska, Z. Wiśniewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, s. 229 -250. 


 
2018


 
2017

 • Społeczna polityka mieszkaniowa w Europie — czy możliwa w rynkowym paradygmacie wzrostu?„Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 2017 36(1), s. 95-106. 
 • Zamieszkiwanie jako cel i przedmiot nauk o polityce publicznej – rola mieszkalnictwa i osadnictwa, „Studia z Polityki Publicznej” 2017 nr 1(13), s. 65–86.
 • Społeczny kontekst efektywności ekonomicznej inwestycji mieszkaniowych, (w:) Społeczny kontekst ekonomi, red. nauk. J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R. Towalski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s.141–165.
 • Niektóre sprzeczności neoliberalnej polityki mieszkaniowej – mechanizmy globalne i Polska, UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 3(4) /2017, s. 91-113.
 • Społeczna polityka mieszkaniowa w poszukiwaniu i urzeczywistnianiu trwałego rozwoju, „Studia i Prace” KES nr 3/2017, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017 s. 11-30.
 • Zasób mieszkań i jego wymiar publiczny w roli infrastruktury trwałego rozwoju, (w:) Wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego. Tom dedykowany pamięci Profesora Zbigniewa Strzeleckiego, pod redakcją Jacka Szlachty i Pauliny Legutko-Kobus, KPZK PAN, „Studia” T. CLXXVIII, Warszawa 2017, s. 213-227.
 • Polityka mieszkaniowa w Polsce w badaniach po 1989r. – główne podejścia i problemy, (w:) Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, T. I, pod red. P. Graty, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 143-165.

 
2016
 • Sytuacja mieszkaniowa w Polsce lat 2002-2014 – światowy kryzys, niewiadome i szanse zamieszkiwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, ss. 381.
 • Koncepcja społecznej polityki mieszkaniowej w Polsce i jej realizacja po 1989 r. (w:) Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych, red nauk. Agnieszka Furmańska-Maruszak, Anna Wójtewicz, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2016, s. 155-170.
 • Sprawiedliwość społeczna migracji osiedleńczych w kapitalizmie (w:) Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 121-140.
 • Polityka mieszkaniowa w Polsce Ludowej, (w:) Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, T. IV, pod red. P. Graty, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 127–144.
 • Polska na tle urbanizacji i sytuacji mieszkaniowej w UE – Stan, perspektywy i wyzwania, „Studia i Prace” KES nr 4/2016, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016 s. 61-84.
 • Polityka mieszkaniowa i jej związki z polityką społeczną – znaczenie wymiaru Przestrzennego (w:) Polityka społeczna w Polsce. Stan badań i programy kształcenia w szkole wyższej, red. nauk. J Krzyszkowski, Marcin F. Gawrycki, A Kusztelak, A. Makarewicz-Marcinkiewicz, Katedra Nauk Społecznych UP Poznań. Prace z Polityki Społecznej – nr 6. PTPS, ROPS, Poznań 2016, s. 137-155.

 
2015
 • Sociology of Housing in Poland – Genesis, Development and Future Prospects, Warsaw School of Economics; Collegium of Socio-Economics; Institute of Philosophy, Sociolog y and Economic SociologyWarsaw Forum of Economic Sociology” VOLUME 6 NUMBER 1(11) SPRING 2015, s. 141-164.
 • Polityka  mieszkaniowa w Polsce a wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z lat 2002 i 2011, (w:) Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, T. III, pod red. P. Graty, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 191–209.
 • Sytuacja mieszkaniowa w spółdzielczości – NSP 2002 i NSP 2011, „Domy Spółdzielcze” 2015 nr 2, s. 4-7.

 • Sytuacja i polityka mieszkaniowa w Polsce – miejsce sektora publicznego w latach 2002-2011, „Studia i Prace” KES nr 2/2015, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015 s. 205-227.

 • Stan i proporcje  ludności starszej w gospodarstwach zbiorowych w Polsce jako wyznacznik  urbanizacji – 1988-2011, (w:) Sektor usług wobec starzenia się społeczeństwa, „Folia Oeconomica” 2015  vol. 2 nr 312, s. 25–46.

 • Fikcje rynku mieszkaniowego a prawo do miasta, (w:) Współczesny matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 261–277.


 

2014

 • Gospodarstwa ich cechy w spółdzielczym zasobie lokatorskim w Polsce  – 2002-2011, „Domy Spółdzielcze” 2014, nr 9, s. 24-26.

 • Publiczna socjalna pomoc mieszkaniowa – losy, rozwiązania i treść​, „Studia i Prace” KES nr 1/2014, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014 s. 115-134.​

 • Społeczne myślenie nad mieszkalnictwem i osadnictwem podstawą postępu urbanizacji –  próba ujęcia globalnego, „Problemy Rozwoju Miast” 2014, nr 1, s. 31-42. 

 • Społeczne aspekty polityki mieszkaniowej w Drugiej Rzeczypospolitej, (w:) Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t II, pod redakcją naukową Pawła Graty, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 34-55. 

 • Zasób mieszkaniowy gospodarstw domowych w Polsce jako wyraz polityki publicznej w latach 2002-2011, (w:) Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 389-407.

 • Zrównoważona przestrzeń zamieszkiwania platformą regionalnej spójności społecznej – kontrowersje wokół perspektywy UE, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 2014 24(1), s. 35-46.​


2013

Recenzje

 • J. Supińska,  Meandry myśli i polityki mieszkaniowej, „Nowe Książki” 2013 nr 6, s. 35-36; 
 • Z Gotfalski, „Domy Spółdzielcze” 2013 nr 7 s. 22-23, 
 • Z Gotfalski, Mieszkalnictwo w pracach naukowych, „Studia i Prace KES” 2013,  nr 4(16), s. 193-197;  
 • A. Grudziński, „Polityka Społeczna” 2014 nr 1, s. 24-25;
 • W. Siemiński, Refleksje na marginesie książki Macieja Cesarskiego  „Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918-2010. Dokonania i wpływ polskiej szkoły badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013”, „Człowiek i Środowisko” 39 (1) 2015, s. 87-97.

​​​2012

​​2011
 • Budżet a mieszkalnictwo i budownictwo społeczne w Polsce. Transformacja i perspektywy, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" 2011, nr 15, s. 29-51.
 • Ludwik Krzywicki badaczem zagadnien mieszkaniowych i osadniczych – uwarunkowania, dokonania a teraźniejszość, (w:) Badania społeczne i ich rola w ksztaltowaniu postępu. Ciągłość i zmiana. W 150. rocznikce urodzin Ludwika Krzywickiego, red. W. Koński, Towarzystwo Naukowe Plockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock 2011, s. 93-110.


2010

2009​​
 • .​ (w:) Wymiary kryzysu – przyczyny, przejawy, prognozy i środki zaradcze, red. nauk J. Osiński, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 277-296.​​


2008​​

2007​

Recenzje:


2005​​

2004

 • Mieszkania czynszowe w społeczeństwach XIX i XX w. – Polska, Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone (w:) Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej. Między dziedzictwem i przyszłością, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH,  Warszawa 2004, s. 419-434.​


2003​​​
 • Reprodukcja mieszkaniowego majątku trwałego w procesach społeczno-gospodarczych. Polska i kraje OECD – 1960-2000, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003, ss. 212.

Recenzja:
 • L. Frąckiewicz, „Polityka Społeczna” 2004 nr 4, s. 25-26.

2001​

 • Profesor Adam Andrzejewski i jego dzieło. (Procesy mieszkaniowe, urbanizacyjne i społeczne.) Wybór pism, A. Stasiak, M Cesarski (red.), KPZK PAN „Biuletyn” Warszawa, 2001 z. 196, ss. 245. 

 • 15. Kategoria majątku trwałego w badaniach sfery osadnictwa w Polsce, (w:) Problemy rozwoju regionalnego, T.5, red. J. Brdulak, VII Kongres Ekonomistow Polskich - styczeń 2001.PTE. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001, s. 143-166.

 Recenzje:

 • E. Kuminek (w:) „Sprawy Mieszkaniowe”, 2001 z. 3, s. 111-1
 • W. Nieciuński (w:) „Problemy Polityki Społecznej”, 2001 nr 3, s. 163-173)..

 
 
 
 

 prof. dr hab. Maciej Cesarski