Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz

 

2017
 1. O szerszym spojrzeniu na ryzyka o charakterze społecznym, w: Ubezpieczenia we współczesnym świecie. Problemy i tendencje, red. I. Kwiecień, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, s. 214–226.
 2. Społeczny kontekst ubezpieczenia na życie z UFK, w: Zagadnienia prawne i ekonomiczne dotyczące umów ubezpieczeń na życie, red. M. Szczepańska, Warszawa: Wolters Kluwer, 2017, s. 185–200.
2016
 1. O niedostatecznej ochronie prawnej jako ryzyku społecznym, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2016, nr 1 s. 53–62.
 2. Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych, w: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, wyd. 8 zm., red. G. Szpor, Warszawa: LexisNexis, 2016, s. 203-245.
 3. System emerytalny w Polsce – rozwój i organizacja, w: Ubezpieczenia, red. W. Ronka-Chmielowiec, Warszawa: C. H. Beck 2016, s. 482–504. 
 4. The social security system – the essence and sources of financing, in: Public finance in Poland, ed. A. Alińska, Warsaw: Warsaw School of Economics 2016, s. 139–176.
 5. Zabezpieczenie społeczne … 50 lat później, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” 2016, nr 3, 123–139.
2015
 1. Gospodarstwo domowe jako konsument usług kancelarii odszkodowawczych, w: Doradztwo odszkodowawcze w Polsce. Potrzeba regulacji prawnej, red. E. Kowalewski, Toruń: TNOiK Wydawnictwo „Dom Organizatora”, 2015, s. 261–278. 
 2. Matrix emerytalny – o fikcji politycznej systemów zabezpieczenia emerytalnego, w: Współczesny matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, red. J. Osiński, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2015, s. 125–142.
 3. Stosunek do instytucji finansowych, w: Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, listopad 2015, s. 81–88.
 4. Ubezpieczenie w polityce społecznej. Teksty i komentarze, Warszawa: Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym 2015, 559 s.
 5. Zarządzanie systemem zabezpieczenia zdrowotnego – podejście progresywne, w: Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody, red. V. Korporowicz, Warszawa: Wolters Kluwer, 2015, s. 65–90.
2014
 1. Publiczne fundusze socjalne – istota oraz organizacja i funkcjonowanie w Polsce, „Studia z Polityki Publicznej” 2014, nr 1 (1), s. 81–100.
 2. Dyskredytacja rozwiązań kapitałowych w systemie zabezpieczenia społecznego (artykuł recenzyjny), „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2014, nr 3, s. 3–14.
 3. Insurance in the social security system, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2014, nr 4, s. 4–17.
2013
 1. Kryzys a zaufanie do instytucji w Polsce w świetle Diagnozy Społecznej 2013, w: Kryzys niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. J. Osiński, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2013, s. 311–326.
 2. Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych, w: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, wyd. 7 zm., red. G. Szpor, Warszawa: Lexis­Nexis, 2013, s. 162–191.
 3. Pojęcie ryzyka społecznego i ubezpieczenie gospodarstwa domowego, w: Ryzyko ubezpieczeniowe. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki, red. M. Serwach, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013, s. 45–70.
 4. (recenzja) U. Kalina-Prasznic, Społeczne zabezpieczenia emerytalne pracowników – między prawem a rynkiem, Warszawa: C.H. Beck, 2012, 177 s., „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2013, nr 1, s. 235–240.
 5. Solidaryzm i indywidualizm w ubezpieczeniu społecznym, w: Ubezpieczenie społeczne – dawniej i dziś, Wrocław: ZUS, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, 2013, s. 143–167.
 6. Stosunek do instytucji finansowych, w: Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 2013 („Contemporary Economics” 2013, vol. 7, special issue), s. 310–317.
 7. Ubezpieczenie budynków mieszkalnych od skutków ryzyk katastroficznych – aspekt społeczny rozwiązań wariantywnych, w: Ubezpieczenie budynków od skutków ryzyk katastrofalnych – aspekty prawno-ekonomiczne, red. E. Kowalewski, Toruń: TNOiK Wydawnictwo „Dom Organizatora”, 2013, s. 147–161.
 8. Zaufanie do zakładów ubezpieczeń w świetle Diagnozy Społecznej 2013 na tle innych instytucji finansowych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2013, nr 3, s. 113–118.
2012

 1. (recenzja) R. Pacud, Stosunki prawne ubezpieczenia emerytalnego, Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2011, 450 s., „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2012, nr 2, s. 207–212.

 2. System zabezpieczenia społecznego w zarządzaniu zdrowiem, w: Zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Aspekty ekonomiczno-społeczne, red. V. Korporowicz, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2012, s. 143–157.
 3. O(nie)podwyższaniu wieku emerytalnego w systemie zabezpieczenia emerytalnego. Polemika i głos w dyskusji, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2012, nr 2, s. 3–7. 
 4. Modele polityki społecznej jako metoda identyfikacji kapitalizmu, w: Kapitalizm czy kapitalizmy. Anatomia i ewolucja formacji, red. Joachim Osiński, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2012, s. 161-191.  

2011

 1. Cel i finansowanie systemu zabezpieczenia emerytalnego, w: Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące, red. K. Jajuga, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, s. 212–238. 
 2. „Demografia emerytalna” w zmianie polityki zabezpieczenia emerytalnego, w: Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, red. J. Osiński, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2011, s. 87–119. 
 3. Finansowanie systemu zabezpieczenia emerytalnego w świetle kryzysu ekonomicznego, w: Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, red. A. Alińska, B. Pietrzak, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu, 2011, s. 133–146. 
 4. On recent changes in the Polish pension system, “Progres” 2011 No 54, s. 18–21. 
 5. Opinia o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, w: Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych, Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych, 2011, s. 35–40. 
 6. Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych, w: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, red. G. Szpor, wyd. 6, Warszawa: LexisNexis, 2011, s. 173–194. 
 7. Stosunek do instytucji finansowych, „Contemporary Economics” 2011 Vol. 5 Issue 3, s. 188–195. 
 8. Wypłaty emerytur kapitałowych, w: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, red. G. Szpor, wyd. 6, Warszawa: LexisNexis, 2011, s. 195–205. 
 9. W sprawie kształtowania popytu na ochronę ubezpieczeniową, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2011 nr 1, s. 3–6. 
 10. Wstęp, w: Ubezpieczenia zdrowotne a koszyki świadczeń. Przegląd rozwiązań, red. W. P. Kalbarczyk, K. Łanda, M. Władysiuk, Kraków: CEESTAHC, 2011, s. 7–14. 

2010

 1. III filar – recepta na wyższą emeryturę, red. T. Szumlicz, Warszawa: PIU, 2010, s. 184.
 2. Bezpieczeństwo socjalne jako problem cywilizacyjny, w: Współczesna cywilizacja Zachodu. Atuty i słabości, red. J. Osiński, Warszawa: SGH, 2010, s. 83–101.  
 3. Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne – diagnoza i ubezpieczeniowy kierunek zmiany, w: III filar – recepta na wyższą emeryturę, red. T. Szumlicz, Warszawa: PIU, 2010, s. 5–18. 
 1. Klasyfikacja ubezpieczeń, w: Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, red. J. Handschke,  J. Monkiewicz, Warszawa: Poltext, 2010, s. 75–81.
 2. Problem przyzwolenia społecznego na przestępstwa ubezpieczeniowe, w: Przestępczość ubezpieczeniowa. Materiały konferencyjne tom XIII, Szczecin: Szczecin-Expo, 2010, s. 313–323. 
 3. Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa: SGH, 2010, s. 375.
 4. Polityka społeczna jako zarządzanie ryzykiem społecznym, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa: SGH, 2010, s. 13–23. 
 5. Metoda ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa: SGH, 2010, s. 24–46
 6. "Szkoła” ubezpieczenia społecznego, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa: SGH, 2010, s. 63–65.
 7. Ubezpieczeniowy kierunek zmiany systemu zabezpieczenia zdrowotnego, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa: SGH, 2010, s. 91–101.
 8. Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem bezrobocia, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa: SGH, 2010, s. 145–154 (współautor M. Kawiński). 
 9. System zabezpieczenia emerytalnego, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa: SGH, 2010, s. 155–173. 
 10. Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa: SGH, 2010, s. 221–232 (współautor M. Serwach). 
 11. Zakończenie. W kierunku społecznej polityki ubezpieczeniowej, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa: SGH, 2010, s. 345–354. 
 12. System zabezpieczenia emerytalnego po 10 latach – jaki powód sporu o OFE?, „Polityka Społeczna” 2010 nr 5–6, s. 24–26. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego, w: Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, red. J. Handschke,  J. Monkiewicz, Warszawa: Poltext, 2010, s. 475–508. Umowy związane z pracowniczymi programami emerytalnymi a prawo zamówień publicznych, Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”, 2010, s. 9. 
 13. Umowy związane z pracowniczymi programami emerytalnymi a prawo zamówień publicznych, w: Ubezpieczenia grupowe na życie a prawo zamówień publicznych, red. E. Kowalewski, Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”, 2010, s. 145–162.

2009

 1. O polityce społecznej jako zarządzaniu zmianą społeczną (wypowiedź pod pretekstem kryzysu gospodarczego), w: Wymiary kryzysu. Między praktyczną teorią a wirtualną praktyką, red. J. Osiński, Warszawa 2009, SGH.
 2. Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych, w: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, wydanie 5 (zmienione), red. G. Szpor, Warszawa: Lexis­Nexis, 2009, s. 180–201.
 3. Problem dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w świetle „Diagnozy Społecznej”, w: Oszczędzaj na emeryturę, red. T. Szumlicz, Warszawa: Polska Izba Ubezpieczeń, 2009, s. 19–20.
 4. Problem wieku emerytalnego w nowym systemie emerytalnym, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2009 nr 2 (7), s. 178–191.
 5. Ryzyko społeczne a metoda ubezpieczenia (wykład ex cathedra), w: Studia ubezpieczeniowe, red. J. Handschke, Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, s. 558–569.
 6. Społeczna rola ubezpieczeń: podstawy polityki ubezpieczeniowej, w: Rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej, red. J. Zych, T. Szumlicz, Warszawa: Polska Izba Ubezpieczeń, 2009, s. 17–31.
 7. Stosunek do instytucji finansowych, w: Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 2009, s. 180–184.
 8. Ubezpieczenie. W sprawie zastrzeżenia terminologicznego, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2009 nr 1, s. 97–72.
 9. Ubezpieczenie społeczne w koncepcji Kodeksie ubezpieczeń, w: O potrzebie polskiego Kodeksu ubezpieczeń, red. E. Kowalewski, Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora”, 2009, s. 55–112.
 10. Uzasadnienie i wstępne symulacje dotyczące zwolnienia podatkowego wpłat na indywidualne konta emerytalne (IKE), w: Oszczędzaj na emeryturę, red. T. Szumlicz, Warszawa: Polska Izba Ubezpieczeń, 2009, s. 36–45.
 11. Wpływ kryzysu ekonomicznego na percepcję systemu zabezpieczenia społecznego, w: Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego, red. J. Osiński, Warszawa: SGH, 2009, s. 99–109.
 12. Wypłaty emerytur kapitałowych, w: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, wydanie 5 (zmienione), red. G. Szpor, Warszawa: Lexis­Nexis, 2009, s. 202–229.
 13. Analiza ubezpieczeniowych implikacji wyników prognozy przeciętnego dalszego trwania życia uzyskanej metodą Lee i Cartera, red. T. Szumlicz, Warszawa: Polska Izba Ubezpieczeń, 2008, 96 s.
 14. Konsument na rynku ubezpieczeniowym – z perspektywy gospodarki rynkowej w Polsce (Część 2), „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2008 nr 1/2, s. 2–12.
 15. Konsument na rynku ubezpieczeniowym – z perspektywy gospodarki rynkowej w Polsce (Część 3), „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2008 nr 3/4, s. 2–12.
 16. O modelach polityki społecznej i pożądanej dystrybucji dochodów, w: Wokół polityki społecznej, red. K. Głąbicka i M. Grewiński, Warszawa: PTPS, 2008, s. 85–100.
 17. Podejście ubezpieczeniowe do zmiany systemu ochrony zdrowia, w: Ubezpieczenia w systemie ochrony zdrowia, red. T. Szumlicz, Warszawa: Polska Izba Ubezpieczeń, 2008, s. 15–28.
 18. Reforma Indywidualnych Kont Emerytalnych, w: Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości, red. G. Uścińska, Warszawa: IPiSS, 2008, s. 140–149.
 19. Rozwiązania publiczno-prywatne w systemie zabezpieczenia społecznego, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa: SGH, 2008, s. 423–436.
 20. Społeczno-ekonomiczne znaczenie III filara systemu emerytalnego, w: Rola rynku ubezpieczeniowego w realizacji reformy systemu emerytalnego, red. T. Szumlicz, Warszawa: Polska Izba Ubezpieczeń, 2008, s. 67–77.
 21. Wypłata świadczeń z kapitałowej części systemu emerytalnego, w: Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości, red. G. Uścińska, Warszawa: IPiSS, 2008, s. 130–139.
 22. Zabezpieczenie materialne na okres starości – jaka zmiana systemu emerytalnego?, w: Konsekwencje ekonomiczne i społeczne starzenia się społeczeństwa, red. J. Kleer, Warszawa: PAN, 2008, s. 86–117. 

2007

 1. Finanse osobiste, w: Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 2007, s. 159.
 2. Kapitałowe systemy emerytalne – doświadczenia i wnioski dla Polski, „Olympus” 2007, nr 1, s. 39–51.
 3. Konsument na rynku ubezpieczeniowym – z perspektywy gospodarki rynkowej w Polsce (Część 1), „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2007, nr 11/12, s. 23–32.
 4. Podmiotowość w zarządzaniu zmianą systemu ochrony zdrowia, Warszawa: GlaxoSmithKline, 2007, 133 s.
 5. Preferencje finansowe dla doubezpieczenia społecznego, w: Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju, red. A. Rączaszek, W. Koczur, Katowice: AE, 2007, s. 491–509.
 6. Stosunek do instytucji finansowych, w: Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 2007, s. 164–170.
 7. Ubezpieczenia, w: Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 2007, s. 170–177.
 8. Zabezpieczenie emerytalne, w: Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 2007, s. 177–179.
 9. Zaufanie Polaków (1), „Gazeta Bankowa” 2007, nr 42, s. 24–26.
 10. Zaufanie Polaków (2), „Gazeta Bankowa” 2007, nr 45, s. 45–47.
 11. Zaufanie Polaków do instytucji finansowych w świetle „Diagnozy Społecznej 2007”, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2007, nr 7/8, s. 38–45. 

2006

 1. Atrybuty świadomości i przezorności ubezpieczeniowej, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2006 nr 1, s. 21–26.
 2. Finanse osobiste, w: Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, VIZJA PRESS&IT, 2006, s. 163–164.
 3. Klasyfikacja ubezpieczeń – o ostrość spojrzenia podmiotowego, w: Szkice o ubezpieczeniach, red. M. Kuchlewska, Poznań: AE, 2006, s. 281–289.
 4. O polubownym rozstrzyganiu sporów na rynku ubezpieczeń, (z E. Kiziewicz), w: Problemy ochrony konsumenta na rynku ubezpieczeń, red. T. Szumlicz, „Forum Dyskusyjne Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych” 2006, nr 6, s. 73–83.
 5. Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych, w: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, wydanie 3 (zmienione), red. G. Szpor, Warszawa: Lexis­Nexis, 2006, s. 169–197.
 6. Polubowne rozstrzyganie sporów na rynku ubezpieczeń, „Monitor Ubezpieczeniowy” 2006, nr 28, s. 21-22.
 7. Problemy ochrony konsumenta na rynku ubezpieczeń, (redakcja), „Forum Dyskusyjne Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych” 2006, nr 6, 159 s.
 8. Stosunek do instytucji finansowych, w: Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, VIZJA PRESS&IT, 2006, s. 168–173.
 9. System zabezpieczenia społecznego w zarządzaniu zdrowiem, w: Zdrowie i jego ochrona. Między teorią a praktyką, red. V. Korporowicz, wyd. II (zmienione i poprawione), Warszawa: SGH, 2006, s. 83–95.
 10. Ubezpieczenia, w: Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, VIZJA PRESS&IT, 2006, s. 174–182.
 11. W sprawie modelowego spojrzenia na politykę społeczną w Polsce, w: Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce, red. A. Rączaszek, Katowice: AE, 2006, s. 133–152.
 12. Zabezpieczenie emerytalne, w: Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, VIZJA PRESS&IT, 2006, s. 183–187.
 13. Zastosowanie metody aktuarialnej w ubezpieczeniu społecznym, w: Statystyka aktuarialna – stan i perspektywy rozwoju w Polsce, red. W. Ostasiewicz, Wrocław: AE, 2006, s. 109–129.  

2005

 1. IKE – jak nie zmarnować szansy? w: Reforma systemu emerytalnego – ucieczka do przodu, Warszawa: „Forum. Polski rynek kapitałowy w Europie XXI wieku”. Instytut Rozwoju Biznesu, 2005, s. 147–155.
 2. Metoda ubezpieczenia – interpretacja społeczna, w: Społeczne aspekty ubezpieczenia, red. T. Szumlicz, Warszawa: SGH, 2005, s. 27–41.
 3. Metoda ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia zdrowotnego – zakres i możliwości zastosowania, (z B. Więckowską), w: Społeczne aspekty ubezpieczenia, red. T. Szumlicz, Warszawa: SGH, 2005, s. 119–128.
 4. Od redaktora, w: Ubezpieczenia, red. T. Szumlicz, Warszawa: SGH, 2005, s. 7–8.
 5. Podejście do ryzyk, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2005, nr 11/12, s. 57–59.
 6. Przyczynek do teorii doubezpieczenia społecznego, w: Społeczne aspekty ubezpieczenia, red. T. Szumlicz, Warszawa: SGH, 2005, s. 197–208.
 7. Społeczne aspekty ubezpieczenia, (redakcja), Warszawa: SGH, 2005, 275 s.
 8. Stare i nowe problemy racjonalizacji zastosowania metody ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego, w: Wybrane zagadnienia teorii oraz praktyki finansów, red. J. Nowakowski, J. Ostaszewski, Warszawa: SGH, 2005, s. 155–163.
 9. Ubezpieczenia, (redakcja), Warszawa: SGH, 2005, 271 s.
 10. Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Bydgoszcz–Warszawa: Branta, 2005, 293 s.
 11. Wypłata świadczeń z filara II systemu emerytalnego, (redakcja), „Forum Dyskusyjne Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych” 2005, z. 4, 140 s.
 12. Zabezpieczenie emerytalne w Szwecji i w Polsce – jedna czy dwie „filozofie” reformowania? w: Polska i jej sąsiedzi. Uwarunkowania gospodarcze, polityczne i kulturowe, red. J. Osiński, Warszawa: SGH, 2005, s. 311–326.
 13. Zastosowanie rachunku aktuarialnego w ubezpieczeniu społecznym, w: Statystyka aktuarialna – stan i perspektywy rozwoju w Polsce (materiały konferencyjne), red. W. Ostasiewicz, Wrocław: AE, 2005, s. 78–79.
 14. Zaufanie Polaków do instytucji finansowych (w świetle „Diagnozy Społecznej 2005”), „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2005, nr 11/12, s. 17–21. 

2004

 1. Analiza i ocena produktów ubezpieczeniowych. Test konsumencki, Warszawa: 2004, Federacja Konsumentów, 27 s.
 2. Emerytura dla kobiety – otoczenie kontra system, w: Między transformacją a integracją. Polityka społeczna wobec problemów współczesności, red. P. Błędowski, Warszawa: SGH, 2004, s. 159–170.
 3. Emerytura od pracodawcy, „Businessman Magazine” 2004, nr 1, s. 76–78.
 4. Finanse osobiste, w: Diagnoza społeczna 2003. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa:, Rada Monitoringu Społecznego, 2004, s. 104.
 5. Finansowanie zdrowia społecznego, w: Kapitał społeczny, red. L. Frąckiewicz, A. Rączaszek, Katowice: AE, 2004, s. 213–223.
 6. IKE – stracona szansa, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2004, nr 8, s. 23.
 7. Insurance Education, w: Insurance in the Polish Segment of the European Market AD 2004, Warsaw: Branta, Economic Chamber of Insurances and Risk Management, Leon Koźmiński Higher School of Enterprise and Management, 2004, s. 255–258.
 8. O kształtowaniu świadomości ubezpieczeniowej, w: Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego. Wyzwania i oczekiwania, Warszawa: Branta, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004, s. 609–616.
 9. O politycznych aspektach reformowania systemu zabezpieczenia emerytalnego – system „pracowniczy” a system „rolniczy”, w: Wieś, rolnictwo i gospodarka żywnościowa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red. A. Kowalski, E. Mazurkiewicz, Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 2004, s. 322–332.
 10. Ocena Indywidualnych Kont Emerytalnych jako indywidualnych planów oszczędzania na okres starości, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2004, nr 9/10, s. 3–8.
 11. Opinia dotycząca projektu ustawy budżetowej na 2005 r. w zakresie planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i wydatków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w: Uwagi do projektu ustawy budżetowej na rok 2005, cz. I, Warszawa: Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, 2004, s. 41–45.
 12. Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych, w: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, wyd. 2 (zmienione), red. G. Szpor, Warszawa: Lexis­Nexis, 2004, s. 161–188.
 13. Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych, (redakcja z K. Jajugą), „Forum Dyskusyjne Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych” 2004, z. 3, 152 s.
 14. Problem dyskryminacji kobiet i mężczyzn w nowym systemie emerytalnym, w: Status kobiet w ubezpieczeniach. Zagrożenia, przeciwdziałanie i ochrona ubezpieczeniowa, cz. I, red. I. Jędrzejczyk, Katowice: AE, 2004, s. 129–141.
 15. Problem of ‘discrimination’ against men and women in the new pension system, w: The Status of Women in Insurance. Threats, prevention and insurance protection, part I, ed. I. Jędrzejczyk, Katowice:  University of Economics, 2004, s. 113–123.
 16. Reforma systemu zabezpieczenia społecznego: ku rozwiązaniom ubezpieczeniowym, w: Reformy społeczne. Bilans dekady, red. M. Rymsza, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2004, s. 51–82.
 17. Rynek ubezpieczeniowy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, (redakcja z T. Sangowskim), „Forum Dyskusyjne Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych” 2004, z. 2, 97 s.
 18. Społeczny charakter ubezpieczenia, w: Spółdzielczy zasób mieszkaniowy jako pole działalności ubezpieczeniowej, red. Z. Gotfalski, L. Zawadzka, Warszawa: Ośrodek Informacji KU Filar SA, 2004, s. 129–132.
 19. Stosunek do instytucji finansowych, w: Diagnoza społeczna 2003. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 2004, s. 118–121.
 20. System emerytalny w Szwecji, w: Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, red. T. Szumlicz, M. Żukowski, Warszawa: Twigger, 2004, s. 285–305.
 21. System zabezpieczenia społecznego w zarządzaniu zdrowiem, w: Zdrowie i jego ochrona. Między teorią a praktyką, red. V. Korporowicz, Warszawa: SGH, 2004, s. 57–68.
 22. Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, (redakcja z M. Żukowskim), Warszawa 2004, Twigger, 371 s.
 23. Ubezpieczenia, w: Diagnoza społeczna 2003. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 2004, s. 121–130.
 24. Uwarunkowania zastosowania rozwiązań ubezpieczeniowych w polityce zdrowotnej, (z B. Więckowską), w: Ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ochrony zdrowia, red. R. Holly, J. Michalak, M. Węgrzyn, „Polityka Zdrowotna” 2004, t. II, s. 13–19.
 25. Większa strata mniejsza ochrona, „Businessman Magazine” 2004, nr 1, s. 78–79.Wstęp, (z M. Żukowskim), w: Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, red. T. Szum­licz, M. Żukowski, Warszawa: Twigger, 2004, s. 7–8.
 26. Zabezpieczenie emerytalne w systemach zabezpieczenia społecznego, w: Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, red. T. Szum­licz, M. Żukowski, Warszawa: Twigger, 2004, s. 9–27.
 27. Zabezpieczenie emerytalne, w: Diagnoza społeczna 2003. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 2004, s. 130–136.
 28. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeń życiowych, (redakcja), „Forum Dyskusyjne Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych” 2004, z. 1, 108 s.
 29. Znaczenie koszyka świadczeń medycznych w racjonalizowaniu polityki społecznej, w: Rola procedur i standardów medycznych w konstrukcji i finansowaniu koszyka świadczeń, red. R. Holly, „Polityka Zdrowotna” 2004, t. I, s. 93–101. 

2003

 1. Nazewnictwo modeli polityki społecznej, w: Polityka społeczna. Teksty źródłowe, wybór i opracowanie L. Dziewięcka-Bokun i K. Zamorska, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, s. 36–39.
 2. O systemie zabezpieczenia społecznego w kontekście postępu i regresu społecznego, w: Wokół teorii polityki społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska, Warszawa Instytut Polityki Społecznej UW, 2003, s. 279–289.
 3. Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych, w: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, red. G. Szpor, Warszawa: Lexis­Nexis, 2003, s. 153–176.
 4. P. Bielecki, A. Kaźmierczak, Edukacyjne konta osobiste: alternatywny mechanizm finansowania edukacji ustawicznej i szkolnictwa wyższego, Warszawa: SGH, 2002, (recenzja), „Polityka Społeczna” 2003, nr 10, s. 29–30.
 5. Perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego jako obszaru strategicznej współpracy i rywalizacji, (z R. Holly, R. Fulneczkiem, K. Kocjanem, P. Daszkowskim), Warszawa: Krajowy Instytut Ubez­pie­czeń, 2003, 451 s.
 6. Reforma emerytalna w Polsce na tle zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej, w: System zabezpieczenia społecznego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red. K. Głąbicka, M. Pierzchalska, Pionki – Radom: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, 2003, s. 185–196.
 7. Ubezpieczenia społeczne a ubezpieczenia gospodarcze, w: Problemy i kierunki unormowań rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce, Warszawa: Branta, 2003, s. 81–82.
 8. Wprowadzenie do modelowania polityki społecznej jako podejścia badawczego, w: Polityka społeczna. Teksty źródłowe, wybór i opracowanie L. Dziewięcka-Bokun i K. Zamorska, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, s. 28–35. 

2002

 1. Druga dyskusja panelowa, (głos w dyskusji), w: Materiały z seminarium „Obywatele a wprowadzanie reform na przykładzie reformy emerytalnej”, Warszawa: PONT-INFO, 2002, s. 52–53.
 2. O systemie zabezpieczenia społecznego – podobnie i inaczej, w: O roztropną politykę społeczną, red. J. Auleytner, Warszawa: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, 2002, s. 119–127.
 3. Pierwsza dyskusja panelowa, (głos w dyskusji), w: Materiały z seminarium „Obywatele a wprowadzanie reform na przykładzie reformy emerytalnej”, Warszawa: PONT-INFO, 2002, s. 29–30.
 4. Perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego jako obszaru strategicznej współpracy i rywalizacji wiodących podmiotów finansowych, część pierwsza (z R. Holly, R. Fulneczkiem, K. Kocjanem i innymi), Warszawa: Krajowy Instytut Ubez­pie­czeń, 2002, 142 s.
 5. Perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego jako obszaru strategicznej współpracy i rywalizacji wiodących podmiotów finansowych. Zestawienie porównawcze, część druga (z R. Holly, R. Fulneczkiem, K. Kocjanem i innymi), Warszawa: Krajowy Instytut Ubez­pie­czeń, 2002, 448 s.
 6. Ubezpieczenia emerytalne w Unii Europejskiej, w: Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, red. J. Monkiewicz, Warszawa: Poltext, 2002, s. 347–382.
 7. Ubezpieczenia potrzebują wizji, (z R. Holly, M. Masnym), „Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja” 2002, nr 10, s. 45–50. 

2001

 1. Bonusy i małysze, „Gazeta Ubez­pie­cze­niowa” 2001, nr 20, s. 18.
 2. Kapitał zagraniczny w polskim sektorze ubezpieczeniowym, (z M. Gasińską), w: Wpływ kapitału zagranicznego na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001, s. 16–28.
 3. Kolejne zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych, „Rachunkowość Budżetowa” 2001, nr 9, 25–28.
 4. Michał Olędzki (1930–1987), w: Przeszłość dla przyszłości, red. L. Frąc­kie­wicz, Katowice: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, 2001, s. 145–153.
 5. O jednym z paradoksów nowego systemu emerytalnego, „Gazeta Ubez­pie­cze­niowa” 2001, nr 27, s. 23.
 6. Reforma systemu ubezpieczeń emerytalno-rentowych, w: Diagnoza społeczna 2000. Warunki i jakość życia Polaków oraz ich doświadczenia z reformami sys­temo­wymi po 10 latach transformacji, red. J. Czapiński, T. Panek, War­sza­wa: Rada Monitoringu Społecznego, 2001, s. 156–166.
 7. Ryzyko choroby w systemie zabezpieczenia społecznego, w: Ubezpieczenia zdrowotne w Europie Środkowo-Wschodniej – początek drogi, red. R. Holly, Warszawa: Krajowy Instytut Ubezpieczeń, 2001, s. 68–73.
 8. Składka na Wiktorow, „Gazeta Ubez­pie­cze­niowa” 2001, nr 23, s. 19.
 9. Stopa zastąpienia jako parametr oceny systemu emerytalnego, w: Metody pomiaru zjawisk społecznych w skali makro– i mikroregionalnej, red. L. Frąckiewicz, A. Frączkiewicz-Wronka, Katowice: AE, 2001, s. 155–160.
 10. System zabezpieczenia emerytalnego, w: Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, Warszawa: SGH, 2001, s. 188–203 (dwa wydania – 2001, 2003).
 11. Uroczyście o przywileju emerytalnym mężczyzn, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2001, nr 9, s. 24.
 12. Vademecum Funduszy Emerytalnych (24), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 2001, nr 1, s. 26–28.
 13. Vademecum Funduszy Emerytalnych (25), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 2001, nr 2, s. 24–26.
 14. Vademecum Funduszy Emerytalnych (26), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 2001, nr 3, s. 21–23.
 15. Vademecum Funduszy Emerytalnych (27), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 2001, nr 4, s. 19–21.
 16. Vademecum Funduszy Emerytalnych (28), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 2001, nr 5, s. 26–28.
 17. Vademecum Funduszy Emerytalnych (29), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 2001, nr 6, s. 17–19.
 18. Vademecum Funduszy Emerytalnych (30), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 2001, nr 8, s. 29–31.
 19. „Wprost” nie do wiary, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2001, nr 18, s. 18.
 20. Zabezpieczenie społeczne – od lokalizacji do globalizacji, w: Globalna gospodarka – lokalne społeczeństwa. Świat u progu XXI wieku, red. J. Osiński, Warszawa: SGH, 2001, s. 295–301.
 21. Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie, red. M. Rybak, Warszawa: SGH, 2000, (recenzja), „Polityka Społeczna” 2001, nr 8, s. 31–33.  

2000

 1. Chyba pomylono uzasadnienia, „Gazeta Ubez­pie­cze­niowa” 2000, nr 13, s. 27.
 2. Co by tu jeszcze ubezpieczyć, panowie, co by tu jeszcze ..., „Gazeta Ubez­pie­cze­niowa” 2000, nr 10, s. 27.
 3. Czy śmierć PPE?, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2000, nr 4, s. 31.
 4. Filar III – zakładowe przedsięwzięcia emerytalne w formie inwestycyjno-ubez­pie­cze­niowej, Warszawa: Krajowy Instytut Ubezpieczeń, 2000, 71 s.
 5. Obiecująca reakcja PUNU, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2000, nr 8, s. 27.
 6. Ocena zmienianego systemu zabezpieczenia emerytalnego, w: Cztery reformy. Od koncepcji do realizacji, red. L. Kolarska-Bobińska, Warszawa: In­s­ty­tut Spraw Pub­li­cz­nych, Oficyna Naukowa, 2000, s. 107–125.
 7. O edukacji słabszej strony, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2000, nr 2, s. 43.
 8. O filozofii doubezpieczenia, „Gazeta Ubez­pie­cze­niowa” 2000, nr 30, s. 28.
 9. O micie ubezpieczenia, „Gazeta Ubez­pie­cze­niowa” 2000, nr 29, s. 27.
 10. O ograniczeniach i wyłączeniach małymi literami, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2000, nr 3, s. 27.
 11. O umiejętnym kształtowaniu świadomości ubezpieczeniowej, „Gazeta Ubez­pie­cze­niowa” 2000, nr 17, s. 27.
 12. O zakresie przymusu ubezpieczenia, „Gazeta Ubez­pie­cze­niowa” 2000, nr 12, s. 27.
 13. Podatek, czy składka, „Gazeta Ubez­pie­cze­niowa” 2000, nr 26, s. 28.
 14. PPE jak wczasy pracownicze, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2000, nr 6, s. 31.
 15. Pracownicze programy emerytalne – zasady i konstrukcja, „Infor. Serwis Ubez­pie­czeń dla Księgowych” 2000, nr 19, (wydanie specjalne), s. 4–22.
 16. Prawo i praktyka. O ochronie danych osobowych, „Gazeta Ubez­pie­cze­niowa” 2000, nr 14, s. 27.
 17. Prawo i praktyka. Prywatność ubezpieczonych, „Gazeta Ubez­pie­cze­niowa” 2000, nr 15, s. 27.
 18. Rzecznik słabszej strony, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2000, nr 1, s. 43.
 19. Social Security Reform: Old Age and Disability Pensions, w: The Second Wave of Polish Reforms, ed. L. Kolarska-Bobińska, Warszawa: Institute of Public Affairs, 2000, s. 35–41.
 20. Solidaryzm czy wzajemność?, „Gazeta Ubez­pie­cze­niowa” 2000, nr 28, s. 28.
 21. Społeczne aspekty ochrony ubezpieczeniowej – zakres rozważań, „Zeszyty Naukowe WSE” 2000, nr 3, s. 7–11.
 22. System zabezpieczenia społecznego jako czynnik zrównoważonego rozwoju, w: Rozwój zrównoważony wyzwaniem XXI wieku, (tezy referatów na konferencję na­ukową zorganizowaną z okazji 80. rocznicy utworzenia Instytutu Gospodarstwa Spo­łecznego 1920–2000), Warszawa: SGH, 2000, s. 36–39.
 23. The New East’s New Businesses: Heart of the Labor Market Problem and/or Part of the Solution? (z K. Robertsem, C. Fagan, J. Tholenem, L. Machacekiem, S. Kovat­che­vą, B. Jungiem, A. Kurzynowskim, K. Foti).  „Journal for East European Management Studies” 2000, vol 5, nr 1 s. 64–76.
 24. Trudniejszy wybór PPE, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2000, nr 7, s. 27.
 25. Vademecum funduszy emerytalnych (14), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 2000, nr 1, s. 27–29.
 26. Vademecum funduszy emerytalnych (15), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 2000, nr 2, s. 23–25.
 27. Vademecum funduszy emerytalnych (16), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 2000, nr 3, s. 26–28.
 28. Vademecum funduszy emerytalnych (17), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 2000, nr 4, s. 22–25.
 29. Vademecum funduszy emerytalnych (18), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 2000, nr 5, s. 28–31.
 30. Vademecum funduszy emerytalnych (19), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 2000, nr 6, s. 20–22.
 31. Vademecum funduszy emerytalnych (20), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 2000, nr 7, s. 12–13.
 32. Vademecum funduszy emerytalnych (21), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 2000, nr 10, s. 19–21.
 33. Vademecum funduszy emerytalnych (22), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 2000, nr 11, s. 26–28.
 34. Vademecum funduszy emerytalnych (23), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 2000, nr 12, s. 22–24.
 35. Wpływ decyzji emerytalnych na więzi rodzinne, „Gazeta Ubez­pie­cze­niowa” 2000, nr 42/43, s. 51.
 36. Zasadnicza zmiana filozofii PPE, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2000, nr 5, s. 31. 

1999

 1. A jednak składka!, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 25–26, s. 5.
 2. Bogaci będą bogatsi, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 22, s. 5.
 3. Dlaczego przymus ubezpieczenia?, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 41, s. 5.
 4. Filarowa konstrukcja i prezentacja nowego systemu emerytalnego, w: II i III filar ubezpieczeń emerytalnych. Demograficzne i społeczne uwarunkowania ubez­pie­czeń, red. A. Rączaszek, Katowice: AE, 1999, s. 25–34.
 5. Gdzie trafi „niedopłacona” składka?, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 31, s. 5.
 6. Historia i teraźniejszość reformy, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 35, s. 7.
 7. Jak będą się tłumaczyć?, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 21, s. 5.
 8. Kto zapłaci składkę, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 16, s. 5.
 9. Kto zapłaci składkę? – o pracowniczych programach emerytalnych, “Fundusze Eme­ry­talne” 1999, nr 1, s. 50–52.
 10. Kto zapłaci składkę?, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 27–28, s. 1 i 3.
 11. M. Rymsza, Urynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku? Kwestia socjalna w Trzeciej Rzeczypospolitej na przykładzie ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1998, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, (recenzja), „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 1999,, t. I, s. 205–209.
 12. Mity i nieporozumienia pod II filarem, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 23, s. 5.
 13. Nadzór nad underwritingiem, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 32, s. 5.
 14. Nadzwyczaj „bogaci” emeryci, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 15, s. 5.
 15. Niedrożność systemu, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 20, s. 5.
 16. O „dziedziczeniu” emerytury dożywotniej, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 27–28, s. 5.
 17. Od ściany do ściany, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 14, s. 5.
 18. Od ściany do ściany, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 17, s. 5.
 19. PERT – koncepcja i jej wdrażanie, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 45, s. 8.
 20. Podsumowanie reformy, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 47/48, s. 43.
 21. Polityka społeczna dziś i jutro. Opinie ekspertów, red. J. Su­pi­ń­s­ka, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 1999, s. 42–43, 62–63, 79–80, 97–100, 118–120.
 22. Reforma zabezpieczenia emerytalno-rentowego, w: Druga fala polskich reform, red. L. Kolarska-Bobińska, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 1999, s. 101–126.
 23. Ryzyko choroby w systemie zabezpieczenia społecznego, w: Ubezpieczenia w ochronie zdrowia, red. R. Holly, Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Krajowy Instytut Ubez­pie­czeń, 1999, s. 24–36.
 24. Sami podłożyli bombę, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 36, s. 7.
 25. Sickness Risk in Social Security System, w: The Role of Insurance in Health Care System, red. R. Holly, Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Krajowy Instytut Ubez­pie­czeń, 1999, s. 13–15.
 26. System udający system, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 37, s. 5.
 27. Ubezpieczenie bez składki, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 34, s. 5.
 28. Ubezpieczenie społeczne jako instrument polityki społecznej, w: Polityka spo­łe­cz­na globalna i lokalna, red. A. Kurzynowski, Warszawa: SGH, 1999, s. 103–113 (dwa wydania – 1999, 2000).
 29. Umowa adhezyjna, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 39–40, s. 7.
 30. UNFE za 32 tysiące, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 42, s. 5.
 31. Vademecum funduszy emerytalnych (4), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 1999, nr 2, s. 23–26.
 32. Vademecum funduszy emerytalnych (5), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 1999, nr 3, s. 21–23.
 33. Vademecum funduszy emerytalnych (6), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 1999, nr 4, s. 17–19.
 34. Vademecum funduszy emerytalnych (7), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 1999, nr 5, s. 21–24.
 35. Vademecum funduszy emerytalnych (8), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 1999, nr 6, s. 23–25.
 36. Vademecum funduszy emerytalnych (9), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 1999, nr 7, s. 23–25.
 37. Vademecum funduszy emerytalnych (10), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 1999, nr 8, s. 17–19.
 38. Vademecum funduszy emerytalnych (11), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 1999, nr 10, s. 6–8.
 39. Vademecum funduszy emerytalnych (12), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 1999, nr 11, s. 17–20.
 40. Vademecum funduszy emerytalnych (13), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 1999, nr 12, s. 22–25.
 41. Wpadka ze składkami, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 19, s. 6.
 42. Wybrać – nie wybrać, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 24, s.5.
 43. Wysokie obcasy – wyższy wiek emerytalny, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 29, s. 5.
 44. Wysokie obcasy dla młodszych kobiet, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 30, s. 5.
 45. Zasypywanie repartycyjnej dziury, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 38, s. 5.
 46. Zdyskontowali logo firmy, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 33, s. 5.
 47. Ze skrajności w skrajność?, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 18, s. 5.
 48. Znowu o PPE i nie tylko, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 46, s. 8.
 49. ZUS nie z tego świata, „Gazeta Ubez­pie­cze­nio­wa” 1999, nr 44, s. 8. 

1998

 1. Otoczenie regionalne i charakterystyki lokalnych rynków pracy, w: Kwestie bez­ro­bo­cia i ubóstwa w świetle badań w wybranych środowiskach lokalnych 1992–1997. Za­da­nia dla polityki społecznej, red. A. Kurzynowski, War­sza­wa: SGH. 1998, s. 45–53.
 2. Rozwiązania ubezpieczeniowe w racjonalizowaniu polityki społecznej, w: Gos­po­da­rka rynkowa a polityka społeczna w Polsce – wyzwania XXI wieku, Warszawa: SGH, 1998, s. 219–225.
 3. Teoretycznie duże szanse, “Fundusze Eme­ry­talne” 1998, nr 2, s. 62–68.
 4. Vademecum funduszy emerytalnych (1), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 1998, nr 10, s. 14–16.
 5. Vademecum funduszy emerytalnych (2), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 1998, nr 11, s. 36–38.
 6. Vademecum funduszy emerytalnych (3), „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 1998, nr 12, s. 24–26. 

1997

 1. Badani bezrobotni na tle lokalnych rynków pracy, (w:) Społeczne skutki reform gos­podarczych a zadania dla polityki społecznej (Badania wśród bezrobotnych i świad­czeniobiorców pomocy społecznej w wybranych miastach w latach 1992-1996), pod kier. A. Kurzynowskiego, War­sza­wa: Kolegium Ekonomiczno-Spo­łeczne SGH 1997, s. 20-28.
 2. Employers’ Workforce Formation Practices, Young People’s Employment Oppor­tu­ni­ties and Labour Market Behaviour in Post-communist Poland, “Communist Eco­no­mies & Economic Transformation” 1997 No. 1, Vol. 9, s. 87-99 (współ­­autorzy K. Ro­berts, A. Ku­rzy­nowski, B. Jung).
 3. Interpretacje zróżnicowań regionalnych zatrudnienia i bezrobocia, „Zeszyty Nau­ko­we. Wyższa Szkoła Ekonomiczna” 1997 nr  3(9), s. 59-66.
 4. Kryterium racjonalizacji w definicji polityki społecznej jako nauki prak­ty­cz­nej, (w:) Za­grożenia społeczne – miejsce polityki społecznej w systemie nauk, pod red. L. Frąckiewicz, Ka­to­wice: AE w Katowicach 1997, s. 9-16.
 5. Lokalna polityka społeczna. Problemy podmiotowości społecznej i akty­w­noś­ci eko­­nomicznej, (w:) Współczesne problemy rozwoju lokalnego w Polsce, pod red. A. Li­so­w­skiego, Warszawa: SGH 1997, s. 23-32.
 6. Rynek pracy w diagnozie przekształceń strukturalnych prze­strzen­ne­go za­gos­po­da­ro­wania kraju, (w:) Przemiany polskiej prze­strzeni, pod red. G. Gorzelaka, Warszawa: UW Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego 1997, s. 91-132.
 7. Społeczne aspekty ubezpieczenia – próba wyznaczenia zakresu problemowego, (w:) Społeczne-ekonomiczne uwarunkowania ubezpieczeń społecznych, pod red. A. Rą­czaszka, Ka­to­wice: AE w Katowicach 1997, s. 7-18. 

1996

 1. Funkcje ubezpieczenia w polityce społecznej, (w:) Organizacja i fi­na­n­so­wa­nie u­bez­pieczeń zdrowotnych, pod red. L. Frąckiewicz, Ka­to­­wice: AE w Ka­to­wicach 1996, s. 7-14.
 2. Lokalne rynki pracy jako podstawa delimitacji powiatów, (w:) Regionalne u­wa­run­ko­wania polityki społecznej, pod red. L. Frąckiewicz, Ka­to­wice: AE w Ka­to­wicach 1996, s. 89-93.
 3. Lokalne rynki pracy - refleksje z doświadczeń badawczych, "Rynek pracy" 1996 nr 4, s. 19-32.
 4. Regionalne zróżnicowanie popytu na pracę w okresie pierwszego etapu tran­s­for­ma­cji, (w:) Regionalne uwarunkowania polityki społecznej, pod red. L. Frąc­kie­wicz, Ka­to­wice: AE w Katowicach 1996, s. 59-88.

1995

 1. Alkohol a problemy rodziny, (w:) Rodziny w Polsce. Ewolucja. Zróżnico­wa­nie. Ok­res transformacji, pod red. S. Golinowskiej i B. Balcerzak-Para­dow­skiej, War­szawa: IPiSS 1995, s. 230-240 (współautor J. Sierosławski).
 2. Education and school-to-work transitions in post-communist Poland, "British Jour­nal of Education and Work" 1995 Number 3, Volume 8, s. 54-74 (współautor K. Roberts).
 3. Interpretacje terminologiczne dotyczące zatrudnienia, rynku pracy i bezro­bo­cia, (w:) Regionalne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce w latach 1989-1993, War­sza­wa: GUS styczeń 1995, s. 7-27.
 4. Poland's First Post-Communist Generation, ed. B. Jung and K. Roberts, Aldershot: Avebury 1995, 376 s. (współudział w opracowaniu).
 5. Postkomunistyczne pokolenie, pod red. B. Junga i K. Robertsa, Warszawa: KiW 1995, 239 s. (współudział w opracowaniu).
 6. Regionalne zróżnicowanie popytu na pracę w latach 1989-1993, (w:) Re­gio­nalne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce w latach 1989-1993, War­sza­wa: GUS 1995, s. 28-59.
 7. System ubezpieczeniowy czy redystrybucyjny. W sprawie ubezpieczenio­we­go po­dej­ścia do polityki społecznej, (w:) Dyskusja wokół rządowego pro­gramu ubez­pie­czeń społecznych, Warszawa: IPiSS 1995, s. 35-40.
 8. Zatrudnianie młodzieży w opinii pracodawców, "Biuletyn IGS" 1995 nr 1/2, s. 103-134 (współ­autorzy A. Kurzynowski i K. Roberts)