Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Informacje o organizatorach

 
​  
 

 dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech prof. SGH

 


mmoled[at]sgh.waw.pl
jest doktorem habilitowanym nauk o polityce (Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski), doktorem nauk humanistycznych (socjologia, Uniwersytet Warszawski). Ukończyła antropologię kulturową w Paryżu, na Uniwersytecie Réné Descartes. 

Pracuje  w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. 
W latach 1998-2001, pełniła funkcję zastępcy dyrektora w Polsko-Francuskim Programie Studiów Europejskich realizowanym wspólnie ze Sciences Po Paris. Zorganizowała system praktyk studenckich, wraz ze studentami organizowała targi francuskie w SGH. 

Od 2005 roku jest ekspertką międzynarodowej organizacji pozarządowej EUROPA (Entretiens Universitaires pour l’Administration Publique) z siedzibą w Limoges (Francja), w której pełni funkcję wiceprezeski i członkini Komitetu Naukowego. 
Od 2009 roku działa w Obywatelskim Forum Legislacji przy Fundacji im. Stefana Batorego. 
Członkini Zarządu Stowarzyszenia Francja-Polska.

W 2010 roku współorganizowała wraz z CEAQ la Sorbonne, Ambasadą RP w Paryżu polsko-francuską konferencję „Les différentes facettes de la postmodernité” z udziałem m.in. prof. Michela Maffesoli'ego i prof. Alaina Touraine’a.  Część wystąpień pokonferencyjnych została opublikowana w tomie Sociétés, La postmodernité et ses multiples facettes. Perspectives et Méthodes,  n. 2/112 , zredagowanym wspólnie z M. Kobierską.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół lobbingu i rzecznictwa interesów oraz komunikowania i mediów. 
Autorka pierwszej monografii na temat aktorskiego bojkotu w stanie wojennym Obecna nieobecność. Aktorski bojkot radia i telewizji w stanie wojennym, Oficyna Naukowa Warszawa 1998.
Współautorka, wraz z U. Kurczewską, Lobbing w Unii Europejskiej, ISP Warszawa 2002;  wraz z K. Jasieckim, U. Kurczewską - Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, OE Kraków, 2006). Ostatnio opublikowała Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Difin Warszawa 2013 oraz  Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2, A. Zorska, M. Molęda-Zdziech, B. Jung, (red.),Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2014.
 

 dr A. Anetta Janowska

 

Janowska Anna Anetta1+.jpg

​ajanows[at]sgh.waw.pl
doktor nauk ekonomicznych, w 2011 r. obroniła rozprawę doktorską pt. Branża fonograficzna w dobie rewolucji cyfrowej. Stan i perspektywy, za którą w 2012 r. uzyskała wyróżnienie Narodowego Centrum Kultury w IX edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturzedyplom magistra filologii romańskiej uzyskałą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (praca magisterska pt. L'Argot dans la chanson française). Studiowała również w Université Catholique de Louvain-la-Neuve na wydziale Philisophie et Lettres. Odbyła staże badawcze w Instytucie Nauk 
Politycznych Sciences-Po w Paryżu. 

Pracuje  w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.
W latach 2000 - 2003 była polskim koordynatorem projektu edukacyjnego Anima realizowanego w ramach Europejskiego Programu Sokrates-Minerwa, wraz z partnerami z Francji i Belgii (organizacje pozarządowe).
W 2010 roku była uczestnikiem międzynarodowej konferencji w Paryżu współorganizowanej przez ISM KES, której efektem jest francuskojęzyczna publikacja L'avenir de la musique apres la revolution numerique: opportunites et contraintes pour l'industrie du disque, Societes. Revue des Sciences Humaines et Sociales nr 112, rok 2011, s. 87-94.

Jest tłumaczką języka francuskiego z wieloletnim doświadczeniem, współpracowała m.in. z Zarządem dawnej Telekomunikacji Polskiej SA (Orange). 

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół przemysłów kreatywnych, kultury, przemysłu fonograficznego, a także otwartej/ wolnej kultury w kontekście rewolucji technologicznej; otwartego dostępu do publikacji naukowych i zasobów edukacyjnych; rewolucji cyfrowej: web 2.0., prosumpcji, prawa autorskiego w sieci.

Jest członkiem międzynarodowej organizacji Assiociation International for Cultural Studies oraz członkiem–założycielem Polskiego Towarzystwa Polityki Publicznej.
 

 dr Rafał Towalski

 
doktor nauk ekonomicznych. Specjalista w dziedzinie dialogu społecznego i stosunków przemysłowych oraz wybranych aspektów funkcjonowania sektora publicznego. Uczestnik licznych projektów badawczych krajowych jak i zagranicznych. 

W  2002 roku, na zaproszenie Prof. L. Gilejko brał udział w projekcie „L’emploi dans fonctions publiques en Europe”, którego celem był rozwój metodologii badań porównawczych danych ilościowych i jakościowych dla sektora publicznego w sześciu krajach europejskich. Jednostką koordynująca był Instytut Badan nad Edukacją i Zatrudnieniem (Groupe de Recherche sur L’Education et L’Emploi) przy Uniwersytecie Nancy 2 we Francji. W ramach projektu odbył roczny staż na Uniwersytecie Nancy 2, uczestnicząc w pracach zespołu francuskiego. 

W 2008 powierzono mu koordynację polskiego zespołu badawczego w ramach międzynarodowego przedsięwzięcia badawczego – Resources, rights and capabilities: in search of social foundations in Europe – CAPRIGHT. W projekt zaangażowanych było 26 partnerów z 13 krajów (m.in.  ENS Cachan, Univeriste Catholique de Louvain, Obesrvatoire Social Europeen, Soziologisches Forrschungsinstitut Goettingen (SOFI), Universitat  Autonoma de Barcelona,  University of Cambridge, the University of Warwick. Jednostką koordynująca był Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). 

Rafał Towalski jest autorem lub współautorem licznych publikacji. Między innymi artykułu Le secteur des services publics en Pologne – definitions et specifite, napisanego wspólnie z Prof Leszkiem Gilejko i dr Izabelą Książkiewicz, rozdziału The dilemma of an „improved” public sector in a „neo – modern” European Community, napisanego wspólnie z Xavirem Engelsem z Uniwesytetu Nancy 2 oraz rozdziału Breve histoire du corporatisme dans les pays du Groupe de Viszegrad w książce Les relations professionnelles en Europe et en Amerique latine  pod red.  A. Dufresne, N. Maggi – Germain, opublikowanego przez PUR w 2014 r.
 
 

 dr izabela bergel

 

iberge[at]sgh.waw.pl
doktor nauk ekonomicznych,  jest starszym wykładowcą w Katedrze Transportu w  Kolegium Zarządzania i Finansów.
 
Zaintersowania badawcze skoncetrowała na zagadnieniach transportu pasażerskiego, w tym obsługi potrzeb transportowych osób z niepełnosprawnościami i ograniczoną sprawnością ruchową. 

Od poczatku swej aktywności akademickiej: dydaktycznej i badawczej zaangażowana we współpracę  miedzynarodową, zwaszcza z francuskimi partnerami uniwersyteckimi. W latach 1994-2012  była kierownikiem  14 edycji polsko-francuskich studiów podyplomowych realizowanych w SGH we współpracy z renomowanym partnerem w zakresie kształcenia menedżerskiego  Le Groupe HEC. Studia  te ukończyło blisko 500 osób. W latach 2004 -2012 była też  opiekunem akademickim pierwszego programu podwójnego dyplomu w SGH realizowanego z Uniwersytetem Nauk Politycznych w Paryżu (Sciences-Po). Od 2009 roku pełni funkcje pełnomocnika rektora ds programów podwójnego dyplomu – opracowała i uruchomila 9 takich programów, w tym z francuskim partnerem Toulouse Business School (TBS) . 

Jest długoletnim członkiem  Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów Języka Francuskiego (Association Internationale des Economistes de la Langue Francaise - AIELF). 

Prezentowała referaty w języku francuskim  i  byla  aktywnym uczestnikiem wielu  kongresów AIELF od 1989 roku, w tym także organizatorem Kongresu AIELF  w SGH w 2007 roku. W 2016 roku została czlonkiem Komitetu Redakcyjnego RIELF – dwumiesięcznika ekonomistów j.francuskiego, wydawanego w j. francuskim przez AIELF we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.  

W latach 2010-2016 pełni też funkcje
 koordynatora w SGH dwóch projektów Erasmus Mundus  (One More Step oraz Swap and Transfer) w  ramach których realizowane są mobilności studentów i kadry z krajów Azji Pld-Wschodniej. Jest autorem licznych ekspertyz dla  podmiotów sektora transportu oraz kikudziesięciu  artykułów i refratów, jak również   współautorem kilku  książek , w tym wspólnie z prof.H-L. Vedie -  redaktorem wydanej w SGH w 2003 roku publikacji w j.francuskim i polskim : Les opportunités d’investismement et de développement des PME en Pologne. W 2004 roku została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi . W uznaniu zasług we współpracy z francuskimi instytucjami akademickimi w 2014 roku  została odznaczna przez Republikę Francuską orderem Kawaler Palm Akademickich. 
 

 dr Marta Pachocka

 
marta.pachocka[at]sgh.waw.pl

jednolite studia magisterskie ukończyła w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2010 r. na kierunku Stosunki międzynarodowe ze specjalizacją Dyplomacja i polityka międzynarodowa (praca magisterska pt. „Francja – światowe mocarstwo? Międzynarodowa pozycja Francji w dobie V Republiki”) oraz na kierunku Zarządzanie i marketing (praca magisterska pt. „Kultura biznesu i negocjacji w świecie arabsko-muzułmańskim”). Jest również absolwentką międzynarodowego programu magisterskiego CEMS Master’s in International Management.
W 2008 r. studiowała w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu – Sciences Po Paris w ramach europejskiego programu wymiany studentów Erasmus. Z kolei semestr letni roku akademickiego 2008/2009 spędziła w HEC Paris jako uczelni partnerskiej w związku z realizowanym Programem CEMS MIM. Stacjonarne studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH ukończyła uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia w 2013 r. na podstawie rozprawy pt. „Potencjał społeczny i jego ekonomiczny wymiar a międzynarodowa pozycja Francji”.  

Od 2014 r. jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. W latach 2010–2014 współpracowała jako analityk rynkowy i doradca biznesowy z Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w Warszawie. 

W latach 2012–2013 zrealizowała dwa krótkoterminowe (do miesiąca) pobyty badawcze w Paryżu. W listopadzie 2015 r. jako Visiting Research Fellow w Centrum Studiów Europejskich Sciences Po Paris prowadziła badania własne w ramach projektu pt. „Polityka imigracyjna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym – uwarunkowania, rozwiązania, konsekwencje. Wnioski dla Polski”. 

Zainteresowania naukowe dr M. Pachockiej obejmują m.in. przemiany społeczno-demograficzne w Europie/UE i ich konsekwencje; migracje międzynarodowe we współczesnym świecie; Europę/UE wobec migracji i azylu; gospodarkę światową i europejską. Ważnym obszarem jej badań jest Francja, w tym: sytuacja demograficzna współczesnej Francji; imigracja i integracja imigrantów we Francji wraz z przedmiotową polityką; potencjał demograficzny i społeczny Francji; pozycja Francji we współczesnych stosunkach międzynarodowych i jej uwarunkowania; polityka zagraniczna V Republiki. 

Jest sekretarzem Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), członkiem–założycielem Polskiego Towarzystwa Polityki Publicznej, a także członkiem UACES, IPSA i PTE. 
 

 François Pawlak

 

Prezes SKN coopération franco-polonaise. Student II roku studiów licencjackich w SGH na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne. Interesuje się polityką, historią oraz muzyką klasyczną, ze wskazaniem na operę.​