Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH

 
2017
 1. Marcin Kawiński, Finanse osobiste. Planowanie ochrony ubezpieczeniowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, ss. 361.
 2. Marcin Kawiński, Percepcja zagrożeń i poziomu pokrycia skutków wybranych ryzyk w ramach systemu zabezpieczenia społecznego – perspektywa członków gospodarstwa domowego, w: Kierunki rozwoju rynku ubezpieczeń prywatnych i publicznych, red. nauk. W. Sułkowska, M. Cycoń, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017, s. 267-279.
 3. Tadeusz Szumlicz, Marcin Kawiński, O powstaniu i działalności Katedry Ubezpieczenia Społecznego, w: Księga jubileuszowa 100 lat edukacji ubezpieczeniowej w SGH, red. Nauk. T. Michalski, A. Śliwiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 119-140.​
2016
 1. ​​​​Marcin Kawiński, Piotr Majewski, Financial and insurance literacy in Poland, „Insurance Review”, 4/2016, s. 21-32.​
 2. Marcin Kawiński, Systemy zabezpieczenia społecznego – organizacja i rozwój, w: Ubezpieczenia, red. nauk. W. Ronka-Chmielowiec, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 467-481.
2015
 1. Marcin Kawiński, Ubezpieczenie społeczne a finanse osobiste, w: Doubezpieczenie społeczne. Idea i kontynuacja, red. M. Kawiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 27-43.
 2. Marcin Kawiński, Przegląd teorii finansów gospodarstw domowych w kontekście współczesnych uwarunkowań polityki publicznej, „Studia z polityki publicznej”, 1/2015, s. 9-27.
 3. Marcin Kawiński, Nietrafiona sprzedaż a otoczenie regulacyjne pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce – wybrane rozwiązania, „Studia Oeconomica Posnaniensa”, vol. 3, no. 12, 2015, s. 102-121. (DOI: 10.18559/SOEP.2015.12.7).
 4. Marcin Kawiński, Ochrona konsumenta w agendzie Europejskiego Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Kierunki zmian, w: Ochrona Konsumentów na rynku ubezpieczeniowym, red. nauk. J. Monkiewicz, M. Orlicki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015, s. 187-209.
 5. Marcin Kawiński, Finansowanie świadczeń onkologicznych i kardiologicznych – przegląd międzynarodowy (Financing oncology and cardiology services - international overview), w: Świadczenia onkologiczne i kardiologiczne w Polsce – podejście ilościowe do oceny jakości leczenia i szacowania potrzeb (The use of quantitative methods to assess quality of care and demand for service provision in oncology and cardiology in Poland), red. nauk. B. Więckowska, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2015, s. 37-57.
2014
 1. Marcin Kawiński (2014) Designing personal pension product from Polish perspective, w: Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych (Social security system against the challenges of demographics and market, ed. by M. Szczepański, T. Brzęczek, M. Gajowiak, Publishing House of Poznan Univeristy of Technology, Poznan, 87-98. 
 2. Marcin Kawiński (2014) Wpływ Solvency II i Omnibus II na produkty długoterminowe zakładów ubezpieczeń na życie, Problemy Współczesnego zarządzenie (Issues of present management, ed. by J. Bieliński, E. Wycinka, Gdańsk, 49-60.
2013

 1. Agnieszka Chłoń-Domińczak,  Marcin Kawiński, Dariusz Stańko (2013) System oceny i prezentacji wyników inwestycyjnych kapitałowych systemów emerytalnych, współautorzy, Wydawnictwo SGH, Warszawa. 
 2. Marcin Kawiński (2013) Ubezpieczenia w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, Wiadomości Ubezpieczeniowe, numer specjalny 2/2013, PIU, Warszawa, ss. 81. 
 3. Marcin Kawiński, Dariusz Stańko, Joanna Rutecka (2013) Central & Eastern Europe: Are CEE Pension Systems Safe?, Investment and Pensions Europe (IPE), January 2013 
2012

 1. Marcin Kawiński (2012) Produkty długoterminowe, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, grudzień. Marcin Kawiński (2012) Przegląd dyrektywy, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, grudzień. 
 2. Marcin Kawiński, Dariusz Stańko, Joanna Rutecka (2012) Protection mechanisms in the old-age pension systems of the CEE countries, Journal of Pension Economics and Finance, Vol. 11(4): 581-605, October. 

2011

 1. Marcin Kawiński (2011) Ubezpieczenia publiczne i prywatne w polityce społecznej. Skuteczność i efektywność, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 3/2011, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa. 
 2. Marcin Kawiński (2011) Krótkowzroczność ubezpieczeniowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. 

2010

 1. Marcin Kawiński (2010) Udział sektora ubezpieczeń w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, Wiadomości Ubezpieczeniowe, numer specjalny, PIU, Warszawa, ss. 74. 
 2. Marcin Kawiński (2010) Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem bezrobocia, rozdział w książce „Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego” (red. nauk. T. Szumlicz); Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, październik 2010 r. ss. 145–154.
 3. Marcin Kawiński, Dariusz Stańko (2010) Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem utraty mienia, rozdział w książce „Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego” (red. nauk. T. Szumlicz); Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, październik 2010 r. ss. 233–245. 
 4. Marcin Kawiński (2010) Ochrona konsumenta w inicjatywach Unii Europejskiej, rozdział w książce „Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego” (red. nauk. T. Szumlicz); Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, październik 2010 r. ss. 275–280. 
 5. Marcin Kawiński (2010) Instytucja mikroubezpieczeń, rozdział w książce „Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego” (red. nauk. T. Szumlicz); Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, październik 2010 r. ss. 311–324. 

2009

 1. Marcin Kawiński (2009) Strategia w polityce społecznej na przykładzie polskiej reformy emerytalnej, w: Strategie w polityce społecznej (pod red. M. Grewińskiego i A. Karwackiego, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa, s. 183-200. 
 2. Marcin Kawiński, Dariusz Stańko (2009) Problem akwizycji w polskim systemie emerytalnym, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2/2009, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa. 
 3. Marcin Kawiński (2009) Consumer protection and dispute resolution within the EU financial sector , “PROGRES”, Geneva Association Information Newsletter, No. 49, June 2009, s. 1-6,
2008
 
 1. Marcin Kawiński (2008) Efektywność zabezpieczenia społecznego, w: Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społeczne (zeszyt naukowy 15) – Szkoła Główna Handlowa: Warszawa, s. 795-817. 
 2. Marcin Kawiński (2008) Polski system emerytalny próba oceny w świetle doświadczeń chilijskich i zagrożeń współczesnego rynku finansowego, Rozprawy Ubezpieczeniowe, nr 2 (5)/2008, Rzecznik Ubezpieczonych, Uniwersytet Stefana Wyszyńskiego, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej, Warszawa, s. 69-75. 

2007

 1. Marcin Kawiński (2007) Effectiveness and efficiency of insurance obligation in the context of catastrophic risks, in: The insurance of catastrophic risk in the European Union and the global changes, eds. I. Jędrzejczyk and S. Bożek-Węglarz, Publisher of the Karol Adamiecki University of Economics in Katowice: Katowice, s. 145-157.
 2. Marcin Kawiński (2007) Publiczne i prywatne ubezpieczenia emerytalne, w: Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społeczne (zeszyt naukowy 13) – Szkoła Główna Handlowa: Warszawa, s. 929-953.
 3. Marcin Kawiński (2007) Możliwości stosowania ubezpieczenia do finansowania skutków ryzyka choroby, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1176, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej: Wrocławiu, s. 156-165.
 4. Marcin Kawiński (2007) Labour flexibility and pension schemes in the European Union, współautor z: Dariusz Stańko, referat zaprezentowany na konferencji International Social Security Association Research Conference, która odbyła się w dniach 5-7 marca 2007 r. w Warszawie, http://www.issa.int/pdf/warsaw07/2kawinski.pdf
 5. Marcin Kawiński (2007) Ubezpieczenia publiczne i prywatne – próba definicji (2007), Rozprawy Ubezpieczeniowe, nr 1 (2)/2007, Rzecznik Ubezpieczonych, Uniwersytet Stefana Wyszyńskiego, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej, Warszawa, s. 103-109.
2006

 1. Marcin Kawiński (2006) Europejska polityka społeczna - koordynacja czy integracja, w: Integracja europejska - nowe bariery czy trwały kryzys, pod red. K. Żukrowskiej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 97-108. 
 2. Marcin Kawiński (2006) Projekt prywatnego ubezpieczenie na wypadek bezrobocia w polskich warunkach, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1133, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej: Wrocławiu, s. 186-196. 
 3. Marcin Kawiński (2006) Współpraca międzynarodowa Rzecznika Ubezpieczonych, Rozprawy Ubezpieczeniowe nr 1, Rzecznik Ubezpieczonych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej: Warszawa, s. 145-147.
 4. Marcin Kawiński, Barbara Każarnowicz-Pietrzak, Ewa Maleszyk (2006) Poradnik ubezpieczeniowy. "Być kobietą ubezpieczoną", F undacja Edukacji Ubezpieczeniowej: Warszawa, ss. 28.
 5. Marcin Kawiński (2006) Ubezpieczenie na wypadek niedołęstwa starczego w Polsce - możliwość implementacji (2006), w: Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, pod red. J Kowaleskiego i P. Szukalskiego, Zakład Demografii UŁ: Łódź, s. 371-379. 
 
2005

 1. Marcin Kawiński (2005) Ubezpieczenia chorobowe w Polsce - rynek i nadzór (2005), Monitor Ubezpieczeniowy nr 23, Rzecznik Ubezpieczonych: Warszawa, marzec, s. 14-18.
 2. Marcin Kawiński (2005) Gospodarka rynkowa a koncepcja welfare state  (2005), w: Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społeczne (zeszyt naukowy 7) – Szkoła Główna Handlowa: Warszawa, s. 243-252.
 3. Marcin Kawiński (2005) Podstawowe problemy zastosowania ubezpieczenia na wypadek bezrobocia (2005), rozdział w książce: „Społeczne aspekty ubezpieczenia” pod red. T. Szumlicza, Wydawnictwo SGH: Warszawa, s. 129-139. 
 4. Marcin Kawiński, Aleksander Daszewski, Anna Dąbrowska, Joanna Owczarek oraz Tomasz Wróblewski (2005) Praktyczny poradnik ubezpieczeniowy, Branta: Bydgoszcz, ss. 88. 
 5. Marcin Kawiński (2005) Nadzór nad prywatnymi ubezpieczeniami chorobowymi , „Polityka Zdrowotna”, Ubezpieczenia chorobowe w Polsce - rynek i nadzór, Instytut Polityki Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz Krajowy Instytut Ubezpieczeń, tom II, Łódź-Warszawa, grudzień, s. 89-91,. 
2004
 
 1. Marcin Kawiński (2004) Common European social policy: possibility of integration (2004), s. 243-250, in: Integration in the globalising world economy, eds. A. Budnikowski, M. Cygler, E. Czarny, Warsaw School of Economics Publishers: Warszawa. 
 2. Marcin Kawiński (2004) System emerytalny w Austrii , rozdział w książce: "Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej" pod redakcją T. Szumlicza i M. Żukowskiego, Twigger: Warszawa, ss. 29-53. 
 3. Marcin Kawiński (2004) System emerytalny w Hiszpanii, rozdział w książce: "Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej" pod redakcją T. Szumlicza i M. Żukowskiego, Twigger: Warszawa, ss. 149-168. 
 4. Marcin Kawiński (2004) Prywatne ubezpieczenie na wypadek bezrobocia w Polsce - możliwość implementacji (2004), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1037, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej: Wrocławiu, s. 264-273. 
 5. Marcin Kawiński, Barbara Więckowska (2004) Finansowy wymiar zadań systemu zabezpieczenia społecznego w dobie starzenia się społeczeństwa polskiego, w: Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, pod red. Jerzego T. Kowalskiego i Piotra Szukalskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Łódź s. 404-424. 
 6. Marcin Kawiński (2004) Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej - podstawowe informacje, Monitor Ubezpieczeniowy nr 22, Rzecznik Ubezpieczonych: Warszawa, grudzień, s. 24-29. 
 7. Marcin Kawiński Stanisław Rogowski (2004) Niektóre uwarunkowania zjawiska rezygnacji z ubezpieczeń życiowych w świetle obserwacji rzecznika Ubezpieczonych, Forum Dyskusyjne Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych nr 1/2004, Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych: Warszawa, grudzień, s. 57-60. 
 8. Marcin Kawiński (2004) Wspólna europejska polityka społeczna - możliwość integracji, Monitor Ubezpieczeniowy nr 20, Rzecznik Ubezpieczonych: Warszawa, kwiecień s. 35-39. 
 9. Marcin Kawiński (2004) Wybrane zagadnienia jednolitego rynku ubezpieczeniowego Unii Europejskiej, Monitor Ubezpieczeniowy nr 19, Rzecznik Ubezpieczonych: Warszawa, luty, s. 12-14. 
2003

 1. Marcin Kawiński (2003) Inwestycje kapitałowych funduszy emerytalnych - analiza strategii inwestycyjnych i wyników, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, red. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu: Wrocław, s. 236-249.
 2. Marcin Kawiński (2003) Wybrane elementy oceny funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych, Monitor Ubezpieczeniowy nr 18, Rzecznik Ubezpieczonych: Warszawa, grudzień. s. 24-27.
 3. Marcin Kawiński (2003) Czym kierować się pry wyborze OFE?, Monitor Ubezpieczeniowy nr 17, Rzecznik Ubezpieczonych: Warszawa, październik, s. 25-27. 
 4. Marcin Kawiński (2003) Rynek ubezpieczeniowy w Unii Europejskiej, Monitor Ubezpieczeniowy nr 16, Rzecznik Ubezpieczonych: Warszawa, czerwiec, s. 8-9.
 5. Marcin Kawiński (2003) III filar - w oczekiwaniu na zmiany, Monitor Ubezpieczeniowy nr 15, Rzecznik Ubezpieczonych: Warszawa, kwiecień, s. 19-20. 
 6. Marcin Kawiński (2003) Projekty zmian w organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Monitor Ubezpieczeniowy nr 14, Rzecznik Ubezpieczonych: Warszawa, marzec, s. 14-17. 
2002
 1. Marcin Kawiński (2002) Państwo jako animator rynku ubezpieczeniowego, w: Materiały z konferencji pt. Problemy i kierunki unormowań rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce, Branta: Warszawa, 22 marca, s. 99-100. 
 2. Marcin Kawiński (2002) Ubezpieczenia publiczne i prywatne jako problem skuteczności i efektywności w polityce społecznej, w: Badania Naukowe, zeszyt 6, pod red. Janusza Freczki, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Kielcach: Kielce), s. 77-82. 
 3. Marcin Kawiński (2002) Projekty zmian w organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Monitor Ubezpieczeniowy nr 13, Rzecznik Ubezpieczonych: Warszawa, grudzień, s. 5-7. 
 4. Marcin Kawiński (2002) Lepsze warunki rozwoju, Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja nr 9a, wrzesień, s. 101-102. 
 5. Marcin Kawiński (2002) Rzecznik Ubezpieczonych – jego rola i zadania w świetle nowych uregulowań prawnych, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych, nr 10/2002, s. 35-37.​​