Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Instytut Studiów Międzynarodowych : Badania Naukowe
KES - Instytut Studiów Międzynarodowych
 

 BADANIA NAUKOWE

 
PROJEKTY BADAWCZE
 
Projekty badawcze krajowe w trakcie realizacji  
 
Obecnie w Instytucie realizowany jest projekt badawczy NCN w ramach OPUS 5, nr 2013/09/B/HS5/04534 pod tytułem „Europejska polityka sąsiedztwa: koncepcja wielopoziomowego zarządzania, procesy reform oraz perspektywa pogłębionej współpracy w regionie", kierownikiem projektu jest prof. Katarzyna Żukrowska, data rozpoczęcia projektu to 15 maj 2014, czas realizacji 24 m-ce.
 
Projekty badawcze krajowe zrealizowane 
 
1. "Transformacja systemowa w Polsce”, projekt MNiSW realizowany w okresie 10.05.2007-09.05.2009, nr projektu: N112 041 32/2865, projekt badawczy własny; kierownik projektu: prof. K. Żukrowska.

Publikacja z grantu: K. Żukrowska, red., Transformacja systemowa w Polsce, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2010

 
2. Projekt finansowany przez MNiSW, tytuł: „Innowacyjność gospodarki a pogłębianie integracji Polski z Unią Europejską”, rodzaj projektu: projekt badawczy promotorski (doktorant – Joanna Stryjek); nr projektu: N N112 044535, termin rozpoczęcia: 09-10-2008; termin zakończenia: 20-01-2011;
 
3. „Kryzys 2008+ Test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność”; projekt MNiSW – NCN. Projekt badawczy własny; nr NN 112 324 538; Czas trwania: 16.02.2010 – 16.11.2012; kierownik projektu: prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska.

Publikacja z grantu: K. Żukrowska, red., Kryzys gospodarczy 2008+. Test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, SGH, Warszawa 2013, 

 
4. „Transformacja systemowa w Polsce i w państwach Bliskiego Wschodu – wymiana doświadczeń”;  grant realizowany w okresie od 15.07.2010 do 30.12.2010 w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP pt: „Promocja wiedzy o Polsce 2010”, nr umowy: 83/2010; kierownik projektu: prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska.

Publikacja z grantu: K. Żukrowska red., Transformation in Polnad and in the Southern Mediterranean. Sharing Experiences, Wydawnictwo Poltext, Warszwa 2011

http://www.zukrowska.inf.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=48&lang=pl


 
Projekty badawcze międzynarodowe zrealizowane 
 
1. Tytuł projektu: „Ekonomia polityczna zarządzania w Partnerstwie Euro-Śródziemnomorskim GO-EUROMED”. („The Political Economy of Governance in the Euro-Mediterranean Partnership”. Projekt badawczy realizowany w ramach VI Programu Ramowego UE. Okres realizacji 2006-2008;

Strona programu i publikacje: http://www.go-euromed.org/

 
2. Tytuł: „Polityka międzynarodowa a Europejska Współpraca na rzecz Rozwoju w świetle rozszerzenia UE”  EUROMODEL. (“International Politics and European Development Cooperation, in the EU enlargement framework”). Międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu UE „Leonardo da Vinci”; Okres realizacji 2005-2006.
Raport: “Development Cooperation in Poland: National Case-Study”​ 
 
3. Tytuł: „Rozszerzenie strefy euro na wschód” EZONEPLUS (“The Eastward Enlargement of the Eurozone”). Projekt badawczy realizowany w ramach V Programu Ramowego UE. Okres realizacji: 2002-2004.
Strona programu i publikacje: http://ezoneplus.org/index.phpBADANIA STATUTOWE
 
 
2014
 
 „Polityki publiczne w dobie otwartości i współdziałania”
 
Kierownik badania: prof. zw. dr hab. Anna Zorska
 
Opracowania:
1.  Prof. Dr hab. Bohdan Jung „Polityka otwartości w dziedzinie dostępu do publikacji narodowych. Perspektywa międzynarodowa”.
2. Dr Anna Anetta Janowska „Otwarte zasoby: Polska na tle UE”.
3. Dr Małgorzata Molęda – Zdziech „Eksperci a polityki publiczne w Polsce: strategie, metody i techniki działań. Perspektywa socjologiczna”.
4. Dr Agnieszka Domańska „Szoki polityki fiskalnej i monetarnej jako przedmiot makroekonomii gospodarki otwartej”.
5. Prof. dr hab. Anna Zorska „Ewolucja polityki otwartości wobec napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich i działalności korporacji transferowych”.
 
 
2013
 
 "Gospodarka oparta na wiedzy - między teorią a praktyką"
 
Opracowania: 
1. Prof. dr hab. A. Zorska "Zarządzanie wiedzą w korporacjach transnarodowych"
2. Prof dr hab B. Jung "Czas wolny w gospodarce opartej na wiedzy - nowe wyzwania i funkcje"
3. dr A.A. Janowska "Wolny dostęp do wiedzy: rola otwartych zasobów naukowych i edukacyjnych".
4. dr M. Molęda - Zdziech " "Ekspertokracja" w pronowoczesnym społeczeństwie opartym na wiedzy - teoretyczna perspektywa a wymagania praktyki".
5. Dr A. Domańska "Wrażliwość handlu zaawansowanymi technologicznie wyrobami a kryzys gospodarczy".
6. Mgr A. Kania "Próby definiowania gospodarki opartej na wiedzy".
7. Mgr Krzysztof Rzyman "Prosumeryzm i user - generated content jako formy udziału w gospodarce opartej na wiedzy"
 
 
2012
 
 „Nowe teorie i koncepcje ekonomiczne i socjologiczne w dobie przełomu technologicznego”.
 
Kierownik badania: prof. dr hab. Anna Zorska
 
1. Prof. dr hab. Anna Zorska „Paradygmat DLE jako nowa koncepcja analizy procesów outsourcingu i offshoringu w korporacjach transnarodowych”.
2. Prof. dr hab. Bohdan Jung „Załamanie się czasowego ładu industrialnego. Konsekwencje dla pracy i stylu życia”.
3. Dr Anna Anetta Janowska "”Za darmo” jako nowy model funkcjonowania wybranych przemysłów kultury”.
4. Dr Małgorzata Molęda – Zdziech „Koncepcja nowych nowych mediów Paula Levisona w perspektywie socjologicznej”.
 
 
2011
 
„Ewolucja modeli gospodarczych i społecznych w dobie rozwoju gospodarki opartj na informacjach i wiedzy”.
 
Kierownik badania: prof. dr hab. Anna Zorska
 
1. Dr Agnieszka Domańska „Odniesienia do modelu Mundella – Fleminga w nowych badaniach, na tle ewolucji badań nad transmisją efektów polityki makroekonomicznej między krajami”.
2. Dr Anna Anetta Janowska „Wpływ rewolucji cyfrowej na zmianę modelu funkcjonowania branży fonograficznej w kontekście prawa autorskiego”.
3. Dr Małgorzata Molęda Zdziech „Ewolucja modeli lobbingu – wpływ gospodarki opartej na informacjach i wiedzy”.
4. Prof. dr hab. Anna Zorska „Narodowy system innowacyjności jako filar gospodarki opartej na wiedzy”.
 
 
2010
 
„Przemiany gospodarcze i społeczne w dobie globalnego kryzysu”
 
1. Prof. dr hab. Anna Zorska „Załamanie przepływów zagranicznych inwestycji bezpośrednich w dobie globalnego kryzysu gospodarczego”.
2. Dr Agnieszka Domańska „Rozprzestrzenianie się kryzysów gospodarczych: mechanizmy i uwarunkowania. Kryzys 2007 – 2009 w wybranych regionach świata”.
3. Mgr Anna Anetta Janowska „Kryzys w branży fonograficznej: nowy produkt, nowy konsument”.
4. Dr Małgorzata Molęda-Zdziech„O rozumieniu kryzysu i roli mediów w przedstawieniu globalnego kryzysu w Polsce”.
5. Prof. dr hab. Jerzy Zdanowski „Zmiany tendencji rozwojowych na Bliskim Wschodzie w pierwszej dekadzie XXI wieku”.
 
 
2009 
  
„Nowe obszary zmian w życiu gospodarczym i   społecznym w wymiarze globalnym i regionalnym” 
 
Kierownik badania: prof.dr hab. Anna Zorska 
 
Opracowania:
 
1. Prof. dr hab. Anna Zorska - „Rozwój i ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw chińskich”
 
2. Prof.dr hab. Katarzyna Żukrowska - „Znaczenie zmian "terms of trade" dla rozwoju w trzech grupach gospodarek: rozwiniętych, rozwijających się i wschodzących rynków
 
3. Dr Agnieszka Domańska - „Uwarunkowania podatności gospodarek na szoki w globalnej wymianie handlowej”
4. Dr Małgorzata Molęda-Zdziech - „Kształtowanie się nowego modelu rodziny i procesu socjalizacji”
5. Mgr Anna Anetta Janowska - "Ekonomia własności a ekonomia daru. Nowy model promocji i dystrybucji muzyki”
 
6. Mgr Michał Jasiorkowski - „Modele biznesowe w gospodarce internetowej” 
 
 
2008
  
„Rekonfiguracja życia gospodarczego i społecznego w dobie globalizacji i regionalizacji“ 
  
Kierownik badania: prof. dr hab. Anna Zorska 
  
Opracowania:
 
1. Prof.dr hab. Anna Zorska - „Droga Chin i Indii ku globalizacji”
 
2. Prof.dr hab. Bohdan Jung - „Kompresja czasu i przestrzeni a nowe formy konsumpcji w gospodarce globalnej”
 
3. Prof. dr hab. Jerzy Zdanowski - „Arabski Bliski Wschód: globalizacja a rekonfiguracja autorytaryzmu
 
4. Dr Małgorzata Molęda-Zdziech - „Mediatyzacja życia publicznego jako proces społeczny – analiza na wybranych przykładach”
 
5. Dr Agnieszka Domańska - „Konwergencja cykli koniunkturalnych w ugrupowaniach integracyjnych. Aspekty analityczne i empiryczne”.
 
6. Mgr Anna A. Janowska - „Muzyka w ruchu. W stronę konsumpcji mobilnej” 
 
 
2007
 
„Globalne trendy ekonomiczne i technologiczne oraz ich implikacje dla Polski“ 
 
Kierownik badania: prof. dr hab. Anna Zorska 
 
Opracowania:
 
1. Dr Agnieszka Domańska „Synchronizacja cykli koniunkturalnych na świecie jako efekt międzynarodowej integracji gospodarczej. Implikacje dla Polski.”
 
2. Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska „Koncepcja globalnych dóbr publicznych. Znaczenie dla Polski.”
 
3. Prof.dr hab. Anna Zorska „Przemiany w działalności innowacyjnej korporacji transnarodowych oraz ich implikacje dla Polski.”
 
4. Prof.dr hab. Bohdan Jung „Kreatywne gospodarki i „kreatywna klasa”. Nowy globalny trend czy nowe spojrzenie (na marginesie badań R. Floryda i J .Howkinsa)?”
 
5. Mgr Anna A. Janowska „Ewolucja konsumpcji muzyki – w stronę mobilności. Implikacje dla polskiego przemysłu fonograficznego.”
  
 2006
 
 "Badanie wiarygodności źródeł informacji internetowych" 
 
Kierownik badania: prof.dr hab. Bohdan Jung 
 
Opracowania:
 
1. mgr Ewa Bilska – „Wiarygodność wyszukiwarek internetowych jako źródła informacji potrzebnych w pracy naukowej”
 
2. mgr Anna A. Janowska - ”Badania dotyczące wiarygodności wyszukiwarek internetowych jako źródła informacji naukowej”
 
3. mgr Cezary Meszyński (doktorant prof. B. Junga) – „Czy zebrany materiał badawczy za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych jest wiarygodnym źródłem informacji w pracy naukowej?” 
  
2005
  
"Badanie efektywności wyszukiwarek internetowych jako narzędzia analizy naukowej (metodologia i ocena)” 
 
Kierownik badania: prof.dr hab. Bohdan Jung 
 
Opracowania:
 
1. mgr Ewa Bilska - „Efektywność wyszukiwarek internetowych jako narzędzia badań naukowych – wyszukiwanie informacji o haśle „usługi handlowe””.
 
2. mgr Anna A. Janowska - ”Efektywność wyszukiwarek internetowych jako narzędzia badań naukowych - poszukiwanie dla hasła „Cyberterroryzm””.
 
3. prof.dr hab. Bohdan Jung - Część I: „Wyszukiwarki internetowe – sposób działania i tworzenie się rynku”.Część II: „Metodologia badania”.
 
4. dr Małgorzata Molęda-Zdziech -„Efektywność wyszukiwarek internetowych w pracy naukowej - w poszukiwaniu informacji o lobbingu w sieci”.
 
5. mgr Anna A. Janowska - "Ocena efektywności metody wyszukiwania informacji naukowych za pomocą wybranych ogólnych i specjalistycznych wyszukiwarek internetowych". 
 
2004
 
„Integrowanie się Nowej Europy; aspekty ekonomiczne, społeczne i medialne” 
 
Kierownik badania: prof.dr hab. Anna Zorska 
 
Opracowania:
 
1. prof. dr hab. Ryszard Wilczyński – „Polityka makroekonomiczna w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej”
 
2. prof.dr hab. Bohdan Jung – „eRzeczy – gadżety nowej europejskiej gospodarki”
 
3. dr Małgorzata Molęda-Zdziech – „Kampanie lobbingowe na forum UE”
 
4. prof.dr hab. Anna Zorska – „Korporacje transnarodowe a integracja regionalna. Implikacje dla Nowej Europy”
 
5. Mgr Ewa Bilska – „Relacje klient – przedsiębiorstwo handlowe w zintegrowanej Europie”. 
 
2003  
  
„Formowanie się Nowej Gospodarki: efekty mikro i makroekonomiczne”
 
Kierownik badania: prof.dr hab. Bohdan Jung 
 
Opracowania:
 
1. dr Elżbieta Markowska -”Zarządzanie i konkurencyjność firmy w warunkach „Nowej Gospodarki””
 
2. prof.dr hab. Anna Zorska – „Globalizacja a „Nowa Gospodarka”. Implikacje dla Polski”
 
BADANIA WŁASNE
 
 2009

Mgr Anna Anetta Janowska „System gwiazdorski versus długi ogon: tradycyjny i rewolucyjny model funkcjonowania branży fonograficznej” 

2008

1. Dr Agnieszka Domańska „Międzynarodowa synchronizacja koniunktury w pozaeuropejskich ugrupowaniach integracyjnych. Kanały impulsów  koniunkturalnych”.

2. Mgr Anna Anetta Janowska „Produktem nie jest płyta, produktem jest muzyka – nowe modele dystrybucji muzyki po rewolucji cyfrowej”. 

2007

1. Dr Małgorzata Molęda-Zdziech  „Mediatyzacja życia publicznego – analiza przypadków netokracji (władzy sieci)”.
2. Dr Agnieszka Domańska „Wpływ integracji i liberalizacji na bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz rozwój handlu zagranicznego Polski”.

3. Mgr Anna A. Janowska "Ewolucja konsumpcji muzyki: tendencja antropotropiczna"


2​006

1. Dr Małgorzata Molęda-Zdziech „Mediatyzacja życia publicznego – wstęp do problematyki badawczej”.
2. Mgr Anna A. Janowska „Internet: wolna przestrzeń dla piratów. Czy tradycyjny rynek muzyczny ma szansę się obronić?”

3. Mgr Ewa Bilska „Wpływ polityki cenowej sieci detalicznych na strategie małych i średnich dostawców”. 

2003

1.Dr Małgorzata Molęda-Zdziech  „Ku społeczeństwu informacyjnemu – przegląd koncepcji z naciskiem na aspekty społeczne”.
2. Mgr Anna A. J​anowska „Retoryka wojny – analiza porównawcza polskich i francuskich doniesień prasowych na temat wojny z Irakiem”.
3. Mgr Agnieszka Kochaniec „Koncepcja (formuła) handlu jako produkt eksportowy przedsiębiorstw handlowych”.

 

EKPSERTYZY

 

Ekspertyzy dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych zrealizowane przez pracowników Instytutu Studiów Międzynarodowych

 

Ekspertyza nr 1: grudzień 2016

Tytuł: "Analiza implikacji dla Polski przystąpienia Republiki Białorusi do Światowej Organizacji Handlu"

         Opis: ​

Analiza dotyczyła potencjalnego wpływu przystąpienia Białorusi do WTO na gospodarkę Polski i polskich przedsiębiorstw. Opracowanie obejmowało: po pierwsze, analizę makroekonomiczną dotyczącą wymiany handlowej między Polską a Białorusią po jej przystąpieniu do organizacji, po drugie analizę sektorową, w której zidentyfikowane zostały korzyści i straty dla polskich przedsiębiorstw prywatnych, głównie MŚP oraz inwestorów państwowych i po trzecie analizę możliwości zaangażowania się sektora administracji publicznej w celu udzielenia wsparcia zarówno stronie białoruskiej jak i polskim przedsiębiorstw w ich przygotowaniu do nowych uwarunkowań międzynarodowych.

        Wykonawcy: prof. Katarzyna Żukrowska, dr Małgorzata Grącik-Zajaczkowski i mgr Maciej Szylar.

 

Ekspertyza nr 2: kwiecień – lipiec 2013

        Tytuł: „Polskie doświadczenie transformacji jako podstawa świadczenia pomocy państwom przechodzącym podobny proces lub podejmujących się zmian systemowych, adaptacyjnych, reformatorskich”

         Opis:

     Celem ekspertyzy przygotowanej w Katedrze Bezpieczeństwa Międzynarodowego KES, SGH było określenie dziedzin, w których nasze państwo ma przewagi „konkurencyjne” wynikające z reformatorskich działań przeprowadzonych podczas procesu transformacji systemowej, co ma służyć jako wskazówka dla świadczenia pomocy państwom WNP czy węziej państwom objętym Europejską Polityką Sąsiedztwa w jej kierunku wschodnim, a także w wymiarze Basenu Morzą Śródziemnego. Konkretnie chodziło o określenie, w jakich dziedzinach Polska ma doświadczenie, które może zostać przekazane i wykorzystane przez państwa tych dwóch regionów? Czy te doświadczenia pozwalają jednoznacznie ocenić Polskę jako państwo posiadające z jednej strony lepszy model przemian (skuteczniejszy, tańszy w realizacji, przynoszący oczekiwane efekty) w porównaniu z pozostałymi państwami regionu i czy zastosowane rozwiązania można uznać za uniwersalne, a więc mogące znaleźć zastosowanie w innych państwach.

     Wykonawcy: prof. Katarzyna Żukrowska, dr hab. K. Jarosińskiego, dr Joanna Stryjek i dr Małgorzata Grącik-Zajaczkowski.

 

Ekspertyza nr 3: grudzień 2013

       Tytuł: „Optymalne formy zaangażowania MSZ w rozwój i realizację polityki kosmicznej w średnim okresie”

 Opis:

W opracowaniu przedstawiono problemu zaangażowania Polski w realizację polityki kosmicznej, który ma szczególne znaczenie zarówno dla narodowego bezpieczeństwa militarnego, jak i społeczno-gospodarczego. Ta charakterystyka stanowi punkt wyjścia dla przedstawienia modelowych rozwiązań, które zastosowano w kilku wybranych państwach europejskich. Analiza doświadczeń wiodących państw europejskich w przestrzeni kosmicznej może być podstawą dla określenia, które elementy tych rozwiązań są godne naśladowania i dlaczego. W części końcowej analizy sformułowano rekomendacje dla polskiej polityki zagranicznej. Udział MSZ w kształtowaniu strategii i polityki w tym zakresie może sprzyjać optymalizacji zastosowanych rozwiązań, skutkujących bezpiecznym i zrównoważonym wzrostem gospodarczym Polski.

   Wykonawcy: prof. Katarzyna Żukrowska, dr Joanna Stryjek i dr Małgorzata Grącik-Zajaczkowski, mgr Joanna Kwiecień.​ 
 
 
 

 Wydarzenia