Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Publikacje_Felczak
KES - Instytut Gospodarstwa Społecznego - Skład osobowy
 

 WYBRANE PUBLIKACJE

 
 2020
 • J. Felczak, (2020). Wpływ sytuacji osobistej skazanych na ich resocjalizację i readaptację społeczną. Polityka społeczna, 558 (9): 18-24.
 • J. Felczak, (2020). Praca socjalna z więźniami i ich rodzinami. Difin.​


2016 

 • ​​J. Felczak, (2016), Polityka karna państwa a ekonomia. Na czym oszczędzać i w co inwestować z punktu widzenia polityka społecznego?  [w:]
​Polska kuratela sądowa na przełomie wieków - nadzieje, oczekiwania, dylematy. Impuls, Kraków 30.09.2016 s. 135-144


2015 


2014

2013
 • Kalkulator kosztów zaniechania – ile kosztują klienci pomocy społecznej, byli rezydenci zakładów karnych [w:] Reformy prawa karnego. W kierunku spójności i skuteczności, red. J. Utrat-Milecki, Warszawa, oficyna Naukowa 2013;

 • Optymalizacja kosztów więziennictwa a organizacja jego struktur organizacyjnych [w:] Polski system penitencjarny. Ujęcie integralnokulturowe, red. P. Szczepaniak, Forum Penitencjarne, Warszawa 2013, s. 115-124;

 • Racjonalizacja kosztów systemu penitencjarnego poprzez system dozoru elektronicznego [w:] Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia, problemy, perspektywy międzynarodowe, B. Jezierska, A. Rejzner, P. Szczepaniak, A. Szecówka, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013 s.443-453;

 • J. Felczak, W. Misiak, Następstwa globalizacji dla rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej [w:] Księga pamiątkowa dla prof. Teodora Szymanowskiego pt. Pozbawienie wolności – funkcje i koszty, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013, s. 1153-1167;

 • J. Felczak, W. Misiak, Morskie granice i obszary przygraniczne [w:] Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie z. 65, Politechnika Śląska, Gliwice 2013, s. 237-256.​


 
​​​2012

 • Kompetencje kluczowe uczniów w europejskim badaniu trajektorii edukacyjnych GOETE [w:] Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w gospodarce opartej na wiedzy: doświadczenia, najlepsze praktyki, perspektywy, red. Naukowa: Z. Gaś, Lublin 2012, s. 43-50;

 • Warszawa jest innym miastem o każdej porze dnia [w:] W. Misiak Globalizacja Berlina, Pragi i Warszawy, Difin, Warszawa 2012, s. 87-105.​​​


​​2009​​

 • ​​A. Felczak, J. Felczak, Tożsamość zdeterminowana – studium służby kobiet w Policji, Wydawnictwo M.M., Warszawa 2009, ISBN 978-83-61373-08-7.


2008​​

 • Pomoc udzielana więźniom i ich rodzinom. Przygotowanie do wolności, Collegium Varsoviense, Zeszyt naukowy Cogitatus, nr 5, 2008, s. 87-102;

 • Przejście z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej na pograniczu polsko- niemieckim w materiałach pokonferencyjnych „Społeczno-gospodarcze konteksty pogranicza polsko-niemieckiego” Uniwersytet Szczeciński 2008, publikacja w języku niemieckim: Der Übergang von der Zentralverwaltungswirtschaft zur Marktwirtschaft in der deutsch-polnischen Grenzregion [w:Zwischenland Polnische Sozialwissenschaftler zu den Perspektiven der Oderregion, Andrzej Michalak, Joachim v. Wedel (red.), Schibri-Verlag, 2008, s. 56-62;

 • System ochrony zdrowia w Polsce po 1989 roku – problemy, reformy, debata, Collegium Varsoviense, Zeszyt naukowy Cogitatus, nr 6, 2008, s. 138-157.


2007​
 • Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej jako mozolny trening komunikacyjny, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej, Zeszyt naukowy Studia i prace, nr 12, Warszawa 2007, s. 85-101;

 • Zarządzanie jako dyscyplina naukowa i kierunek studiów, Collegium Varsoviense, Zeszyt naukowy Cogitatus, nr 4, Warszawa 2007, s. 62-70.​ 

 
 
 

 DR JOANNA FELCZAK