Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Publikacje_Kurzynowski
KES - Instytut Gospodarstwa Społecznego - Skład osobowy
 

 WYBRANE PUBLIKACJE

 
 ​​2012
 • Globalizm i lokalizm a funkcjonowanie współczesnych społeczeństw, w: Współczesna cywilizacja Zachodu, red. J. Osiński, SGH, Warszawa 2012;

 • Miejsce osób niepełnosprawnych w rozwoju zrównoważonym, w: Aktualne problemy życia i pracy osób niepełnosprawnych w Polsce, red. A. Kurzynowski i H. Waszkowski, TWK, Warszawa 2012;

 • Infrastruktura społeczna w polityce społecznej państwa, Analizy i Opracowania 1/2012, WSNS i T. Radom 2012.​


​​2011

 • ​​Rodzina w polityce społecznej w procesie przemian demograficznych, w: Współczesne problemy demograficzne, red. J. Osiński, SGH, Warszawa 2011.​


​2010

 • Globalizm i lokalizm a funkcjonowanie współczesnych społe­czeństw, w: Współ­czesna cywilizacja Zachodu, red. J. Osiński, SGH, Warsza­wa 2010.


2009​​

 • Pomoc społeczna​ w polityce społecznej państwa, w: Pomoc społeczna odpowiedzią na problemy społeczne, współautor i red. naukowy, WSNSiT w Radomiu. Radom 2009;
 • Kryzys a spójność społeczno-gospodarcza Unii Europejskiej, w: Wymiary kryzysu (red. J. Osiński), SGH, Warszawa 2009.​​


2008​​

 • Związkowa promocja i ochrona równouprawnienia osób niepełno­sprawnych w zatrudnieniu, współautor i współredaktor naukowy, TWK, Warszawa 2008;

 • Etyka w polityce społecznej, w Etyka biznesu, red. M. Pierzchalska, I. Pałgan, WSNSiT, Radom 2008;

 • Polski rynek pracy na tle Unii Europejskiej, w: Polityka rynku pracy, doświadczenia europejskie i polskie, red. L. Gilejko, Beata Błaszczyk, A.H. im. A. Gieysztora, Pułtusk 2008.​


2007​

 • ​​Lokalna polityka społeczna a rozwój zrównoważony, w: Lokalizm - problemy, instytucje i aktorzy, red. L. Gilejko, AH im. Gieysztora, Pułtusk 2007;
 • Identyfikacja barier w dostępie osób niepełnosprawnych do zatrudnienia na otwartym rynku pracy, współautor i współredaktor naukowy, TWK, Warszawa 2007; ​ 
 • Osoby starsze na rynku pracy, w: Obliczu starości, red. L. Frąckiewicz, Katowice, Interreg III C, 2007;
 • Rodzina jako element lokalnego potencjału w długotrwałej opiece nad osobami starszymi. Próba konstrukcji modelu środowiskowej opieki długoterminowej nad osobami starszymi, "Biuletyn IGS", SGH, 2007.


 2006​

​​​2005​​
 • Rola pogranicza w kształtowaniu stosunków społecznych i kulturalnych między sąsiadującymi krajami, w: Polska i jej sąsiedzi. Uwarunkowania gospodarcze, polityczne i kulturowe, red. J. Osiński, Warszawa SGH, 2005;

 • Społeczne komponenty wzrostu gospodarczego i rozwoju cywilizacyjnego, w: Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, red. J. Osiński, SGH Warszawa 2005.​


​2004

 • Rehabilitacja i zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, współautor i współredaktor naukowy, TWK, CBRON i IGS SGH, Warszawa 2004.​


2003​​​

 • Społeczne komponenty wzrostu gospodarczego i rozwoju cywiliza­cyjnego, w: Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, red. J. Osiński, Warszawa, SGH, 2003.


2002

 • Miejsce ochrony zdrowia w krajowej i lokalnej polityce społecznej, w: Wyzwania i zagrożenia zdrowotne w świetle procesu integracji. Krajowa Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Zdrowia 22-23 marca 2002 r., Warszawa, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 2002;

 • Potrzeby socjalno-medyczne ludności w wybranych regionach, współautor i redaktor naukowy, SGH, Warszawa 2002.;

 • Lokalna polityka społeczna a rozwój zrównoważony, w: Samorząd terytorialny a jakość administracji publicznej, red. A. Piekara, UW, Warszawa 2002.​


2001​
 • Polityka społeczna (podręcznik SGH), redaktor, SGH, Warszawa 2001;

 • Sytuacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet, współautor i red. naukowy, SGH, Warszawa 2001.


2000

 • Polityka społeczna. Globalna i lokalna, redaktor, SGH, Warszawa 2000;

 • Przemiany karier wzorów zawodowych kobiet w latach 1950-1989, w: Kobieta i praca. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, t. VI, Warszawa: Wyd. DiG, 2000;

 • Rodzina i jej funkcjonowanie w okresie przemian systemowych (1989-1998), w: Rodzina polska – warunki bytu i funkcjonowania w świetle badań Instytutu Gospodarstwa Społecznego w latach 1994-1998, red. W. Rakowski, Warszawa SGH, 2000​.


1999

 • Polityka społeczna – warunki realizacji i skuteczności, w: Teoretyczne problemy nauk o polityce społecznej. Materiały z konferencji w Warszawie, 27-29XI 1997, red. J. Auleytner, J. Danecki, Warszawa, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, WSP TWP, 1999.

 ​
1998 ​​

 • Kwestie bezrobocia i ubóstwa w świetle badań w wybranych środowiskach lokalnych 1992-1998. Zadania dla polityki społecznej, Współautor i red. naukowy, SGH, Warszawa 1998.


 1997
 • Polityka społeczna, globalna i lokalna, współautor i red. naukowy, SGH, Warszawa 1997.​

 
 
 

 prof. zw. dr hab. Adam Kurzynowsk​i