Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Publikacje_Szweda-Lewandowska
KES - Instytut Gospodarstwa Społecznego - Skład osobowy
 

 WYBRANE PUBLIKACJE

 
2019
 • Szweda-Lewandowska Zofia (2019), Human Wealth Span, [w:] Encyclopedia of Gerontology and Population Aging, Danan Gu & Matthew E. Dupre (Eds), Springer 2019.

 • Szweda-Lewandowska Zofia, Kałuża-Kopias Dorota, Demand for the labour of foreign caregivers from the perspective of two generations: The elderly and their family caregivers, „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, tom XX, 2019.  


 ​​2018
 • Kałuża-Kopias Dorota, Szweda-Lewandowska Zofia, Potencjalny popyt na pracę opiekunów osób starszych. Spojrzenie z perspektywy dwóch pokoleń - wspierającego i wspieranego, [w:] "Polityka Społeczna", nr 3 2018.

 • Szweda-Lewandowska Zofia, Rynek usług opiekuńczych – dynamicznie rozwijający się segment gospodarki [w:] „Rynek Pracy”, nr 3 2018.


 ​​2017
 • ​​Szweda-Lewandowska Zofia, Potrzeby opiekuńcze seniorów – perspektywa osób w wieku 75 lat i więcej i ich rodzinnych opiekunów [w:] "Społeczeństwo i Ekonomia", nr 2 (8) 2017.

 • Szweda-Lewandowska Zofia (2017), Opieka nad osobami starszymi. Wspierający i wspierani, Wyd. UŁ, Łódź.


 2016
 • Szweda-Lewandowska Zofia (2016), Pomoc środowiskowa i instytucjonalna, [w:] M. Mularska-Kucharek, E. Czernik (red.) Jesień życia? Wiosna możliwości. Przewodnik po późnej dorosłości, Łódź.

 • Błędowski Piotr, Szatur-Jaworska Barbara, Szweda-Lewandowska Zofia, Zrałek Maria (2016), Modele wsparcia społecznego osób starszych w środowisku zamieszkania [w:] B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski (red.), System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Przegląd sytuacji, propozycja modelu, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa.

 • Błędowski Piotr, Szweda-Lewandowska Zofia (2016), Polityka wobec starości i starzenia się w Polsce w latach 2019-2035. Aspekty teoretyczne i praktyczne, IPiSS, Warszawa.​ ​​


 2015
 • Szweda-Lewandowska Zofia (2015), Niesamodzielni a.d. 2035 – w poszukiwaniu sposobów i źródeł wsparcia, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 315(4)/2015

 • Szweda-Lewandowska Zofia (2015), Status rodzinny i nieformalne nierodzinne sieci wsparcia a zamieszkiwanie w instytucjach opiekuńczych, „Studia Demograficzne”, nr 2/166 

 • Szweda-Lewandowska Zofia (2015), Społeczne i ekonomiczne konsekwencje przemian demograficznych w Polsce w perspektywie 25 lat, [w:] Spasimir Domaradzki, Monika Haczkowska (red.), Ku przyszłości. O Polsce za 25 lat, Kancelaria Prezydenta RP


2014
 • Szweda-Lewandowska Zofia (2014), Starzeni się ludności a sektor usług opiekuńczych, [w:] Piotr Szukalski (red.), Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa, Wyd.

 • Szweda-Lewandowska Zofia (2014) Baby boomers and Generation Y - the perspective of old age, "Polityka Społeczna”, 1 (10)

 • Szweda-Lewandowska Zofia (2014) Pokolenie powojennego wyżu demograficznego i echa wyżu demograficznego (baby boomers i pokolenie Y) - perspektywa starości, "Polityka Społeczna", 5-6

 • Szweda-Lewandowska Zofia (2014) Rynek usług opiekuńczych - perspektywy rozwoju w kontekście starzenia się populacji, "Optimum. Studia Ekonomiczne", 2 (68)

 • Szweda-Lewandowska Zofia (2014) Modele opieki nad osobami niesamodzielnymi, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 179 

 • Szweda-Lewandowska Zofia (2014), Wpływ świadczeń rodzinnych na sytuację dochodową i redukcję ubóstwa wśród osób samotnie wychowujących dzieci, [w:] Bożena Balcerzak-Paradowska (red.), Samotne rodzicielstwo a zagrożenie wykluczeniem społecznym, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa


2013
 • Szweda-Lewandowska Zofia (2013) Opieka nad wnukami versus opieka nad seniorami, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ek​onomicznego we Wrocławiu", 292

 • Szweda-Lewandowska Zofia (2013) Logika systemu opieki nad osobami starszymi, "Polityka Społeczna", 10

 • Szweda-Lewandowska Zofia (2013) System opieki nad osobami starszymi w Belgii, "Medi. Forum opieki długoterminowej", 4 (58)

 • Szweda-Lewandowska Zofia (2013) Demograficzne oraz społeczno-ekonomiczne uwarunkowania opieki nad osobami starszymi, "Folia Oeconomica", 291

 • Szweda-Lewandowska Zofia (2013), Raport krajowy - Szwecja, [w:] Elżbieta Kryńska, Piotr Szukalski (red.), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej, MPiPS

 • Szweda-Lewandowska Zofia (2013), National Report - Romania, [w:] Elżbieta Kryńska, Piotr Szukalski (red.), Active ageing measures in selected European Union countries, MPiPS

 • Szweda-Lewandowska Zofia (2013), Procesy ludnościowe w Polsce - następstwa przystąpienia do Unii Europejskiej, [w:] Filip Tereszkiewicz (red.), Polska w Unii Europejskiej. Bilans Dekady, Kancelaria Prezydenta RP

 • Szweda-Lewandowska Zofia (2013), Raport krajowy - Rumunia, [w:] Elżbieta Kryńska, Piotr Szukalski (red.), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej, MPiPS 

 • Szweda-Lewandowska Zofia (2013), National Report - Sweden, [w:] Elżbieta Kryńska, Piotr Szukalski (red.), Active ageing measures in selected European Union countries, MPiPS


​​​2012

 • Szweda-Lewandowska Zofia (2012) Pomoc instytucjonalna w perspektywie starzenia się populacji, "Studia Ekonomiczne ", 98

 • Szweda-Lewandowska Zofia (2012) Reforma państwa opiekuńczego w Wielkiej Brytanii: kontekst strategii Europa 2020, "Polityka Społeczna", 3

 • Szweda-Lewandowska Zofia (2012) PolSenior. Międzynarodowa Konferencja w Warszawie, "Polityka Społeczna", 1

 • Szweda-Lewandowska Zofia (2012), Zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze w kontekście starzejącej się populacji, [w:] Agnieszka Rossa (red.), Wprowadzenie do gerontometrii, Wyd. UŁ 

 • Szweda-Lewandowska Zofia, Dorota Kałuża-Kopias, Milena Lange, Agnieszka Rossa (2012), Przegląd metod modelowania i prognozowania umieralności , [w:] Agnieszka Rossa (red.), Analiza i modelowanie umieralności w ujęciu dynamicznym, UŁ


​​2011
 • ​​Szweda-Lewandowska Zofia (2011) The Demand for Places in Social Homes for the Elderly Among Polish Seniors to the Year 2035, "Folia Oeconomica", 250

 • Szweda-Lewandowska Zofia, Piotr Szukalski (2011) Elementy gerontologii społecznej, Piotr, UŁ, Łódź 

 • Szweda-Lewandowska Zofia, (2011) Zapotrzebowanie na instytucjonalne formy pomocy osobom starszym w perspektywie dwudziestu pięciu lat w świetle aktualnych determinant w mikro- i makroskali, [w:] Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski. Przyczyny, etapy, następstwa, Kowaleski J. T. (red.), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź


​2010
 • Szweda-Lewandowska Zofia (2010) Wyzwania społeczno-demograficzne w zakresie pomocy instytucjonalnej w Łodzi, "Folia Oeconomica", 35

 • Szweda-Lewandowska Zofia (2010) Pomoc instytucjonalna w Łodzi – analiza porównawcza na tle wybranych miast Polski, "Folia Oeconomica", 237

 • Szweda-Lewandowska Zofia (2010) Przegląd globalnych problemów pracy socjalnej, "Praca Socjalna", 6

 • Szweda-Lewandowska Zofia (2010), Mikrodeterminanty korzystania z pomocy instytucjonalnej przez seniorów, [w:] Dorota Kałuża Piotr Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, Wyd. Biblioteka, ss: 218-231, l. stron monografii ogółem: 311, wyd. pierwsze

 • Szweda-Lewandowska Zofia (2010), Opieka instytucjonalna nad osobami starszymi, [w:] Jerzy Kleer, Andrzej Wierzbicki, Bogdan Galwas, Leszek Kuźnicki (red.), Wyzwania przyszłości- szanse i zagrożenia, Komitet Prognoz PAN

 • Szweda-Lewandowska Zofia (2010), Paths of accessing the institutional care system in Poland by senior citizens, IASSW, ICSW, IFSW


2009​​
 • Szweda-Lewandowska Zofia, Agnieszka Rossa (2009) The Demographic Future in Poland – a scientific conference Łódź, 17-18 September 2009, "Statistics in Transition - new series", 10

 • Szweda-Lewandowska Zofia, (2009) Stosunek do rehabilitacji osób na przedpolu starości, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka”, nr 4

 • Szweda-Lewandowska Zofia, (2009) Dyskryminacja w miejscu pracy w opiniach łódzkich seniorów, [w:] Człowiek dorosły i starszy w sytuacji przemocy, Halicka M., Halicki J., Sidorczuk A. (red.), Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok

 • Kałuża Dorota, Szweda-Lewandowska Zofia (2009), Bariery aktywizacji zawodowej osób starszych w Polsce, [w:] Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Wyd. WSE, IPISS, Białystok

 • Szweda-Lewandowska Zofia, (2009) Rehabilitacja zawodowa jako przejaw przystosowania osób z problemami zdrowotnymi, [w:] Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się i starości, (red.) Szukalski P., ISP, Warszawa

 • Szweda-Lewandowska Zofia, (2009) Domy pomocy społecznej i sieci wsparcia seniorów, „Polityka Społeczna”, nr 7

 • Szweda-Lewandowska Zofia, (2009) Popyt na miejsca w domach pomocy społecznej wśród seniorów w Polsce w perspektywie 2035 roku, [w:] „Folia Oeconomica”, nr 231


2008​​
 • Szweda-Lewandowska Zofia, (2008) Długookresowa opieka nad osobami starszymi w Austrii na przykładzie Häuser zum Leben, [w:] Pomyślne starzenie się w świetle nauk o zdrowiu, Szukalski P. (red.), Łódź

 • Szweda-Lewandowska Zofia, (2008) Rehabilitacja zawodowa, [w:] To idzie starość. Postawy osób w wieku przedemerytalnym, Szukalski P. (red.), ISP, Warszawa

 • Szweda-Lewandowska Zofia, (2008) Prognoza liczby miejsc w domach pomocy społecznej w ujęciu regionalnym [w:] Starzenie się ludności Polski – między demografią a gerontologią, Kowaleski J. T. (red.), Łódź

 • Szweda-Lewandowska Zofia (2008) Formy pomocy osobom starszym w wybranych krajach Unii Europejskiej, [w:] Konsekwencje ekonomiczne i społeczne starzenia się społeczeństwa, Kleer J. (red.), Komitet Prognoz PAN, Warszawa


2007​
 • ​​Szweda-Lewandowska Zofia, (2007) Zapotrzebowanie na miejsca w domach pomocy społecznej w latach 2010-2030, Polityka Społeczna, nr 5-6


2006
 • Szweda-Lewandowska Zofia, (2006) Proces starzenia się społeczeństw RFN i Japonii, [w:] Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Kowaleski J., Szukalski P. (red.), Łódź 2006

 
 
 

 DR ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA