Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Dariusz Stańko

 

Kontakt e-mail: dstank (w domenie sgh.waw.pl)
                       dariusz.stanko (w domenie sgh.waw.pl)

Konsultacje: urlop
Katedra Ubezpieczenia Społecznego (Bud W., pok. 35)

Zainteresowania badawcze:

 • instytucje wspólnego inwestowania; 
 • systemy emerytalne; 
 • ocena efektywności inwestycyjnej funduszy emerytalnych i instytucji wspólnego inwestowania;
 • zarządzanie ryzykiem, 
 • rynek rent dożywotnich (system wypłat). 
 • finanse behawioralne w kontekście oszczędzania na emeryturę.


Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium):

 • 195611-0531  [LIC ST] [LIC POP] 
 • 295611-0531  [MGR ST]

Problematyka proponowanych prac dyplomowych:


Fundusze emerytalne. Reformy/systemy emerytalne. Ocena efektywności inwestycyjnej funduszy emerytalnych. Ocena efektywności inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych. Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Oszczędzanie na emeryturę. Teoria finansów a oszczędzanie długoterminowe. Fundusze domyślne (default) w pracowniczych planach emerytalnych. Multifundusze.  Alokacja aktywów inwestorów instytucjonalnych. Ubezpieczenia emerytalne. Rynek wypłat (renty dożywotnie, wypłaty programowane, inne produkty). Finanse behawioralne w kontekście oszczędzania na emeryturę. Zarządzanie ryzykiem.


Oferta dydaktyczna:

Uwaga: w semestrze zimowym 2013/14 nie będę prowadził wykładów i seminariów.
 
wykłady własne
 • 137020-0531 Fundusze inwestycyjne i emerytalne
 • 137021-0531 Pension and Investment Funds
 • 121350-0531 Systemy emerytalne
 • 222070-0531 Ekonomia emerytalna
 • 220430-0531 Portfel inwestycyjny
 • 237430-0531 Zarządzanie ryzykiem    
wykłady wspólnie z pozostałymi pracownikami katedry
 • 110551-0288 Economic and Social Policy
 • 237310-0567 Zarządzanie zmianą
 
Licencjaci i magistranci:

 

 1. mgr Marta Brzózka,  czerwiec 2006 r., Fundusze self managed super funds (SMSF) - Innowacyjne rozwiązanie w australijskim systemie emerytalnym na tle standardowych funduszy o zdefiniowanej składce, kierunek: Finanse i bankowość.
 2. mgr Jakub Kaczmarczyk, czerwiec 2008 r., Ryzyko długowieczności - zarządzanie, metody prognozy, wycena, kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne. Praca otrzymała wyróżnienie w 2009 r. w trzeciej edycji Konkursu PZU SA na najlepszą pracę magisterską i doktorską z dziedziny aktuarialnej.
 3. lic. Adam Wnorowski, lipiec 2009 r., Ocena efektywności inwestycyjnej funduszy emerytalnych, kierunek: Finanse i rachunkowość.
 4. mgr Edyta Makowska, wrzesień 2009 r., Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym, kierunek: Finanse i rachunkowość.
 5. lic. Małgorzata Dulik, lipiec 2010 r., Długoterminowe oszczędzanie gospodarstw domowych na przykładzie funduszy inwestycyjnych, kierunek: Finanse i rachunkowość.
 6. lic. Kamil Jankowski, lipiec 2010 r., Inwestowanie w nieruchomości w świetle nowoczesnej teorii portfelowej, kierunek: Finanse i rachunkowość.
 7. lic. Katarzyna Rosińska, lipiec 2010 r. Fundusze typu managed-futures jako alternatywna forma inwestowania na przykładzie oferty Superfund TFI SA, kierunek: Finanse i rachunkowość.
 8. lic. Kamil Wróblewski, lipiec 2010 r., Exchange-Traded Funds - nowe rozwiązanie na polskim rynku funduszy inwestycyjnych, kierunek: Finanse i rachunkowość.
 9. lic. Dawid Skrzeczyński, styczeń 2011 r., Sposoby oszczędzania na emeryturę w III filarze, kierunek: Finanse i rachunkowość.
 10. mgr Anna Wasilewska, kwiecień 2011 r., Europejski Bank Centralny a wejście Polski do strefy euro, kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze.
 11. mgr Marcin Śnieżko, czerwiec 2011 r., Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie na przykładzie grupy ALSTOM, kierunek: Finanse i rachunkowość.
 12. mgr Mariola Koper, czerwiec 2011 r., Szkolnictwo wyższe w Polsce i we Francji, kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze.
 13. lic. Katarzyna Kanabus, lipiec 2011 r., Wybrane alternatywne formy inwestowania kapitału, kierunek: Finanse i rachunkowość.
 14. lic. Bartosz Szynalski, lipiec 2011 r., Klasyczna teoria finansów w ujęciu behawioralnym, kierunek: Finanse i rachunkowość.
 15. lic. Łukasz Jędrzejczyk, lipiec 2011 r., Ocena efektywności inwestycyjnej funduszy arbitrażowych w okresie kryzysu subprime, kierunek: Finanse i rachunkowość.
 16. lic. Łukasz Pokojski, lipiec 2011 r., Perspektywy rozwoju funduszów ETF w Polsce w świetle teorii efektywności rynków, kierunek: Finanse i rachunkowość.
 17. lic. Marek Rozum, lipiec 2011 r., Venture capital jako źródło finansowania przedsiębiorstw, kierunek: Finanse i rachunkowość.
 18. lic. Rafał Rychowiecki, lipiec 2011 r., Wybrane przykłady oszustw wśród maklerów rynków finansowych, kierunek: Finanse i rachunkowość.
 19. mgr Tomasz Łopatka, styczeń 2012 r., Stabilność uzyskiwanych stóp zwrotu Otwartych Funduszy Emerytalnych jako kryterium racjonalnego wyboru, kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne.
 20. mgr Marcin Płóciennik, luty 2012 r., Financial Contagion effect and its empirical analysis for Poland during the 2007 U.S. subprime crisis, kierunek: Finance and Accounting, SGH oraz European University Viadrina Frankfurt (Oder).
 21. mgr Tomasz Pasternak, lipiec 2012 r., Teoria portfelowa na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kierunek: Finanse i rachunkowość.
 22. mgr Szymon Jędrzejewski, wrzesień 2012 r., Struktura portfela oszczędności emerytalnych a wiek oszczędzającego - analiza ilościowa w kontekście uwarunkowań polskiego systemu emerytalnego, kierunek: Finanse i rachunkowość.
 23. mgr Dimitri Dukarski, Introduction and Overview of Algorithmic Trading, październik 2012 r., kierunek: Finance and Accounting, SGH oraz European University Viadrina Frankfurt (Oder).
 24. mgr Karol Cecot, Wybrane metody wyceny opcji przy wykorzystaniu programu Excel oraz języka programowania Visual Basic, listopad 2012 r., kierunek: Finanse i rachunkowość.
 25. mgr Małgorzata Dulik, Zjawisko dywersyfikacji w czasie a długoterminowe oszczędzanie na emeryturę, luty 2013 r., kierunek: Finanse i rachunkowość.
 26. mgr Kamil Jankowski, Inwestowanie w nieruchomości w świetle nowoczesnej teorii portfelowej, luty 2013 r., kierunek: Finanse i rachunkowość.
 27. mgr Michał Burek, Metody wyceny opcji, luty 2013 r., kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne.
 28. mgr Monika Jasińska, Dodatkowe oszczędzanie na emeryturę  - porównanie IKE i IKZE, luty 2013 r., kierunek: Finanse i rachunkowość.
 29. mgr Miłosz Oganiaczyk, Ubezpieczenie budowlano-montażowe (CAR/EAR) jako narzędzie transferu ryzyka związanego z prowadzeniem prac budowlanych, luty 2013 r., kierunek: Ekonomia.
 30. mgr Ewelina Kociel, Prognoza umieralności w Polsce na lata 2011-2030 za pomocą modelu Lee-Cartera, luty 2013 r., kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne.
 31. mgr Jakub Trela, Instrumenty pochodne oparte na indeksach śmiertelności i przeżywalności - analiza empiryczna, marzec 2013 r., kierunek: Finanse i rachunkowość.
 32. mgr Michał Majer, Wybór optymalnej strategii inwestora indywidualnego przy inwestycji w wybrane typy polskich funduszy inwestycyjnych, kwiecień 2013 r., kierunek: Finanse i rachunkowość.
 33. lic Bartłomiej Prokopiuk, Zalety i wady inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe na rynku polskim, maj 2013 r., kierunek: Finanse i rachunkowość.
 34. mgr Dawid Rejmer, Finansowanie emerytur w czasach niżu demograficznego, maj 2013 r., kierunek: Finanse i rachunkowość.